Ook de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie V.V.D. op het Verkiezingspad UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 23 Juni 1948 Derde Jaargang No. 62 BHBHB —mn 1 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Teleloon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Kruideniers vragen hogere winstmarges. De drie kruideniersvakor ganisaties de Algemene Nederlandse Kruideniers- bond, de Christelijke Kruide- niersbond en de R.K. Kcui - deniersbond, hebben zich tot de ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning en van Economische Zaken gewend met een adres over wat deze organisaties noemen het onhoudbare vraagstuk van de handels marges, welke gelden voor de kruidenierszaken. De toestand is zo, dat. in een goed geleid bedrijf de kruidenier zelfs bij een om zet van f 1500 per week (dat is een zeer goede zaak) nog niet het loon behaalt van een arbeider. De overheid zeggen de bonden is in haar opzet om de prijzen van het levensmiddelenpakket laag te houden, met betrek king tot de kruideniers- branche te ver gegaan en hierdoor drukken de lasten, welke op geheel de bevolking moeten drukken, speciaal op een bepaalde groep onderne mers, namelijk de kruide niers. Ook de drie middenstands bonden zullen zich tot de ministers wenden. Wijziging prijstoeslag op varkensvlees. Ter tegemoetkoming in de extra onkosten, die drukken op de aanvoer van levende slachtvarkens uit de produc tiegebieden naar de grote consumptiecentra, geldt bij de tegenwoordige t-oeslagre- geling voor enkele plaatsen in het Westen des lands een extra prijstoeslag van f 0.03 per kg geslacht gewicht voor alle in deze plaatsen geslach te varkens. Als gevolg van deze rege ling ondervinden de overne mers van slachtvarkens in een aantal in het Westen gelegen plaatsen, waarvoor deze extra prijstoeslag niet geldt, moeilijkheden bij het kopen tegen de richtprijs. Met het oog hierop en ter nivellering van de varkens- prijzen over het gehele land worden op 12 Juli a.s. wijzi gingen in de toeslagregeling van kracht. Met ingang van deze da tum wordt de extra prijstoer- slag van f 0.03 per kg alleen betaald voor varkens, die worden geslacht in de pro vincie Zuid-Holland, het ge deelte van Noord-Holland ten' Zuiden van het Noord zeekanaal en de gemeente Zaandam, voorzover deze varkens levend zijn aange voerd uit de provincies Gro - ningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het deel van Gelderland ten Oosten van i de IJssel. Verder wordt eveneens met ingang van 12 Juli a.s. de prijstoeslag voor varkens met een geslacht gewicht bo- ven 100 kg met f 0.03 per kg verlaagd, met uitzonde ring van zeugen, beren en laat-gesneden beren boven 150 kg geslacht gewicht. Een en ander brengt geen wijziging in de vastgestelde richtprijs van f 2.05 per kg geslacht gewicht voor de mesters. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De V.V.D. heeft in de laat ste dagen op initiatief van de plaatselijke afdelingen openbare bijeenkomsten ge houden en wel j.L Vrijdag te Wieringen in Hotel Centraal waar als sprekers optraden R. Zegering Hadders (lid Eerste Kamer) met het on derwerp „De V.V.D. en het Platte Land" en H. M. Koornneef, die sp«rak over „De Middenstand en de Ver kiezing", terwijl j.1. Maandag in Hotel Smit te Middenmeer als spreker optrad Dr. S. E. B. Bierema (lid Tweede Ka mer en fractieleider van de V.V.D.) Waar de redevoeringen van de hei'en Hadders en Biere ma qua inhoud op de be langrijkste punten niet veel verschilden, al werd het dan met andere woorden gezegd, willen we de voornaamste punten hier weergeven. De wijziging van de Grondwet. Beide spr. zetten uiteen, waarom de V.V.D. vóór de wijziging had gestemd. Men j heeft in het tegenovergestel- j de kamp wel gemompeld, dat e«r aan de V.V.D. toezeggin- gen waren gedaan, doch daar is niets van waar. Door de huidige regering zijn betref- I fende Indonesië dingen ge- I daan, die in lijnrechte strijd zijn met onze Grondwet. Hierin moet worden voor zien. Hoe het nieuwe artikel zal luiden is nog niet bekend (het moet nog door de »rege- ring geformuleerd worden) en of de V.V.D. dan óók voorstemt hangt van de in- i houd af. Een Grondwetswij- ziging moet met 2/3 van het aantal stemmen door de Kamers worden goedgekeurd, dus de regering heeft de hulp van de V.V.D. en de Chr. Hist. daarbij nodig. Felle critiek is door de V.V.D. op de regering uitge oefend in verband met de gang van zaken in Indonesië. 1 De regering heeft de groot- ste blunder geslagen door de Republiek van Djokja „de facto" te erkennen. Minister Jonkman heeft het, nu het te laat is, erkend. Wat. nog tot stand geko men is is niet te danken aan de Commissie Generaal maar moet voor 100% toegeschre ven worden aan Van Mook. Wat er ook op Van Mook j aan te merken valt-, het is tenminste een kerel uit één i stuk. Een tweede belangrijk punt is de economische politiek van de regering, de geleide economie. We verwijten het de regering niet, dat ze het j gebruikte als middel, maar ze moet er niet mee voort- gaan als doel en dat wil i De Goes v. Naters. En nu zijn we vastgelopen, aldus spr. De ministers hebben in België vergaderd en nu komt. er bericht uit België, dat België de eis heeft gesteld, dat Nederland de geleide economie laat varen, dus het. bedrijfsleven vrij te laten. En nog steeds gaan de propa gandisten van de Partij van de Arbeid voort als verkie zingsleuze de geleide econo mie te verkondigen. Vroeger keken onze tegen standers, aldus spr. naar de sociaüsatiepogingen in Duitsland, nu naar de La- bourpartij in Engeland, maar het gevolg is, dat we nu aan het potverteren zijn. On danks de heffingen ineens en hoog opgevoerde andere belastingen, zijn we nog ver van een sluitende begroting, ja, is er nog een tekort van milliarden. Zeker, de sociale verzor ging van ons volk, als Staatspensioen, enz. moet voortgang vinden, de V.V.D. heeft voor verhoging gestemd, maar waar Lieftinck spaar zaamheid aan het volk ver kondigt, daar moet de rege ring voorgaan en niet met geld smijten. Iedere minis ter, iedere secretaris-gene raal, iedere hoofdambtenaar van een Departement heeft maar een auto en dikwijls met een chauffeur, aan weer zendt de regering een depu tatie naar Indië, naar Enge land, naar Amerika of de ministers gaan zelf en dat kost millioenen. Waarvoor al die departementen, waar voor al die ambtenarij, zo vraagt spr. Het is dringend noodzake lijk dat men de onnodige diensten opheft. Het verheugt spr. dat met Mr. Oudt, die zijn sporen in I het. parlementaire leven wel heeft verdiend, en de zijnen tot overeenstemming kon j worden gekomen en hij be- i reid was als no. 1 op de can- 1 didatenlijst te worden ge- plaatst. Met een opwekkend woord pal te staan voor de V.V.D. j en bij de a.s. verkiezing j verkiezing lijst 6 te stemmen, besloot spr. zijn betoog. Op enkele vragen, gesteld door de aanwezigen, werd door spr. naar genoegen ge antwoord. De heer Koornneef, die het 1 Middenstandsvraagstuk be handelde, waaronder hij ook boeren en vissers rangschik- te, betoogde, dat de kleine ondernemer beu is van een bureaucratie, die het zaken leven verstikt, dat de ver- zorgingsbedrijven slechts in vrijheid kunnen gedijen en wars is van al wat zweemt naar geleide economie. Slechts een sterk en ge- j zond, Middenstands-, Boe ren- of Vissersbedrijf kan de I hechte pijlers zijn van het Staatsbestel. De Volkspartij voor Vrij heid en Democratie acht dit noodzakelijk. Prinselijk paar bezoekt Den Helder. Ter gelegenheid van het officiële bezoek, dat prinses- regentes Juliana en prins Bernhard Vrijdag en Zater- j dag aan Terschelling en Den Helder zullen brengen, zul len er in de marinestad een aantal plechtigheden zijn. De aankomst van het prinselijk jacht „Piet Hein" op Vrijdag 25 Juni, komende van Texel, is bepaald op 1 uur. Ter re de zullen zich bevinden het vliegdekschip.. Karei Door man", de „Jacob van Heems- kerek", de „Van Kinsber- bergen", „de Soemba" en de „Flores". Deze schepen zul len bij het passeren van het jacht een groot saluut afge ven. Belasting Perikelen. maanstanden imi. Dinsdag 29 Juni L.K. Inkomstenbelasting 1 zonstanden 1948. Indien de laatste dag van de termijn van reclame of van beroep op een Zondag valt, wordt die termijn daardoor NIET met een dag verlengd, j op onder 23 Juni 4.19 21.05 24 Juni 4.19 21.05 25 Juni 4.20 21.05 26 Juni 4.20 21.05 Omzetbelasting tfen aanzien van Kruideniers Paardemarkt Schagen. Op de heden aangevoerde Paardenmarkt waren aange voerd 58 stuks 1' --jarige paarden f 100 150 2' jarige paarden f 175375 Rijtuigpaarden f 500—1000 Paarden 7—9 j. f 400—600 Hitten f 300— 800 Slachtpaarden f 400 800 Werkp. f 500—1000. Door de Ruiter aangevoerd 2 slachtpaarden. 1 wegende 1160 kg., en 1 wegende 1048 kg. voorwaar een zeldzaam heid. Mr. Van Walsum sprak voor de afd. W.-meer van de Partij v.d. Arbeid Mr. Van Walsum, voorzitter van de Prot_ Chr. Werkge meenschap van de Partij van c?e Arbeid, sprak j.1. Zaterdag avond in Hotel Smit een ver- kiezingsrede uit. Spr. wees allereerst op de i hetze die van de zijde van de j C.P.N. tegen de Partij vd Ar beid gevoerd' wordt. Het beste antwoord hierop noemde spreker het voeren van een doel, bewuste goede sociale politiek. Vervolgens zei spr^ dat de Grondwetsherziening oorzaak is, dat we nu reeds, hoewel d'e huidige zittingsperiode der Tweede Kamer nog slechts 2 jaar bedraagt, opnieuw opge roepen worden onze stem uit te brengen., In dit verband de Indo- sische kwestie besprekend, gaf spr_ als zijn mening te kennen, dat alleen de weg van ond'er- ling overleg hier de oplossing kan brengen. Ten aanzien van de samen werking tussen de P. vd. A. en KVP, en de daarop gele verde critiek. herinnerde spr, e' aan, d'at vóór de oorlog de Protestants-Christelijke partijen óók samenwerkten met de KVP. Overgaande tot een beschou wing over het beleid der hui dige regering, constateerde spr. dat er in Nederland! ar- beidsvrede is. dank zij het feil, dat deze regering ge toond heeft begrip te hebben voor de sociale noc?en der ar-] beidende bevolking. Hierna stond spr. stil bij de ,,doorbraak-idee", die z.i. niet mislukt is, en lichtte zijn me-, ning ten deze met feiten en cijfeis Hoe. Ten slotte wees spr. op d'e hechtheid der P. vd A. en spoorde de aanwezigen aan via de partij het wezenlijk be-j lang van het Nederlandse volk als geheel, ie dienen. Na het uitspreken van dit rustige en zakelijke betoog, werd gepauzeerd. Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik. Voorzitter Holl <?ankte aan 't einde der samenkomst de spreker voor zijn re<?e en de aanwezigen voor hun belang stelling. Ingevolge het bepaalde in' de Uitvoeringsresolutie. zijn de inspecteurs der invoerrech ten en accijnzen gemachtigd' tot wederopzegging te bepa len, ó'at de omzetbelasting, in-j plaats van over een kalender kwartaal, wordt verschuldigd over één maand ten aanzien van ondernemers, voor wie de voldoening van de belas ting, per kalenderkwartaal moeilijk valt. De Vakgroep Detailhandel in Kruió'eniersw.aren heeft het verzoek gericht te bevor deren, dat de inspecteurs ten aanzien van kruideniers van vorenomschreven bevoegdheid een ruimer gebruik maken dan tot dusverre doorgaans het geval was. Naar aanleiding van voren bedoeld' verzoek is medege-j deeld, dat er geen bezwaar tegen beslaat, dat de inspec teurs in het algemeen gunstig beschikken op verzoeken van kruideniers om de verschul digde omzetbelasting maande lijks te mogen vokfoen. hoog water te den oever 1948. v.m. n.m. 23 Juni 9.37 10. 2 24 Juni 10.12 10.37 25 Juni 10.47 11.12 26 Juni 11.22 11.47 DE MAN DIE ALLES BEWAARDE. Een klein herenhuis aan een Haagse gracht heeft dank zij het ingrijpen van bevoegde instanties het geheim van zijn enige be woner, een in vodden ge hulde oude man, prijs moe ten geven. Ja, het geheim van een oude man, die let terlijk alles wat hem in han den kwam in de laatste twintig jaar in z'n huis op sloeg kasten en kamers waren opgepropt met deels waardeloze rommel, kisten' met door mot verteerde gor dijnen en vloerkleden, een piano, half vergaan, die als wijnkelder dienst deed In de laatste tien jaren had in dit huis de zon geen toe gang gehad, dank zij de stijf gesloten luiken, had er ook geen kachel meer gebrand enhad de bewoner zich niet meer om de noodzake lijkste hygiëne bekommerd. Alleen hield hij er 'n stoet honden en katten op na. Drie weken lang is de Haagse Gemeentereiniging in de weer geweest om 't aangekoekte vuil in de ka mers en gangen te overwin nen. Twintig grote vracht wagens met afval werden naar de vuilnisbelt vervoerd, zes verhuiswagens hebben de voorwerpen van meer of mindere waarde elders on dergebracht. Tenslotte is de huurder van dit herenhuis die zelf eerst een grondi ge reinigingskuur moest on dergaan naar 'n rusthuis overgebracht. Daar zit hij thans hele dagen voor de ramen te turen. met. zachte hand een behagelijk op z'n knieën geïnstalleerde spin nende poes strelend Den Haag is een zonderling armer en een bewoonbaar huis rijkeraldus de Laarder Courant „De Bel Buitenlandse onder scheiding voor Minister Mansholt. Onze Minister van Landbouw is begiftigd met het grootlint van d!e Kroonorde van België. Deze onderscheiding werd hem vorige week in de Belgi sche Ambassade te Den Haag door de Belgische Minister van Buitenlandse Handel, tij- d'ens een noenmaal overhan digd. WIERINGERMEER WIERINGERWERF CHR. ZANGVERENIGING ,«DE LOFSTEM Samenstelling Bestuur. Het bestuur van deze ver eniging bestaat uit de volgea- :'e personen de heren J. Bron en H. Boers- ma en de dames Lette, M. Mollema en B. Zijlmans. De repetities worden t>ehou den in de bovenzaal der Geref. Kerk, des Dinsdagsavond; aanvang 8 uur. Dirigent is d!e heer C. Bron net. Momenteel telt het koor 36 leden. Nog enige monsternemers benoemd. Door de Rundveefok- en Controle Veren. „De Wierin- germeer" werden ter uitbrei ding van het aantal monster nemers nog enige benoemd. Het zijn de h.h. A. Oldersma, H.-hoef, W. Waavdenburg, H.-hoef en C. de Beer te Den Oever. in functictreding heden, r-, ONDERWIJS. Tot 4e leerkracht aan de ULO School te W.Werf is be noemd de Heer W. vd Vliet uit Zutphen. Medemblik. GESLAAGD. Voor de Dinsdag j.1. in het Prov. Ziekenhuis gehouden examens van de Ned. Ver. voor Psychiatrie en Neuro logie slaagden o.m. voor het 2e gedeelte de hh. H. de Haan, H. Wubs en w. Nie- wooner en voor het le ge deelte de hr. W. Faber. Allen zijn verbonden aan bovenge noemde instelling. Verdronken. Nadat het 4-jarig zoontje van de heer G. Tiben, Ko ningshof, Maandagmiddag reeds enige tijd werd vermist en door particulieren en politie ongeveer anderhalf uur gedregd was. werd plm. half drie uit de Westerhaven het lijkje van de kleine op gehaald. Vermoedelijk is het kind onopgemerkt al spe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1