DE HEILIGE STAD IN GEVAAR UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. H.M. KONINGIN WILHELMINA KONDIGT TROONAFSTAND AAN. NIEUWE BONNEN. Belasting Perikelen. Zaterdag 15 Mei 1948 Derde Jaargang No. 51 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een üolk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. PINKSTERFEEST. „Het geloof is een bewijs der j dingen, die men niet ziet." Dat is wel in het bijzonder het ge val met Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, We weten dat op aarde een) mens zonder geest niet leven kan. We zien wél, wat grote j gêesten vermogen of hoe de geest bedorven kan worden, M aar de geest zelf van een mens kunnen we niet zien.! Daarom spreken we er ook maar niet veel over. Er zijn immers zoveel dingen, die we' wel kunnen zien en dan gaan die maar voor. Het moeilijke in het leven laten we liever maar zitten.1 We kunnen gemakkelijker' langs talloze zijsporen gaan,' die we dan tot onze wegen verklaren. Als we daarlangs' gaan, blijken het zijsporen te zijn. Het is erg genoeg dat we dat wel moeten zien in oor- log, geldelijke ontwrichting en in zedelijke slapheid met al zijn gevolgen. Al die ellende brengt ons in onrust, zenuw spanning en ontevredenheid. De tijden door zijn er men sen geweest, die hebben dur ven, doorzetten, in elk geval hebben trachten te leven, de hoofdwegen volgende. Dat zijn Gods wegen voor ons, de we gen waarlangs Zijn Geest ons wil leiden. Kunnen we er dan niets van zien, wat de Heilige Geest is? Hij uit zich in wonderen en tekenen, in dingen, daden en gezegden. In dit alles is Hij hieraan te herkennen, dat Hij liefde is en liefde wekt. God is liefde, Zijn Geest is liefde. Liefde vernieuwt en ver bindt; mensen met elkaar, het oude met het nieuwe. Het gebeurt wel eens in de staatkunde, dat een nieuw ka binet uit vele personen be staat. die ook zitting hadden in het vorige zelfs dat de premier dezelfde is. Dan blijkt het al is niets onder mensen volmaakt en ideaal, het ging toch goed Zoiets wil 't werk van Gods Heilige Geest zeggen 'tl moeilijke wordt opgelost. Als er niet voldoende kracht is komt er nieuwe kracht, om dat God alle kracht heeft en geeft Als mensen moeilijkheden hebben, dan zijn het toch de zelfde mensen, die er door heen moeten. Voor ieder is die kans er. Waarom mag het Pinksterfeest ons daaraan doen vasthouden Omdat Christus, de gekrui sigde en opgestane tot de Vader gegaan zijnde ons men sen in Zijn overwinning wil laten delen; omdat Hij ons vasthoudt en trekt. Omdat Hij nu, vandaag, %n de eeuwen door, onze mensengeest door Gods Geest wil richten. Als onze wereld, onze tij den vernieuwing nodig heb-| ben, dan mogen we door Hem er de getuigen van zijn. Niet dat we het wel eens zullen zien of werkeloos moeten af wachten; maar omdat we zelf levende getuigen mogen, zijn van en door Gods Geest, die ons vernieuwt in ons geloof en in ons werk. Wij, dezelfden, eerst hopelozen, herboren door Christus, door Gods Geest. Dat geeft uitzicht op nieuwe toekomst van samenleving in onderlinge liefde en standvas tigheid. Dan weten we Gods liefderijk wil en kan en moet ook door ons reeds doorbre ken op aarde, vandaag en mor gen, in vredeswerk. Zijn Vrede zij in het Pink-' sterfeest over ons. Ds. J. vd WINDEN In een radiorede richtte H. M. de Koningin zich Woens dagavond tot Haar volk waarin Zij mededeelde zich om redenen van gezondheid genoodzaakt te zien de teugels van het bewind uit handen te geven en na Haar gouden regeeringsjubileum afstand van de troon te willen doen ten behoeve van Ha-re Dochter Prinses Juliana. „Br is, zoo zeide Hare Majesteit, de last van het klim men der jaren, een achteruitgang van de werkkracht, weerstands- en arbeidsvermogen, van de krachten welken den geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verant woorde beslissingen in de diepgaande en ingewikkelde vraagstukken die er in dezen tegenwoordigen tijd maar al te vele zijn. Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds ten volle bewust ben, dat de mensch slechts wikt en God beschikt, meen ik toch in het wel begrepen belang van U allen en van het Rijk te hande len door het regeeringsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die naast wijs inzicht ook haar leeftijd voor heeft en over jonge, frissche krachten beschikt. Het is op haar dringend verzoek, dat ik de Kroonwis- seling uitstel tot het. begin van September. Zij overwoog hierbij geen teleurstelling te willen wekken bij hen, die mijn jubileum willen herdenken. Ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn den 30en Augus tus de teugels van het bewind over te nemen tot na de feesten, om daarna afstand te haren behoeve te doen." Hoewel het ons na het hernieuwde regentschap van Prinses Juliana wel duidelijk was geworden dat het Hare Majesteit zwaar viel het veeleisende Koninklijk Gezag te dragen, déze stap hadden wij thans nog niet verwacht. Nog eenmaal, op 30 Augustus, hoopt Zij dit gezag op zich te nemen om als Koningin der Nederlanden Haar 50-jarig jubileum te vieren. Moge dan ook het inzicht hebben baan gebroken dat de kracht van ons volk, waarin thans nog zoveel ver deeldheid heerst, is gelegen in de eendracht op welker bevordering H. M. zulk een ernstig beroep deed. Dan ook zal Koningin Wilhelmina wie wij zo grote dank verschuldigd zijn in alle gemoedsrust Haar Koninklijke taak kunnen overdragen. Gaat de toekomst tegemoet, schouder aan schouder met Juliana, zo besloot onze Vorstin haar rede. Het moge zo zijn en het is onze diepste wens dat het de scheideb.de Bewindsvrouwe gegeven zal zijn nog lang getuige te zijn van het geluk van Haar volk onder de nieuwe Oranje vorstin. Geldig van 1629 Mei Bonkaarten KA, KB, KC 806 380 Alg. 200 gram brood (geldig t.m. 22 Mei) 381 Alg. 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak 382 Alg. 1600 gram brood (geldig tm 22 Mei) 375 Res. 300 gram brood (geldig km. 22 Mei) 1 378 Res. 400 gram brood (geldig km. 22 Mei) 383 Alg. 750 g-ram suiker of 1500 gram jam, stroop, enz. of 750 gr. versn. 385 Alg. 100 gr. bloem enz. 387 Alg. 120 gram spijsolie. 389 Alg. 2 eieren 379 Alg. 250 gr. waspoeder. Bonkaarten KD, KE 806 879 Alg. 500 gr. waspoeder 880 Alg. 200 gram brood (geldig t.m. 22 Mei) 881 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 882 Alg. 400 gram brood (geldig km. 22 Mei) 875 Res. 400 g-ram brood (geldig t.m. 22 Mei) 833 Alg 500 gram suiker, enz. of 1000 gram jam, stroop, enz. of 500 gram versnaperingen. 885 Alg. 100 gram bloem enz. 878 Res. 500 gram bloem enz. 887 Alg. 120 gram spijsolie 889 Alg. 2 eieren Tabak en Versnaperingen. 49, 50, 53 Tabak 2 r. siga retten of kerftabak 51 Versnaperingen 200 gr. versnaperingen of 200 gr. suiker, enz. of 400 gram jam, enz. 54 Versnaperingen 100 gr. versnaperingen of 100 gram suiker, enz. of 200 gram jam Niet-aangewezen en ver nietigd kunnen worden de bonnen 332, 334, 335, 834, 835 Melk, 340, 341, 342, 344, 347, 844, 846 en 847 Reserve, 300, 330, 800, 830 Algemeen. VERMOGENSHEFFING INEENS. Regeling met betrekking tot hulpbehoevenden. Ten aanzien van personen van 40 jaar en ouder, als - j mede van personen, die door gebreken van lichaam of geest vermoedelijk in de eerstko mende 3 jaar geen of nage noeg geen inkomsten uit ei- gen arbeid zullen kunnen verwerven, wordt, indien zij op 1 Jan. 1946 in bovenver melde toestand van hulpbe hoevendheid verkeerden, het zuiver vermogen ter bereke ning van de belastbare som verminderd met a. bij een lager gemiddeld inkomen van f 4.000.- f 75.000.— b. bij een hoger gemiddeld inkomen van f 4.000.-, en niet meer dan f 5500.-, een bedrag van f 75.000.- verminderd met f 1.000.- voor elk bedrag van f 20.- waarmede vorenbedoeld inkomen een bedrag van f 4.000.- te boven gaat. Bij het beantwoorden van de vraag of de belasting plichtige geen of nagenoeg geen inkomsten uit eigen arbeid zal kunnen verwer ven, dienen de inspecteurs een ruim standpunt in te nemen. Gemeente Wieringen. Toestand echtgenoot Bugel In de toestand van Mw, Bu gel, die zoals wij Woensdag melddejn, een zware hersen schudding opliep te Assen "bij een motor-ongeval, blijkt, naar wij vernemen, een lichte ver betering op te treden. Hoewel nog steeds zorgwek kend1, is er gerede hoop op herstel. MAANSTANDEN 1048. Zondag 16 Mei E. K. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 16 Mei 4.44 20.29 17 Mei 4.42 20.31 18 Mei 4.41 20.32 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 16 Mei 1.37 1.57 17 Mei 2.52 3.22 18 Mei 4.17 4.42 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 15 Mei 16 u. tot Zondag 16 Mei 24 u. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, Verheul. Maandag 17 Mei tot Dins dag 13 Mei 8 u. zo nodig aanwezig de artsen Olree, de Groot, Tamsma. Werner, de Boer. v. d. Sluis, Brandt, van Slooten. Swaters. Flevo Nieaws. Hedenmiddag Flevo A adsp.— Kaagvoeels A 4 uur. Flevo B adsp.—Kaagv. B 3 u. Training 's Woensdags 7.30 —8.30 uur senioren. GEEN REVANCHE. De Slootdorpers (vetera nen) hebben op eigen veld in de revanchcwedstriid te gen Middenmeer (veteranen) wederom het. onderspit moe ten delven Met een 51 nederlaag kwam het einde van een sportieve wedstrijd. Met de voorgestelde verde ling van Palestina door de U.N.O.-commissie, is het hier in vervatte plan van een vrij gebied voor Jerusalem, een steen des aanstoots voor beide elkaar bestrijdende partijen ge wonden. Immers, Jerusalem bezit hei lige plaatsen en daar naast de I politieke hartstocht, zich eenj I fanatieke godsdienstijver doet gelden, is het begrijpelijk dat; j een instelling van een vrij ge j bied van Jerusalem heel wat Joodse en Arabische geweren in de aanslag zal brengen. De U.N.O.-commissie is ech ter van mening dat zulk een gebied voor Palestina's eigen bestwil is. De territoriale inte- I griteit van het gebied zal doori de U.N.O, geganrandeerd wor-| den, waarbij het een interna-' 1 tionaal bestuur zal ontvangen.i Voor dit internationale bestuur^ 1 is een dezer dagen de Zwit serse generaal Gonard door de U.N.O. uitgenodigd om de post| van Commissaris van politie te Jerusalem te vervullen. Verder zal er nog een Gou- verneur benoemd worden, wel ke na iedere 3 jaar herkozen moet worden. Deze Gouver- i neur zal temidden van de si-j naasappels en tijdbommen bij- 1 gestaan worden door een wet-, I gevende raad, welke gevormd moet worden uit gekozen bur gers van Jerusalem. Zijn in structies ontvangt de Gouver neur van de U.N.O. Het vrije gebied zal echter met de te vormen Joodse en Arabische Staat een Economi sche unie moeten vormen, het geen zij dan ook goed- ol kwaadschiks zal moeten doen, want de water-, voedsel-, olie-, en electriciteits-voorziening lig gen allen buiten het gebied van Jerusalem. Buiten de hulpwateibron in de nabij heid van de grens van het vrije gebied, bevindt zich het waterstation, dat voor de voor ziening van Palestina zorg draagt in de Joodse staat. De waterleiding loopt echter, door de Arabische staat, zo-1 dat als een van de Joodse of Arabische leiders zich «waad maakt, de bewoners van Jeru salem de kans lopen dat ziji van hun watertoevoer worden afgesneden. Het gebied zal tevens een cnafhankeijke rechterlijke macht bezitten, naar wier wetten de burgers van de Joodse of Ara bische staat, zo zij het vrije( gebied betreden, waar zij ove- iigens vrije toegang hebben, zullen moeten voegen. Ongetwijfeld zal het voor de bewoners een opluchting zijn, te horen, dat het gehele ge-j bied gedemilitairiseerd zalj worden en dat alle semi-mili- £T VRIJE GEBIED VAN JERUSALEM ICARTO 46441 Wegen I I Arob"«cha wijk 111II Christen wijle VW Joodse wijk F=1 Armenische wijk taire organisaties verboden zul len worden. Echter voordat zij deze zucht kunnen slaken, zal er nog heel wat water door de Jordaan stromen, want reeds sinds dagen heerst er in deze streken een oorlogs rumoer, zoals de beschaafde mens dat alleen inEuropa kende In ieder geval blijkt het, dat een instelling van het vrije gebied van even groot belang door de beide partijen geacht wordt als. de instelling van een Joodse en een Arabische staat, met dit verschil, dat de ene partij van mening is, dat de staat van de andere partij bij zijn eigen gebied behoort,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1