Woensdag 26 Mei 1948 Derde Jaargang No. 54. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Betaal niet meer dan DE MIDDENSTAND nodig is EN DE WEDEROPBOUW- FINANCIERINGSREGELINGEN. Noodwet Ouderdomsvoorziening. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat heft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. KANSELBOODSCHAP DER NED. HERV. KERK. Communisme in strijd met het Evangelie. „Even klaar en duidelijk als tijdens de bezetting ten aanzien van het nationaal- j socialisme, moet thans van i de kansels worden verkon digd, dat ook het commu nisme, zoals het in onze da gen uit Moskou aan de vol- l keren wordt opgedrongen en zich in zijn gewetenloze me thoden doet kennen, in lijn rechte strijd is met het Evangelie van Jezus Chris tus", zo begint de kansel- boodschap, die Zondag in alle diensten van de Ned. Hervormde Kerk in ons land werd voorgelezen. Plet communisme heeft, aldus de afkondiging der Synode, zijn wortels in een volstrekt verwerpelijke leer, waarbij het menselijk willen en handelen uitsluitend door maatschappelijke krachten wordt bepaald. Het huldigt in zijn, niet meer van de pract-ijk te scheiden leer, ongebreideld geweld. De Kerk spreekt met nadruk uit, dat elke totalitaire bin ding aan een mens of men sen, al zou deze zich in christelijk gewaad vertonen, met even grote stelligheid moet v/orden verworpen. De Hervormde Kerk ziet de drang om te kiezen „Mos kou of Rome", als een we reldse verzoeking. Onchristelijke leringen en praktijken, die vaak met de christelijke naam worden gedekt, noemt de kansel- boodschap burgerlijke be houdzucht en tegenstand te gen noodzakelijke maat schappelijke hervormingen. De boodschap eindigt „Gelijk in de oorlogsjaren, is ook thans Israël de spie gel van de nood der wereld. Het oude volk Gods moet. zeer bijzonder de zorg der Kerk zijn. Voortdurend moet zij zich herinneren, wat God haar door het Volk Israël zegt." Iets meer brood en voedingsvetten. Met ingang van 6 Juni zal het broodrantsoen voor de leef tij dsgroepen A, B, C en D met 100 gram per week worden verhoogd. Voor de B-groep wordt daarenboven nog 400 gram per week' ex tra verstrekt. Het broodrant soen voor zuigelingen (E- kaarten) zal dan met 100 gram worden verminderd tot 800 gram per week. Het rantsoen voedingsvet ten wordt voor houders van B- en C-kaarten (leeftijds groepen van vijf tot en met twintig jaar) met ingang van dezelfde datum gebracht van 250 op 375 gram per week. De broodrantsoenen zullen na deze wijziging per week bedragen A-groep (21 jaar en ouder) 2200 gram B- groep (15 tot en met 20 jaar) 3400 gram C-groep (5 tot en met 14 jaar) 2600 gram D-groep (2 tot en met 4 jaar) 1400 gram. Hierbij is inbe grepen, hetgeen op keuze bonnen verkrijgbaar is. Deze verbeteringen werden moge lijk mede door de werking van het plan-Marshall. U hebt recht op redelijke prijzen Men schrijft ons Het is deze leus, die de prij zencommissie in hun wapen hebben staan. Een leus, die de moeite waard is overgenomen te worden. Het. leven is al duur genoeg, in dien wij géén zwarte prijzen betalen. De regering doet er het hare toe, dat lonen en prij zen in evenwicht blijven. Zou dit evenwicht verloren gaan, dan raakte ons land in dezelfde vicieuze inflatie cirkel, waarin sommige an dere Europese landen helaas terecht zijn gekomen. Politiek heeft, er niets mee te maken, als we vaststellen, dat Nederland een goed- koopte-eiland in de heden daagse wereld is. Het is b.v. het enige land, waar de hu ren sinds 1940 niet stegen. Ter vaststelling en hand having van de prijzen is het Directoraat-Generaal van de Prijzen in het leven ge roepen. Maar de directeur- generaal, prof. G. Brouwers, heeft zelf eens gezegd „Mijn staf en ik zijn geen tovenaars." „Prijsbeheersing" zoals het Directoraat - Gene raal in de volksmond wordt genoemd, heeft de medewer king van het- pubhek nodig bij de bestrijding van mis standen, waaraan malafide handelaren zich schuldig maken. Nu is het een feit, dat' niet iedereen het prettig i vindt bij het vermoeden, dat men teveel betaalt, naar de Prijsbeheersing toe te stap pen of een brief te schrijven. Velen vinden dat onsportief, ze vinden het een soort ver raad, een woord, waarvoor wij diepe afschuw hebben. Bovendien zijn er nog prac- tische bezwaren Het is n.1. zo, dat de Prijsbeheersing het voorwerp, waarvoor men teveel betaalde, vaak tijde- lijk in beslag neemt Wordt nu de verkoper gestraft met1 een boete of sluiting van de zaak, dan is dat misschien een genoegdoening voor de gedupeerde, doch zijn teveel betaalde geld krijgt hij met terug. Dit- nadeel wordt opgehe ven door de Prij zencommis sie. Het resultaat van haar bemoeiingen zal zijn voorop gesteld, dat uw klacht gegrond was dat het teveel betaalde geld wordt terug ontvangen. Te veel betalen betekent. dat U niet met uw loon toe komt. De prijzen zijn immers op de lonen afgestemd Bo- j vendien heeft het betalen van te hoge prijzen nog tal rijke andere nadelige gevol- gen voor het economisch herstel van ons land. Koper, Prijzencommissie j en winkelier moeten bond- i genoten zijn in strijd tegen de duurte. De bonafide za- kenman zal U niet overvra- j gen, maar als U ernstig meent, dat men U teveel heeft laten betalen, wendt U dan tot de plaatselijke Prij zencommissie. OVERPLAATSING. De Heer A. Schellevis, op perwachtmeester - groeps commandant der Rijkspolitie te Schagen, voorheen te Den Oever, is per 1 Juni in gelijke functie overgeplaatst naar Houten, nabij Utrecht. Op 21 Mei 1948 vond in Hotel Smit in Middenmeer j een vergadering plaats van j de middenstanders. Als spreker was uitgenodigd de heer Brautigam uit Den Haag, een wel bij uitstek deskundige op het gebied van de financiering van de wederopbouw der verwoeste woningen en de bedrijfs-J panden. Het was dan ook zeker geen wonder, dat talrijke middenstanders aanwezig waren. Ook zagen wij burge meester Loggers en Ir. Krijn, leden van de commissie we deropbouw, Mr. Th. A. J. Vosters en de heer A. N. Nap, beiden secretaris van de commissie wederopbouw, ae heer Weele, e.a. Na een inleidend woord van de voorzitter van de middenstands - vereniging waarin deze de hoop uit sprak dat de spr. antwoord zou kunnen geven op de vra gen „Wat kan worden her bouwd, Waarvoor worden credieten verstrekt, en Hoe worden deze berekend", be antwoordde de heer Brauti gam de eerste vraag WAT KAN WORDEN GEBOUWD Onderscheid moet worden gemaakt tussen de bouw van le. woningen met bedrijfs ruimte (schuurtjes, win kels enz.) 2e. kleine bedrijfspanden. Financieringsmogelijkhe den van woningen met be drijfsruimte. De eenvudigste manier van financiering, een volledige I vergoeding van de herbouw - j kosten, kon niet worden ge- volgd. Volgens spr. is een woning, die thans wordt her- i bouwd, meer waard dan een reeds bestaande, oudere wo ning, daterend van vóór de inundatie, en de waarde van onroerende goederen is bo- vendien aanmerkelijk geste gen. Deze hogere waarde van huizen o.a., is thans als het ware nog verborgen door de te lage huur. Hieruit concludeerde de spreker, dat het billijk was, dat geen volledige vergoe ding der herbouwkosten wordt gegeven. De regering wil de waar destijging van de percelen even afwachten en hieruit vloeit het voorlopig karak- j ter van liet aan verschei dene middenstanders ver- leende crediet voort stijgt de waarde van de herbouwde percelen door algemene stijging der hu ren, dan wordt het niet-1 rendabele gedeelte van de herstelkosten kleiner, en in dezelfde verhouding wordt eveneens kleiner het verleende renteloze cre diet. Bij stijging van de waarde der herbouwde percelen wordt dus een evenredig deel van het crediet van renteloos ren tedragend, en verplicht aflosbaar. Men kan zich nu afvragen, worden de oorlogsslachtof fers dan nog meer gedu- peerd De waarde van de eigen dommen van niet-oorlogs- 1 slachtoffers stijgt eveneens, i en zouden zij dan zonder meer van deze waardestij ging kunnen profiteren, ter wijl bij oorlogsslachtoffers een evenredig deel van hun crediet. van renteloos rente dragend wordt, zodat voor hen als het ware het voor deel van de waardestijging teniet wordt gedaan Het blijkt echter, dat een huur belasting in aantocht, is. Deze huurbelasting zal niet drukken op de herbouwde percelen. De niet-oorlogs- slachtoffers betalen dus de ze belasting, de oorlogs slachtoffers betalen rente en aflossing van een deel van hun crediet, dat tot. nu toe renteloos was. Wat moeten we nu ver staan onder „woning met bedrijfsruimte In de eerste plaats mag de inhoud van de woning niet meer zijn dan 500 m3. Hoe groot de bedrijfsruimte mag zijn, is niet. te zeggen, het redelijk verstand moet hier de zaak oplossen. Een hoef smid heeft nu eenmaal meer bedrijfsruimte nodig dan een goudsmid. Geval voor geval zal dus moeten worden be keken. Wordt een woning groter gebouwd dan voor de oorlog het geval was, dan wordt de financieringsmogelijkheid iets ongunstiger. Bouwt men ech ter niet meer dan 10% gro ter dan voor de oorlog, dan is, vadertje staat bereid dit door de vingers te zien, en het gehele pand volledig te financieren. Wat wordt van Rijks wege beschikbaar ge steld In de eerste plaats is daar de rijksbijdrage in de oor logsschade, en in de tweede plaats de gedeeltelijke rente loze, gedeeltelijk rentedra gende en af te lossen, cre dieten. De vraag is nu maar Welk deel van het crediet wordt rentedragend, welk deel renteloos ver-' strekt Het is zaak, te'weten, hoe j we het rendabele rentedra gende gedeelte vari de bouw-1 kosten van een perceel kun- nen berekenen. Daarvoor wordt vastge-1 steld de huurwaarde van het herbouwde perceel. (Dit gebeurt natuurlijk ook, als men het perceei zelf be woont). Deze huurwaarde'i wordt vastgesteld op het niveau Mei 1940, dus naar het huurpeil van gelijksoor- j tige bestaande woningen, i waarvan de huurprijzen eveneens als het ware be vroren zijn naar de toestand van Mei 1940. Bij deze huur waarde kan nog 10% worden geteld, omdat het hier nieu we woningen betreft, waar van de waarde verwacht werdt hoger te zijn dan van reeds bestaande woningen. Van deze huurwaarde wer den afgetrokken le. de vaste lasten (grond belasting, heemraadschaps- lasten, kosten waterverbruik, enz.) 2e. Va 0/00 van de bouw kosten, als premie brandver- Naleving van de wettelijke voorschriften. De invoering van de Nood wet Ouderdomsvoorziening sedert 1 October 1947 heeft alom in ons land instemming gevonden. Meer dan 400.000 personen, die 65 jaar of ou der zijn. genieten thans van de voordelen, die deze wet hun biedt. Zonder dat hier voor premie is betaald, wor den de uitkeringen, nadat met bestaande inkomsten is rekening gehouden, door de Raden van Arbeid vastge steld. Deze inkomsten dienen steeds nauwkeurig te wor den opgegeven, terwijl bij wijziging in het bedrag van die inkomsten eveneens ter stond aangifte moet worden gedaan. De ervaring leert echter, dat dit in vele geval len wordt nagelaten, vooral door personen, die in dit zomer j aargetij de ten platte- lande tijdelijk werkzaamhe den aanpakken. Het is nodig, dat belanghebbenden nieuw verkregen inkomsten ter kennis van de Raad van Arbeid brengen. Wordt dit nagelaten, dan stelt men zich aan strafrechterlijke vervolging bloot en zal de toegekende uitkering boven dien worden ingetrokken. Dit is reeds een aantal ma len voorgekomen. De Raad van Arbeid waar schuwt. daarom belangheb benden met het vorenstaan de ernstig rekening te hou den. Gepleegd verzuim zal bij onverwijlde aangifte op dit ogenblik nog soepel wor den beoordeeld. Blijkt ech ter bij de op handen zijnde controle, dat de op dit punt bestaande wettelijke voor schriften niet zijn nageleefd, dan zal strafoplegging hier van het gevolg zijn. MAANSTANDEN 194*. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 26 Mei 4.31 20.43 27 Mei 4.30 20.45 28 Mei 4.29 20.46 29 Mei 4.28 20.47 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 26 Mei 10.32 11. 2 27 Mei 11 12 11.37 28 Mei 11.42 29 Mei 0.12 0.22 Speldjesdag 29 Mei a.s. (ZATERDAG.) Wilt U de speldjesdag voor de Protestants Christelijke instellingen voor verpleging van kinderen en jonge men sen die hulp en leiding, en uw offer nodig hebben, niet vergeten. Door uw bijdrage is het mogelijk dat het werk kan worden voortgezet en uitgebreid. Vee- en Paardenlonds „Helpt Elkander'' te Wieringen Door commissarissen van bo vengenoemde Vereniging, werd! in een op 20 Mei j.1. gehouden vergadering, besloten de pre mies voor de afd. Rundvee over het halfjaar Nov.-Mei te stellen op Va pCt. Vorig jaar was de premie 1 pCt. Noorwegen - Holland. Deze internationale Voetbal wedstrijd wordt vanavond van uit het Ullevaal Stadion te i Oslo tussen 6.25 en 8.30 n.m. uitgezonden in het programma Hilversum 1, op 301 meter. De uitzending wordt ver zorgd door de VARA De reporter is Ir. A. van Emmenes. Noorwegen was 4 maal onze tegenstander en we laten hieronder het resultaat van de gespeelde wedstrijden vol gen 1919 Noorwegen-Nederl. 1-1 1929 Noorwegen-Nederl. 4-4 1929 Nederl.-Noorwegen 1-4 1936 Nederl.-Noorwegen 3-3 Zoals U ziet, hebben we nog nimmer een overwinning 'op Noorwegen kunnen behalen Zullen de Vroet en zijn man nen thans van de regel af wijken 31 Augustus, dubbele feestdag. zekering 3e. 23% van de huurwaar de bij maand woningen, en 24% van cle huurwaarde bij weekwoningen voor onder houd, huurderving, risico, beheer en administratie. Bii eigen bewoning kan men dit bedrag dus vrijwel geheel voor onderhoud besteden. 4e. 4% van de waarde van de grond op basis Mei 1940. (Wij merken hierbij op, dat hiervoor in deze gemeen te het bedrag der erfpachts canon in de plaats treedt) 5e. Verder verliest een perceel op de duur zijn waarde na verloop van tijd kan men het voor af braak verkopen, of met be langrijke kosten herstellen. De levensduur van een wo ning blijkt nu op 50 jaar te zijn geschat, vandaar, dat per jaar 2% der exploitatie- waarde (waarover aanstonc-s meer) mag worden afge schreven. Na 50 jaar wordt men dus verondersteld de bouwkosten terug te hebben. (Zie vervolg pag. 3.) De minister van Binnen landse Zaken heeft aan burgemeester en wethouders der gemeenten medegedeeld, dat de ministerraad de da- I turn voor de viering van het i egcringsjubileum van H. M. de Koningin en van de 300- jarige onafhankelijkheid van Nederland heeft vastgesteld op Dinsdag 31 Augustus 1948. POLITIE. Gevonden: een paar kinder schoenen en een zilverbon. Verloren: een duffelse vis- serskiel. Komen aanlopen: een her dershond. Inl. bij de Gem.-Bode, Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Voorzitter G P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1