UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BEDRIJFSPENSIOEN VOOR DE LANDBOUW. COMMENTAAR OP „WEINIG EERBIED." Woensdag 12 Mei 1948 Derde Jaargang No. 50. Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat %-ft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Registratie van Landarbeiders in de provincie Noord-Holland. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, welk fonds is ontstaan op verzoek van de werkgevers- en werk nemersorganisaties, is door de Regering met ingang van 1 Mei 1947 in principe aan vaard. In afwachting van een wettelijke regeling betref fende verplichte deelneming in dit Bedrijfspensioenfonds, welk Wetsontwerp thans is aangeboden aan de Tweede- Kamer, zegde de Regering toe in het Landbouwcrises- fonds een bedrag te reser veren, gelijk aan het to taalbedrag, hetwelk aan premiën door werkgever en werknemer zou zijn bijeenge bracht, indien het fonds met 1 Mei 1947 had kunnen gaan functioneren. Na de totstandkoming der Wet zullen deze gelden wor den overgedragen aan het Bedrijfspensioenfonds. Waar derhalve in het al gemeen de opbouw der rech ten 1 Mei 1947 is aangevan gen, is het van groot belang, dat alle onder de pensioen regeling vallende personen zo spoedig mogelijk worden geregistreerd, opdat hun eventueel sedert 1 Mei 1917 verkregen rechten worden vastgelegd. Dit betekent, dat een ieder, die voor kortere of langere tijd sedert 1 Mei 1947 in de landbouw werkzaam is of geweest is, zich dient aan te melden. Dit houdt in, dat iedere valide loonarbeider van 17 t/m 64 jaar in de daarvoor in aanmerking ko mende gevallen zijn aan spraak kan doen gelden op ouderdoms-, weduwen-, we zen- of invaliditeitspensioen voor zichzelf of zijn nabe staanden. Omdat het in dë bedoe ling ligt dat het Bedrijfs pensioenfonds zich niet al-1 leen tot de arbeiders werk zaam in de land- en tuin bouw zal uitstrekken, doch J OOK tot de arbeiders, die sedert 1 Mei 1947 geheel of gedeeltelijk, al is het maar j één dag, werkzaam zijn of geweest zijn in een der vol gende bedrijven, dienen ook deze werknemers zich te melden, n.1. Akker en Weidebouw, vee- en pluimveehouderij, groen- tenteelt, fruitteelt, boom kwekerij, bloembollenbedrijf, bloemisterij, zaadteelt, bij enteelt, hoveniersbedrijf, bosbouw, grient- en rietcul tuur, veenbedrijf, spuiterijen, dorsbedrijf, loonploeg- en maaibedrijf, grasdrogerijen, aardappelsorteerinrichtingen, Directie Noord-Oostpolder, Staatsbosbeheer, Grond Mij en Heide Mij. De belangrijkheid van directe aanmelding zal ieder belanghebbende duidelijk zijn. Niet aanmelden kan geldelijk, nadeel tengevolge hebben. Met de uitvoering van dit Bedrijfspensioenfonds zijn de plaatselijke verzekerings commissies belast, wiens eerste werkzaamheden zich zullen bepalen tot de regi stratie der loonarbeiders. Deze Sociale - Verzeke- rings - Commissies zullen plaatselijk een dezer dagen I hun werkzaamheden aan vangen. Hiertoe zullen zij zich tot belanghebbenden wenden per briefschrijven, strooibil jet, raambiljet e.d., waarin vermeld de plaats, datum en uur. waarop registratie zal plaats vinden. Met het oog op een vlot verloop van deze registratie wordt met nadruk verzocht de aanwijzingen van de ver zekeringscommissie stipt op te volgen. Werkgevers, een beroep wordt hiermede op U ge daan, Uw werknemers, voor zover nodig, met het boven staande in kennis te stellen. Werknemers, georgani seerd of niet georganiseerd, Uw belangen worden door deze verzekeringscommissies behartigd. Daarom, geeft gehoor aan de oproep die van Uw ver zekeringscommissie uitgaat en ziet toe dat ook Uw buur man en collega aan zijn verplichting voldoet. Op deze manier bouwt men mede aan het Bedrijfs pensioenfonds dat door de stichting voor de Landbouw in eigen beheer is genomen en dat voorlopig nog de eer ste in Nederland is hetwelk, wat omvang betreft, waar- schijnlijk wel niet geëvenaard zal worden. U bouwt zelf mede aan uw Bedrijfspensioenfonds. De Inspecteur voor het Bedrij f spensioenf onds v.d. Landbouw in de Provincie Noord-Holland A. KOOIMAN. Een radiolezing voor de Middenstand. Dinsdag 25 Mei a.s. des avonds van 7.057.15 zal del Heer K. Pijl een radiolezing voor de Middenstand houden via de Avro-zender (Hilver- j sum 1) met onderwerp I ..Meer Homogeniteit Minder Narigheid." De CCD in Maart 1948. Ambtenaren van de CCD maakten in Maart 1948 in totaal 7056 processen-verbaal op. Hierbij waren 9919 ver dachten betrokken, van wie er 281 in verzekerde bewa ring werden gesteld. In 1412 gevallen werd tot inbeslag neming van goederen over gegaan. Bij de Officier van Justitie werden 3712 processenver- baal ingediend 6152 bij de Ambtenaar voor de Tucht- rechtspraak, terwijl 55 pro- cessen-verbaal bij andere1 justitiële instanties werden' ingezonden. De meeste overtredingen werden begaan op het gebied j van de akkerbouwproducten, j n.1. 2533 en op dat van vee j en vlees (2501). Het aantal geconstateerde fraudes met pluimvee, eieren, wild en gevogelte bedroeg 1573, ter wijl op zuivelgebied 1104 overtredingen werden gecon- stateerd. Gedurende genoemde maand werden o.m. in beslag 1 genomen 65.146 kg granen, j zaden en peulvruchten, 8430 J kg vlees en spek, 173 var- kens en 86.105 eieren. Medemblik. Bevrijdingsdag. Waar er dit jaar in tegen stelling met de vorige geen wijdingsdienst werd gehou den beperkte de herdenking der gevallenen aan de voor avond der bevrijdingsdag zich vorige week Dinsdag avond tot een kranslegging bij het oorlogsmom urnen: aan de Breedstraat waar Burg. Peters namens het Gemeentebestuur een post- hume bloemenhulde bracht. Woensdag stond in het te ken van het kind. Door de goede zorgen van het hard werkende Oranje - Comité werd het mogelijk aan alle kinderen van de plaatselijke Lagere en U.L.O.-scholen een cabaretprogramma aan te bieden, in een 3-tal voor stellingen genoot de jeugd van het optreden van de veelzijdige artist Joop Teu- nisz en het applaus, dat haast niet van de lucht was. be wees hoe de jonge schare, het gebodene wist te waar deren. Het avondprogramma bracht een zeer talrijk pu bliek op de Nieuwstraat, waar vanaf een geïmprovi seerd toneel door verschillen de plaatselijke verenigingen een „Bont Programma" werd uitgevoerd. Zo zagen we „O.S.S.", dat met een serie vrije toesteloefeningen een keurige demonstratie van hun kunnen gaf. Natuurlijk, gaven ook de zangverenigin- i gen waarbij door omstandig heden „Hallelujah" helaas moest ontbreken, „acte de I prèsence" en de j diverse no's, welke „Zang- i lust" en „Nieuw Leven" ten beste gaven, werden met een dankbaar applaus beloond evenals het optreden van de kinderafd. van „Nieuw Le- ven." Dat in dit gevarieerd programma ook „Crescendo" niet ontbrak is vanzelfspre kend. Onze onmisbare har monie bracht naast de vele vocale prestaties een 3-tal muziekno.'s, die met intense aandacht werden beluisterd en veel bijval oogstten. Met een korte herden kingsrede bracht ds. van der Neut de ernstige noot in deze ..Bonte avond" en wek te Burgm. Peters op tot steun aan het Oranje-Comité, dat voor de komende Jubile umfeesten niet over genoeg I middelen kan beschikken. De avond eindigde op tra ditionele wijze in een muzi- j kale rondgang door „Cres- j cendo", dat voorafgegaan door het. Tamboerscorps uit I Onderdijk, al spelend een, lange stoet van hossende stadgenoten, waarbij - uiter aard de jeugd domineerde, met zich trok. Al met al is de Medem- blikker Bevrijdingsdag dit jaar uitstekend geslaagd en wanneer de ernstige klacht van Voorzitter Geusebroek over het hinderlijke en zeker onnodige rumoer tijdens de concerten, waaraan zich vooral de rijpere jeugd schuldig maakte, ter harte wordt genomen, zullen de grote feesten welke dit jaar ons nog zal brengen, er slechts bij winnen Het bericht in ons nummer van Zaterdag j.1. over de houding van een deel van de aanwezigen bij de herden kingsplechtigheid op de vooravond van onze bevrijdings dag, heeft meerdere pennen in beweging gebracht. Volgens sommigen was de beschrijving van de situatie van die avond nog veel te mild gesteld. Een vooraanstaand pol derbewoner schrijft ons „Voer de onverschilligen „langs de duizenden en tien duizenden graven van ge sneuvelden. Leidt hen langs „de ererustplaats nabij „Bloemendaal. Toon hen de „witte kruisen op Margraten. „Geef hen een boek in han den over de strijd, die men „heeft moeten voeren om „ons vaderland, ja, om ook „hen van de bezetter te be vrijden." „Ook ik heb die avond het gelach en gepraat ge hoord", zo schrijft een ander doch wil het de jongelui niet kwalijk nemen. Wie zou het. hen hebben moeten leren Meerdere groepen jongeren in de Wie- ringermeer, (de goede uit zonderingen daargelaten), moeten het practiscli zonder jeugdleiders stellen. En wan neer er nog personen zijn, die de jeugd denken te kun nen leiden, dan wordt door hen vaak het accent uitslui- Schermerhorn sprak voor de P. v. d. Arbeid. Op uitnodiging van de plaatselijke afd. van de Par tij van de Arbeid hield de crud-minister-president vo rige week Dinsdagavond voor een goed bezet „Wapen" een verkiezingsrede, welke vol- komen in overeenstemming met het karakter van deze avond misschien meer herdenkings- dan politiek betoog was, doch stijlvol en goed gedocumenteerd als zij was, met intense belang stelling werd beluisterd. Ve len hebben in de bezettings jaren in puur idealisme ge droomd van een na-oorlogse tijd. waarin met veel oude normen zou zijn gebroken ?n datgene wat de mensen ge scheiden hield, zou worden opgeruimd of doorbroken. De 3e herdenking van de bevrijding ziet een Nederland waarin van de nieuwe vorm- geving maar bitter weinig is1 terechtgekomen en al te ve- 1 len zijn teruggevlucht in hun oude, vertrouwde krin- getje. Het is de P. v. d. Arb., die een geslaagde poging heeft gedaan de wens dromen van velen van hen, die deze avond worden her dacht. tot werkelijkheid te maken, aldus spr., en zij mag zich dit als een grote ver dienste aanrekenen. Na de plaats van Neder land in het internationaal en Europees politiek bestel te hebben belicht, beant woorde spr. na de pauze een 3-tal vragen op zeer bevre digende wijze en besprak in dat verband o.m. het- Indone sische vraagstuk, zoals zich dat oP dit ogenblik voordoet. Voorz. Bobeldijk wees in zijn openingswoord op de activiteit welke vooral de laatste maanden ook de afd. Medemblik kenmerkt en voor de toekomst alle goeds belooft. tend gelegd op ontspanning, op bezighouderij zonder meer. Het organiseren van een dansclub, van een toneel avond, wil nog niet zeggen, dat men onze polder jeugd vormt en opvoedt, maakt tot goede en waardige leden van de gemeenschap." Een persoon, die zelf zeer nauw betrokken is geweest bij het ondergrondse werk in de Wieringermeer, vertelde ons „Die avond heb ik, thuis gekomen, het portret voer rpe genomen van Catrinus Douma Plotseling herinner de ik me de laatste keer dat ik Douma zag op de beurs. Douma, zo sprak ik bij me zelf, Ik weet, je hebt niet gewerkt voor eer en voor huldebetoon. Je vroe gere vrienden zijn je niet vergeten. Neem het voorge vallene van hedenavond niet kwalijk. Zij hebben je niet gekend, ze weten niets af van wat je deed, doch wij, ook al zijn we slechts weini gen, zullen jou en je mak kers blijven eren." Enige anderen schreven over de plechtigheid zelf. Een vond dat men weinig bekendheid daaraan had gegeven. Een ander betreur de het dat niemand ook maar even, op bescheiden wijze de leiding genomen had om het ogenblik van stilte aan te geven. Een briefschrijfster in Wieringerwerf oordeelde d it het zich gezamenlijk naar het monument begeven meer had van een gezellige en vrolijke wandeling, dan een stille tocht. Plaatsruimte belette ons om de diverse brieven in extenso op te nemen, in ver band waarmede wij volston den met het publiceren van die opmerkingen, welke voor de volgende herdenkings plechtigheid van belang kunnen zijn en naar wij ver trouwen door betrokkenen ter harte zullen worden ge nomen. Met de door een brief schrijver gemaakte opmer king. dat de plechtigheid mislukt was. kunnen wij evenwel beslist, niet instem men. Meerdere personen hebben eerbiedig en op waardige wijze hun hulde gebracht. Dat het volkslied tot slot van de plechtigheid niet door allen gezongen werd, was misschien minder juist gezien, doch mag geen aanleiding zijn om daarme de het gehele optreden van de gezamenlijke zangvereni gingen te diskwalificeren. MAANSTANDEN 194*. Zondag 16 Mei E. K. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 12 Mei 4.50 20.23 13 Mei 4.49 20.25 14 Mei 4.47 20.26 15 Mei 4.45 20.28 HOOG WATER TE 12 Mei 13 Mei 14 Mei 15 Mei DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 10.32 11. 2 11.12 11.42 11.57 0.37 0.52 WIERINGERMEER. Telefoonpaal door bliksem getroffen. Toen de heer Van Til ad Wier weg Maandagavond j-1. na het onweer van de tele foon gebruik wilde maken, bleek het hem niet mogelijk le zijn het Postkantoor te be reiken. Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat de bliksem de bovengrondse aan sluiting van de telefoon ge troffen had. waarbij het aan sluitingskastje van de telefoon paal werd weggeslagen en op de weg was terechtgekomen. Koningin legt gezag weer tijdelijk neer. H.M. de Koningin ziet zich met het oog op haar gezond heid genoodzaakt opnieuw de uitoefening van het ko ninklijk gezag tijdelijk neer te leggen. H.K.H. Prinses Juliana zal met ingang van 14 Mei a.s. als regentes optreden en op diezelfde dag worden beëdigd. De haringvisserij in het komende seizoen. In een uitzending, voor- I bereid in samenwerking met de Afdeling voorlichting van het Ministerie van Land bouw. Visserij en Voedsel voorziening, zal Des. D. J. v. Dijk. Directeur van het Be drijfschap voor Visserijpro ducten. op Maandag 10 Mei a.s. te 19.45 uur over de zen der Hilversum I een radio causerie houden over het onderwerp „De haringvis serij in het komende sei zoen/^ AANBESTEDING Ten overstaan van het i Hoofd van de Technische afd. I van de Commissie Wjederop- I bouw W.-Meer, de Heer I Ir. Keesman, had op Maandag 10 Mei in het Domeinkantoor de onderhandse aanbesteding plaats voor de afwerking van de binnenbouw van 14 boerde- 1 rijen in de secties J. en H. Het verloop van deze aanbe steding was als volgt I H. Lont, Wieringen f 118.837.- T Schotte - 117.686.- A. Breed. Hoogwoud - 113.970.- Philips Bouwbedrijf Haarlem - 96.888.- Fa. Groot en Zn. Abbekerk - 106.650.- NV vh A. Kingma Slootdorp - 102.750.- TT. Moes. Niekerk - 98000.- i Tuin, 't Zand - 95390.- I De begroting was j netto - 95862.» De gunning zal nader be* j kend gemaakt worden. KOMT ER 'N OOGSTFEEST In de onlangs gehouden be stuursvergadering van de VW 'W.-Meer, werden de plannen lol het organiseren van een groots oogstfeest besproken. Deze week zullen de ver» tegenwoordigers van een aanta organisaties bijeenkomen om deze plannen nader uit t( werken Schager Markt. MEI - PAARDENMARKT. 10 Mei 1948. Aangevoerd slechs 46 stuks. I1 'Harige paarden f 200300 2te-jar. paarden f 300600 Rijtuig- paarden f 600—950 Werk paarden f 500950 Slacht- paarden f 300700. Handel kalm.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1