UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 12 Juni 1948 Derde Jaargang No. 59 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeit, Bouwt aan zyn toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE MENS BEEFT Er is een tijd geweest, en die ligt nog niet zo heel lang achter ons, waarin de over- tuiging algemeen was dat Afwijkend Veevoeder. het met de wereld excelsior nen worden betrokken, ging. Al hoger. De beschaving, de cultuur WELGESLAAGD Hierna bood de Heer Hol KERKCONCERT VAN Mej. Broer bloemen aan, ter- Evenals gras-, klaver- en „DIE FLEVOSANGHERS." wijl de Heer Garretsen ook lucernemeel zal, althans Als bewijs dat ook het 1 een stoffelijk huldeblijk voorlopig, ook z.g. afwijkend! culturele leven in de polder kreeg. Dr. Tamsma, die de veevoeder geheel vrij kun- ziCh reeds weer op verras- heer Garretsen begeleidde, sende wijze ontplooit, kun- kreeg als blijk* van erken De aandacht wordt er op nen we. stellig wijzen op telijkheid een doos sigaren, gevestigd, dat de fabrikan- g Juni j.1. in de Ned. Herv. Ten slotte bedankte J voorzitter de Directeur, en de wetenschap zou, al ten van afwijkend veevoeder Kerk te Wieringerwerf. - grotere vorderingen maken verplicht zijn de zakken ge- 1 Aan genoemde uitvoering Heer N. Beemster, die een en dan zou ten leste deze reed product te sluiten met werkten mee het- gemeng- moeilijke taak vervuld heeft, nni'rfo 7fl nalf Otl liolf oov« P»n o-r» a aarde zo half en half een een plombe en te voorzien paradijs worden. van een label, waarop is ver- Geldig- van 13 26 Juni. Bonkaarten KA, KB KG' 803 433 Res. 1200 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) 436 Res. 400 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) de 440 Alg. 500 gram suiker enz. de 441 Alg. plm. 225 gram huis houdzeep of 180 gram toiletzeep. MAANSTANDEN 1948. Maandag 14 Juni E.K. Maandag 21 Juni V.M. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 13 Juni 14 Juni 15 Juni 4.19 21.01 4.18 21.02 4.18 21.02 retsen (tenor). Dat was de tijd van het meld de naam en plaats van (alt) en de Heer F M Gar- ongebreideld optimisme. vestiging van het betrokken Vlak daartegenover stondbedrijf, alsmede een duide- de Kerk met haar prediking lijke aanduiding van de in- dat het er niet beter op zou houd. worden, integendeel dat het j Met het Vrijgeven van af in de wereld van kwaad tot wijkend veevoeder is tegelij- erger zou gaan, totdat de kertijd afgezien van het wereld haar dieptepunt zou vaststellen van maximum bereiken vlak voor de weder- prijzen voor dit product. de koor, het meisjeskoor en maar die zeker in deze avond 442 Alg. 400 gr. brood of 1 r. de solisten Mej. B. Broer de beloning van zijn moei- gebak. enz. ten mag zien. De 200 Hoewel de accoustiek in de waaronder we opmerkten 443 Alg. 100 gr. bloem enz. aanwezigen, 444 Alg. 400 gram brood (Geldig t.m. 19 Juni) geheel gevulde kerk niet &e paald ideaal is, bracht ne bet Mevr. Loggers, en de Heer 445 Alg. 1600 gram brood en Mevrouw Ovinge, hebben (Geldig t.m. 19 Juni) meisjeskoor op vlotte wijze zeer genoten van het gebo- 447 Alg. 2 eieren, zijn liederen ten gehore het dene, en vol verwachting zien Bonkaarten KD. KE 806 is misschien we uit naar de volgende uit- 933 Res. 800 gram brood „Vesper-Koor" dit I komst van Jezus Christus op de wolken om alle dingen nieuw te maken. Om deze prediking is de Kerk wat gesmaad en bespot. En nu vergelijk de pu blieke opinie van vandaag eens met die van slechts enkele jaren terug U bent het met mij eens dat de wereld van het hoog ste optimisme is terugge- stort in het diepste pessi- misme. En de mens beeft juist 't ergst voor datgene waar hij de meeste verwachting van had, zijn wetenschap en i techniek. De atoomgeleerden vertel- len ons dat een kettingreac tie kan plaats hebben, zo Ook zal het Bedrijfschap voor Veevoeder geen voor schriften meer geven voor de samenstelling van afwij kend veevoeder. De veehou ders dienen er rekening me de te houden, dat afwijkende veevoeders uitsluitend zijn samengesteld uit grondstof fen, welke niet voor verwer- nogjets te zwaar voer jeugdkoor. I Het gemengde koor gaf blijk serieus gestudeerd te j hebben ook „Du Hirte", „Ave Verum en „Serenade zevenkamp worden gehouden voermg. Vlug en Vaardig. A.s. Zondag 13 Juni zal op het terrein te Slootdorp een (Geldig t.m. 19 Juni) 936 Res. 500 gram bloem enz. 940 Alg. 500 gram suiker enz. 941 Alg. plm. 450 gram huis houdzeep of 360 gram toiletzeep van een Landsknecht", uit tussen DWO en „Vlug en Vaar 942 Alg. 400 gr. brood of 1 r. muzikaal oogpunt bezien, lang geen gemakkelijke nummers, kregen een juiste vertolking, evenals de ande re programmapunten. Moge- dig." 1. king tot normale gezonde werkte de mengvoeders in aanmerking komen. Men betale dan ook ook niet te hoge prijzen voor afwijkende veevoeders. groepering Lezing over de Exportmogelijkheden naar Duitsland. nnt-vofi-orCri V aan een door de Kamer van: nlanppt rfa'arhH 6™ie Koophandel en Fabrieken b 100 Meter hardlopen 2. Balgooien 3. Baldribbelen, 80 meter, 4. Doel gooien Paal gooien Hoogspringen. Ver-springen. De algehele leiding bij de Heer G. Kleine. 5. 6 7. gebak, enz. 943 Alg. 100 gr. bloem enz. 944 Alg. 400 gram brood (Geldig t.m. 19 JunD 947 Alg. 2 eieren Tabak en Versnaperingen 61 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak berust 62 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak planeet daarbij wordt opge blazen en in vuur vergaat. En dan wijzen zij ons op hetgeen in de Bijbel staat „de elementen zullen bran dende versmelten". Immers in die bewoordingen tekent de Heilige Schrift het ver gaan der wereld. Juist de geleerden achten het niet uitgesloten dat on ze generatie de laatste zal zijn op de aardbodem. Zij van het koor rondom de preekstoel minder gunstig ta.v. de samenwerking der Koristen. Van de liederen gezongen De beide verenigingen nodi- 65 Tabak 2 r. sigaretten of door Mej. Broer mag speciaal gen iedereen uit dit mooie kerftabak genoemd worden „Gebed" sport-evenement te gaan zien 63 Versnaperingen 200 gram van Stradella, terwijl de Er wordt om HALF TWEE chocolade, suiker, enz. Heer Garretsen „Ich liebe begonnen en er zal ctoor de 66 Versnaperingen 100 gram Op Dinsdag 15 Juni a.s. zal dich" uitnemend zong. Dames en Heren har<? worden chocolade, suiker, enz. De avond, werd met een gewerkt, om de club waartoe Niet aangewezen zijn en korte toespraak van de Heer ze behoren, te doen zegevie- vernietigd kunnen worden Hol. geopend, terwijl Ds. ren enom een van de drie de bonnen 392, 394, 395, 894, Alkmaar te houden zaken- lunch, Mr. H. F. van Meer, Directeur van de Trustmaat schappij voor de handel van Nederland met het buiten land N.V., een inleiding hou den over de huidige econo mische toestand in Duits land en de exportmogelijk heden naar dit land. Be langstellenden kunnen bij" Vink een uitsprak. propagandawoord medailles in de wacht te sle- i pen. Medemblik. wijzen ons er op dat de tweJ introducties aanvragen, bommen, geworpen op DEN OEVER Hirosjima en Nagasaki maar kleine dingetjes waren, en het vrij gemakkelijk i duizend maal zwaarder te produceren. Wanneer binnen afzien bare tijd geen afdoende re geling wordt getroffen, dat WAT GEBEURT ER MET DE JUBILEUMFEESTEN Een vraag waarmee onge- ïiet Secretariaat der Kamer twijfeld al velen zich bezig toch al zeer beperkte plaats ruimte vergen, reden waar om wij ons liever bepalen bij een der voornaamste pro grammapunten het open luchtspel. Dit historisch hielden en die Dinsdagavond sPel- geschreven door een FLORA-NIEUWS. Er is goed nieuws voor is ze Flora-leden. Een oude in een door het Oranje- I Comité in Café „Roemer" I belegde openbare vergade- f de ring door voorzitter Joh. ge-,1 Geusebroek werd beantwoord nog onbekend Medemblik- ker auteur, behandelt een episode uit het leven van Koning Radboud en draagt j spelen, Voetbalwedstrijden 895 Melk, 400. 401, 402, 407, 904, 906, 907 Reserve. 917, 919 Alg. fonds. Dit programma-on derdeel werd hiermee defini tief en de repetities kunnen beginnen. Over de verdere plannen van het Bestuur bestond weinig verschil van mening en we noteerden daarom maar vast Zaterdag 28 Aug. Volks- voonte zal in ere hersteld wor met de uiteenzetting van de dan ook diens naam. De al gehele leiding zal berusten den, n.1. het geven tijdens de door het Comité ontworpen hij de heer Arie Mourik, feesten van een uitvoering voorlopige plannen voor de Haarlem, die op dit gebied door ^Apollo" met medewer- viering van het a.s. Rege- king van de toneelgroep „Vic- ring jubileum. In zijil ope- met een voor Medemblik ge heel apart karakter. Première Openluchtspel. Maandag 30 Aug. Optocht nooit meer zulke bommen toria", die dit jaar zal opvoe- ningswoerd drukte de hr. woiaen gebruist, dan is het ren het blijspel „Geld wal Geusebroek er zeer te met de wereld gedaan, zeg- stom is". f*!" De Voorzitter van deze to- over uit, dat behalve de uit öcniijf ik dn. neer lezer neelclub, de Heer Ant. Corne- genodigde deputaties van m een zeker genoegen dat iissen, speelt hierin zijn glans- plaatselijke verenigingen, zo o rum 10 Q rol, n.1. „Toon de Slome' weinig Medemblikkers van Toon is echter een ieder te hun belangstelling blijk ga reeds zijn sporen verdiendevan praal-, versierde- on en een 80-tal medewerken- reclamewagens. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 13 Jupi 0.32 0.52 14 Juni 1.32 1.57 15 Juni 2.37 3. 2 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 12 Juni 16 u. tot Maandag 14 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed- gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 13 JUNI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. WAAR IS DE REMBRANDT? Op Dinsdag 15 Juni zal de AVRO een heruitzending ge ven van de luisterwedstrijd voor UNAC. Er is een Rem brand! verdwenen, Paul Vlaan deren neemt de verhoren af, en U moet antwoorden op de vraag Waar is de Rembrand^? Oplossingen per briefkaart i inzenden aan UNAC - Den j Haag. U moet boven het ge- I wone porto 50 cents extra bij plakken ten bate van UNAC. i Z.g. duifjes-zegels zijn ongel- dié- Er zijn prachtige prijzen be- schikbaar een geschenk naar j keuze ter waarde van G2500.-, reizen per KLM naar Stock holm en Schotland voor twee i personen, en nog 497 andere j waardevolle prijzen. De her-uitzending vindt plaats om kwart voor tien 's avondts. den zullen tijdens de Jubi- Défilé van de in Alkmaar leumfeesten dit spel, dat gelegerde Territoriale Troe- recht zijn teleurstelling deels historie, deels legende pen, waarna een concert door de publieke opinie nu alge meen aanvaardt wat de kerk eeuwen gepredikt Allerminst Want er zou alleen blijd schap voor de kerk zijn wan neer de pubneke opinie te vens zag de oorzaak van de m heeft? glad af. Dit belooft weer een ouderwetse gezellige avond te worden. Uitdrukkelijk wordt vermeld (om ven. Deze geringe interesse echte had het Bestuur bijna de Flora- portefeuillekwestie doen stel len. hierbij teleur- Na de goedgekeurde notu- wereloelleno.e, namelijk de j stelling te voorkomen) de Flo ^en van secr. J. Geusebroek aan alle eisen voldoend go- verwerping van de enige 1 ra-leden die dit jaar hun flora ,Tz-> verzocht Vocrz., de pers luidsversterkings - apparaat Redder der wereld Jezus planten niet hebben afgehaald, haar nodige medewerking te het gesprokene voor iedereen Christus. En helaas moet dit alsnog kunnen doen bij het willen verlenen en hekelde verstaanbaar zal maken, getuigd dat de brede massa bloemenmagazijn van de Heer in dat verband de plaatse- spreekt vanzelf. Doch even nog even afkerig is van die H. Houwing. enige Verlosser. is. op het Slotplein van Kas- het Stafmuziekcorps 10 R.I. teel Radboud ten tonele voe- uit Haarlem, ren. Gekleed en gekapt in de stijl van die tijd. belicht 2e Opvoering Openlucht door een omvangrijke en spel. perfecte installatie en ge- Dinsdag 31 Aug. Kerk- speeld tegen een décor, dat dienst in de N.H. Kerk met' men zich moeilijk histori- medewerking van muziek- scher kan wensen, belooft en zangverenigingen, dit een evenement van be- Kinderspelen, tekenis te worden. Dat een De wereld zoekt nog haar door alle gebroken idealen een klein berichtje afmaak Wedloop door Medemblik. Laatste voorstelling open luchtspel. Muzikale rondgang. Al met al een programma, lijke courant, die zich van vanzelfsprekend zijn ook de dat er mag zijn, waarbij we de j.1. Bevrijdingsfeesten metf Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 22 Paarden f 45C lot 850 1 Stier Centrale; 11 Mag. Geldekoeien f 400 tot f 475 13 idem Vette Centrale 15 Kalfkoeien f 5C0 tot f 775 1 Pink Centrale 116 Nuch tere Kalveren Centrale 45 Mag. Schapen f 50 tot f 70 2 idem Vette Centrale 496 Lammeren f 23 tot f 35 6 Bokken en Geiten f 8-f 40; 70 Biggen f 45 tot f 70 16 Konijnen f. 2.50 tot f 13; 31 Kip pen f 3 tot f 7_ heil in zelf redding ea zoekt heen de wereld leidt tot het te. (Ons blad ging de uitkomst van beneden, glorieuze einde bij de weder- geval vrij uit. waar hoge kosten, die de opvoe- de verrassingen, waarover ringen van dit openluchtspel we heel vaag een klokje in dit met zich zullen brengen en hoorden luiden, nog maar - - het in het was van de Voorz. wel buiten beschouwing laten. Ze zoekt horizontaal heel de komst v&n Christus, de Ko- een flink artikel de feeste- heel goed gezien dit punt Natuurlijk komen we hierop wereld af, niettegenstaande ning der eeuwen, de Heer lijkheden releveerde. Corr.) eerst in bespreking te bren- evenals op het openlucht- lllac hnnr v,,; /ia „f -1 tt - l alles haar bij de handen af- der wereld, de Middelaar Vervolgens breekt. Doch nu mag de tussen God en de zondaar. Vocrz. dan de plannen, zo kerk van Jezus Christus te- De Kerk bedoelt U altijd als deze reeds door het Be- genover het pessimisme van weer de rijkdom te laten stuur zijn ontworpen en de wereld prediken haar zien van dit geloofsoptimis- legde ze thans ter beoorde- ontvouwde gen en dan in het bijzonder spel, nog wel terug. geloofsoptimisme. En wij roepen U toe richt Uw zoekend oog verticaal Indien ooit, dan is het nu wel tijd om met hartelijk ling aan de vergadering voor. Uiteraard waren nu de vra- j gen, op- of aanmerkingen de eerste lijst ter intekening het te stichten waarborg fonds, dat de nodige gelde- lijke garantie zal moeten bieden. Na een korte discussie ging naar boven, van de aarrfe begeren te luisteren naar de niet van de lucht en een de vergadering rond en met naar de hemel. WÈtÊË Gelooft in God die dwar.s boodschap der Kerk. Ds. v. d. WIELEN. volledige weergave van dit alles zou teveel van onze een aanvangsbedrag van ruim f 1100— startte het Rest ons van deze geani- i meerde vergadering nog te vermeiden, dat in de be- stuursvacature Bodifé, werd gekozen de hr. Santegoet.s. terwijl een Sub-commissie werd benoemd bestaande uit I de hh. P. Geusebroek. A. Vermeulen. B. J. M. Pogge- i man, J. Sneek en Jac. Pronk. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer- meer de Hr. J. A. Gerritsen, tijdelijk v. Hengelstraat 28, te Hippolytushoef. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19. Hoofdstr. i4, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1