UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. r NIEUWE BONNEN. bevredigend. Zaterdag 29 Mei 1948 Derde Jaargang No. 55 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland' Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. NIET DOOR KRACHT, Het sportveld te M.meer DE MIDDENSTAND noch door geweld, maar door Mijnen Geest zal het geschie den, zegt de Heer. In een schoolboekje staat een mooi verhaal voor kin deren, over een weddenschap tussen de Noordenwind en de zpn. Zij wedden wie het vlugst een man zijn jas vap het lijf kan rukken. De Noor denwind kreeg de eerste kans en begon te blazen, te ruk ken, de wind gierde en huil de, en stootte met grote kracht tegen de man op, en bereikte dat deze zijn jasje wat vaster om zich heen trok en vast knoopte. Het lukte hem niet en moest het tenslotte opgeven. Toen be gon de zon heel rustig en stil te stralen, en het duur de niet lang of de jas ging losde jas ging uitDe kinderen en ook de ouderen vinden het prachtig, en al len zijn overtuigd dat het zo is met geweld bereik je niets. Wij leven in een bezeten wereld. Ik heb gelezen van de nieuwe staatIsraël, die met alle macht en inspan ning van alle krachten ge sticht, en verdedigd zou worden. En het. is toch Israels God die gesproken heeft niet door kracht en geweld. Hitier heeft al zijn kracht in de strijd gewor pen, en wat is er overgeble ven van die grote kracht.1 wat is bereikt met dat grote geweld, en nu kunnen wij het geschiedenisboek openen en terug lezen zovele eeuwen j als wij willen.Alle gewei- digen met hun machten en krachten zijn ondergegaan. En toch gelooft de mens in ernst noch altijd in kracht en geweld, en daarom leven wij in een stervende wereld, j zij pleegt zelfmoord, omdat zij bezeten is, vervuld met de geest van de leugenaar moordenaar. Redding is er alleen door vervuld te wor den met een andere geest, met de Geest, de Heilige Geest, die hier in deze we reld is. Dat is ue Geest van God die in Jezus Christus gekomen is om de verloren wereld te redden. Hij heeft haar gered, Hij die triom- feerde over dood en het zegt ook tot ons wees niet bang, j Ik heb de wereld overwon nen. Wie vechten wil om het bezit van deze wereld vist achter het net en ver drinkt. Want. God van de hemel en aarde, de almach tige proclameertIk heb de wereld overwonnen in Jezus Christus. De Kerk staat in de we- reld met deze boodschap, die j zij door moet geven, want i het is Gods boodschap. Het1 is God om de wereld te doen, daarom moet de Kerk de boodschap van Gods ontfer- 1 ming tot de wereld bren gen. Zij kan niet anders, zij staat zo onder de invloed van Christus, zij is zo vervuld met zijn Geest, dat zij niet anders kan, als in woord en daad doorgeven de bood schap van God, van zijn genade, zijn liefde. Mensen wereld bekeert u tot de le vende God, die zijn redden de liefde heeft geopenbaard in Christus Jezus. Buiten Christus, zij is zo vervuld aood, in Hem de opgang en het leven. Zijn wij vervuld met de Geest van Hem, dan leven wij uit de zekerheid door de N.H.V.B. voor voetbalwedstrijden afgekeurd. Flevo in moeiliikhedeni Wat wij hebben zien aan komen is gebeurd. Bij een gehouden terrein keuring door Bonasconsul vd. Lin den, is het sportterrein te Middenpieer afgekeurd. In derdaad, wij hadden dit ver wacht, het terrein, dat reeds een slechte grasmat bezat is thans voor wedstrijden ongeschikt verklaard. Het veld zit vol kuilen en gaten en voor de beide doelen is 't helemaal hopeloos. Flevo raakt, hierdoor in grote moei lijkheden, tenzij men direct begint met het herstel. De toestand is momenteel zo dat Flevo het terrein huurt van de gemeente, welke yoor 't. onderhoud zorgt, maar door regelmatige be speling en het steeds maar weer doeltrappen is het aan het onderhoud ontg-roeid Alleen door snel met de hersteliingswerkzaamheden te beginnen en het terrein de nodige rust te geven (3 a 4 maanden) kan men in de komende competitie het veld weer gaan gebrui ken. Flevo beschikt over twee velden, Wieringerwerf en Middenmeer, waarop Zon dags 2 en Zaterdags 4 elf tallen spelen. Door -regelma tige uitbreiding van het le - dental, speciaal adspiran- ten, heeft men deze beide velden hard nodig, wil men met alle elftallen voor de competitie inschrijven. Niet alleen de voetbalsport is ge- baat bij een goed sportveld maar we denken ook aan an dere sporten, de schooljeugd oranjefeesten, keuringen en de in September te houden oogstfeesten der V.V.V. Voor- j al nu het-dorp spoedig meer bevolking zal krijgen is het een dorpsbelang, dat men de beschikking heeft, over één of meer sportvelden Reeds is het Flevobestuur in gesprek geweest met de gemeentearchitect en we ho pen, dat deze, met B. en W. een oplossing zal vinden. De sportmensen en de jeugd in 't bijzonder zien met belangstelling het ver loop tegemoet. Wij hopen, dat Flevo, daf het in de moeilijke opbouw- jaren toch al zwaar te ver duren heeft, zich het a.s najaar f-ris, op een bespeel baar terrein, in de competi tie kan werpen. J. B. Schager Mark* Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 15 Paarden f 250-1 850 1 Stier, Centrale; 28 Mag. Gel dekoeien f 350 - f 475, 7 ld. Vette Centrale; 18 Kalfkoeien f 550-f 8CO; 2 Pinken f 250 - 3C0: 2 Graskalveren Centrale 114 Nuchtere Kalveren Cen trale; 840 Lammeren 24-f 34; 45 Biggen f 40-f 60 9 Konij nen f 2.50-f 10; 62 Kippen 2.50-f 7.- niet door kracht of geweld, maar door Gods Geest zal het geschieden. En dan bren gen wij Gods boodschap aan de wereld van vandaag. Er is redding, wilt gij gered worden Geloof in Jezus Christus. O. DEEN. EN DE WEDEROPBOUW- FINANCIERINGSREGELINGEN. (VERVOLG). Mevr. Kroeze vroeg of de spreker een aannemer wist, die bereid was te bou wen voor de prijzen, die het rijk vast stelde, of goedkeurde De heer Brautigam vond dit een moeilijk punt. Hij verklaart echter, dat het Rijk deze prijzen proefon dervindelijk heeft bepaald. Hij meent, dat gebouwd kan worden voor de vastgestelde prijs per m3 (dat is dus f 37.50) de vraag is echter, of een aannemer het wil doen. Hij vergelijkt de bouw prijzen met de prijs van de „zwarte eigarettes" in de bezettingstijd. Wil niemand de „zwarte prijzen" betalen, dan wordt de prijs vanzelf normaal. Ter voorkoming van inflatie moet wel een prijs worden vastgesteld. Het Rijk kan niet betalen, wat een aannemer vraagt, want dan zou vandaag voor f 40.- worden gebouwd, over een paar dagen voor f 50.per m3 meter, enz. (Wij tekenen hierbij aan. dat natuurlijk het Rijk niet'kan vergoeden, wat een willekeurige aan nemer in rekening brengt. Er moet een bepaalde norm zijn. Dat bestrijdt niemand. De vraag is echter, of deze norm inderdaad acceptabel is. In dit verband zouden wij willen vragen, wanneer deze norm is vastgesteld, en of rekening is en wordt gehou den met de bouwprijzen van materialen, die alle beteke nend gestegen zijn, en waar- j van nog voortdurend bepaal- de materialen in prijs stij gen. Van aannemerszijde wordt beweerd, dat bouwen tegen f 37.50 per m3 absoluut onmogelijk is). Naar aanleiding van een 1 vraag van de heer Ridder antwoordde de heer Brauti gam. dat de zaken met be trekking tot het architecten honorarium eenvoudiger j staan. Hier bestaat 'n voor lopige. door de architecten organisatie aanvaarde rege ling van honoraria. Brengt men meer in rekening, dan overtreedt de betreffende architect deze, mede namens hem gesloten overeenkomst I aldus antwoordde spreker. Behalve naar het archi- tectloon vroeg de heer Rid der o.m. dat door de heer Brauti gam is gesproken over j bepaalde normen, die het Rijk aanlegt bij de j beoordeling van de bouwplannen. Welke zijn J die normen En ko- men we niet in strijd met de eisen van de I supervteor op het gebied van welstand De heer Brautigam zegt, dat de eis van soberheid, die het Rijk stelt, en de ei- sen van de supervisor, ge steld in het belang van de stedebouw, met elkaar in overeenstemming moeten komen Het Rijk beslist, hoe- j ver ze met haar eisen van j soberheid wil gaan. Mevr. Kroeze wil nog gaar ne weten, waar het tekort, dat overblijft, omdat de bouwkosten nu eenmaal meer zijn als het rijk vergoed, moet worden opgenomen. Het crediet van het Rijk wordt ver strekt onder verband van le hypotheek. Wie wil 2e hypotheek geven, en welke zekerheden kunnen we een tweede geldschieter eigenlijk geven De heer Brautigam meent, dat deze zekerheden kunnen bestaan in de eerste plaats, in de rentevergoeding, die het Rijk geeft, en in de twee de plaats in de uitkering in eens over 10 jaar. Mevr. Kroeze vraagt nog naar de uitkering van het Rijk, indien de molest- uitkering in de bouw is geïnvesteerd. Stel b.v. dat zij recht zou hebben op een renteloos voorschot van f 15.000.— om dat de bouwkosten tot dit bedrag niet-rendabel zijn. Zij gebruikt'nu haar molest- uitkering van f 10.000.voor de herbouw. Zij krijgt nu nog f 5.000.renteloos voor schot van het Rijk. Wat zal nu na 10 jaar gebeuren De heer Brautigam ant woordt, dat, gesteld dat door algemene huurverhoging de niet-rendabele bouwkosten van f 15.000.— op f 12.000.-- zijn teruggelopen. Men krijgt dan het verleende renteloze voorschot ad f 5.000.— kwijt gescholden, en de rest van de niet-rendabele bouwkos ten, ad f 7.000.uitgekeerd. Met de investering van de molestuitkering wordt bij de berekening van de uitkering na 10 jaar dus geen rekening gehouden. Ze oefent op deze uitkering geen ongunstige invloed uit het maakt geen verschil, of het niet-renda- bele gedeelte der goedge keurde bouwkosten volledig docr het rijk is verstrekt in de vorm van een renteloos crediet, dan wel dat een ge deelte van dit renteloos crediet niet werd uitgekeerd, omdat van de molestuitke ring gebruik moest worden gemaakt. Men krijgt dus de volledige niet-rendabele bouwkosten, naar de berekr- i ning over 10 jaar, uitgekeerd. De heer R deler zegt, uit het antwoord van de heerI Brautigam op zijn vraag naar de bouwkosten te heb ben begrepen dat men in Den Haag geen kans ziet de aan nemers aan het werk te krijgen voor f 37.50 per m3. Wij hier in de Meer, aldus de hr. Ridder, óók niet. Hij vindt het dan ook logisch en billijk, dat, als Den Haag meent dat de prijs aanvaard baar is voor de aanne mers, deze laatsten even wel gedwongen worden voor dit bedrag te bou wen. Zie vervolg pagina 3. I Veel succes Heden, Zaterdagmiddag, zullen de brandweerploe gen van Slootdorp en Wie ringerwerf te Breezand deelnemen aan de streek- wedstrijden. Vele weken hebben onze spuitgasten geoefend, gerend en ge zweet. Vanmiddag zullen de mannen weer rennen, klimmen over hindernis sen, in razendsnel tempo slangen uitrollen en kop pelen. Aan de kant zullen de mensen staan met hun horloges, steeds maar let tend op de voortsnellende seconden. Ja, het komt op secon den aan mannen Veel succes Weer Zeekamp N.J.V. te Den Oever. Het Nationaal Jongerenver- bond te Rotterdam is voorne mens evenals in de jaren 1938 en 1939 weder 'n z.g, zeekamp te houd'en in de haven van Den Oever. Als logiesschip zal fungeren Hr. Ms. „Castor", beschikbaar gesteld door de Kon. Marine, terwijl voor dit kamp 6 zeil- sloepen. alsmede een motor- vlet zal worden gebruikt. Aan het kamp zal djor 100 jongens worden deelgenomen. Deze knapen ó'ie 10 dagen zullen kunnen genieten op de zee. het kamp wordt n.1. ge houden van 7 tm 16 Augustus a.s., gaan ongetwijfeld een heerlijke vacantie tegemoet. MAANSTANDEN 3948. Zondag 30 Mei L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 30 Mei 4.27 20.48 31 Mei 4.26 20.50 1 Juni 4.25 20.51 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 30 Mei 0.52 1. 2 31 Mei 1.42 1.57 1 Juni 2.37 3. 7 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 29 Mei 16 u. tot Maandag 31 Mei 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 30 MEI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Speldjesdag 29 Meia.s. (ZATERDAG.) Wilt U de speldjesdag voor de Protestants Christelijke instellingen voor verpleging van kinderen en jonge men sen die hulp en leiding, en uw offer nodig hebben, niet vergeten. Door uw bijdrage is het mogelijk dat het werk kan worden voortgezet en uitgebreid. Wieringermeer. GOED NIEUWS VOOR DE WARMBLOED- PAARDENFOKKERS. Naar wij vernemen is er de laatste tijd vanuit Zwit serland een geregelde afna me van Nederlandse Land- bouwtuigpaarden. De gemaakte prijzen zijn Droogmaking Eendracht i en Mosselkreek, Het voornemen bestaat de Zeeuwse stromen de Eendracht en de Mosselkreek in te dam men, waardoor St, Philipsland en Tholen met elkaar zullen worden verbonden. Geldig van 30 Mei—12 Juni Bonkaarten KA, KB, KC 800 405 Res. 800 gram brood (Geldig t.m. 5 Juni' 408 Res. 400 gram brood (Geldig tm. 5 Juni) 409 Alg. 1600 gram brood (Geldig tm. 5 Juni) 410 Alg. 3 eieren. 411 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak, enz. 413 Alg. 250 gr. zachte zeep en 250 gram soda. 415 Alg. 750 e-ram suiker enz. Bonkaarten KD, KE 80G. 905 Res. 400 gram brood (Geldig tm. 5 Juni), 908 Res. 500 gram bloem enz. 909 Alg. 400 gram broorl (Geldig tm. 5 Juni). 910 Al.g. 3 eieren 911 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. enz. 913 Alg. 500 gr. zachte zeep en 500 gram soda. 915 Alg. 750 gr. suiker enz. Tabak en Versnaperingen. 55 Tabak 2 r. sigaretten cf kerftabak 59 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 57 Versnaperingen 200 gram chocolade, suiker enz. 60 Versnaperingen 100 gram chocolade, suiker enz. Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de bonnen 364, 365. 364, 865 Melk 370, 371, 372. 377. 874 876, 877 Res. Oprichtings-Vergadering Chr. Gemengd Zangkoor. Kun je nog zingen, zing dan mee. Aldus het devies van een belangrijke groep zanglus- tigen te W.-Werf. Teneinde hiertoe te komen, wordt een vergadering belegd in de Chr. Nat. School te W.-werf op Dinsdag 1 Juni a.s. des avonds 8 uur. Alle zanglustigen worden al daar verwacht. Het Comité. AUTORIJDEN OP ZONDAG Belanghebbenden worden at tent gemaakt op de in dit num mer voorkomende advertentie betreffende de verlenging van rijvergunningen op Zondag voor kerkgang in de Wierin germeer per auto of motor rijwiel. DE BOTERBON. Bij de nieuwe bonkaarten bevinden zich geen afzon derlijke boterkaarten. Hier- docr doen allerlei geruchten de ronde. Wij kunnen mee delen, dat er niets bijzonders aan de hand is. De boter- rantsoeneriiig gaat gewoon door. Voortaan wordt voor boter een gewone bon aan gewezen- Een technische wijziging maakte het movelijk de af- zonderiiike boterkaart af te schaffen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1