UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Oogstregeling 1948. WIERINGEN. Bij woningsplitsing van max. f 4200. DE CULTURES IN INDONESIË. Medembük. Woensdag 9 Juni 1948 Derde Jaargang No. 58 Redactie SecretariaatKüeftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. SELECTIE VAN POOTAARD APPELEN welke voor keuring te velde bij de N.A.K. zijn aangegeven. Nu de tijd voor het. selec teren van de pootaardappe- len weer is aangebroken» willen we het volgende on der Uw aandacht brengen. Het is ons opgevallen, dat verschillende telers nog on voldoende aandacht aan de selectie schenken. Selectie wordt toegepast om een gezonde nateelt te krijgen. Hiervoor is het no dig dat de zieke planten uit het te keuren perceel ver wijderd worden. a. omdat ze ziek zijn, b. omdat ze een besmet tingsbron vormen voor de omgeving. De ziekten in het loof wor den vrnl. overgebracht door bladluizen, sommige echter door aanraking. Eind Mei, begin Juni ko men de luizen vaak in grote getale voor, de besmetting van de gezonde planten neemt hiermede evenredig toe. Bij een doelmatige selectie dient men het volgende in acht te nemen. 1. De selectie moet zo vroeg mogelijk plaatsvinden, in elk geval vóór de blad luizen in grote getale aan wezig zijn. 2. De zieke planten moe ten zo voorzichtig mogelijk gerooid en direct in een luis- diehte zak gedaan worden om verspreiding van luizen te voorkomen. De moeder knol en eventueel reeds nieuw gevormde knollen moeten eveneens verwijderd worden. 3. De zieke planten moe ten direct van het veld ver wijderd worden en mogen niet op liet eind van het veld of in de nabij gelegen sloten worden gestort, ook niet voor korte tijd. daar de luizen anders de gelegenheid krijgen zich naar gezonde planten te verplaatsen. 4. Speciaal moet er op gelet worden dat geen zieke planten onder de armen van het veld worden gedragen daar hierbij altijd luizen af vallen die het perceel kun nen besmetten. 5 De zieke planten moe- I ten vernietigd of zodanig be handeld worden dat gevaar voor besmetting is uitgeslo ten. In de practijk is het dus zo. dat de zieke planten di rect in een luisdichte zak worden gedaan en hier niet meer uitkomen, voordat ze 1 op de plaats zijn, waar ze onschadelijk gemaakt wor- 1 den (begraven of bedekken j met grond of mest). Tegen vallers in de nateelt zullen bij volledige naleving van bovenstaande aanwijzing voorkomen worden. In artikel 14 van het keu ringsreglement van de N.A.K is opgenomen, dat een aan geslotene, wiens percelen voor keuring zijn aangeno men, verplicht is afwijkende en zieke planten onmiddel lijk van het veld te verwij deren en op afdoende wijze onschadelijk te maken. De keurmeesters van de N.A.K. hebben opdracht om speciaal aandacht hieraan te schenken en bij onvol doende uitvoering klasse verlaging toe te passen. Men zij gewaarschuwd. Het ministerie van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening deelt omtrent de graanregeling voor de oogst 1948 mede, dat in ver band met de huidige graan- positie, de tarwe practisch geheel voer consumptie be schikbaar zal moeten komen. Het vrijgeven van tarwe voor veevoederdoeleinden zal niet plaats kunnen hebben. Behoudens nader bekend te maken uitzonderingsge vallen zal de leveringsver plichting voor telers in de provincies Groningen, Dren te, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en in het N.W. kleigebied van Noord-Brabant worden ge- j baseerd op de werkelijkej dorsresultaten, welke op dorsbriefjes ter kennis van de plaatselijke bureauhou ders moeten worden ge bracht. Nederland Zweden. Hedenavond ontmoet ons Oianjeteam in het Olympisch Stadion de sterkste ploeg van het continent Zweden. Wij .durven dit keer geen overwinning te voorspellen, maar menen dat wij met een kleine nederlaag tevreden mo- I gen zijn. I Zweden is na de oorlog de I enige ploeg geweest, die de Engelsen bijna tot een gelijk spel op eigen bodem wisten te brengen. Pas in de laatste mi nuut, wisten de Engelsen het vierde en beslissende doel punt in deze wedstrijd te sco ren, waarmede de eindstand op 4-2 gebracht werd. Laten we vertrouwen, dat onze jongens met enthousias me in de strijd zullen komen,! en dat Abe Lenstra, geheel1 fit. de linksbuiten-plaats mag bezetten. Zij, die niet in het gelukkige bezit van een toegangskaart zijn, kunnen een rechtstreekse reportage van de wedstrijd ho ren over Hilversum I op 3C1 meter, uit de mond van de VARA-reporter, Ir A. van Emmenes. De wedstrijd begint om 7 uur n.m. In ons laatste artikel over Woningsplitsing en -verbe tering is een foutje geslopen, waarop het hoofd van de Afdeling voorlichting van het Dep. van Wederopb. en Volkshuisvesting ons attent maakte. Wij vermeldden, dat zo wel voor verbetering als i splitsing een maximumpre- mie van 60% van f 2400.j wordt gegeven. Ten aanzien j van woningverbetering is dit juist. Bij woningsplitsing wordt echter, zoals wij «reeds in vroegere beschouwingen over dit onderwerp bericht ten 60% van max. f 4200. verleend. Intussen deed het ons ge noegen te vernemen dat men ook in Den Haag belangstel ling toont voor ons streven, voor de premieregeling, die. i wij zeiden het reeds eerder vooral voor Wieringen van zo groot belang kan zijn, in teresse te wekken. Wij kunnen hieraan nog toevoegen dat. in deze ge meente reeds een aantal plannen tot verbetering en vooral splitsing van wonin- j gen krachtens deze regelini DEN OEVER. TOT DIAKEN BENOEMD j Ter voorziening in de vaca ture P. Ellens, welke naar het J buitenland emigreerde, werd door de Gemeente gekozen en door de Kerkeraad der Geref. Kerk benoemd tot diaken <?e Heer C. Schrier alhier. EEN NIEUWE ZAAK Zaterdag 5 Juni werd te Hippolytushoef in het perceel Hoofdstr. 26, van de heer Th Rasch, geopend de eerste Wi'eringer Muziekhandel Reeds lang bestond er be hoefte aan een muziekhandel, daar de muziek op Wieringen vele beoefenaren telt. In de keurig verzorgde etalage vonden een grote sor tering muziekwerken voor pi ano, viool, orgel, accordeon, mandoline en guitaar. Wij geloven stellig dat de heer Th. Rasch, die als filiaal houder van de fa. Klooster en Kiebert te Alkmaar optreedt, hiermede een gelukkig initia tief heeft genomen en wensen hem veel succes toe in deze nieuwe branche. Een mooi succes voor de Wieringermeer- ruiters. Op de 5 Juni j.1. te Op- meer gehouden streekwed- strijden van de Landelijke Rij verenigingen behaalden de Wieringermeerruiters 3 eerste prijzen n.1. le Een groepsprijs voor het achttal o.l.v. de Heer H. Smit. 2e Een individuele prijs in klasse B Mej. B. Nie- boer. 3e Een individuele prijs in klasse N, H. Dekens. Verder verkreeg de Heer D. Niehof een 2e prijs in dividueel rijden en Mej. L. Dekens een 3e prijs in dividueel springen. Onze hartelijke geluk wensen. Medemblik. SNELLE VOGELS. De Postduivenver. „De Luchtbode" nam Zondag deel aan de wedvlucht vanaf Pont St. Mascence. Afstand 423.739 K.M. Gelost om 9 uur met Z.W. wind. 1. C. Gieling 14412 2. H. Hoekstra 14824 3. C. Gieling 1—53—11 4. W. v. d. Wetering 153-34 5. D. Maret 1—54—9 6. G. Tibes 1—54—26 7. H. Ko- lijn 1—54—33 8. G. Tibes 1—55—39 9. D. Maret 1— 58—30 10. D. Mar* 1— 59—1. MAANSTANDEN 1948. Maandag 14 Juni E.K. Maandag 21 Juni V.M. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 9 Juni 4.20 20.53 10 Juni 4.19 20.59 11 Juni 4.19 21.00 12 Juni 4.19 21.01 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 9 Juni 9.42 10.12 10 Juni 10.22 10.57 11 Juni 11.12 11.42 12 Juni 0. 2 Uitbetaling Oorlogsschade. In onze beschouwing over het verkrijgen van Rijksbij dragen in de Oorlogsschade. Wieringer postduiven in verwezen wij voor de bemid- Concoursvlucht naar Frankrijk deling in het contact met de Voor de j.1. Zondag georga- z g „Herstelbank" naar niseerde postduiven-wedvlucht b>v e Boerenleenbanken, op Post St. Maxense in Geenszins hebben wij de Frankrijk, afstand 431 Km.,1 nadruk willen wekken c.'at de- waren van de Postcüuivenveren. ze instellingen ten deze een ,.De Luchtpost" 27 duiven monopolitische positie inne- welke als mededingsters ston- men. den geregistreerd. Men kan bij iedere Bank- Te 9 uur gelost met een instelling terecht, windrichting Zuid-West, wist Voorts vestigde men er onze de eerste vogel haar home te aandacht op dat de Herstel- bereiken 14 uur, 1 min. 15 sec. bank alléén met uitbetaling gem.sneheid 1438 meter per accoord gaat indien is aange- minuut_ De gelukkigen waren: toond dat betrokkene zelf niet N. Helsloot, H-hoef 1-2-5 over contante middelen be- Oeve wed- li. de Groote, Di C. Helsloot, H.hoef G. Pathuis, H.Hoef Inkorven voor nieuwe vlucht op Post St, Maxense, Frankrijk, traject 431 Km.. Donderdag 10 Juni a.s. van 7-8 uur te Den Oever, Succes - Nieuws. schikt, TIJD VAN MAAIEN. Op verschillende bedrijven bestaat nog- steeds de ge woonte om laat te maaien terwille van de opbrengst. De kwaliteit van het gewon nen voer is dan echter min der goed. Kwaliteit en hoe veelheid bepalen samen wat men oogst. Bij vroeger maaien loopt de zode ook beter weer uit 60% De sport op de afgelopen Zondag stond geheel in de uit wisseling tussen Succes en en is er vroeger nagras. Wiron. 's Morgens speelden te WesIerland Succes 5 iegeii PCLITIE TE W.-WERF Wiron 3, welke wedstrijd in Wij maken onze lezers erop een 3-1 overwinning voor de attent, dat de Postcommandant Oevenaren eindigde. van de Rijkspolitie te Wierin- In de namiddag speelden op gerwerf. |dhr M. Lastdrager) het zelfde terrein Succes 2 te- onder nummer 107 met door gen Wiron 1, In het veld lie- vei binding aangesloten is op pen de krachten niet zoveel hel telefoonnet van W.-Werf. uileen. De Successers wareni echter veel schotvaardiger, DE ARBEIDSBEMIDDELING Met de rust was de stand, IN 1947, reeds 2-0, in het voordeel van! Het jaarverslag van het Ge-1 Succes. I westelijk Arbeidsbureau te Na de rust scoorcte Succes Alkmaar geeft een overzicht nog twee maal en bracht al/o van verloop der arbeids- de stand op 4-0, welke uit bemiddeling 1947, onder an- slag zeer geflatteerd was. dere in het Rayon W.-Meer. Succes B toog naar Qen Oe- Op 1 Jan. 1947 stonden 97 ver en versloeg de Wiron- werkzoekenden ingeschreven, j hopen met 1-0 In de loop van het jaar Minder gemakkelijk had meldden zich 484 werkzoeken- Succes 3 het. dat door het pil- den aan. tige Wiron 2 met 4-1 versla gen werd. De hierbij geplaatste Carto geeft een duidelijk beeld van de huidige verdeling van de cultures op Java in Ned. en Rep. handen. Zoals men ziet is het grootste deel van de cultures op Java in Ned. handen. Op deze cultures stelt men zich ten doel, her stel, opbouw en uitbreiding van de productie. Voor Rub ber b.v. wordt de productie voor 1948 geschat op 90.000 ton, en voor 1949 op 180.000 ton. Voor 1950 verwacht men een opbrengst van 220.000 ton. Deze cijfers voor de rubberopbrengst zijn geba seerd op een productie in de Ned. gebieden van heel In donesië. Wat de koffie betreft wordt alleen al in het Ned. gebied van Java, in '48 een produc tie geraamd van 9000 ton, terwijl in 1949 12.000 ton en in 1950 15.000 ton wordt ver wacht. Van het thee-areaal op Java en Sumatra dat in Nederlandse handen is schat men de opbrengst in 1948 op 10.000 ton. Voor 1949 hoopt men 25.000 ton te verkrijgen en in 1950 is de productie geschat op 45.000 ton. Wat de suiker aangaat- het volgende. In het Ned. gebied op Java liggen 59 suikerfa brieken. Deze zijn echter dermate beschadigd dat in 1950 nog slechts door 29 fa brieken zal kunnen worden gemalen. Daarom wordt voor 1948 slechts een suikerpro ductie verwacht van 50.000 ton. En aannemend dat in 1948 doc-r 20 fabrieken maal- rietaanplantingen en nor male bemesting zal worden uitgevoerd, wordt voor 1949 300.000 ton verwacht en voor 1950 schat men de produc tie op 500.000 ton. Bij al deze ramingen gaat men uit van de gedachte dat le. Op korte termijn orde en rust in de Ned. gebieden hersteld zullen zijn. 2e. Dat de ondernemers de nodige middelen beschik baar zullen worden gesteld. 3e. Dat aan de onderne mers de nodige bedrijfsze kerheid zal worden ver schaft. DE VERDEELDE CULTURES OP JAVA Succes A ten slotte ont moette in Oude Sluis, de ge lijknamige adspiranten wat 'n 4-1 overwinning opleverde. Keuring Trekpaarden. Op Donderdag 10 Juni a.s ringermeer_ Geplaatst werden 492 per sonen. Door werkgevers werden 3C28 arbeiders gevraagd?. 2385 konden worden ge plaatst. Opgemerkt word't nog dat het karakter der bemiddeling werd bepaald door landbouw en wederopbouw in de Wie-! UK te half elf zal te Midclenmeer een belangrijke trekpaarden- I Op Wieringen werd gewerkt „NIEUW LEVEN" ORGANISEERT EEN CONCOURS. De R.K. Zangver. ..Nieuw Leven", die onder leiding van haar dirigent R. Moes kops Sr. op talloze concour sen successen boekte, gaat in October zelf een concours organiseren. Dit evenement zal het karakter dragen van een Nationale Solisten wed strijd en alleen opengesteld worden voor amateurs op het gebied van zang, muziek en declamatie. Ook duo's zullen mogen deelnemen. Naar wij vernemen is het uitvoerend comité, waarvan het secretariaat wordt waar genomen door Mej. R. Win- nubst, Nieuwstraat, Medem blik. reeds met de voorberei ding van een en ander be gonnen. Met de organisatie van dit voor Medemblik ze ker unieke g WAT KWAM ER AAN DE AFSLAG In de week van 31 Mei t.m. 5 Juni werd aan de Gem. Visafslag aangevoerd 3908 pond aal f 1.502.53 p.p. 29 pond Bot f 0.54 10.24 pon:! Baars f 0.25— 0.29 1109 pond Snoekbaars f 0.600.66 5 pond Zalm f <W)6 8 pond Karper f 0.45; 11 pond grove Ble i f 0.18 385 pond kleine Blei f 0.09; 254 pond Voorn f 0.07. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. i Redacteur voor Wieringer- meer de Hr. J. A. Gerritsen, tijdelijk v. Hengelstraat 28, te Hippolytushoef. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagënpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1