Tegenspraak van Minister Mansholt UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. VOOR TIJDELIJKE WONINGSPLITSING THANS NOG GEEN PREMIE VAN 60 NIEUWE BONNEN. Zaterdag 22 Mei 1948 Derde Jaargang No. 53 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan'zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. „Er zijn zeer vele grote huizen in Nederland. In veel van die huizen wonen slechts een paar mensen, dikwijls *iet eens tot hun onverdeeld genoegen. Veel ruimte kan gemakuelijk zijn maar, in verband met het gebrek aan huishoudelijke hulp, is het vaak erg lastig en bovendien duur. Hoeveel paren verlan gende ogen zullen al eens naar zo'n groot huis hebben gekeken in de gedachte „Daar is toch voor ons wel plaats aldus „De Tijd." Deze eenvoudige redenering vindt men in een zojuist ver schenen ambtenaarlij ke bro chure, die door de afdeling Voorlichting van het depar tement van Wederopbouw en Volkshuisvesting is uitgege ven ter toelichting op de ministeriële beschikking „Premieregeling woningver- betering en splitsing" van 13 Maart j.1., welke, naar meer dan eens is gebleken, nodig verduidelijking behoef de, daar zij te hoge of ver keerde verwachtingen heeft gewekt. Van deze premieregeling is bij de meeste belangheb benden slechts in het geheu gen blijven hangen de over heidsbijdrage, zijnde 60 pet.; de brochure wijst er echter op, dat aan woningverbete ring niet zo maar een wille keurig bedrag kan worden besteed, daar de premie nooit meer dan 60 pet. van f 2.400.- zal bedragen, bovendien dit geldt zowel voor verbete ring als voor splitsing is de regeling niet van terug werkende kracht. Bij splitsing dienen be langhebbenden er rekening mede tc houden, dat de 60 pet. premie alleen wordt gegeven als het resultaat is twee of meer volwaar dige woningen. Nadrukke lijk wijst de toelichting er op, dat het winnen van afzonderlijke woonruim ten van definitief karak ter zal moeten zijn, wil de regeling gelden. Vele insi ders houden er reeds reke ning mede, dat het nijpend woningtekort op de duur wel zal dwingen de wer- kïngsfeer der premies ujt te breiden ook tot tijdelij ke voorzieningen, maar de thans vigerende regeling spreekt alleen nog van te winnen woonruimten, die elk voldoen aan de eisen welke door de plaatselijke bouwverordening worden gesteld. Zomerkampen Vrijz. Chr. Jeugd Centr. In Appelscha organiseert het gewest N. H. Nrd der VCJC kampen voor deelne mers (sters) van verschillen de leeftijdsgroepen tussen 12 en 25 jaar. Duur een week. Kampgeld 20 gld. Goe de leiding van ouderen. In verschillende plaatsen van Nederland organiseert de landelijke VCJC verschei dene soort kampen voor jon geren van dezelfde leeftijd. Nadere inlichtingen bij Ds. van der Winden en de Heer van den Berg. De kampen zijn voor ieder toe gankelijk. Om teleurstellingen te voorkomen zij er voorts nog op gewezen, dat de premie nooit méér zal bedragen dan 60 pet van f 2.400.per wo ning, die door de splitsing van het bestaande huis wordt verkregen en dat zij niet wordt gegeven voor het normale onderhoudswerk en voor herstel van oorlogs schade. Aanvraagformulieren zijn ter secretarie verkrijgbaar. Zoals bekend kunnen de huiseigenaren, die zowel bij woningsplitsing als -verbetering 40 pet. van de kosten voor hun reke ning hebben genomen, bij de Prijzenbureaiix voor Onroerende Zaken een voorstelling tot huurver hoging aanhangig maken. Dit is „in a nutshell" de uitleg van de Beschikking van 13 Maart 1948 de bro chure waaraan wij haar ont lenen, heeft het voordeel voor een ieder leesbaar te zijn. WIERINGEN. NED. BERV. GEM. Woensdag 26 Mei a.s. 8 uur Jongere Zusterkring H.hoef. Woensdag 26 Mei Zusterkring Westerland, 's av. 8 uur. Bespreking reisje. Komt allen BENOEMINGEN. Tot directeur der Onder linge Glasverzekering Mij Wieringen is inplaats van de heer C. C. Bakker, die als zodanig had bedankt, be noemd de heer H. G. Rump en tot commissarissen (we gens vacature H. Wilms en C. Duijnker, die voor geen herbenoeming in aanmer king wensten te komen), de heren H. Veerdig en S. Koorn J.Vz. Succes - Nieuws. Succes I speelt a.s. Zondag een vriendschappelijke wed strijd in het Sportpark te Medemblik om 4 uur tegen M.F.C. I. Van spoedige opheffing van de vleesdistributie is geen sprake. Zoals wij reeds mededeel den heeft de Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, de Heer S. L. Mansholt, Zaterdagavond te Markelo een redevoering ge houden, waarin hij toelich ting heeft gegeven op een aantal vraagstukken van landbouw- en voedselvoor- zieningsbeleid. Mede als ge- I volg van het verwaarlozen van het verband der rede, is j in een A.N.P.-bericht een volkomen onjuiste weergave van de inhoud gegeven, zoals de Minister ons thans me dedeelt. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning heeft als uitgangspunt van zijn redevoering gesteld, dat, hoezeer als gevolg van het Marshall-plan het eco nomisch aspect van Neder land verbeterd moge zijn, onder de tegenwoordige om standigheden één ding vast staat Nederland kan er slechts weer bovenop komen als wij hard werken en so ber leven. Het is duidelijk, dat in het raam van een op deze leest geschoeide rede geen bijzondere verwachtin- gen omtrent verruiming van de voorziening kunnen wor- den gekoesterd, zoals uit hetj A.N.P. - verslag kan worden geconcludeerd ten aanzien van het vlees. De Minister heeft niet gezegd, dat de verplichte veelevering zal j worden afgeschaft.Nagegaan i wordt of de verplichte vee levering afgeschaft kan wor- den zonder dat daarvan ern- I stige gevolgen voor de vlees rantsoenering het gevolg zullen zijn. Of in de toekomst de vleesdistributie van over heidswege beëindigd kan worden, hangt af van de veevoedervoorziening. Op heffing van de vleesdistribu tie zal slechts mogelijk zijn, Medemblik. VIS AFSLAG. In de week van 10 t.m. 15 Mei beliep de aanvoer op de Gem. Visaf- slag 15592 pond aal f 1.09 2.56 p.p. 46 pond bot f 0.38 per pond. HOE VLOGEN DE DUIVEN De Postduivenver. „De Luchtbode" bracht Zondag 187 duiven in concours bij de wedvlucht vanaf Vilvoorden. Afstand 210 846 K.M Gelost om 7.30 uur met N O. wind. Uitslag IJ. Harthoorn 11—18—2 2 Th. Groot 11— 21—41 3. J. P. Wiebering 11—22—16 4. J. Stuijts 11— 23—54 5 A. Mazee 11—24 10 6. J. v. Leverink 11 252 7. J. v. d. Smisse 11—19—55 8. H. v.d. Wete ring 11—25—42 9. G. Tiben 11—26—34; 10. Th. Groot 11—27—8. „CRESCENDO" GAAT CRESCENDO. Dat het onze plaatselijke harmonie, welke wel eens geheel ten onrechte overi gens als levend dood wordt beschouwd, niet aan activi teit ontbreekt, hebben direc teur Masereeuw en zijn man nen 2e Pinksterdag wel heel afdoende getoond. Op het die dag te Bolsward door het Stedelijk Muziek corps aldaar uitgeschreven Nationaal Concours voor Harmonie- en Fanfarecorp sen behaalde „Crescendo" in de le afd> Harmonie een le prijs met 315'/- p., daarmee tevens beslag leggend op de prijs voor het hoogste aantal punten in de Harmonie - afdelingen In de 's middags gehouden Ere-wedstrijd leg de het eveneens beslag op de le prijs met 159 punten, ter wijl een door de Commissaris der Koningin in de provin- j cie Friesland uitgeloofde prijs voor de vereniging met op een na het hoogste aantal punten van het hele concours ook een plaatsje aan „Cres cendo's" vaandel kreeg. Met 11 punt bleven de Medem- blikkers achter het Superi- eure-Ere-afd. corps „Nei Libben" uit Koudum. Zo heeft „Crescendo" door deze schitterende prestaties j de eer van West-Friesland aan de overzijde van het IJs- selmeer weten hoog te hou den en in eigen plaats het bewijs geleverd, dat het nog spring levend is. Proficiat indien Nederland in staat wordt gesteld zoveel veevoe der in te voeren, dat onze vleesproductie op peil kan worden gebracht. De Minis ter voegt er aan toe, dat de vooruitzichten voor de in voer van veevoeder niet zo danig zijn, dat in het eerst volgende jaar een belangrij ke verruiming van het vlees rantsoen, laat staan een opheffing van de vleesdistri butie Kan worden verwacht. De vleespositie blijft voors hands moeilijk. De Minister heeft het vraagstuk van de boterexport behandeld in het raam van een uiteenzetting over de melkprijs, die, zoals men. weet, lager is vastgesteld dan de melkveehouders had den gehoopt. Minister Mans holt heeft er op gewezen, dat een nog hogere melkprijs de export van zuivelproduc ten zal bemoeilijken, waar bij voor boter de kostprijs toch al ongunstig hoog ligt, vergeleken bij de boterprijs in andere boter-produceren- de landen. Dat is de reden, waarom de Nederlandse zui velindustrie zich in de toe komst op de productie van andere zuivelproduct-en dan boter zal gaan moeten toe leggen, producten, waarvoor wél goede afzetmogelijkhe den mogen worden verwacht. Reeds komt in het thans in getreden, nieuwe productie jaar (derhalve tot eind April 1949) 10.000 ton, boter voor export beschikbaar en het is de vraag of deze 10.000 ton, die voor het overgrote deel nog gemaakt moeten wor den, in verband met de prij smoellij kheden afgezet kunnen worden. Dat deze 10.000 ton volgens het ver slag reeds in koelhuizen opgeslagen zouden liggen is geheel onjuist. Waar de Minister gesproken heeft over de voor een omschake ling noodzakelijke credieten heeft hij gewag gemaakt van de Herstelbank, door de Nederlandse Regering ge schapen voor de verstrekking van credieten ten behoeve van de ontwikkeling van de Nederlandse industrie. Over de export van land bouwproducten is gezegd, dat deze in het afgelopen jaar een belangrijke stijging te zien heeft gegeven en dat voor het inmiddels ingetre den nieuwe jaar een verdere stijging wordt verwacht tot ca. 1100 miliioen gulden. De mededeling over de textiel- export. maakte deel uit van de behandeling van het vraagstuk der lonen en prij zen in ons land, waarbij de Minister uiteen heefi gezet, dat het van uitermate grote betekenis is het prijsniveau te handhaven, mede ook, omdat anders onze export b.v. van textiel, voor zeer grote moeilijkheden komt te staan. LUVA - Verloting. Vrijdagmorgen 14 Mei, trok ten kantore van de No tarissen J. C. J. Waldorp, L. W. A. Duynstee, J. L. Neu teboom, de Luva-Verloting ten behoeve van de K. N. V. v. L. De Hoofdprijs, waar de vertegenwoordigend van f 6000.—, viel op No. 31517. Geldig van 23 Mei5 Juni. Bonkaarten KA, KR, KC 806 362 Melk ln liter melk (reeds aangewezen, geldig t.m. 22 Mei.) 391 Melk 6 liter melk. 393 Melk 7 liter melk 396 Vlees 100 gram vlees 397 Vlees 300 gram vlees 398 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 399 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 403 Res. 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 404 Res. 800 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 406 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 412 Alg. 400 gram brood of 1 t. vermicelli enz. 414 Alg. 200 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 416 Alg. 1600 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 417 Alg. 50 gram thee 418 Alg. 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas. 419 Alg. 125 gram koffie Bonkaarten KD, KE 806. 893 Melk 12 liter melk 896 Vlees 100 gram vlees 897 Vlees 100 gram vlees 898 Boter 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 899 Boter 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 903 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 912 Alg. 400 gram brood of 1 r. vermicelli enz. 914 Alg. 200 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 916 Alg. 400 gram brood (Geldig t.m. 29 Mei). 918 Alg. 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TOESLAGKAARTEN. Tot en met 5 Juni zijn geldig* verklaard de bonnen van strook F. AARDAPPELMEEL, MAYZENA EN ANDERE ZETMEELPRODUCTEN WEER VAN DE BON. De voorraden aardappel meel en maiszetmeel maken het mogelijk een aantal zet- meelproducten los te maken van de keuzebon brood/pud dingpoeder, vermicelli e.d. Naar het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening mededeelt, mogen met ingang van 21 Mei als. aardappelmeel, ge MAANSTANDEN 1948. Zondag 23 Mei V. M. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 23 Mei 4.34 20.39 24 Mei 4.33 '20.41 25 Mei 4.32 20.42 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 23 Mei 24 Mei 25 Mei 8.42 9.22 9.57 9. 7 9.47 10.27 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 22 Mei 16 u. tot Maandag 24 Mei 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 23 MEI. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN. Duitse inpolderingen. Nieuwe inpolderingen in de Jadebocht bij Wilhelmshaven zijn door de minister van Landbouw in de Landdag van Neder-Saksen in uit zicht gesteld. Volgens de plannen zullen 5780 hecta ren nieuw land worden ge wonnen. Noordelijk en Zui delijk van Wilhelmshaven en aan de Noordkust van Je- verland. Hierin zijn begre pen duizend hectaren land Noordelijk van de voorma lige marine-basis, die op last van de Duitse marine reeds waren drooggelegd, doch die geheel uit zand bestaan. Het ligt in de bedoeling deze zandgronden met dertig centimeter dikke sliklaag te oxydeerd aardappelmeel, bedekken. Volgens 't plan zal aardappelsago, aardappel tapioca, mayzena, tarwezet- meel. alsmede uit zetmeel bereide custard, vlapoeder en puddingpoeder, door con sumenten weer worden ge kocht zonder dat daarvoor een bon behoeft te worden afgegeven. De keuzebon zal in het vervolg worden aangeduid als brood/vermicellibon en nog slechts voor het kopen van brood, vermicelli, maca roni, spaghetti, mie. tarwe- griesmeel en met tarwegries- meel samengesteld pudding poeder. Voor deze tarwepro- ducten blijft de bestaande distributieregeling dus handhaafd. binnen vijf jaren reeds 3500 hectaren van het nieuwe (and bebouwd kunnen zijn. In de toekomst wil men voorts de gehele Jade-bocht, 18.000 hectaren, inpolderen. Schager Markt. AANBESTEDING TE DEN HELDER. Door het Gemeentebestuur te Den Helder is aanbesteed het maken van riolerings werken te Huisduinen. Laag ste inschrijver was on^e plaatsgenoot de Heer Jan nes Bosker Ozn voor de som van f 69.500. Opvolger was Gebr. Ste- venberg uit Den Haag voor f 69.800.—. 20 Mei 1948. Aangevoerd 20 Paarden f 500—900 1 Stier Centrale 32 Gelde- koeien (mag.) f 350475 13 Idem vette Centrale 18 Kalfkoeien f 600850 8 Vaarzen f 450550 4 Pin ken f 250—300 144 Nucht. &e~ j kalveren Centrale 57 Scha pen (mager) f 6080 773 Lammeren f 2836 5 Bok- I ken en Geiten f 1580 51 Biggen f 40—65 34 Konij nen f 2.50—12 30 Kippen f 3—6. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1