Prachlii geslaagde ro UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. INSECTENBESTRIJDING PER VLIEGTUIG. Woensdag 16 Juni 1948 Derde Jaargang No. 60 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Nederland zoals het is. Allen, die Nederland k'óraen bezoeken, keren 'terug met grote waardering voor wat de Nederlandse landbouw- en tuin bouw presteren, en de uitmun tende kwaliteit van de pro ducten, niet alleen van foK-: vee, zaaizaad, pootgoed en bloemen, ook van de goederen,1 welke voor directe consumptie zijn bestemd, van verse groen ten tot kaas en jenever. Het effect hiervan mag men zeker niet onderschatten, voor al de deelnemers aan studie reizen verspreiden hun indruk ken in ruime kring en maken ongevraagd propaganda, aldus Dr. Tj. Bakker, Landbouwat-| taché bij de Nederlandse Am-' bassade te Londen in een on langs door de B.B.C. gehou den radiocauserie. Een groot aantal Engelse boeren, tuinders en landbouw kundigen hebben gedurende de laatste jaren ons land' bezocht. De belangstelling van deze bezoekers gaat vooral uit naar de fruitteelt, de tuinbouw en de groentencentra. Anderen interesseren zich weer voor akKerbouw en gemengd be-1 drijf en wensen speciaal de nieuwe Hollandse graanrassen te zien. Ook de veilingen heb ben voor de bezoekers een grote aantrekkingskracht, daar de wijze van afzet voor tuin bouwproducten in Engeland vergeleken met Nederland nog middeleeuws- is te noemen. De organisaite hier te lande van de aanvoer, het veilen, de wijze van verpakking, de ex-: porlkeuring en <"e gehele rege ling van distributie laten op de bezoekers een grote indruk achter. Wat vooral de Engelsman opvalt, is de orde en nethe.d van de Hollandse bedrijven ,j en de welvarendheid. Zonder uitzondering slaan de gewassen er goed voor en' de aandacht wordt al direct getronken door de goed be werkte velden zonder on-j kruid en de graslanden, welke veelal reeds vroeg gemaaid zijn voor het inkuilen van gras Speciale aandacht schenkt de vreemdeling veelal aan ons stamboekvee. Vooral het exterieur en de uniformiteit van het type, de brede zware koeien met royaal plat kruis en fijne inplanting van de staart, dwingen bewondering af. De plaatsing der uiers bij de koeien is naar de mening van een zestig-tal Engelse fokkers, die op excursie naar ons land zijn geweest, beter dan in 1936, al zou men hier nog gaarne verbeteringen zien en wel in de richting van de uiers der Ayrshire-koeien, De melnlijsten en vooral de vetgehalten overtroffen de ver wachting, en men was van oordeel dat de opbrengsten onder Engelse condities nog aanmerkelijk hoger zouden zijn, ln Engeland toch tracht men zoveel mogelijk de koeien te laten kalven in de herfst. Alen melkt over lange perioden de beste geefsters drie keer per dag en men heeft vol doende krachtvoer om de er felijke aanleg tot het laatste uit te buiten. De animo is dan ook zeer groot onder de bezoekers om in Nederland fokvee aan te kopen. Hoewel het kunstmatig dro gen van gras in Engeland reeds eerder dan in NederTand in ge bruik was, heeft dit in ons land zo'n grote vlucht geno men, dat het met een capaci teit van 70.000 ton gedroogd BEDRIJFSVOORLICHTING. Mededeling Op Donderdag 10 Juni j.1.1 is in de Haarlemmermeer i een groots opgezette en in de puntjes georganiseerde bestrijdingsactie van luizen en knopmade in erwten op j touw gezet, door gebruikma king van 'n hefschroefvlieg- tuig. Het was de 2e demon- 1 stratie op grote schaal welke i met deze machine werd ge geven. Dit voorjaar is er n.1. een aaneengesloten blok koolzaad ter grote van 100 ha mee behandeld. Hier was j de proef echter meer aan de practijk toegepast en lagen de te behandelen, ruim 100 J ha erwten, in 27 percelen verdeeld, over de gehele Haarlemmermeer verspreid. Het vliegtuig, de Sikorski S 51, is eigendom van de .Stichting Hefschroefvlieg- tuigen", en is voor proef- j doeleinden aangeschaft. De 1 heliocoptère is een vinding van de Sikorski Airkraft en niet te verwarren met de j autogiro, die van geheel an dere constructie is. De schroefbladen boven aan het vliegtuig worden gedre ven door een 9-cylinder stervormige motor, met een vermogen van 450 pk bij 2300 omwentelingen per minuut, terwijl door dezelfde motor I tevens de propeller aan de staart wordt aangedreven. Deze propeller voor-komt dat het gehele vliegtuig als reactie op de draaiende mo len zelf gaat ronddraaien, terwijl ze tevens als rich tingsroer dienst doet. Hoewel over deze zeer interessante machine nog vele technische 1 bijzonderheden zouden zijn materiaal per jaar de Engelse capaciteit overtreft. Leden van het Committee voor Grasdrogen van de Cen trale Landbouw-Organisatie, de Najtional Farmers Union. en ambtenaren van het Engelse Departement van Landbouw hebben het grasuVoger. in Ne derland bestudeerd. Vooral de :;rote installaties in de Noord Oostpolder, welke van Neder lands fabrikaat zijn. trokken de aandacht. Het gevolg hier van is dat er thans reeds ve le Nederlandse grasdrogers in Engeland geplaatst zijn en dat het aantal zich nog steeds uitbreidt. Niet alleen, dat men de installaties heeft aangekocht,] cok volgt'men hier en daar ons systeem van coöperatieve exploitatie, zij het ook met enige modificaties ter aanpas-, sing aan Engelse omstandig heden. Kunnen de Engelsen bijv. op de gebieden van hooiwin- ning, het ruiteren van klaver- hooi, het maken van kuilvoer en het drogen van groenvoe- dergewassen van ons nog veel Ieren, Nederland kan daaren tegen in Engeland op het ge bied van mechanisatie, het ge bruik van melkmachines en het veredelen van gras en klavergrassen nog veel nuttigs opdoen. Het organiseren van excur sies en studiereizen zowel naar Nederland als naar Engeland zal er toe bijdragen de weder zijdse belangstelling op te wek ken en levendig te houden. I NO. 369. mede te delen, zullen we ons tot de demonstratie bepalen. Om 5 minuten vóór 5 uur in de morgen had de lan ding plaats, in een weiland je naast de boerderij, en kon na innemen van brandstof en het sproeimiddel, in dit geval een D.D.T.-emulsie, de proefneming beginnen. Aan gezien op het eind van het perceel een bovengrondse leiding was aangelegd, werd het kopeinde even overdwars genomen, en daarna de rest van het perceel in de lengte richting. In een minimum van tijd was het eerste per ceel afgewerkt en werd weer getankt. Het inladen van de sproeivloeistof dat op zich zelf, door middel van een moterpompje, zeer snel kon plaats vinden, nam meer tijd in beslag dan het sproeien. Het is n.1 zo, dat in totaal nog slechts plm. 300 kg nut tige belasting kan worden meegenomen. De tank be vatte 275 1. sproeimiddel en kon hiermede, bij een ver neveling van 25 kg per ha. plm. 10 ha per vlucht be sproeien. Bij een volle tank is de machine dus afgeladen. De filmoperateur van Poly goon kon dan ook slechts de hoogte mee in nadat een groot deel van de^ vloeistof was verbruikt. De voor-aan de machine aan gebrachte sproeibuis heeft een lengte van 8 m, doch de werkbreedte is bij 2 m. hoog te boven het veld, 20 m. Door hoger te vliegen kon dit wor den opgevoerd, doch de snel heid, welke thans tijdens het sproeien plm. 75 km per uur bedroeg, zal dan geringer moeten zijn, teneinde de gewenste hoeveelheid sproei middel kwijt te raken. Door dat de hefschroef als het ware de lucht naar beneden slaat, wordt ook de sproei vloeistof zeer intensief over en in het ge-was verdeeld. De dagcapaciteit is bij een der gelijke werkwijze zeer hoog, terwijl in het gewas niets wordt beschadigd omdat dit niet wordt aangeraakt. Tij dens de eerste demonstratie bij het aangegesloten blok koolzaad, was voor de 100 ha 4 uur nodig geweest. Aange- zien hier enige afstanden gevlogen moest werden, ge- j tien de verspreide ligging van de percelen, was in het opgezette schema 5 uur voor ruim 100 ha berekend, en dus plm. 20 ha per uur, is 3 min. per ha. Gaat men j alleen de werkelijke sproei- j tijd na over een kort mo- ment, dan is de capaciteit1 fantastisch hoog, n.1. in 241 sec. een baan van 300 m.1 lengte en 20 m. breed, dus i per ha 40 sec., zoals ook door de «radio werd medegedeeld, j Hierbij is dan dus geen rekening gehouden met wenderl enz. De basis van 3 min. per ha is dan ook meer met de practijk in over eenstemming, n.1. de start en landing, alsmede tanken j inbegrepen. Het opgezette i tijdschema kon precies wor den afgewerkt. Jammer was het, dat nadat 75 ha was j behandeld, de pomp defect i VERZEKEREN GOED MAAR WEET WAT U DOET. Op de betekenis en waarde van het verzekerd zijn tegen verschillende risico's, behoeven we wel niet te wijzen. Ieder krijgt daar te eniger tijd mee te maken en de noodzakelijk heid ervan wordt thans wel ingezien. Helaas mankeert het nog al te dikwijls aan het juiste inzicht. Groot is de onkunde' op dit terrein. Vele verzekerden [en zeker de kleine verzekerden) maken! zich vaak een verkeerde voor^ stelling van wat er eigenlijk met verzekering beoogd wordt,] waardoor aan de polis een an dere waarde (hetzij te grote hetzij te kleine) wordt toege kend als waarop men recht heeft. Legio zijn de conflicten, die die daaruit voortvloeiden tus-] sen verzekerde en maatschappij Aan dit punt mag zeker wel eens aandacht worden ge schonken. Het gaat er foch bij iedere verzekering om, alle mogelijk heden en moeilijkheden te ken nen, de juiste keus te maken uit de verschillende vormen van verzekerifcg en tfe weten wat U kunt doen en wilt doen. Een goede risicodekking hangt ook van Uzelf af. Uit deze overwegingen heeft de NV Uitgeversbedrijf „De Vraagbaak" i.o., Sportlaan 166 te Den Haag een keurig boekje samengesteld, getiteld „Ver zekeren Goed. Maar weet wat U doet." Een boekje dat \J in het labyrint de weg wijst, vele vormen van verze keren op bevattelijke wijze uit-, eenzet en talloze goede raad-, gevingen bevat. Schaft het aan De kosten' bedragen f 0.25 Verkrijgbaar aan bovengenoemd adres, Extra Suikerrantsoen voor de inmaak. Voor de inmaak zal dit jaar een extra rantsoen sui ker werden verstrekt. In de bonnenlijst van 2 Juli zal voor alle leeftijdsgroepen een bon bekend gemaakt worden voor 500 gram sui ker. MAANSTANDEN 1948. Maandag 21 Juni V.M. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 16 Juni 4.18 21.03 17 Juni 4.18 21.03 18 Juni 4.18 21.04 19 Juni 4.18 21.04 16 Juni 17 Juni 18 Juni 19 Juni HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. 3.42 4.57 5.57 6.47 n.m. 4.17' 5.22 6.17 7. 7 Ir. J. VAN BUEREN bevorderd liot Rijks'landbouwconsulent. De Heer Ir. J. van Bueren Ingenieur bij de Rij^sland-J bouwvoorlichtingsdienst is be-' vorderd tot Rijkslandbouwcon-1 sulent ter standplaats Alk maar. Nieuwe leraar aan de Rijkslandbouwwinterschool te Schagen De Heer L. Bregman is be-| benoemd ott leraar in vaste; dienst aan de Rijkslandbouw-| winterschool te 'Schagen. J raakte en de demonstratie moest worden onderbroken. In de avonduren is het res terende aantal ha nog afge werkt. Het is een machtig schouwspel deze machine te zien manoeuvreren tot vlak boven het veld, waardoor de wielen soms het gewas raak ten. Een klein weiland in de buurt werd tijdelijk tot vliegveld gepromoveerd waar even werd geladen om daar na het volgende perceel te behandelen. Door middel van witte vlaggetjes werd aan de bestuurder aangege ven hoe moest worden ge vlogen, terwijl deze vlagge tjes steeds 20 m. verplaatst werden. De leiding van het geheel berustte bij Dr. W. J. Maan. entomoloog, te Amstelveen, terwijl voor de organisatie de assistenten van de Rijks- landbouwvoorlichtjngsdienst waren ingeschakeld. E. OOSTERHOFF. „Vlug en Vaardig" en DWO, afd. Heren ontmoetten elkaar Zondagmiddag in een zeven kamp. Het zon-overgoten veld was keurig ingericht voor de ver schillende te leveren presta ties, te weten; 100 M, hard lopen, 80 M. baldribbelen [stui ten) met hindernissen, hoog- en vérspringen, vérgooien, paal gooien en doelgooien. Onverwachts bleek de alg- mene leider, de heer G. Kleine verhinderd. Als diens plaats vervanger fungeerde de secre taris van de contactraad van DWO, die tot algehele tevre-; denheid de middag mocht leiden. Vijf en dertig jonge mannen bonden de strijd aan tegen el -1 kaar, en onder hen bleken zeer goede athlelen te zitten, die bij regelmatige training hun prestaties nog zeker kun nen vergroten. Het zou te ver vt-eren ie-, dere prestatie afzonderlijk te: memoreren volstaan kan wor( den met te zeggen dat er zo-] wel door de organisatoren (vrijwilligers en èèn vrijwil-! Ligster) als door de deelne mende jongelui keurig werk isj geleverd en dat er zeer mooie! resulaten zijn geboekt. Bij monde van de heer Bij- post, voorzitter van Vlug enj Vaardig, en de heer W. van Leeuwen, voorzitter van DWO. afd. sport heren, werd dan ook een hartelijk woord van dank tot de juryleden gericht. Zes medailles waren als prij zen beschikbaar gesteld. De winnaars van deze tro- pheeën zijn Joh. Mientjes, no. 1, met 4640 ont G. Struik, no. 2. met 4054 pnt. B. de Jong' uc. 3 met 3962 pnt. V. Smit. no. 4 met 3917 pnt. Jan van der Veeken, no. 5 met 3890 pnt. en Kees van Heerwaarden, no. 6 met 3860 prvt De beste individuele presta ties werden verricht door Joh.} Mientjes: ICO m. hardlopen :n 11.9 sec.: Joh. Mientjes 80 M- baldribbelen in 15.6 sec. en 0 fouten; Bouke de Jong vér gooien 35.80 m. Henny Schol ten vérspringen 5.45 ma Joh.) Mientjes en Jan van der Vee- ken. hoogspringen, beiden! 1.50 meter. De heer Bijpost reikte onderi een toepasselijk woord de on derscheidingen uit, 't Was jammer dat er zo weinig publiek was (te weinig' bekendheid want het was! werkelijk de moeite waard. Alle dyelnemers waren zeer voldaan over de organisatie, hetgeen neerkomt op een dikke pluim voor al die heren en die ene dame die hun Zondagmid-, dag er voor gegeven hebben, j Wj hopen dat yve nog eens een herhaling mogen zien van deze geslaagde Zevenkamp. Of krijgen nu "de dames een kans EEN DAGJE MET DE JEUGDKRING UIT. Vrijdag j.1. werd door de Jeugkring „Jong Leven" het. jaarlijkse reisje gemaakt. Het doel van de tocht was dit keer Gaasterland en het Oranjewoud. Na voor het. Domeinkan toor een groepsfoto van het uit ongeveer 60 personen be staande gezelschap genomen te hebben, werd de tocht aangevangen Onder vrolijk gezang ver liep de busreis vlot en om ongeveer 8 uur werd Gaas terland bereikt. De morgen werd hier o.a. met balspelen doorgebracht. Hierbij deed zich een onge luk voor. Bij het nemen van een vrije schop., trapte de hr. Tijmstra in de grond, waar bij hij zijn enkel verstuikte. Hierdoor zal de heer Tijm stra geruimen tijd gedwon gen zijn rust. te houden. Nadat allen kennis had den gemaakt met het IJssel meerwater, werd de reis ver der voortgezet. Het middagmaal werd in het Rijsterbos gebruikt. Het toeval wilde, dat een persfo tograaf hier juist bezig was een fotoreportage te maken. Onze „Jeugd" maakt dus een goede kans om nog eens in de krant te komen. Heerenveen en het Oranje woud vormden het hoogte punt van de dag. Het zou ons te ver voeren alles wat hier gebeurde nog eens te memoreren. Als bijzondere attractie noemen wij de zich daar bevindende speel tuin met waggelkamer en kettingbrug, de doolhof met zijn lachkabinet. waar de lachspieren flink aan het werk werden gezet. Een be zoek aan de 30 M. hoge Bel vedère besloot de dag. Het was al laat in de a- vond toen de terugreis aan vaard werd en het midder nachtelijk uur had reeds ge slagen toen de polder weer bereikt werd. De Jeugdkring kan op een alleszins geslaagde dag te rugzien. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer- meer de Hr. J. A. Gerritsen, tijdelijk v. Hengelstraat 28, te Hippolytushoef. WIERINGEN POLITIE. Gevonden een dames jum per. Verloren een auto- en mo torband. Inl. bij de Gem.-Bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1