UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Stichting „Proefboerderij Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve", Wieringermeer Een bezoek aan dit bedrijf NIEUWE BONNEN. Zaterdag 19 Juni 1948 Derde Jaargang No. 61 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. VAN ONRUST TOT RUST. j „Uw hart worde niet ontrust." Joh, 14 1. Uw hart wordte niet ont rust", een heerlijk woord, doch hoe moeilijk het in practijk 'te brengen, het iff de daad om te zetten. De gebeurtenissen buiten onze landsgrenzen ver vullen ons met vrees. Twee wereldmachten, Ame rika en Rusland staan als te genstanders vol verbittering tegenover elkander. De „koude oorlog" wordt aan beide zij den met alle denkbare midde-' len voortgezet. Velen vragen zich angstig af wanneer zal de .„koude oorlog" eindigen en de „hete oorlog" beginnen, de meedogenloze strijd met de wapenen des gewelds Palestina „het heilige land' j is het toneel van bloedige ge vechten tussen Joden en Ara bieren de „heilige plaatsen' werden door bommen en zwaar igeschutsvuur ernstig bescha-, digd Betekent de wapenstil stand het einde. of.... In Indonesië zoekt men te vergeefs naar ,de" oplossing, wordt de kloof tussen Neder land en de Republiek steeds breder en ondanks de goede wil van velen, schijnen de on ruststokers en avonturiers toch nog succes te boeken. De toestand binnen de gren zen is eveneens verre van gunstig. Gebrek aan goede wil, onverschilligheid, dom egoisme en corruptie remmen de weder-opbouw en onder mijnen staat en maatschappij. De belastfingschroef wordt steeds vaster a?,hgedraaid en de nijvere burger, wordt ge noodzaakt zijn ..appeltje voor de dorst" bij de Rijksontvanger te brengen. Verarming allerwegen. armoede in de 'toekomst. De jeugd verwildert, het gods dienstig leven vervalt, de vokskracht tve^zwaMt, 'Ziekte, dood en verderf bedreigen ons. „Uw* hart worde niet ontrust Deze woorden door Jezus tot zijn leerlingen gesproken, gelden ook U, Hoe somber, hoe zwart U de toekomst ook moogt inzien, uw hart worde niet ontrust ..Maar dat is onmogelijk", roept U uit. Het »is wél mogelijk indien U» aan één voorwaarde wilt en kunt voldoen, zal alle onrust wij ken en alle vrees verdwijnen. „Uw hart worde niet ontrust vertrouwt op God,, vertrouwt ook od mij," zegt Jezus tot zijn leerlingen. Rampen mogen U treffen, pijnen U kwellen,' vrienden U verlaten, zonder vrede zult ge nimmer zijn, Uw hart worde niet ont rust gelooft in God, ver-I trouwt op Hem. Er staat1 niet.... gelooft in de woor den van Uw politieke leiders, J vertrouwt op een nieuw eco nomisch stelsel, maar gelogft in God, de eeuwige bron van wijsheid en goedheid ver trouwt op Jezus Christus, die ook U wil leren, dat de mens niet voor zich alleen bestaat j maar dat wij voor en met el-1 kander moeten leven. Geloof betekent bevrijding. Het geloof in God en Jezus Christus bevrijdt de mens van vrees en angst. Tot allen, die dit lezen waagt het met God, durft en wilt geloven, opent Uw hart voor Uw He melse Vader en U zult ont vangen de rust in de onrust van het leven, U wordt ge schonken de vrede in de on vrede dezer wereld. A. P. G. De Proefboerderij, zoals deze na de inundatie herbouwd is. Vóór mij ligt de „Gids pl.m. 45 H A. g-rond, verdeeld 1948 van Stichting „Proef- in 137 akkers. Dé grondsoort boerderij Prof. Dr. J. M. van variëert van zand (V) tot Bemmelenhoeve" Wieringerr- klei (II) met overgangen van i lichte en zware zavel. Het is een typografisch keurig verzorgd foldertje, terwijl enige foto's* van de, gebouwen vóór en na de inundatie de tekst afwisse len. Ook is in deze gids nog een plattegrond opgenomen, en vermeldt ze vele bekende en onbekende namen. •Daar de „Flevo-Bode" zich tot taak gesteld heeft o.a. te onderzoeken en te be vorderen al hetgeen kan die nen tot opbouw van het le ven in de Polder. stelden wij ons in verbinding met de Heer J. Schipper, be drijfsleider van de Proef- dige Dienst te Wageningen. Wanneer U voor de radio hoort omroepen door cle Meteoroligisché Dienst te De Bilt dat de weersomstan digheden gunstig zijn ge weest voor 't optreden van aardappelziekte in Noord- Holland benoorden het IJ, dan heeft De Bilt de gege vens voor dit waarschuwir.gs- bericht ontleend aan waar nemingen op de Van Bem melenhoeve. Een kastje, dat wel iets op een bijenkorf boerderij, en verzochten hem gelijkt, bevat de instrumen- Hoe breed moeten de rijen tarwe gezaaid worden Wat is voor een gewas de beste zaaitijd Hoeveel kg super fosfaat zal ik per h.a. toe passen bij mijn tarwe Hoe Het bedrijf onderhoudt een 'bestrijdt ik zwartstip in mijn nauwe samenwerking met vlas en trips in mijn haver de verschillende Instituten Deze en nog vele andere vra- en de Planten-Ziektenkan- gen kunt opgelost, krijgen via de adviezen proefbedrijf. Ook bezichtigden we de aardappelenhut, 350.000 kg aardappelen bevatten. dit nog die kan Vooi de période Van 20 Ju-^ ni tot en met 3 Juli zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB. KC 806 451 Melk 6 liter melk 453 Melk 7 liter melk 456 Vlees ICO gram vlees 457 Vlees 3C0 gram vlees 458 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet. 459 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr. .vet I 463 Res. 1200 gram brood j Geldig tm 26 Juni 464 Res. 200 gram kaas of 250 gram korstloze Kaas 466 Res. 400 gram brood Geldig tm 26 Juni .j 470 Alg. 1600 gram brood Geldig tm 26 Juni 471 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli enz. .472 Alg, 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 473 Alg, 50 gram thee, 474 Alg. 2 eieren 475 Alg. 125 gram koffie. Bonkaarten KD, KE 806 \j53 Melk 12 liter melk 956 Vlees 100 gram vlees 957 V'lees ICO gram vlees 958 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gr, vet 959 Boter 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet. 963 Res. 400 gram brood geldig tm 26 Juni 970 Alg. 4C0 gram brood geldig tm 26 Juni, 971 Alg. 4C0 gram brood of 1 rantsoen vermicelli. 972 A'Jg. 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 974 Alg. 2 eieren. TOESLAGKAARTEN Tot en met 3 Juli ^ijn gel dig de bonnen van strook J MAANSTANDEN 1948. Maandag 21 Juni V.M. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 20 Juni 21 Juni 22 Juni 4.18 4.18 4.18 21.04 21.05 21.05 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 20 Juni 21 Juni 22 Juni v.m. 7.32 8.17 9. f n.m. 7.57 8.47 9.27 EEN RUIKER BLOEMEN Een hpsje bloemen samengebonden met een wit-blauw lint, toont U ons toe te staan, een bezoek aan zijn bedrijf te niogen brengen. Hoewel de Heer Schipper gaarne aan ons verzoek wilde voldoen, moes- ten we even wachten tot er zich een geschikte gelegen heid ten deze voordeed, want ten die ten deze de vochtig heid der lucht enz. regis treren. Aan de hand van 'de ge gevens dezer gids drukken wij een overzicht van de Zeker moet men diep res pect hebben voor de leider van dit bedrijf en zijn me dewerkers, die met taai ge duld en ingespannen volhar- j maal in elke bloem het ding dit bedrijf beheren op S an de actie tot verkoop van een zodanige wijze dat de 1 zomerzegels goede naam van de Wier.in- De rheumatiek- en tubercu- germeer erdoor bevorderd lose-bestrijding de arbeid wordt tot ver in het buiten- voor onvolwaardige Kinderen Zondagsdienst Artsen. I Van Zaterdag 19 Juni 16 u. tot Maandag 21 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 20 JUNI. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, j Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker I 't Zandt. Aangezien het niet no dig is voor hét .aanvragen van stemmen buiten de gemeente naar de plaats van herkomst af te reizen omdat de opgave in de werkgemèente kan ge schieden vyordt hiervoor geen verzuim vergoed. (Zie de uiteenzetting op fleurig' pag. 3). rood dit- L doel Wieringermeer. Maandag j.1. was er bezoek 62 en kavel 63 genomen wo^- van een groep Nederlandse den, af op pag. 2. en Engelsé landbouwdeskun- digen, Dinsdagmorgen bracht de voorzitter der Stichting, j Ir. A. Ovinge,'met het vol tallig College uit de Noorcl- Costpolder een bezoek ,aan 'l-, bedrijf, terwijl Dinsdag- j middag een groep Limbur gers de proefboerderij kwa- men bekijken. Woensdag morgen meldden zich als bezoekers aan de Di-recteur j der Mij. „De Wilhelmina- j land. De Wiejringermeerders die dit bedrijf willen bezoeken, w kunnen zich in verbinding proeven die resp. op kavel stellen met df Heer Schip per, Telefoon 45 Wagendoro. M'EUW BEZOEK OP KOMST De deelnemers aan het der en Kinderuitzending steun de- Internationale Land- en. aan noodlijdende werkers op Tuinbouw Congres, dat vanaf cultureel gebied, enz. 21 Juni a.s. te Schevéhingen De lijst is lang en Uw steun gehouden wordt, zullen even- is dan ook hard nodig. Helpt allen mee en het schoons en nuttige wat j |30^,eil Wij bezochten ach tereenvolgens de proefvel den voor vlas, spinazie, voe derbieten, tarwe, aardappe len, koolzaad, haver, gerst, erwten, bonen, klaver, gras sen en de veidtn met een zijdige graanbouw v.af 1938. Op deze 137 akkers wordt geexperimenteerd en gecon troleerd, gewikt en gewogen, en zelfs de niet-landbouwcr daar te zien is worde koopt mooie aange- G. Vlees voorlopig niet van de bon. Wel een kans op ran tkoenverhoging houTmet^oeren^it1'"^ en zel£s dc m/t-Iandbouww de jaanrer«!aderta,< polder terwiil 's middags vanze!lfsprekend welk Lje Fr;ese slagershond, te Leeu een eroep Engelsen het be- eeP nuc^1^e instelling dit be~ warden gehouden, waarschuw- d rij f Ui o^ischouw narr;d. Minister Mansholt de - Woensdagavond echter wa ren wij in de gelegenheid, tezamen met enige pachters uit de Wieringermeer. en kele uren door het bedrijf te dwalen, en al spoedig werd het ons duidelijk waarom deze kavels in het brand punt der belangstelling van binnen- en buitenlandse landbouw-deskundige^n staan. p m- tal Wil men weten waarom b.V. rifae aanwezigen voor een te het ene soort vlas te prefere- <$root optimisme t.a.v de af ren is boven het andere schaffing )der rantsoenering soort, dan kan men dat via j van vlees. eens een bezoek aan de Wie ringermeer brengen. Flevo - Nieuws. Vermoedelijk spelen de A en B-ad'Spiianlen vanmiddag pen. De netto opbrengst van' revanche-wedstrijden tegen 't vorig jaar was f 154.152,52','2 MFC A en C uit Medemblik. en niet Uwr hulp kan het dit! Men verzoekt ons te mei- De toeslag is niet groot maar alle kleine beetjes hei jaar nog meer. worden. C.C.D. VANGT ZWARTE KAAS. den, 'ut de Heer Op 't Land uit Hoorn op het Beursplein Woensdags Oranje shirts te koop heeft", BOUW LOSSTEIGER, Ambtenarenvan de C.C.D. hebben onlangs bij de Naar wij vernemen zal aan controle op het clandestien! de Industrieweg te Midden- afleveren van kaas een goe- meer voor rekening van de de vangst gedaan. Centrale Suiker Mij, te Half- Twaaïf grote, ongemerkte ka weg, een lossteiger geslagen zen en een schouderham wer-J werden aan de Westfriese den aangetroffen in een be- vaart. stelauto. waarvan de chauffeur Deze steiger zal in de bieten had geweigerd te stoppen, toen campagne gebruikt worden de Voorlichtingsdienst infor- Deze afschaffing zou zeer hij bi; zijn vertrek van het erf voor het laden van schepen, mêren, doch op dit bedrijf grote onrust tengevolge heb- van een verdachte boerderij kan men de verschillende ken zo 7ejde de minister. nabij Haastrecht w erd.' aange- BANKETBAKKER-IJS SCCCten in hun groeiwijze j einze vleespositie toch is af houden. I In de winkel van bakkerij zien. Dus'de practijk ge- hankelijk vSn de toestand op De auto werd ten slotte na Kok aan de Brugstraat te Mid paard aan de theorie. de graanmarkt, terwijl de tog een snelle achte-volgingsrit na denmeer wordt thans ook ijs Twijfeil men er aan Cf komstige veevoeder-import bij Krimpen ad IJsel tot staan verkocht, men groenbemesting of een weer zal afhangen van onze de-! gebracht. Wij hebben dezer dagen eens De excursisten ontvingen andere vorm van bemesting viezenpositie. Nader onderzoek op genoem' geproefd, en U kunt ervan allereerst dc gids van het j moet toepassen, ga op be- I Wel is er een kans, dat het de boerderij leverde nog 5 verzekerd zijn, dat de kwali- bedrijf. Gelegen aan de zoek op di; proefbedrijf en rantsoen in de toekomst ver-, kazen op. waarmee hei to Medemblikkerweg, beslaande ge kunt de verschillen zelf j hoogd de kavels 62 en 63 tezamen 1 zien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1