UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 8 Mei 1948 Derde Jaargang No. 49 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. REKENSCHAP VAN GODS GAVEN. We lopen gevaar het mys terie van 's Heren Hemel vaart evenals-dat van zijn Verrijzenis eenzijdig te verstaan alsof dat alles al leen de Christus aangaat en het buiten ons om zou gaan. Voorzeker, door de Hemel vaart is Jezus definitief zijn glorie binnengegaan. Hij zetelt nu aan Gods rechter hand, ,Jioog boven alle heer schappij en macht en kracht en hoogheid en boven elke naam, die genoemd wordt in deze wereld niet alleen, maar ook in de toekomende wereld" (Ef. 1 21). Maar Hij heeft zelf gezegd „Het is goed voor u dat Ik heenga. Want zo Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen maar zo Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden" (Joh. 16 7). De Heer is van ons heengegaan om, „ons een plaats te bereiden" (Joh. 14 2). Maar Hij laat ons intussen niet vereenzaamd achter (Joh. 14 18). Nu Hij door Verrijzenis en Hemel vaart verheerlijkt is, zendt Hij ons van de Vader de Helper, de Vertrooster, de Geest der waarheid (Joh. 15 26). Hemelvaart en zen ding van de H. Geest staan in nauw verband met elkaar. Jezus, is door de menswor ding neergedaald op de aar de en door de diepe vernede ring van de Kruisdood in het graf verzonken. Dezelfde is het, die uit het graf is opge staan en ten hemel gestegen om nu als „levendmakende Geest" (1 Ka-r. 15 45) als verheerlijkte Verlosser, de volheid van zijn gaven uit te storten over de Kerk. Het is noodzakelijk 'ons immer opnieuw te bezinnen op de ontzettende verant woordelijkheid van de christen. „Van ieder wien veel gegeven is, zal veel ge- eist worden". (Luc. 12: 48). „Ieder onze? is de genade ge geven naar de mate, waarin Christus haar schenkt" (Ef. 4:7); ieder ontvangt zijn speciale genade, dat is ook zijn bijzondere roeping, taak en verantwoordelijkheid. In gemakzucht en lauwheid ver gelijken wij ons gaarne met anderen, die ogenschijnlijk minder arbeiden, bidden en lijden voor God dan wij. Wanneer twee hetzelfde doen. dan heeft dat nog niet dezelfde waarde in Gods oog. Hoeveel genade zijn mij geschonken Hoeveel inspraken Gods Hoeveel voorbeelden Hoeveel goe de boeken heb ik gelezen Hoe dikwijls stond mij Gods wil („uw heiliging") helder voor ogen? En wat weet ik van een ander Oordeel niet, maar verneder u voor God en woeker met zijn ga ven. Geeft U geheel. Pastoor J. Langedijk. Schager Markt. 6 Paarden f 300 - f 800 1 ^Stier Centrale; 51 Magere Geldekoeien f 450 - f 525 8 idem Vette Centrale 15 Kalfkoeien f 550 - f 750 7 Vaarzen f 350 - f 475 1 Gras kalf Centrale 110 Nuchtere kalveren Centrale; 40 Mag. Schapen f 70 - f 110 43 Overhouders f 50 - f 70 20 Lammeren f 26 - f 34; 8 Bok ken en Geiten f 4 - f 10; 17 Biggen f 35 - f 60 24 Konij nen f 2 - f 18; 7 Kippen f 2- i 6.- Wieringermeer. Naar de Toogdag in Alkmaar. Vcrige week Donderdag hield de Kamerkring Den Helder van de Chr. Hist. Unie een Toogdag in Alkmaar in verband met de komende verkiezingen. Ook de afd. Wieringermeer liet deze dag niet onbetuigd voorbijgaan en zo zagen we hoe Donderdagmiddag een 100-tal leden dezer afdeling per bus en auto's uit Mid- aenmeer vertrokken om deze bijeenkomst bij te wonen. Des middags werd de maar matig bezochte vergadering bijgewoond welke werd ge houden in het Gulden Vlies. De Heer S. Kroeze opende deze bijeenkomst met gebed, zang en schriftlezing. In deze middagvergadering sprak Mr. W. Schokking, wethouder van Amsterdam ove-r het communistische ge vaar en wees hij er op dat het in deze tijd meer op daden aankomt dan op woor den en het uitoefenen van critiek. Na de middagvergadering werd de pas gerestaureerde Grote Kerk bezichtigd en verspreidde men zich om de avondboterham te nuttigen. In de avondbijeenkomst sprak o.a. de Heer B. Bud- ding, voorzitter der Federa tie van C. H.-jongeren over het belang der debatten over de grondwetsherzieningen en de a.s. verkiezingen. De heer Chr. Dun dankte aan het eind van de avond het bestuur en na nog een telegram te hebben gezonden aan H. K. H. Prinses Juliana t.g.v. haar verjaardag werd de bijeenkomst gesloten. Onze polderbewoners zoch ten hun auto's en bus weer op en werd nog de in de buurt staande ijssalon ge- I plunderd waarna de terug-1 tocht werd aanvaard. Halte-bordjes N.A.C.0 Maandag j.1. heeft de N V. NACO een begin gemaakt met het plaatsen der zo on- 1 misbare halte-bordjes. Men diene er rekening mee te houden dat de bussen nu I alleen maar zullen stoppen bij de aangegeven halte plaatsen en niet meer zoals voorheen bij iedere boerderij De 4 Mei-herdenking in de polder. Op een teken van Burge meester Loggers, klonk uit een 100-tal kelen machtig het I Wilhelmus over het wijde polderland. Wij stonden met enkele hon j derden pjolderbewoners rtiu?- om het Monument geschaard, teneinde enkele ogenblikken terug te denken aan hen die vielen voor Vrijheid en Va derland. I Daarna klonk het altijd I mooie „Wilt heden nu tre- 'den" en ..Gelukkig is het land" i terwijl rondom ons vele hoof- den werden ontbloot, uit sril- I le eerbied voor hen, wier namen onder het ,Je Main- tiendrai' op het Monument zijn ingebeiteld. Burgemeester Loggers was dte eerste, die een bloemstuk van rosé hortensia's met wijn rode tulpen aan de voet neer legde, welke hulde werd ge volgd door de bloemleggingen van nabestaanden der gevalle nen. Weinig eerbied. Het viel ons op dat tij dens de herdenkingsplech tigheid op Dinsdagavond bij het monument voor gevallenen, velen meer uit nieuwsgierigheid, dan uit eerbied voor hen die in de oorlog het leven lieten, aanwezig waren. Handen in de zak, siga ret in de mond, hangend op een fiets, grinnekend naar een meisje in de om gevinghoudingen wel ke op zo'n moment stellig niet passen, doch blijk ge ven van een droevige men taliteit welke helaas bij een deel van onze polder- bewoners aanwezig is. Dat men tijdens het zin gen van ons volkslied het hoofd ontbloot is blijkbaar tot meerderen niet door gedrongen. Een dergelijk gemis aan begrip is een bedroevend teken voor onze poldergemeenschap. Geldig van 9 tm 22 Mei Bonkaarten KA, KB.KC 806 361 Melk 5 liter melk 363 Melk 7 liter melk 366 Vlees 100 gram vlees 367 Vlees 3C0 gram vlees j 368, 369 Boter 250 gram bo ter of margarine of 200 gram vet 388 Ailgem. 250 grajm kaas of 312',2 gr. korstl, kaas 386 Algem. 400 gram brood of 1 rants. puddingpoe der, vermicelli, e.d. 384 Algem. 1600 gram brood geldig tm 15 Met 373 Reserve 800 gram brood geldig tm 15 Mei. 374 Reserve 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas. 376 Reserve 400 gram brood geldig tm 15 Mei. Bonkaarten KD, KE 806 863 Melk 12 liter melk j 866, 867 Vlees 100 gr, vlees 1 868 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 869 Boter 125 gram boter of marg. of 100 gr, vet i 888 Algem. 100 gram kaas of 125 gr. korstl, kaas 886 Algem. 400 gram brood of 1 rants. puddingp. enz. 884 Algem. MAANSTANDEN 1048. Zondag 9 Mei N. M. Zondag 16 Mei E. K. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 9 Mei 10 Mei 11 Mei 4.55 20.18 4.54 20.2(1 4.52 20.21 Nog eenmaal klonk het Wil 884 Algem. 4CÖ gram brood helmus, waarna dte menigte doet een dringend beroep op geldig tm 15 Mei [zich langzaam verspreidde, de leden om wanneer zij 873 Reserve 400 gram brood De Wieringermeer heeft zijn menen een te lage bijdrage geldig tm 15 Mei j doden uit de vreselijke oorlog te hebben ontvangen voor de Bonkaarten ZA, ZB, ZC. ZD, op sobere wijze herdacht. wederopbouw hunner her- ZE, MD, MF, MH 806 I stelde Of nog te herstellen Bi^z. arbeid, a.s. moeders Wieringermeer. nanden, hun reclame's en zieken. j daarvan tijdig in te dienen Geldig zijn de bonnen van HOOFD AFD. FIN. WEDER- bij het Adm. kantoor Ridder de strook E. Deze bonnen zijn j te Schagen. 14 dagen geldig. OPBOUW KOMT SPREKEN Per hoofd 200 gram krentenbrood VOOR DE MIDDENSTAND. AanSe rongen wordt deze De hoeveelheid krenten en i rec'anies, «nverw.jld op tv rozij we|ke v00r h bak. De M.stands Veren Wie- zenden opdat elk geval voor- kcn van krentcnbrood aan dc ringermeer houdt op 21 Mei af behoorlijk kan worden bakkers bescbikbaar word,t ge. a.s. m Hotel Sjnt een verga-1 bestudeerd. Onnodig te wij- steld komt overeen dering. waarvoor uitgenodigd zen op het grote beiang de- grara hoofd Di( betekenli is de Heer Brautigam, hoofd zer vergadering, waarbij dan dat de bcvolking ongevccr 200 der Fin. Wederopbouw, wel-1 ook alle leden verwacht wor- ke zal spreken over „de j den. Per adv. wordt het aan financiëele regeling der we- j vangsuur nader bekend ge deTopbouw." Het bestuur maakt. OP EN OM DE TERP. Hoewel de Meeuwstraat in gewerkt aan de meubilering zorgen is gewikkeld over de en verdere inrichting. De gram krentenbrood per hoofd kan betrekken, indien de bak ker krentenbrood levert, waarin de helft van dte grond stof bloem door krenten en rozijnen is vervangen, i Zelfverzorgers voor brood kunnen geen recht doen gelden op het betrekken van krenten brood. verzorging van de gemeen- banken arriveerden schappelijke voortuinen, j week, terwijl een heerste daar vreugde over de preekstoel MUZIEK - CONCOURS TE SCH00RL. Succes - Nieuws. O- Hemelvaartsdag organi seerde Succes op het terrein van Tonegido een adspiranlen- tournooi, ó'at mede dank zij het fraaie weer, uiterst geslaagd mag heten. Deelnemende verenigingen waren W.Waard, BKC, Succes en Wiron. Cver het algemeen is het peil van de wedstrijden ons niet meegevallen en van spel- opbouw viel nog weinig te bespeuren De ploeg van Wie-, ringerwaard maakte op ons de beste indruk. Bij cfe andere ploegen zal nog heel wat ge schaafd moeten worden. Doordat Succes de eerste wedstrijd tegen BKC met 2-0 verloor en W.Waard met 1-0 van Wiron won, moesten de Wieringers cte 3e en 4e prijs onder elkaar verdelen. Succes wist met 3-2 te win nen. De finale tussen W.waard en BKC werd een 3-0 zege voor de roodbroeken. Na afloop der wedstrij<?en werden de prijzen door de hr. Hoogesteger aan de winnaars uitgereikt. Derde Afdeling Harmonie B.reezand, „Concordia", een 2e prijs met 331 punten. Tweede ^Afdeling Fanfare; Texel (Den Hoorn) „Door Eigen Kracht", le prijs met 341 punten. Eerste Afdeling Fanfare vorige fraaie werd geplaatst, j terugkeer van de eerste Bovendien waren de orgel- i Wieringermeermilitair uit de bouwers bezig het indertijd Op het op Hemelvaartsdag ge tropen. door de heer Geertsma ge- houc'en Concours van de Na anderhalf jaar verblijf redde en nu gereviseerde en West-Friese Bond van Harmo- onaer de wapenen op Suma- vergrote orgel in elkaar te nie- en Fanfare-Corpsen, het- tra en Java was het voor de zetten, een werkje, dat van- welk dit jaar plaats vond te heer F. L. van Setten, boek- zelfsprekend de voortduren- Schoorl, behaal Jen onderstaan, houder van garage Cremers de belangstelling van orga- de afd. de navolgende prijzen: wel een voldoening zijn nist Kees Bronner genoot, vrouw in de woning in de die reeds popelt om hierop n \n Meeuwstraat te kunnen be- zijn klanken te beproeven, j i-exei-uost „v.lu.o. een groeten. De Wieringermeerschool is 2eJ>rils me.1. 294 P.u.nten Natuurlijk deelden familie- nog steeds niet klaar, terwijl leden en vrienden in de door gebrek aan stucadoors feestvreugde en vormde het de afwerking van de wonin- feit van deze eerste terugke- gen aan de Terpstraat aan rende Wieringermeerburger, zienlijke stagnatie optreedt, voor het plaatselijk Niwin- Het Zwitserse noodkerkje, comité aanleiding een dat gedurende enige jaren bloemstuk ter verwelkoming in een grote behoefte voor- te zenden. Burgemeester en zag en dat door zijn typische exel exel s fanfarecorps Wethouders kwamen de fa-i bouw een vaste plaats in het i Vïïwïï'K w pun, en. milie van Setten gelukwen-dorpsbeeld was gaan inne- ,w.T. i rarmTrnic sen. Er waren veel bloemen men, ging elders zijn dien-,W,nkcl' "^,nk!ls H,armon,e en zogezegd de vreugde was sten verrichten, e E,"'5 .?fJ"": ®n- groot. Van het ene einde van de ®«^ideUnÉ Fanfare Dat vele anderen spoedig Raadhuisstraat naar het an- 1 u enes, s enoegen mogen volgen. I dere zien we daar de funda- le pr,JS ,^et 35r2 püüt*n' menten van het noodcafé. Opperdoes. ..TaXem» een Met de bouwerij gaat het Binnenkort, zal het gebouw, eT^j,sk.Dle p™:a°' een goed. De R.K. kerk vordert l voltooid kunnen zijn en op 4 goed, het pand van Sèhotte deze plaats voor de vele rei- e p me pun en' begint ook reeds omhoog té i zigers eveneens in een be- FleVO NleUWS. komen, terwijl het blok van hoefte voorzien, te weten het j drie woningen van Kingma verschaffen van het natje De in ons vorige nummer tegenover het Betondorp on- en het droogje. aangekondigde adspirantenwed- der de pannen kwam. j MARJA. strijden gaan hedenmiddag In de Gereformeerde Kerk wordt met man en machtW.werf, 1 Mei 1948. j niet door, daar het terrein te Middenmeer niet beschikbaar is HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 9 Mei 8.37 8.57 10 Mei 9.17 9.42 11 Mei 9.52 10.22 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 8 Mei 16 u. tot Maandag 10 Mei 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 9 MEI. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN Zateidag en Zondagmiddag: SPOOK TE KOOP Deze dol vermakelijke spook film, zal bij allen die deze film zullen bezoeken, de lach spieren soepeler maken Een spookhistorie welke zich afspeelt op een kasteel in Schotland, op de boot en in de stad. Het spook, dat in aanraking komt met de politie, vele men sen de stuipen op het lichaam jaagt, om dan weer in eens te verdwijnen. Het spook wordt een belang rijk reclame-object voor de millionair Martin, waarvoor het* optreedt. Degenen, welke deze gees tige film bezoeken, zullen er zeker geen spijt van hebben. Zondag en Maandag Les Demons c'e 1'Aube, een Frans filmwerk met George Marchal en Dominique Nohain Deze film laat zien wat ei zich in de laatste maanden van de. oorlog tussen Serge en Clau de heeft afgespeèld. Beide hebben grote presta ties verricht in de oorlog, Clau- de als luitenant en Serge als verzetsstrijder, Claude, welke uit Duitse ge vangenschap is ontslagen, ont moet op zijn terugreis naar Frankrijk, in Stuttgart zijn landgenoot. Vele verwikkelingen vloeien hieruit voort, welke het ge heel maken tol een mooie en onderhoudende film, waarin de spanning niet ontbreekt. In het voorprogramma het Proces van der Waals en flit sen uit de voetbalwedstrijd Holland-België. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1