UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. GEMEENTERAAD WIERINGEN Woensdag 2 Juni 1948 Derde Jaargang No. 56 Eedactie Secretariaat Kliejtstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk d«i leeft, Bouwt aan z'yn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Heftig- politiek degengevecht in 't begin, daarna ..mooi weer." Wieringer U.L.O.-scliool gaat 1 Sept. beginnen. Vestiging van industrieën De Heer Kooij bepleit wegverbetering. Zaterdagmiddag verga derde de Raad onder Voor zitterschap van Burgemees ter Kolff. Secr. de Heer Van Duin. Afwezig met kennisgeving de Heer J. Lont J.Gz. Na het. openings- en wel komstwoord bracht de Bur gemeester ook de Raad nog dank voor het door hem kort geleden alsnog ontvan gen geschenk in verband met zijn zilveren ambtsjübi- leum t.w. een tuinameuble- ment, waarvoor spr. zijn grote erkentelijkheid betuig de. De voorzitter deelde voorts mede dat de Wieringer U.L.O.-school te Oosterland per 1 Sept. a.s. gaat werken. Ingekomen stukken. het er zo niet bij mocht la ten zitten. De toestanden bij de D.U.W. zijn hoogst onbe vredigend. Lonen van 5 tot 20 gulden per week noemde spr. een droevig verschijnsel en geenszins beantwoordt dit aan de door Schermer- hornDrees beloofde gelijke verdeling der armoede. Weth. Bontkes zeide dat ook B. en W. er wel van overtuigd zijn dat. er gegron de klachten zijn geweest en .nog zijn. Deze worden door de daarvoor aangewezen in stanties en organisaties on derzocht. Ieder die de loon- en prijs-' politiek heeft gevolgd weet dat. Dat de gelijke verdeling der armoede niet geslaagd is mag men niet wijten aan hen die na de bevrijding met zo groot enthousiasme aan de slag zijn gegaan. De schuld ligt bij dat gedeelte van ons volk dat zijn taak verzaakte. Hier is een zaak aan de Op hun verzoek werd ont- _i„„ mei is een ztictjv ctciii us h frV01 °rde die do°>' de bij vrije ej. J. H. de Groot, on- verkip^ino-en crpknzpn rporp- derwijzeres aan de O.L.S. H.-hoef en aan de Heer J. Kuiper, onderwijzer O.L.3. Den Oever, de laatste met dankbetuiging voor de lang durige en goede diensten het onderwijs bewezen. Klachten bij D.U.W.- objecten. verkiezingen gekozen rege ring moet worden opgelost en niet door iedere raad in iedere gemeente. Ook de Heer v. d. Laan he kelde de tegenwoordige toe standen. De loon- en prijs politiek gaat, aldus spr. ten koste van de arbeiders. Deze regering komt haar verkie zingsbelofte niet na. Wan B. en W. van Beerta (Beer- neer wij inzien dat hier ta is een der twee gemeen- straks grote werkloosheid zal ten in ons land waar een heersen en veel D.U.W.-werk communistische raadsmeev- j moet worden uitgevoerd dan derheid is. Redactie) vra- moet gezorgd worden voor baar weer, dus ook dan wan De brandweer wedstrijd. Wieringerwerf kreeg eerste prijs. In ons nummer van Zaterdag j.1. wensten wij de brandweerploegen van Wieringerwerf en Sloot- dorp veel succes bij de wedstrijd, welke die mid dag in Anna Paulowna zou plaats vinden. Inderdaad had een der beide ploegen succes, ja zelfs zeer veel succes. Het was dan ook voor de leider van de Wieringerwerfse brandweer de heer W. Hoes, een grote voldoening om onder algemeen ap plaus uit handen van de loco - burgemeester van Anna Paulowna aan het eind van de middag de eerste prijs, een verguld zilveren medaille met in scriptie in ontvangst te nemen. De Slootdorpers, alhoe wel stellig eveneens goed geoefend, hadden jammer genoeg met enige pech te kampen, wat een ernstig tijdverlies ten gevolge had, waardoor zij in de lagere regionen terecht kwamen. Wieringerwerf volvoerde de opdracht in 17 minu ten en verkreeg daardoor glansrijk de hoogste plaats. Proficiat Wieringerwerf Nummer 2 werd Cal- lantsoog met een tijdver schil van ruim 4 minuten, nl. 21 minuten en 3 secon den. In ons volgend nummer komen wij nader op deze wedstrijd en de prestaties van de ijverige en enthou siaste brandweermensen uit onze polder terug. HET DEBUUT VAN „DIE FLEVOSANGHERS." 26 Mei j.1. gaf bovenge noemde vereniging haar eer ste uitvoering sinds de op richting, en wel in het Werk kamp te Slootdorp. Ook het W.K.T. HEEFT GROOTSE PLANNEN. In de W.-Meer een landelijk toneelconcours Het Amateurstoneel te ver- beteren en het bij het publiek meisjeskoor, dat onlangs meer in de smaak te doen val- werd gevormd, verleende me len is de taak, die W.K.T. bewerking, zich bij de oprichting gesteld Allereerst bracht het koer op uitnemende wijze een Donderdagavond hield deze yiertal nummers ten gehore, vereniging haar eerste jaarver- Daarna zong het meisjes- gadering en uit het jaarver- fc0or op vlotte wijze enige slag van secretaris en Pen." opgewekte liederen, ningmeester bleek. dat zij jja pauze vertolkte de kerngezond is. soliste, mej. B. Broer, aan de ten moeilijk punt was het pjano begeleid door de Heer ?_r°?ra_mm? v°°[ Lvr°. g ,e H. Beemster. op gevoelvolle wijze een drietal liederen. seizoen en men heeft de stoute schoenen aangetrokken, om in samenwerking met de Directie van Hotel Smit te Als slot van de uitvoering trad het koor voor de twee- de maal op, en had wederom komen tot een landelijk con- aUer aandacht. MAANSTANDEN 1948. Maandag 7 Juni N.M. Maandag 14 Juni E.K. Maandag 21 Juni V.M. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. 2 Juni 3 Juni 4 Juni 5 Juni op 4.24 4.23 4.23 4.22 onder 20.52 20.55 20.54 20.55 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 2 Juni 3.52 4.12 3 Juni 4.57 5.17 4 Juni 5.52 6.12 5 Juni 6.47 7. 7 Medemblik. cours voor Amateursvereni gingen. Vele voorbereidingen moe ten nog getroffen worden om einde September te kunnen starten. Binnenskamers wordt de zaak thans opgezet, om straks,' dit voor de polder ge heel nieuwe festijn op rolle tjes te laten verlopen. Men kon ons nog wel mededelen, dat men voor ci'eze wedstrij den zeer goede gezelschappen naar de polder zal laten ko men en de jury zal bestaan uit beroepscritici, die hun spo' voor de toekomst. ren op c?il terrein hebbed ver- diend. We zullen W.K.T. met be- In Rochester, N.Y., zocht langstelling volgen en vertrou- Elliott Baker zijn huis van bo- wen dat Voorzitter Kluft met ven tot onder af naar de oor zijn staf er in slaagt de Wie- zaak van een zenuwslopend ge- ringermeer iets dergelijks voor piep, ontdekte tenslotte dat te zetten. het in zijn bretels zat. Het applaus dat na de programmapunten volgde, bewees dat het gebodene zeer in de smaak viel. Ds. Blijenburg sprak na afloop een dankwoord, en sprak de wens uit dat de Flevo-sanghers" hun bezoek nog eens zouden herhalen. Deze avond heeft het be wijs geleverd dat dit koc-r, onder bekwame leiding, se rieus gestudeerd heeft, wat nog goede beloften inhoudt De polder werd onveilig gemaakt. AUTODIEVEN FM INBREKERS GEPAKT. Onze plaat??'ijke politie Heer S. per auto terugkeerde.- Deze zette onmiddellijk zelf de achtervolging in en zie, op de hoek van de Alkmaarseweg; stoncl'en 2 mannen, die mee! wilden liften. S. stopte en vroeg direct,) wat zij bij hem in huis moesten] BENOEMING. Tot gemeente tuinman werd dezer dagen uit een groot aan tal sollicitanten benoemd de heer G. Rook te Kampen. VISAFSLAG In de week van 24 tm 29 Mei werd op de Gem. Vis- afslag aangevoerd: 1955 pond kuilaal f 1.45 2524 pond fuikaal f 1.50; 779 pond lijnaal f 2,15 120 pond bot f 0.48. Alles per pond. DE DUIVEN IN ACTIE. De Postduivenveren. „De Luchtbode" bracht Zondag 161 duiven in Concours bij de wed vlucht vanaf St. Quentin, af stand 350 Km. Gelost om 11 uur met Westewind. 1. Th. Groot 4-46-43 2. H. van Doorn 4-53-25 3. C. Gieling 4-54-43 4. .G. Tiben 4-54-37 5. C. Gieling 4-56-30 6. J. van Leverink 4-56-28 7. G. Tiben 4-57-21 8. Van Leeuwen, Opperdoes 4-53- 5 9. Th. Groot 4-58-10 10. J, van Leverink 5- 0-53 gen adhaesie te betuigen! een behoorlijk bestaan. Dit neer niets wordt gedaan een k?.eft ket de laalsje dagen wegdoen, waarop de heren aan hun aan de regering raakt dus wel degelijk een hoger weekloon wordt uitge gezonden motie tot wegne- belang van Wieringen. 't keerd, maar dan moet men men van klachten bij D.U.W. Gaat er hier echter niet om ook o.p het werk zijn. Wie er objecten. In de motie word* wat men bij de verkiezingen niet is, diens uren worden verzocht de arbeiders in de zegt maar wat men nu doet. niet geteld, gelegenheid te stellen dat Wij zijn verplicht het advies ieder het loon van ten min- te steunen, ste 72 cent per uur kan ver dienen, dat direct wordt over- De Heer Mulder noemt een zijn beoordeling, gegaan de schuilgelegenheid loon van 72 cent. per uur in orde te maken, dat er bij toch niet zo slecht. Wat be- onwerkbaar weer 60 cent per treft verkiezingsbeloften ook de P. v. d. Arbeid niets, uur wordt verdiend (thans merkt spr. op dat de com bijzonder druk gehad. verhaal ophingen, en tenslotte Vrijdagnacht werd de poli- bekenden, dat zij 4 textielkaar tie gewaarschuwd, dat twee ten hadden medegenomen, mannen bij de landbouwer B. een personenauto hadden me- lgi/ geselt*. lil wei naa reeas a Spr. toonde aan hot klach- degenomen eni vertrokken wa- aiarmeerd die even ,e ten in de wereld komen. le»'n de "chl.ng Wieringen. arrivcerde om de heren Men moet redelijk blijven in werd oe achlervol- rekenen Er vond een ichter- Een nabij wonende lanabou wei had reeds de politic ge laat achlervol ging per motor ingezet en het gelukte de politiemannen de yo^é P^ats door bouwland j heren reeds bij het monument eR s.° e."' ,9n e' j?e e ,ee.R Dat de regering en dusop de a[sIuitdijk agent u.t Hoogwoud de d-ui- achtetha- wuiuo vciviciiu iLiitiiiü mwRcl spr. op u'd.1 ue com- zfuj hebben gedaan tot ver- 48 cent) en dat, met terug- munisten hun leuze „hogere betering van lonen en soci- ^en éetrotten waren, om van i. i - nu m m ornnrrtpn i>t-i t t o xror- len, waar reeds voorbereidin- werkende kracht, bij beta- lonen, lagere prijzen" toch ale toestanden ling van alle lonen deze ten- ook niet verwezenlijkt heb- met de feiten, minste gelijk zullen zijn aan ben. is in strijd de steunnormen. De Voorzitter zegt dat men Het was beter, aldus spr.. nummerborden enz. te ver wisselen. Bij het verhoor bleek, dat deze mannen de wagen nog pende mannen te pakken Het bleek, dat het 2 jeug dige boefjes waren van 19 en 20 jaar die uit het Rijksopvoe dingsgesticht te Doeticnem ontvlucht waren Omtrent deze aangelegen- niet moet denken dat B. en dat de communisten de rea- aagnlz°™ kwam vast De heren zijn Maandag leid merken B. en W. het w. menen dat het loon héél liteit bezagen inplaats van volgende op: Er zijn naar goed is. Deze kwestie moet te speculeren op de domme wij vernamen gegronde echter worden gezien door instincten van de arbeider, klachten bij - de uitvoering regering. N.V.V. e.d. van de D.U.W. objecten. De ze worden echter onderzocht en aan gegronde klachten wtden^/eSif I ~7 aan de Heer Mul Tot de Heer Bodde „Wenst De motie Beerta is overal U stemming elders gelijk beoordeeld als De Heer Kodde „Ja." Ten hier- Verbetering moet ko- men door overleg. af der zegt spr. Wij zullen in- I i ternationaal vechten ter is°ndee Wij vragen ons echter of het. tot de taak der sie op de Regering uit te oefenen, in een zaak dus, die schuld dat de regering de verhouding lonenprijzen ter je beschikking van de Officier ge- Heer B. verkocht hackten. steld, die de rest wel zal op De burgerrechter d'ient deze «nappen, zaak allereerst onder handen te nemen, alvorens de twee Vrijdag werd ook nog oe mannen van diefstal betich* Hand gelegd op een arbcidfer kunnen worden, u't het D.U.W.-kamp „Oude Zeug", die zich onreehtma'ig Twee jonge mannen trokken een tweetal wollen dekens uit Vrijdagmiddag langs de Groet- dil ka™p had toegeëigend, weg en deden zich voor als In de antters vrij rustige stoelenmatters. Wieringermeer, moest Troffen zij de vrouw des politie dus de laatste De Heer v. d. Laan hei*- haalt dat de aangewezen instanties in het verleden hebben getoond deze zaken niet goed te behandelen, huizes aan, dan vertelden zij, nog al eens handelend uitsluitend het Rijk aangaat. Joorbrëken7 Lonen Hier wordt een daad van ons dat zij ;„rgen opnieuw ian^ den fS' van 8 en 9 guWen per week ïlU "Nlet zouden komen, en <Jan met de onze dagen optre- gevallen de Veren, landse Gemeenten. Voorgesteld wordt adhaesie te betuigen. Dit onderwerp was aan- wijzen op de bittere nood zaak te handelen. voorstelling van zaken denkelijk. Ook in Comm. praten maar doen." VAN ANDER RAS materialen. De bedoeling was echter niemand aan te tref- De Voorzitter brengt het fen hetgeen bij landbouwer Weth. Bontkes noemt deze voorstel van B. en W. daar- s. het geval was. Een neger in Mobile in Ala- be- op in stemming. Met de E.en buurman meende te barna, is dood geslagen door stemmen van de Heren zien. dat een der mannen bij een blanke omdat hij deze leiding tot een vrij heftig pamfletten leest men van Bodde, van der Laan en Luk- S. de woning binnenklom, had aangesproken met Ouwe Ionen van f 5. en f 20. kien tegen wordt het voor- waaroo hii zich naar de boer- jongen" en hem gezegd ha<? stel om geen adhaesie te be- c'erii b<»«af Daar aangek >men, dat hij met hem over <?e tuigen aangenomen. waren de heren reeds gevlo- voorgestelde burgerrechten van (Zie vervolg pag. 2.) gen, terwijl toevalligerwijze de Truman wilde spreken. Wieringermeer BURGERLIJKE STAND. Tijdvak 10 t.m. 25 Mei 1948. Geboren Aagje Anna, d.v. G. de Bruijn en S. Dam Jacob, z.v. H. Veenstra en L. MulderCatharina Hugoli- na Maria d.v. C. C. H. Krott en C. M. Heemskerk Derk Allard, z v. C. S. de Graaf en A. de Jong. Ondertiouwd Petrus Ccc- nelis de Boer. oud 27 jaar, land- en tuinbouwer, wo nende te Oude Niedorp en Maria Johanna Bruin, oud 24 jaar. zonder beroep, wo nende alhier Jesaia Corne- lis Klearkofer. oud 41 jaav. wonende te Wieringcrwaard en Trijntje Dam, oud 33 jaar pensionhoudster, wonende alhier. Gehuwd Herman te Pas, oud 30 jaar, wachtmeester le klas der Rijkspolitie, wo nende te Waalre en Geertje Hiddink, oud 28 jaar, zonder beroep, wonende alhier. Overleden Hendrik Staal, echtg. van J. Ritzema. WIERINGEN. Opbrengst collecte Kinderbescherming op Zaterdag j.1. gehouden Hippo f 90.16 Westerland f 80 52',2 O.-land/Den Oever f 95.15-/2 politiek debat ingeleid door j tt p. w. Daarmede is geen «*- de Heer Bodde die de me- beidersbelang gediend. le ning uitsprak dat de Raad dereen weet dat bij onwerk- f 265 84 Harteliik dank p*n gevers en aan de collectrices.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1