Einde vleesdistributie is in zicht HEEMRAADSCHAP WIERINGEN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. IZi van het '"mLXeTde kind °pent Va" 6611 besParinS op de administratieve was hoog gestegen ieder inl rompslomp. Woensdag 19 Mei 1948 Derde Jaargang No. 52 KJL3EI Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan^zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Kinderpostzegel actie ^Tinister Mansliolt kondigt aan op de goede weg De Kinderpostzegels hebben dit keer bijna een ton meer opgebracht dan het jaar te vo ren. In 1946 waren de baten .,Voor het Kind!f 274,656.49, terwijl in 1947 een bedrag van f 362.360.48 opleverde. Ziedaar de nuchtere mede deling van het hoofdbestuur der PTT, aan het Nederlantte Comité voor Kinderpostzegels, «en mededeling waarop Ook wat de groentenexport naar Duitsland koesterde de minister goede verwachtingen. betreft, Somber was hij daarentegen op het punt van de boter- uitvoer. Daarmee is het volkomen afgelopen. De vleesdistributie kan eerlang worden opgeheven door dat het plan-Marshall de mogelijkheid schept een aan zienlijke hoeveelheid veevoer te kopen. De regering is verder doende, zo zei de minister, de verplichte veeleve ringen voor landbouwers op te heffen en hierdoor zou het mogelijk worden 1000 tot 1200 ambtenaren te ontslaan. Onze groenten zullen door Duitsland worden afgenomen en met dollars betaald. J^e hoopvolle geluiden, die de minister van Landbouw en Voedselvoorziening Zaterdag j.1 op bijeenkom- spannmg was gewacht. Immers.' sten van de Partjj van de Arbeid te Markelo en Haaks- meer dan andere jaren had men ditmaal da grote trom bergen kon doen horen, waren de goede verwachting, dat (ita'hfdden mee1' huT^bestë de ^«üstributie wellicht spoedig kan worden opgehe- beentje voorgezet om het nu ven, en voorts dat het plan-Marshall de mogelijkheid Nederland diende dat te weten en ieder ook had zijn steen-! tje bij te dragen in de leni ging van d'ie nood. De noodkreet werd gehoord en verstaan. Een ton werd meer geofferd door een pu bliek. op welks offervaardig heid' toch al zo dikwijls een beroep wordt gedaan Alleen - het kan altijd nog beter. Daar zouden de Zwit sers over mee kunnen praten. Zij - met een bevolking half zo groot als de onze - koch ten het vorig jaar Pro Juven-| tule-zegels met een over winst voor het zieke, zwakke,1 misdeelde en verwaarloosde kind van ruim één millioen' gulden. Niettemin, er is reden tot tevredenheid. Want het toch in alle geval goede resultaat is niet bereikt door het harde! werken van een paar uitblin-' UIT ONS I plantsoenen trachten te hou- kers: maar uit alle hoeken den. De taak van da politie van het land kwamen cijfers, HANDELSCENTRUM. wordt hiermede verlicht, ter die duidelijke taal spraken, wijl het de natuur spaart. En natuurlijk, uitblinkers wa Kinderen moeten op het ren er even goed. Zuid Beier- VOORJAARSSTEMMING. I mooie van onze natuur gewe iand bijv., dat in December zen worden. Is dit niet iets 1947 maar eventjes 90 procent Ons dorp stoort zich niet voor onze poldergemeenschap?' van ziin uitgaande post met aan de Voortuincommissie. Een Ook de huisschilders doen kinderzegels frankeerde, En' ieder zaait en wiedt en .racht'hun uiterste best om huizen Limburg. Vijftig procent meer Moeder aanstonds blij te ina- en noodwoningen aan de bui- afgenomen dan het vorig jaar. kpn met een bosje bloemen, tenkant mooier te maken. Er was meer nog, wat tot gekweekt in eigen tuin. Voor hen, die het nog niet verheugen stemde. Ruim hon- Achter de huizen worden wisten, vertel ik U, dat een derdduizend schoolkinderen de aardappels geschoffelt en nieuwe verflaag wonderen deden mee aan de radio-luis- moppert men op het op som- doet. ter-wedstrijd ,,Voor het Kind' i mige plaatsen rijk aanwezige waarvoor St, Nicolaas hen had kweek. Huismoeders kloppen Verenigingsleven, opgeroepen. Honderdduizend kleden en matrassen, om toch kinderen deden iets voor die maar voor de Pinksterdagen £)e Wieringermeerfanfare vijftigduizend anderen. de schoonmaak aan kant te blaast weer Ruimte voor de En ze kregen er nog iels hebben. Pa eet met het kroost repefitie-avonden was een voor terug ook. Er werden 's middags brood, zittend op probleem. De oplossing is ech heel wat prijzen onder hen ver bet keukentrapje, terwijl Ma jer gevonden, dank zij° de me- deeld en de hoofdprijs -- een van de broodplank eet, want dewerking der Z.W.M., die hele klas met onderwijzers en da bordjes slaan juist in het sp0ntaan één harer lokalen in al voor veertien dagen naar schoonmaaksopjegraanpakhuis beschikbar Zwitserland - heeft de win- stelde. naar. de zevende klas van de VERGETEN jTj- wordt reeds ijverig gere- school voor VGLO in het peteerd. waarop onze plaatse- zwaar door de oorlog getrof- De 4e Mei heeft de polder j;jke af/.ejjng van (le Oranje- fen stadje Rhenen nog in het herdacht, door bij het Monu- vereniging reeds speculeert, vet. i ment te W.-Werf een sobere voor' c,e jn September te hou- nn, waar we toch met cij- hulde te brengen aan onze ei-j den Jubileumfeesten onzer ge- fers bezig zijn, er werden ver- gen slachtoffers. I eerbiedigde Koningin, kocht Helaas zijn de 9 Engelse Penningm. Brugman vertelde Vergadering Hoofd ingelanden. Stroeër- en Hoorndijk gaan verdwijnen. In Hotel „Centraal'' te Hip polytushoef waren Zaterdag morgen Hoofdingelanden van het Heemraadschap in alge mene vergadering bijeen. Voorzitter Dijkgraaf J. Lont Cz. Secr.-Penningmees ter Mt. Kooij Sz. Na opening worden door d'e Secretaris de notulen gelezen en daarna ongewijzigd vastge steld. Mededelingen en ingekomen stukken. a. Proces-verb. over kasi- opname Penningmeester b. wenken van Prov. be stuur over geldbelegging", als ook richtlijnen t.a.v, eventu ele verkoop van gron<?en c. schrijven Prov. Bestuur, houdende mededeling, dat het electrische gemaal Hoelmer- koog in eigendom, beheer en onderhoud aan het Heemraad schap is overgedragen d. schrijven vd Dienst Z.Z.- werken, dat gelegenheid gebo d'en wordt om gebruik te ma ken van een loswal aan de Oude Haven te Den Oever e. een gelijkluidende toe zegging gaf het Heemraad schap W.-meer t.a.v. ener 1,1 U^llld II V t I l CIM V 3.306.990 postzegels van 2 ct. Vliegeniers die op het Kerk-jmj; voor deze festiviteiten bijslag 2 ct. 1 r 1 1 1.410.029 postzegels van bijslag 2 ct. 1.610.302 postz. van 7f/t ct. bijslag 21/a ct. 3.325.204 postzegels van 10 ct. bijslag 5 ct. 1.230.047 postz, van 20 ct, bijslag 5 ct. In totaal dus bijna 11 milli hof te Middenmeer begraven ,:rootse plannen bestaan d.. ct. liggen, cSe dag geheel verge- ;,neRn verwezenlijkt hunnen i ten. Geen enkel bloemetje is worden, als iedere bewoner in daar Gebracht. Zijvielen toch of om ons dorp 7jch sp0ntaaD ook voor onze vrijheid a!s ]id laat inschrijven. U behoeft alleen f 1.- per Gezinslid te betalen aan de langs de huizen komende col- lectrices. Jongelui van 14 tot Dorpsverfraai-ing. Het Staatsbosbeheer kan met voldoening terugzien op de 18 jaar half geld. Beneden 14 oen zegels Een enorm aantal? nieuwe aanplant. De jonge bo-iaar gratis. Inderdaad - maar wist U dat men en heesters doen het uit- Niemand zal zich m.i. aan PTT per dag ca. 4.0C0.C00 post- stekend. Het is te hopen dat dit lidmaatschap onttrekken, stukken verwerkt Bijna 10 onze jeugd dit deel der dorps- want de komende feesten zul- pCt. werd dus in die maand verfraai-ing in haar spel ont- len we gezamelijk vieren, met Kinderpostzegels gefran- ziet. Een troostwoord wil ik rich keerd'. Laten we proberen in Een trouw lezer van deze ten aan de zich steeds uitbrei December van dit jaar dat rubriek attenteerde mij op dende Flevo-familie, die ik percentage te verdubbelen l enkele omliggende plaatsen/ Zaterdag tijdens het ruiter- 50.000 Nederlandse kinderen waar commissies zijn ingesteld, feest op het veld aantrof. Zij rekenen op U die de jeugd buiten perken en waren beangst voor de gras mat, die door de honderden paardenbenen [poten) natuur lijk veel te lijden had. Onze gemeente-architect schijnt ech ter de toezegging gedaan te hebben, de grasmat met kunst mest te behandelen. Het, hek om het terrein is keurig in orde gemaakt, geloof me man nen de rest komt ook vast in orde. WEDEROPBOUW. Dit tere onderwerp bewaar de ik dit keer voor 't einde van mijn praatje. Over de wo ningbouw wil ik niet meer schrijven. U hebt. evenals ik Uw geduld verloren, want in het huidige tempo, ziet Mer cuiius dit jaar geen oude be worers in ons dorp terug., Over de benzinetractoren is reeds veel geschreven. Het was voor de vroede vaderen een stofopwaaiend onderwerp, voor mij is het te ingewikkeld. Maar aan benzine straks geen gebrek. Ook de vakterm smeerkuil" gaat mij boven de pet. Drie huizen aan de Sport weg zijn gereed' en de nieu we bewoners zijn gearriveerd. Keppel bouwt, Boerhave bouwt, de NV Kingma bouwt aan de Kanaalweg, hier zit, leven in de brouwerij [bou werij,") De Aula en garage Klare, zijn nagenoeg gereed, terwijl Schoenmaker Stevens binnen kort zijn deuren voor de clientèle kan open zetten. Het Beursplein heeft zijn be strating en het nut hiervan is; reeds bewezen. Nu dient alleen het trottoir in de Brugstraat nog eens op geknapt te worden en de zaak is oké. De bussen rijden. nog steeds door ons dorp en we zouden ze niet graag missen. Men zij echter attent op de nieuwe dienstregeling. MERCURIUS. loswal aan het Gemaal Lee mans te Den Oever. Al deze mededelingen wer den óf voor kennisgeving aan vaard of goedgevonden. Door de Veren. Vr. Ver keer „Wieringen" werd bij schriftelijk verzoek gepleit om bij de nieuw aangelegde we gen een dusdanige beplan ting te willen doen aanbren gen, welke het landschap- schoon zouden kunnen ver fraaien. Opgemerkt werd ter verga dering, dat dit bij de ruilver kaveling wel zal kunnen plaats vinden langs de wegen be-' rust deze taak toch bij de Technische Dienst. Bedenkingen werden aange-j I voerd over hinderlijke krui- I nen der bomen en overhan- i gende takken bij asvervoerj van hooi en graanoogst langs de wegen. Werd besloten, het punt aan te houden tot een volgende vergadering. Een opmerking werd ge maakt over het slechte func tioneren der waterlozing Oe- verse Koog in natte periode naar de Polder Waard Nieuw- land. Bij de besprekingen hier over blijkt dat belanghebben- 1 den zelf de in- en uitlaat- schuiven bedienen en daardoor elke afdoende regeling belet wordt. Aangezien echter thans de ringsloot behoorlijk is uit gediept zal, naar wordt ver-1 wacht, hierdoor het euvel in natte perioden voldoende on dervangen zijn. Voorstel bestuur tot het aan gaan van een tijdelijke kasgeld lening, groot f 5CÓ0.- werd, goedgevonden onder nadere goedkeuring hogere instantie, j Volgt bespreking en vast stelling van bezoldigingsbe sluit Waterschapspersoneel overeenkomstig circulaire Ged. Staten, [gelijkstelling aan Rijkssalarisregeling 1947.) Het punt werd aanvaard, onder restrictie dat enige pun ten in details gewijzigd wor den op voorstel van enige le den, waardoor de bezoldiging enigszins verbetert voor één! ambtenaar. Het agenda-punt Voorstel tot afgraving van da Stroër- Hoorn- en een gedeelte van de H hoeverdijk [hoek Polder Waard Nieuwland-Burgerweg), zulks ter verbetering van aan grenzende landerijen bracht de tongen danig in beweging. Het advies van Haarlem, om de kruin op een hoogte van 1 25 M. en voetbreedte 2 M. te blijven handhaven.I zulks ter betere regeling bij onverhoopte natuurrampen,, werd nodig geoordeeld, aangezien deze dijk reeds, lang de taak als „dromer''j vervuld. Het College van Hoofdinge-! landen deelt de door Haarlem geopperde bezwaren niet en acht geen gevaren aanwezig bii gewone natuurrampen, ter wijl met willekeur. aldus meent men terecht, toch geen Tekening gehouden kan wor den. Opzet is. dat het werk uit gevoerd zal worden ter ver betering der omliggende en aangrenzende landerijen, even tueel uit te voeren in z.g. boe renwerk. Vervolg pagina 2. MAANSTANDEN 194*. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 19 Mei 4.40 20.34 20 Mei 4.38 20.35 21 Mei 4.37 20.37 22 Mei 4.36 20.38 HOOG WATER TE DEN OEYER 1948. v.m. n.m. 19 Mei 5.27 5.52 20 Mei 6.27 6.47 21 Mei 7.17 7.37 22 Mei 7.57 8.22 Postduivenveren. De Luchtpost Uitslag concours-vlucht op Vilvoorde-België. Voor de Zondag j.1. georga niseerde concoursvlucht op Vilvoorde-België, waren door de plaatselijke vereniging 62 duiven opgegeven tot deelna me. Windrichting Oost. De uitslagen waren: W. de Waal, H.hoef 1. N. Hel sloot. H.hoef 2-6-7-10 H. Kaan, H.hoef 3-12 L. van Loon, W.meer 4-11 G. Mast H.hoef 5 H. de Groote, Den Oever 8 G. Pathuis, H.hoef 9 Ypma, Oen Oever 13. Volgende week weer Don derdag inkorven op Den Oe ver als voorheen, voor deel name vlucht Quiévrain-Bel- gië op Zondag 23 Mei. Traject 290 Km. Betere samenstelling ijs. Met ingang van 15 -Mei zal in consumptie-ijs inplaats van. mag. melk gestandaardiseerde melk worden verwerkt. Dit betekent een belangrijke ver betering in de kwaliteit van het ijs, TOEWIJZING VOOR THEE Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de toewijzing X 145, welke bin nenkort in omloop zal komen, recht geeft op 100 gram thee per rantsoen. Koffie kan op deze toewij zing niet gekocht worden. Belasting Perikelen. AFRONDING VOORLOPIGE AANSLAGEN. Bij resolutie is voorge schreven, dat de belastbare som bii voorlopige aanslagen in d'1 heffingen jneens als als volgt, moet worden af ge rond voor de V.A.B. in ronde sommen van f 10.naar beneden voor de V.H.I. in ronde sommen van f 100 - naar beneden. Door dit voorschrift wor den bij de voorl. aanslagen de centen verwaarloosd. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomo, Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Voorzitter G. P. Kistemaker, Waerenpad H 46. Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Com. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1