UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. TER KENNISMAKING. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 5 Juni 1948 Derde Jaarang No. 57 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste i regels. i WIERINGEN. Daar ik door het bestuur der Stichting „Flevo-Bode" benoemd ben tot polderre dacteur, is het mij aange naam mij van deze plaats even te mogen voorstellen aan de lezers. Door mijn andere werkzaamheden in de Wieringermeer ken ik vele der inwoners van gezicht, meerdere van naam en ver scheidene meer speciaal. Vele leerzame en prettige ervaringen heb ik in dit mooie, ruime land opgedaan, en het. is mij een vreugde dat ik door, deze nieuwe taak in staat gesteld word, om nieuwe relaties met de Wie- ringermeerders te verkrij - gen, of bestaande contacten te versterken, en hun belan gen via ons Wieringermeer- blad te mogen behartigen. Evenals mijn dagelijkse ar beid beschouw ik het redac teurschap als een dienende taak tegenover de gemeen schap. Het „samen bouwen" (een noodzakelijkheid in dit nieu we land) de Grondwet van de „Flevobode" en de „ere- plicht" der polderbewoners, hoop ik, naast- een objectie ve, actuele.en snelle bericht geving, als idiaal voor ogen te houden, daarbij de voet stappen drukkend van mijn voorganger de Heer J. M de Graaff. Deze heeft in zijn afscheidswoord gewag ge maakt van de medewerking op velerlei wijze ondervonden uit de kring der lezers. Ook ik hoop deze medewerking të verkrijgen. Hoewel ik weet een mooie, maar moeilijke taak te heb ben aanvaard, hoop ik de kracht en het inzicht te mogen ontvangen om de op dracht op juiste wijze te volbrengen, en zo voort te bouwen op de reeds gelegde fundamenten. Moge het ons tezamen ge geven worden, ook via de „Flevobode," te werken aan een snelle opbouw en uit bouw van onze Wieringer- me^erpolder J. A. GERRITSEN Juni 1948. Gaarne wil ook het Be stuur van de Stichting Flevo- Bode zijn nieuwe Redacteur met een enkel woord bij de lezers inleiden. Hoewel sinds het vertrek van de Heer de Graaff de nieuwsvoorziening van ons blad, wat betreft het Wie- ringermeergedeelte, dank zij de ook op dit punt getroffen noodvoorzieningen, niet in ernstige mate heeft gestag neerd. is in deze enkele we ken dat door omstandighe den het redacteurschap nog onvervuld bleef, toch wel duidelijk de behoefte aan een alles overkoepelend per- soon aan het licht getreden. Wij prijzen ons gelukkig de Keer Gerritsen, bekend als hij is met de Wieringermeer- samenleving, waarvan hij binnen enkele weken weer deel zal gaan uitmaken, be reid te hebben gevonden deze functie op zich te ne men. Met vertrouwen leggen wij de moeilijke doch dankbare taak, al datgene wat in onze samenleving de aandacht verdient via ons blad in op- bouwende zin in de belang stelling te plaatsen, op zijn schouders. HET BESTUUR. NOG ENKELE RAADSFLITSEN. Aanschaffing nieuwe motorbrandspuit voor Den Oever. De tegenwoordige motor- brandspuit te Den Oever gestationeerd, is grotendeels i versleten. De gemeente kan nu een motorspuit van het jz.g.luchtbeschermingstype van de gemeente Utrecht kopen. De capaciteit daar- van bedraagt 900 liter water I per minuut bij een opvoer- hoogte van 70 meter de mo- tor is een D.K.W. 2 cylinder j 2 tact motor. De overnameprijs bedraagt i f 1350.B. en W. vragen machtiging om tot aanschaf fing over te gaan. Toegestaan. Aanleg gedeelte riolering. In verband met een .inge komen klacht van Wed. H. Dijkshoorn, G. Rotgans en J. Kater over stankversprei- ding van een riooluitmon ding aan de Oostzijde van de Poelweg bij De Haukes willen B. en W. de nodige voorzieningen treffen. Er moet een nieuwe afvoer worden gemaakt van 30 M. uitmondende in het Amstel- meerkanaal. Mede wil men de afvoer bij perceel H. N. Luijt er in betrekken waarvoor 18 M. riool nodig is. De kosten voor 48 M. riool worden begroot op f 550.-. Aangenomen. Subsidie kleuterscholen. Opnieuw worden in behan deling genomen de verzoeken van de Ver. voor Kleuteron derwijs te H.-hoef en Den Oever om subsidie. In de vorige vergadering werd er op -aangedrongen re kening te houden met het feit dat Den Oever zwaardere lasten heeft voor een eigen gebouw terwijl H.hoef gratis gebruik van lokalen heeft. Voorgesteld wordt nu, beide verenigingen een sub sidie te geven van f 5.— per leerling en, voorlopig voor 1948 aan de Ver. te Den Oe ver een bedrag overeenko mende met de rente ver schuldigd voor het restant van het kapitaal ten koste gelegd aan de stichting van het schoolgebouw en een vergoeding der kosten van gewoon onderhoud tot een max. van f 250. Aangenomen. Overneming gedeelten van enkele wegen. Het bestuur van het Heemraadschap deed het voorstel het Noordelijk ge deelte van de Gesterweg te Den Orever tot aan de mili- taire gebouwen aan de ge meente te doen overgaan. Dit weggedeelte is groten- deels bebouwd geworden en j is allengs deel gaan uitma- j ken van de bebouwde kom van het dorp Den Oever, waardoor aldaar allerlei voorzieningen moeten ge- schieden, die minder goed door een waterschap kunnen worden getroffen. Voorgesteld wordt op ge- j lijke wijze over te nemen de Noordelijke uiteinden van de Oosterklieverweg en van de Westerklieverweg, welke bei- de laatste weggedeelten zijn gelegen benoorden de Rijks- j straatweg en geacht kunnen werden tot de kom van het I dorp Hippolytushoef te zijn gaan behoren. De overnamesom zal f 1.- bedragen. De Heer Bosker Het heemraadschap had eerst wel eens mogen zorgen voor een nieuw wegdek, 't Is zo een mooi koopje. De Heer Borgdorff. Ik zou de zaak willen omkeren. Het Heemraadschap zou voor de overname beter een som gelds kunnen toebetalen i.p.v. f 1.te ontvangen. De Voorzitter 't Is inder daad niet voordelig voor de gemeente, maar, zoals in het voorstel staat, 't ligt in de bebouwde kom en dan hebben wij toch wel enige verplichtingen. Goedgekeurd. Heffing straatbelasting 1948. Nu de nieuwe kadastrale indeling van de ruilverkave ling nog niet- gereed is on dervindt men moeilijkheden bij het opleggen van de aanslagen straatbelasting. Men neemt daarvoor de ge gevens van het kadaster per 1 Januari en als dat nu wordt gedaan krijgen de oude eigenaren nog de aan slag. Over enkele maanden is het kadaster bijgewerkt naar de nieuwe toestand Men stelt voor-voor 1948 niet als basis te nemen de toestand op 1 Januari maar die welke zal zijn ontstaan na de over- i schrijving der ruilvcrkave- lingsakte zodat dan de wer- i kelijke eigenaar de aanslag ontvangt. Goedgevonden. Geen naaktloperij. Verder werd de kampeer- verordening naar een uni form model voor het gehele land vastgesteld. De Heer Lukkien vroeg de kampeerders niet al te zeer te belemmeren en o.m. met toestemming niet al te krap te zijn zoals in verschillende gemeenten waar men opk t.a.v. de kleding te hoge eisen stelt. De Voorzitter Ja, maar we voelen toch ook niet voor naaktloperij. Deze verorde ning is er om excessen te weren en dat is wel nodig. Woningbouw. Om de bouw van 6 wonin gen van ..Beter Wonen" te kunnen financieren werd de machtiging- tot het aangaan van kasgeldlenen met een bedrag van f 75000.- ver hoogd. De Heer Bodde Hoe staat het met de bouw. De Voorzitter als het i geld er is kan begonnen i worden. Salarissen. De voorstellen tot het aan passen van de wedden van de Secretaris, de Ontvan- j ger en de Ambtenaren aan de nieuwe Rijksvoorschrif - ten en tot regeling van de kindertoelage werden goed gekeurd. Nieuwe verlichting. De gelden voor het finan- I eieren van een nieuwe ver- lichting in de hulpschool der 1 Chr. Sch. te Den Oever wer den uitgetrokken. Subsidie voor uitgave over Wieringen van Mej. Dra. J. C. Daan. Burgemeester en Wethou- ders schrijven het volgende Belangrijke werken worden uitgevoerd. AANLEG RIJKSWEG Door de Rijkswaterstaat (Directie Wegen) is aan de NV P. C. Zanen, aannemers en wegenbouwbedrijf fe Heemstede, opgedragen de aanleg van een verkeersbaan van de Rijksweg nummer 7, vanaf de Sluitgatweg in het Noorden van de Wieringer- meer tot aan Middenmeer. Half Juni zullen de werk zaamheden nabij de Sluitgat- weg een aanvang nemen. Verwacht wordt, dat het gedeelte van de Sluitgatweg tot W.werf in November van dit jaar klaar zal komen. Herstellen van de straten en voetpaden in de dorpen W.Werf, Slootdorp en Middenmeer. Dit werk, waarvan de aan besteding plaats vond op 21 Mei j.l_, is gegund aan Joh, Pais te H.Hoef, voor de som van f 40.470.- Mej. Doctoranda J. C. Daan te Amsterdam heeft geruime tijd studie gemaakt van de taal en het volksle ven van het voormalige eiland Wieringen. De daarbij verkregen resultaten zijn verwerkt tot een proefschrift, waarop zij aan de Universi teit van Amsterdam de doc torale graad in de faculteit der letteren en wijsbegeerte hoopt te verkrijgen. Deze studie omvat een beschrij ving van het volksleven, zoals dat geweest moet zijn in de laatste halve eeuw voordat een aanvang werd gemaakt met de Zuiderzee werken, met tal van histo rische bijzonderheden uit de daaraan voorafgaande jaren, in deze beschrijving zijn de woorden van het Wierings dialect zo veel mogelijk ge bruikt, zodat een groot deel van de woordenschat van het dialect hierin is opgeno men. Een tweede hoofdstuk bevat de volledige lijst van de zeer belangrijke per- soons- en landnamen, een derde hoofdstuk de tekst en de melodie van de bekende volksliederen. •Over een aantal jaren zal van het beschrevene niets of vrijwel niets meer te vinden zijn Zo zullen ook de land namen ten gevolge van de ruilverkaveling wel spoedig in het vergeetboek geraken en juist deze zijn voc-r de studie van het dialect van groot belang. Mej. Daan verzoekt nu, waar een uitgave als deze vrij kostbaar is, daarin fi- i nanciöel te willen bijdragen j en wel tot een bedrag van f 2000 zijnde de totale j kosten geraamd op f 6000.-. Overtuigd van het grote belang dat voor Wieringen met het publiceren van dit1 werk gemoeid is, stellen B. en w. voor aan het verzoek j te voldoen. Het voorgestelde bedrag komt de Heer Lukkien wel wat hoog voor. Z.i. kunnen f 2000.- beter aan andere, sociale voorzieningen wor den besteed, 't Is een hand vol geld. De Heer Bosker 't Is van belang voor het bewaren der historie der gemeente. Wij zijn verplicht dit te steunen. De Voorzitter zegt het ge- Geldig van 619 Juni. Bonkaarten KA, KB, KC 8G6 421 Melk 6 liter melk 423 Melk 7 liter melk 426 Vlees 100 gram vlees 427 Vlees 300 gram vlees 428 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 429 Boter 250 gr. boter of margarine of 200 gr. vet 434 Res. 500 gram boter cf margarine of 400 gr. vet 435 Res. 1200 gram brood (Geldig t.m. 12 Juni). 437 Res. 500 gram boter of margarine of 400 gr. vet 438 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 12 Juni). 446 Alg. 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 448 Alg. 1600 gram brood (Geldig t.m. 12 Juni). 449 Alg. 400 gram brood of 1 rants. vermicelli, enz. Bonkaarten KD, KE 806 923 Melk 12 liter melk 926 Vlees 100 gram vlees 927 Vlees 100 gram vlees 928 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet 929 Boter 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 935 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 12 Juni). 946 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas 948 Alg. 400 gram brood (.Geldig t.m. 12 Juni). 949 Alg. 400 gram brood of 1 rants. vermicelli, enz. TOESLAGKAARTEN. Tot en met 19 Juni zijn j geldig de bonn. v. strook G. De verhoging van 125 gr. boter/margarine voor de S- 1 en C-groepen geschiedt een- maal per 4 weken. Op deze i kaarten raken nu de bonnen I 433 en 436 Res. los. Men be- ware deze bonnen zorgvuldig, 1 daar zij nog zullen worden aangewezen. Op Donderdag j 10#Juni zullen voor de A-, i B-, C- en D-groepen bonnen voor 400 gram brood méér worden aangewezen dan deze week. Per 14 dagen is dan op de A-kaarten 3600 gram, op de B-kaarten 6000 gram, op de C-kaarten 4400 gram, op de D-kaarten 2000 gram en oP de E-kaarten 800 gram brood verkrijgbaar, de keuzebon niet inbegrepen. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 10 Paarden f 4C0 tot f 700 2 Stieren Centrale 20 Mag. Geldekoeien f 375 tot f 500 17 id. Vette Centrale; 10 Kaif koeien f 550 tot 700 3 Vaar zen f 450 tot f 600 2 Gras kalveren Centrale 135 Nuch tere kalveren Centrale 101 Mag. Schapen f 60 tot f 85 451 Lammeren f 20 tot f 35 3 Bokken en Geiten f 4-f 10 j 56 Biggen f 30 tot f 60 11 Ko nijnen f 2,50 tot f 8 26 Kip pen f 2 tot f 6. Jaarvergadering „SUCCES." Het verslag van de jaarver gadering van „Succes" konden wij heden niet opnemen. De belangrijkste besluiten waren die tot contributiever- hoging en het instellen van een commissie tot verbetering van de kaspositie. Herbenoemd werden in het bestuur de Heren L. Noorden, P. Paarlberg en Th. Rijkers. In de plaats van de Heren J. Iedema en Ji. Bosker, wer den gekozen de heren H. Lont en J. Blom. voelen van Ged. St. te heb ben gevraagd. Voer dergelij ke dingen mag de gemeente wel wat doen. Aangenomen. MAANSTANDEN 1948. I Maandag 7 Juni N.M. Maandag 14 Juni E.K. Maandag 21 Juni V.M. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 6 Juni 4.21 20.56 7 Juni 4.21 20.57 8 Juni 4.20 20.58 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 6 Juni 7.32 7.52 7 Juni 8.12 8.37 8 Juni 8.57 9.22 Zondagsdienst Artsen Van Zaterdag 5 Juni 16 li. I tot Maandag 7 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 6 JUNI. Aanwezig de Heren Reits- ma. Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. „DIE FLEVO-SANGHERS Gaven we in ons vorig num mer een verslag van een con cert van de Flevo-Sanghers in het Werkkamp te Sloot- dorp, thans hoopt deze Zang vereniging op te treden in W'ieringerwerf, op 8 Juni a.s. in het Gebouw der Ned. Her vormde Kerk, We kregen inzage van het gevarieerde programma. Naast zang van het Gemeng de Koor en het Meisjeskoor, zullen soli ten gehore ge bracht worden door Mejuffr, Broer en de Heer F. M. Gar- retsen. We wensen bij voorbaat deze vereniging een welge slaagde avond toe. Zie verder de advertentie. Verboden aan te plakken. Dat het verboden is op an dermans eigendommen papie ren aan te plakken en dat het zelfs verboden is om des nachts met kwast en plaksel- pot te lopen, bemerkten vo rige week enige propagandis ten van een politieke partij die dan ook prompt „op de bon" gingen. Garagebouw te W.-Werf, De bouw van de Garage der Firma Cremers te Wierjnger- werf is opgedragen aan de Combinatie Kievit en Impink „Cobro", te Medemblik-Enk- huizen. Reeds is men met de voor bereidende werkzaamheden ter plaatse aangevangen. Vierde Leerkracht ULO-School Voor de vervulling van deze functie hebben zich 9 gegadig den aangemeld. WONINGBOUW VORDERT IN MIDDENMEER In de Havenstraat zijn voor een 16-tal woningen eindelijk de keukens aangekomen en reeds gedeeltelijk geplaatst. Nu kan de schilder een be gin maken met het afschilde ren, zodat we mogen aanne men, dat spoedig de eerste huizen bewoond kunnen wor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1