UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 1 Mei 1948 Derde Jaargang no. 47 v'v£->' - v •*Y Y*; - -y->v Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste'4 regels. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk d"t leeft, Bouwt aan l$n toekomst STAND DER LANDBOUW GEWASSEN OP 15 APRIL 1948. Het staat er goed voor. Dit bericht betreffende de stand der landbouwgewassen en van het grasland op 15 April 1948 is, met medewer king van de Rijkslandbouw- consulenten, samengesteld naar gegevens verstrekt door de correspondenten van de Directie van de Landbouw en door het Koninklijk Ne derlands Metebrologisch In stituut. De weersgesteldheid. De afgelopen winter had een uitgesproken zacht ka rakter. De vorstperiode in de tweede helft van Februari deed de temperatuur wei dalen doch de gemiddelde temperatuur over de maand bleef nog iets boven nor maal. De hoeveelheid neer slag was meest groter dan normaal. Stand der gewassen. In het algemeen hebben de wintergewassen zich goed ontwikkeld door de zachte winter. In de Wieringermeer, zo luidt het bericht, hebben de granen stormschade geleden. De tarwe aanvankelijke aan de geile kant en dan vaak iets verkleurd, vertoonde gele slappe punten na de vorst. De stand is thans goed, in Noord-Groningen en in het Westen is het standcijfer zelfs 80. Op de lichte gronden blijft de stand iets achter in vergelijking met die op de klei. Latere zaai bleek algemeen wat minder gunstig, terwijl de vroeg gezaaide in Zeeland te dicht staat en minder mooi van kleur is. Onkruid- bestrijding met kalistikstof veroorzaakt schade, indien zij vóór de verst was uitge voerd. Op percelen waar ha ver de voorvrucht was, ver oorzaakte de fritvlieg schade. Het droge weer in de zo mer maakte dat het laat in gezaaide koolzaad onregel matig stond en in Noordhol land en' Limburg reeds voer de vorst percelen worden omgereden. Schade door de vorst trad algemeen op en na de vorst werden percelen omgeploegd in Zuid-Gro- ningen, Utrecht en op de Zuidhollandse eilanden. In de westelijke provincies ver loor het zich ontwikkelde gewas het blad. Elders werd de knop beschadigd, waar door het .gewas sterker ver takte. De stand is goed in Noord-Groningen, waar de verbouw zich sterk uitbreid de, Noord-Friesland, Drente en Oost-Overijsselelders wat minder, in Oost-Gelder land en Zuidholland slechts matig. Het gewas ontwikkelt zich echter gunstig. Glans en snuitkevers worden uit verschillende provincies ge meld en de bestrijding werd ter hand genomen. De schade aan de zode van het grasland door de droge periode in 1947 is vrijwel overal hersteld en de ont wikkeling was gunstig. De jonge kunstweiden staan< er goed voor. J. M. DE GRAAFF Onze scheidendende redacteur. Met ingang van heden heeft de Heer J. M. de Graaff, redacteur voor de Wieringermeer van ons blad, wegens vertrek naar elders zijn functie neergelegd. Het is ons een behoefte bij dit gebeuren een kort woord ten afscheid heer te schrijven. In hem verliezen wij n.1. een zeer kundig medewerker, wie wij grote dank verschul digd zijn voor de wijze waar op hij de belangen van ons blad vanaf de oprichting tot heden heeft gediend, ons blad, dat mede door zijn toe wijding en begrijpend inzicht in zo verheugend ruime mate j ingang heeft weten te vin- den. Voor de heer de Graaff, i die als 't ware vergroeid is geraakt met de Wieringer- meer en de Flevo-Bode. zal i het ongetwijfeld een moei lijk besluit zijn geweest, zich uit deze vertrouwde omge- I ving los te maken en het i werk voor de krant dat hem j dierbaar was geworden, te. I beëindigen. Wij spreken de hoop uit dat hij ook in zijn nieuwe i omgeving de genoegdoening I van zijn werk mag vinden. Onze beste- wensen verge- zeilen hem daarheen. Het Bestuur van de Stichting Flevo-Bode. Medemblik. De oud-premier spreekt. Voor de P. v<? A. afd. Me demblik spreek! Dinsdagavond 4 Mei prof. W. Schermerhorn in Hotel „Het Wapen van Me demblik. Samenvatting. De cijfers» voor het gehele land, waar bij de tussen haakjes ge plaatste cijfers aangegeven het gemiddelde van de stand- cijfers van het eerste oogst- bericht van de laatste tien jaren zijn als volgt Tarwe 76 (61) Rogge 76 (64) Gerst 70 (59) Koolzaad 59 (53) Karwij 58 Grasland 67 (61) Rode- en w. klaver 63 (58) Lucerne 63 (61) Door de correspondenten wordt de stand opgegeven in cijfers, waarbij 100 uit muntend, 90 zeer goed, 70 goed, 60 vrij goed, 50 matig, 40 vrij slecht, 30 slecht en 10 mislukt. Het zijn niet alleen mijn interessen bij de persoon van de Heer de Graaff als Collega die mij bewegen mede door deze regelen meer dan gewone aandacht te vragen voor diens afscheid als redacteur van o$s blad. Ik vraag deze aandacht ook en vooral om U te wij zen op de betekenis van de voorlichtende arbeid die de Heer de Graaff voor ons blad en dus ook vcor U als lezer, heeft verricht. Daarom zijn wij allen hem dank verschuldigd omdat hij „uit niet" ons blad in alle huizen van de Wieringermeer tot een vertrouwd vriend heeft gemaakt. Wie begrip heeft voor de verhoudingen in de Wierin germeer kan weten welk een titanenarbeid dit is geweest, een werk dat ik van zo nabij heb kunnen medemaken. Zijn opvolger zal kunnen voortbouwen op de reeds gelegde fundamenten die van een degelijkheid getui gen die het bouwwerk niet meer kunnen doen misluk ken. Wij bouwen voort.he laas zonder de Heer de Graaff. Mij rest de aangename herinnering aan 2'- jaar van prettig samenwerken met een van de beste Polder pioniers, een man, die door zijn ruime blik, in ons blad gedachten ingang heeft we ten doen vinden, die van blijvende betekenis voor de Wieringermeer zullen zijn. Dit is de grootste verdien ste van mijn scheidende collega van wiens blijvende vriendschap ik mij gaarne wil verzekeren. Good luck, de Graaff. N. H. KLOMP. Redacteur Wieringen. Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen: 4 Paarden f 200 - f 800 1 Stier Centrale; 18 Stieren f 700 - f 1875; 227 Mag. Gelde koeien f 375 - f 575; 31 idem Vette Centrale; 30 Kalfkoeien f 700-f 9C0 19 Vaarzen f 450- f 600 25 Pinken f 200-f 300 2 Graskalveren Centrale; 205 Nuchtere kalveren Centrale 49 Magere Schapen f 60-f 80 69 Overhouders f 40-f 70 11 Bokken en Geiten f 2-f 50; 44 Biggen f 35-f 60 17 Konij nen f 2-f 15; 6 Kippen f 3-f 8. Medemblik. Sociale Zondag. Op initiatief van de „Ka tholieke Actie", wordt in na- volging van vele andere j plaatsen ook hier een z.g. j Sociale Zondag gehouden. Het doel van deze dag, welke I wordt georganiseerd door de 1 L. T. B. Tuinder sbond), K.A.B. (Arbeidersbeweging) en de R.K. M.V. (Midden standsvereniging) op 2 Mei a.s. in het gebouw „St. Pie- ter", is de onderlinge waar dering van eikaars standpunt ook al ligt dit bij genoemde groepen op een geheel ver schillend terrein. Na een gezamenlijke H. Mis en Communie met pre dikatie, waarvoor de Zeer- Eerw. Heer Pater Henri de Greeve werd aangezocht, wordt in „St. Pieter" een gezamenlijk ontbijt genut tigd. Plierna treden als sprekers op de heren Peeraar van de L.T.B., Bosman, hoofdbe stuurslid van de Landarbei- dersbond voor de K.A.B. en Borsten, propagandist voor de R.K M.V. ..De Hanze." Ongettyij feld zullen velen deze eerste Mei-Zondag ken nis willen nemen van het geen er leeft in deze drie grote Katholieke organisa ties. GOUDEN ECHTPAAR Het echtpaar Schoen op de W'esterhaven vierde Dinsdag haar gouden huwelijksfeest, Onder veel belangstelling bracht Harmonie „Crescendo' traditie-getrouw een serenade, waarbij voorz. Glastra de oud jes in hartelijke bewoordingen toesprak en gelukwenste. WAT DOEN WE MET DE CITROENEN We hebben allemaal ten- minste één glanzende, gele citroen bij onze sinaasappe- i len gekregen maar wat j doen we er nu mee De si- j naasappelen waren spoedig genoeg opgesmuld maar met die zure citroenen weet niet ieder maar zo dadelijk raad Toch heeft deze zuidvrucht-, die nog zo schaars verkrijg- I' baar is, bijzondere waarde. Het is een van de gezondste fruitsoorten om haar hoog gehalt-e aan vitamine C. Juist nu er nog zo weinig vruchten zijn, moeten wij een dankbaar gebruik maken van de producten, die ons deze kostelijke stoffen kun nen leveren Bovendien heeft de citroen een aromatische schil, die aan vele gerechten een bijzonder frisse smaak en geur kan geven vooral voor het aftrekken in melkspijzen is ze geschikt Ook kan men het- geel van de schil geraspt of heel fijn gesneden door pannekoekenbeslag of door het deeg voor zelfgebakken koekjes. De vrucht zelf is op talloze manieren te gebruiken. Een partje citroen voor ieder bij de vismaaltij d verhoogt be slist de smaak. Sla. aange maakt met citroensap, is veel geuriger en fijner (èn gezonder) dan met azijn. Wanneer U dorst- hebt, valt een glas frisse kwast er heer lijk in, terwijl hete citroen- punch U een prettig warm gevoel kan geven, wanneer U zich wat rillerig gevoelt. Geldig van 2—15 Mei 1948. Bonkaarten KA, KB, KC 804 -| 345. Res. 800 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) 348 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) 349 Alg. plm. 225 gram huis houdzeep of 180 gram toiletzeep 350 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak, enz. 351 Alg. 1600 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) 353 Alg. 500 gr. suiker, enz. 355 Alg. 2 eieren Bonkaarten KD, KE 804. 845 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 8 Mei) 848 Res. 500 gram bloem enz. 849 Alg. plm. 450 gram huis houdzeep of 360 gram toiletzeep. 850 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak, enz. 851 Alg. 400 gram broed (Geldig t.m. 8 Mei) 853 Alg. 500 gr. suiker enz. 855 Alg. 2 eieren Tabak en Versnaperingen. 43 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 47 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 45 Versnaperingen 200 gram chocolade, suiker enz. 48 Versnaperingen 100 gram chocolade, suiker enz. Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden, de bonnen 302. 304. 305, 804 Melk. 310. 311. 312, 317. 814. 816, 817 Res., 310 en 819 Alg. Na-uitreiking „verjaardags- schoenenbonnen." Degenen, die tot dusveice nog geen „verjaardagsschoe- nenbon" voor- kinderen te gen inlevering van bon 804 van het inlegvel hebben af gehaald. kunnen dit tot en met 7 Mei a.s. alsnog doen. Na die datum geldt de nieu we regeling, waarbij bon 605 ingeleverd moet worden. Sommigen zijn ook zeer ge steld op een paar druppels citroensap in hun kopje thee. Laten we tot- slot niet vergeten, dat er met ci troensap heerlijke slaatjes, puddingen en puddingsau- zen te bereiden zijn. een Zondagse maaltijd waardig. De binnenkant van de schil der uitgeperste citroe nen kan dan nog dienst doen om in een ogenblik „schoon- m aakhanden" weer mooi blank te toveren. CONSERVEREN. Wanneer U citroenen wilt bewaren, kunt U daarvoor het best de vruchten met de dikste schil uitkiezen U wikkelt ze in een of meer vloeipapiertjes en legt alle ingepakte citroenen in een goed af te sluiten bus of trommel. De trommel moet dan verder opgevuld worden met vloeipapier en weggezet op een koele plaats. Het is wel nodig om af en toe te controleren, of de papiertjes niet vochtig zijn in dat ge val moeten ze vernieuwd worden. De schilletjes, die men wil bewaren, kunnen dun van de vruchten afgésneden worden, zodat er geen wit aan zit. Vervolgens worden ze gedroogd bij kachel of gasfornuis. Citroenrasp kan men bewaren door ze met ongeveer evenveel suiker te vermengen en in een jam potje te doen, dat^nen goed afsluit. MAANSTANDEN 1948. Zondag 9 Mei N. M. Zondag 16 Mei E. K. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 2 Mei 5.08 20.07 3 Mei 5.06 20.03 4 Mei 5.04 20.10 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 2 Mei 2.22 2.52 3 Mei 3.42 4. 7 4 Mei 4.57 5.22 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterda 1 Mei 16 u. tot Maandag 3 Mei 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Brand, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 2 MEI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegfc Schagen. Medemblik. NAAR CONCOURS Dat het onze plaatselijke muziek- en zangverenigingen niet aan gezond initiatief ont breekt, blijkt uit de ijver waarmee zij zich voor ver schillende concoursen hebben doen inschrijven. Zo trekt Harmonie „Crescen do" 2e Pinksterdag naar een. Nationaal Muziekconcours te B'olsward. De R.K. Zangveren. Nieuw Leven" neemt 27 Juni deel aan het Bondsconcours te Poeldijk in Zuid Holland en staat daarnaast nog ingeschre ven voor een Nationaal Con cours. dat 8 Augustus in de hoofdstad- gehouden wordt. Het|Op 14 Juli op Texel door. <Te Bond van Chr. Zang verenigingen in Noord Holland te organiseren Ringconcours telt onder een groot aantal deelnemers de Chr. Gem. Zang I vetren. „Halleluja?" Aangemoedigd door de verle den jaar behaalde successen, komt de Gem. Zangveren, ..Zanglust" uTt op het Bonds concours dat op 1 Augustus te Mk.'den-Beemster wordt ge houden. Er wordt natuurlijk al druk gestudeerd en gerepeteerd en we wensen onze ondernemende zangers en muzikanten alvast veel succes Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.werf. Telef. No. 100. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1