UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HEMELVAMRT Woensdag 5 Mei 1948 Derde Jaargang No. 48. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. In c«e Apostolische Ge loofsbelijdenis, het oudste algemeen christelijke sym bool, wordt dienaangaande gezegd, dat Christus, na ge kruisigd, gestorven en begra ven te zijn, is nedergedaald ter helle, ten derde dage wederom is opgestaan van de doden, is opgevaren ten he mel en zit ter rechterhand Gods, des almachtigen Va ders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het gaat ons aan de voor avond van Hemelvaart spe ciaal om die woorden opge varen ten hemel en zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders. Wat betekent dat Niet alleen het gewone menselijke, het natuurlijke redelijke denken heeft daar zijn moeite mee, het geloofsdenken ten slotte niet minder Hoe is dat te verstaan zittend ter rechterhand Gods Heeft, niet Christus zelf gezegd, dat God Geest is en dat Hij aanbeden moet worden in geest en in waar heid (Joh. 4 24) Wat is dan te denken van dit zitten aan Gods rechterhand Dreigt het symbolisch ka rakter van alle geloofstaal ons hier geen parten te spe len Kan dit anders dan beeldspraak zijn, gelijk het spreken van Gods oog, Gods oor. Gods hand in wezen beeldspraak is Oude dog matici hebben dat reeds ge voeld, als zij zeiden dextra dei ubique est (Gods rech terhand is overal). Het gaat ons om de zin van dit symbolische spreken over de grote heilswaarheden en de grote heilswerkelij khe- den Gods. En die zin wordt ons duidelijk, als wij de woorden over Hemelvaart lezen in het verband, waar in zij voorkomen kruisiging en begrafenis en nederdalir.fr ter helle (lees afdaling in het dodenrijk) gaan daar aan vooraf. Kruisiging is van de mensen uit gezien de zondige poging dier mensen om Christus te vernietigen. Zijn verschijning ongedaan te maken, Hem uit te wissen door Hem te jagen in de dood. Het is door de vorm van zijn vermoording, de dood des kruises, d.w.z. de slavendood, de diepste ver nedering van Christus. Maar nu komt Pasen, het feest der herrijzenis ten derde dage wederom opge staan van de doden. Pasen zegt ons het is niet uit, deze Jezus Christus is niet onge daan gemaakt kunnen wor den. niet uitgewist, "door de onwil, de boze opstandigheid van mensen, Hij is onvernie tigbaar, Hij heeft. Dat is op zich zelf al iets heel gewel digs. En nu wordt daar nog iets geweldigers aan toege voegd Hij is niet alleen opgestaan. Hij leeft niet al leen, maar Hij is ook ten he mel gevaren, Hij is ook ver hoogd tot Gods rechterhand. D.w.z. de tweeledige bedoe ling van het kruis is te niet gedaan, niet alleen de po ging tot uitwissing, maar ook de vernedering, die met die slavendood bedoeld was. Hij regeert met God. Bijbels gesproken is de verhouding tussen God en Christus niet zo heel gemak kelijk vast te stellen. Hij is het Woord, als zodanig is Hij bij God, is Hij God (Joh. 1). Hij en de Vader zijn één (Joh. 17) en toch wordt Hij anderzijds weer met de grootste nadruk van de Vader onderscheiden. Pau- lus zegt (1 Cor. 15) wanneer alles aan de Zoon onderwor pen zal zijn, zal ook de Zoon zich zelf aan de Vader onderwerpen. Het geloofsdenken stuit hier opnieuw op moeilijkhe den, op logische spanningen. Maar zin en bedoeling zijn klaar God regeert en Chris tus deelt met Hem de heer schappij. En daarom gaat het. Ook dat lijkt weinig aan vaardbaar Het klinkt haast als een hoon. God regeert en Christus regeert met. Hem Het heeft er veel meer de schijn van, dat de duivel re geert. Laat God bestaan 1 Maar is Hij meer dan de demonstratie van de on macht van de goede wil op aarde Christus leeft Maar is Hij een werkelijke macht Trekt de wereld zich iets van Hem aan God en Christus regeren over bezet I gebied gelijk onze koningin I ook in Engeland onze ko- j ningin was, maar ook zij re- geerde in die boze jaren over bezet gebied. Is het met God en Christus werkelijk an- ders Maar nu lezen we het vervolg van het Apostolicum: vanwaar hij komen zal i Hij zal komen om te oorde- len. En nu sluit zich de reeks gedood, maar opge- j staan, vernederd, maar tot de heerschappij verhoogd en eenmaal wederkomend en dan koning over bevrijd, aan j de demonen ontrukt gebied. Dat is geen wensprojectie, i waarmee een Christen zich troost en wegzet over het I donkere desolate heden Dat I is realiteit Christus hééft de duivelen overwonnen, Hij hééft de dood vernietigd, j Het Koninkrijk Gods is I gekomen, het Koninkrijk Gods is hersteld in beginsel. En wat in beginsel reeds werkelijk heid is, zal volledig werke lijkheid worden Hij zal wederkomen en dan zal zijn Rijk en dat des Vaders geko men zijn. Wij hebben nimmer getwij feld aan de terugkeer van onze koningin, ook in de bangste jaren nietwij wis ten zij is en blijft onze koningin. Wij hoeven ook nu niet te i twijfelen, ook in deze don kere tijden niet de Heer re geert, want de Heer is waar- I lijk opgestaan en tot de hemel verhoogd Hij is ge zeten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. Dat is de vertroosting en bemoediging van Hemelvaart, die wij thans behoeven meer dan ooit. Ds. J. VINK. Slootdorp, Mei 1748. MAAN STANDEN 194*. Zondag 9 Mei N. M. Zondag 16 Mei E. K. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 5 Mei 6 Mei 7 Mei 8 Mei 5.03 5.01 4.59 4.57 20.12 20.13 20.15 20.17 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 5 Mei 5.57 6.17 6 Mei 6.47 7. 2 7 Mei 7.27 7.42 8 Mei 8. 2 8.22 HET FRAME MONUMENT IN WESTERLAND waarnaar de belangstelling van de Wieringer bevolking zich op de Herdenkingsavond richtte. 27 Meisjes van alle scholen legden hier bloemen namens de burgerij. 12 anderen begaven zich naar de graven van de geallieerde piloten op de Algemene begraafplaats op Zandburen. WIERINGERMEER. .CONTACT" KWAM BIJEEN. bracht de zaal uitbundig I het lachen. BEVRIJDING. Weer maken wij ons op om het feest êer bevrijding te vie ren en wij doen dit van gan ser harte. Wij weten dat nu, na drie jaren, in ons allen, Nederlan ders, nog steeds de diepe dankbaarheid? heerst voor het ogenblik dat wij na 5 jaren van onderdrukking van een gehate bezetter, die zo name loos veel leed over ons volk bracht, werden verlost Na de eerbiedige hulde op de aan deze dag voorafgaande herdenkingsavond, verschul digd aan allen die in de vrij- heidsstrijd het leven lieten, is het thans weer de dag der bevrijding, de dag waarop wij I onze gedachten moeten in stellen op dat vreugdevolle uur. toen alle spanningen in ons braken en wij de gealli eerde strijders de zegepalm konden toereiken. V/oensdag is het een feestdag Herdenking der bevrijding. Slechts zo korte tijd? hebben wij de vrijheid als een koste lijk goed en als in een roes in ons opgezogen, hem daarna voldaan aanvaard, maar reeds spoedig „alsof het zo hoorde' tof rechtmatig bezit verklaard Het was zo begrijpelijk, zo AUTORIJDEN OP ZONDAG Hervormde bezitters van au to's en motorrijwielen in de Wieringermeer worden attent gemaakt op de in dit nummer voorkomende advertentie van de Kerkerraad der Ned. Herv. Gem. aldaar, betreffende d?e aanvrage om rijvergunning op Zondag met het oog op kerk gang. aan Heden Woensdagavond? te 7.30 uur zal Burgemeester Het nummer van de heer Loggers op het terrein Mohr: „Wfaarom de mottige Hoornseweg bij Nieuwhof te niet kwam was goed geko-1 Standaard uitreiken aan zen, doch behoefde wel enige onze Wienngermeerruiters Vrijdagavond j.1, organiseerde correctie wat tempo, toon en de ambtenarenvereniging „Con- Voordracht betreft. tact' in d'e grote zaal van Ho-, eer Horst is stelligeen' Expositie en Veiling, tel Smit haar voorjaarsconlact aanwinst in d?e gelederen van De 10e Mei woro'1 door menselijk. Nietwaar, Het leven avond. „Contact". Tezamen met de Kunsthandel Kruit een exposi- stelde zijn eisen, we moesten. In tegenstelling tot vorige dames A. Hofman en V. Rui- tie gehouden van kunstartike- vooruit. Het is goed geweest avonden betrof het ditmaal ter. bracht hij vlot en kwiek len in Hotel Smit. 1 zó. een avond uitsluitend voor de een drietal schetsen In de zelfde week van 12 Met indrukken gedachten leden en hun echtgenoten. Na de pauze werd de docu- tm 14 Me. komen de Gebr. en gevoelens van 3 laren gele- mentaire film van de verwoes raber, Army contractors uit den lopen we nu niet meer Om acM uur precies opende de_W.-Meer vertoond. Amsterdam, met een veiling alle dagen in ons om. we wor- De beelc'en op het doek wer- van dekzeilen, eveneens in den meegesleurd in deze jach- den op voortreffelijke wijze Hotel Smit. tende tijd, nieuwe dingen vra- heette de circa 250 aanwezigen a im^roviste beleid door gen de aandacht, nieuwe pro- piano- en vioolspel. KAATSEN. biemen werpen zich op_ er|8n Vanzelfsprekend ontbrak de Zaterdag j.1 werd op het mede burgemeester LoggeU", hersengymnastiek niet op het Sportterrein te Middenmeer Maa|. ecnmaa| per jaar de wegens ambtsbezigheden he- ProéraD"n.a. gevolgd door het gekaatst o'oor de afd. Wierin- 5e Mei js he, bevrijdingsdag i - gezamenlijk optreden van de rfgrmeer teneinde het partuur ,4.,„ ,..,zr- ,,iion laas met aanwezig konden xi,n. faraes in'ean »komisch num. dee, en d^ vragen Het programma van deze roer j Het militaire huisgezin za) nemen aan de op 2e Pink de bevriidinusgedachte opdJt rii:'bFdeVhneerej P Horst tin' S u Fr^erer.601"18"^" werd geopend met een door fj[r Vosters betuigde in zijn Het partuur werd samenge- h^ekenL °°r °nS allen gezongen opbouwlied, dat slotwoord dank aan allen die steld uit d'e heren A. Braaks- evenwel iets le lang was en medewerking aan deze avond maf J, Hiemstra en S. Braaksma daardoor veel aan waarde in- verleend hadden, waarbij hij boette. tevens afscheid nam van het Kolenbonnen 01 en 02 In tegenstelling tot vorige scheidende bestuurslid, de heer van T 806 geldig, avonden, had' men thans de J. M. de Graaff, die hij dankte Met ingang van 3 Mei worden voorkeur gegeven aan een z.g. voor wat hij voor „Contact j de bonnen 01 en 02 van de bonte-avond. gedaan had, nieuwe brandstoffenkaart TA De diverse programma-num-| Als herinnering bood spr. de 806 geldig, mers brachten dan ook vele heer de Graaff een boekwerk Elk daarvan geeft recht op de voorzitter, Mr. Th. A. J. Vosters d'e bijeenkomst aanw( hartelijk welkom, waarbij hij mededeelde, dat de Ir. Krijn en Ir. Ovinge. Laai het ook vandaag zo zijn Een feestdag.... als toen. K. nieuwe gezichten op het to-|aan. drie eenheden vaste brandstof- neel. Helaas misten wij daarbijj Tot slot bleven de aanwezi- fen. Om d'e handel tijdig te de vertrouwde figuren, welke gen nog enige ogenblikken bevoorraden, moeten de bon tot dusverre met hun toneel- gezellig bijeen onder le:ding nen vóór 15 Mei bij een le- spel de Contact-avonden zulk van de heer P. A. Florijn. verancier worden ingeleverd. een goed'e reputatie in de pol- Het programma werd vlot Van enige verruiming in de pia3jS i w/ r der gaven. Zij hebben het to- afgewerkt, men begon op tijd, voorraad anthraciet is nog v er h ft neel toch zeker geen vaarwel de muziek was uitstekend, geen sprake, zodat men genoe 1 ^ar jW«L vernemen, ee gen zal moeten nemen met be- CanLV| W"' dcZe bcnoem,nê i inmiddels aangenomen, langrijke hoeveelheden andere BENOEMD. Ter voorlopige voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van Ds. Germans naar Enschedé, werd door de Kerkeraad der Ned. Herv, Ge meente van Wieringermeer tot tijdelijk hulpprediker, met stand plaats Middenmeer, benoemd, gezegd doch „Contact" kan beter De heer Hoevenaars bracht een Brabants nummer Zijn WWon - NieUWS. voordracht was goed, doch bij de zang was hij niet erg op Zondag speelde Wiron 1 dreef. een wedstrijd voor het Gou- gang van 3 Mei bruinkoolbri-, De pantomine ,.In de scheer den Kruis tegen Geel-Zwart 1 ketten en koolslik bonvrij ge- Tegen adv. kosten terug te winkel" deed het goecS en' Wiron won met 3-1. worden. i bekomen Kliefstr. 8, H.hoef. soorten kolen. Om in <St probleem iets tege moet te komen, zijn met in- Gevonden een Vulpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1