ma UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 26 Juni 1948 Derde Jaargang No. 63 Eedactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zi'.t toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HET BELANGRIJKSTE. 25 TEXTIELPUNTEN. RAAD WIERINGERMEER. NIEUWE BONNEN. Sommigen sterven in de weelde van een paleis en I Het Centraal Distributiekan anderen in de armoe van j tcor deelt mede, dat wederom een hut. Sommigen zijn om- j 25 punten van de Textielkaart ringd door vrienden, die de VA 804 worden geldig ver- laatste ogenblikken stiller en 1 kiaard gemakkelijker maken maar j Ook thans wordt er op ge- anderen gaan alleen hun wezen, dat van deze 25 punten weg en hebben geen hand j er vijf als extra beschikbaar- om hen te geleiden, behalve stelling zijn te beschouwen, de hand van Een, die hen Met ingang van 1 Juli 1948 nooit begeeft en nooit ver- worden geldig de bonnen ge laat. Voor sommigen wordt merkt „Textiel K vijf pun- een graf gegraven in de ten", ..Textiel K Reserve" ter den de notulen grond van hun eigen, dier- i waarde van tien punten, wTex baar vaderland en anderen tiel L één punt" en „Textiel M worden begraven onder een één punt.' De bonnen gemerkt „L vijf punten, .,M vijf punten", „Re- serve L" en „Reserve M" zijn derhalve voorlopig niet aange wezen voor aankoop van tex- tielgoederen. V.V.V. ONDER. AARDAPPEL - CURATELE KLASSESTRIJD. Op Dinsdag, 22 Juni j.1. moest worden verleend. Spr. kwam de gemeenteraad van vindt deze voorwaarde te ver- Wieringermeer, onder voor zitterschap van burgemees ter Loggers, bijeen. Na opening en gebed, wer- ongewijzigd gaand gezien steunbedrag. het geringe verre hemel, met. het vreem de licht der Oosterse sterren boven hen. Maar het ware ding, waarop het aankomt, is niet de plaats waar wij sterven en niet de omstan digheden, of zij lichter of moeilijker waren. Maar het ware ding, dat van betekenis is in dat grote, donkere uur is het kruis van onze Heer Jezus Christus en het bloed van het vlekloze Lam Gods en de vraag of wij ons in dat uur gedrongen zullen voelen om eenvoudig te zeg gen „Jezus, Uw verzoenehd sterven, blijft het rustpunt van ons hart." Met dit woord op de lippen, en in or.s hart. zal alles goed zijn. Wij zullen vrede en vreugde hebben en alle dingen die goed en hoop vol zijn, zullen worden thuis gebracht in ons hart. Er zal een open hemel boven ons De levering van pootaal voor de binnenwateren. In antwoord op schriftelij ke vragen van het Tweede Kamerlid, de Heer van der Zaal betreffende de levering van pootaal voor de binnen- Dit is dictaroriaal, maar niet democratisch, vastgesteld. Volgens de heer Zoodsma Een lj?-tal ingekomen legde een zodanige vertegen stukken werd voor kennisge- woordiging de gemeente de ving aangenomen. morele plicht op tot voort- In de vacature Mej. E. P. zetting van de bijdrage, en Lindenbergh werd met algem. spr. wilde zich in geen geval stemmen benoemd tot amb- in dit opzicht gebonden voe tenaar van de Burgel Stand, i len. de heer J. A. Gerritsen, ad- J De voorzitter zag ten deze ministratief ambtenaar bij geen moeilijkheid. In de sta- Afd. II van de Dienst Weder opbouw Wieringermeer. tuten van de V.V.V. is reeds bepaald, dat vertegenwoordi- gers van gemeente en rent- Voorstel tot wijziging van ambt in het bestuur zitting de instructie van de j zuilen hebben. Deze bepaling gemeente - ontvanger, is opgenomen in het belang en tot het verwerken van van de V.V.V., vóórdat van de toelage van 5% in dei subsidie sprake was. jaarwedden van Secre- De heer Addens zag verschil tussen verzoeken en opdringen, taris en Ontvanger. De heer Zoodsma vroe: wateren, heeft de Minister Pr&ctischer £>e voorzitter zei er geen van Landbouw, vissenj en Voedselvoorziening geant woord, dat de vissers van Hollandsch Diep regelmatig pootaal aanvoeren, welke voor uitzetting in de binnen- zijn en vóór ons zal een j wateren wordt afgenomen open deur ons uitnodigen naar binnen te gaan en eeu wig de blijdschap van de hemel te genieten. Onder de muziek van tienduizend en gelen zullen wij binnentre den in de tegenwoordigheid vande Meester, Die wij onuitsprekelijk hebben lief gehad en Die wij getracht hebben te dienen op aarde. Ds. A. G. BARKEY WOLF. („De altijd open deur".) Jubileumpakketten van de NIWIN naar Indië. Met de „Johan van Olden- barneveldt". die Dinsdag 15 Juni van Amsterdam naaf Indië is vertrokken, heeft de NIWIN 144.000 Jubileumpak ketten voor de militairen in Indië meegezonden. Met het zelfde schip ook zijn bij deze pakketten behorende etiketten met de namen der afzenders verscheept. Een andere lading pakket ten (25.000) is op 22 Juni met de „Oranje" verscheept, terwijl de „Waterman", dia op 2 Juli van Rotterdam ver trekt, de laatste 30.000 Ju bileumpakketten naar de tropen zal brengen. Deze tijdige verzending is nood zakelijk, daar de Jubileum pakketten op of omstreeks de Jubileumfeesten in Indië ook op de verste voorpos- j ten aanwezig moeten zijn, om op tijd te kunnen wor- 1 den uitgedeeld aan alle mi litairen en zg. burgerpio niers. die in de tropen hun plicht vervullen. De IJsselmeervissers hebben niet. geweigerd dit te doen, doch hebben van de geboden gelegenheid in zo beperkte mate gebruik gemaakt en zo geringe hoeveelheden pootaal aangevoerd, dat de proefneming 'wegens de daaraan verbonden hoge kosten moest worden ge staakt. Maatregelen om te berei ken, dat ook uit het IJssel- meer pootaal beschikbaar komt, waren getroffen door aan de bonafide vissers, die daartoe docr de Coöperatie ve vereniging van IJsselmeer vissers waren aangewezen een ontheffing te verlenen om ondermaatse aal aan te voeren, welke voor uitzetting in daarvoor in aanmerking komende binnenwateren zou worden afgenomen. Hoewel ongeveer tachtig ontheffin gen werden verleend, maak te slechts een gering aantal vissers van de verkregen be voegdheid gebruik. Het is niet mogelijk dwingend op te treden, om de vissers te noodzaken pootaal af te le veren alléén kon daartoe, zoals ook is geschied, de ge legenheid worden geboden. Lag het aanvankelijk in het voornemen ter besparing van vervoerskosten de Zul- delijke provincies met poot- j aal uit het Hollandsch Diep j en de noordelijke met onder- I maatse aal uit het IJssel- meer te voorzien, thans zal j een zodanig veredelingssche- ma worden opgesteld, dat l ook de noordelijke provincies j hun aandeel ontvangen van j de pootaal, welke het Hol landsch Diep oplevert. was alle voorstellen betref fende de salarisherzieningen in één verordening te behan delen. Nu komt men telkens met voorstellen. De voorzitter merkt op, dat hierbij de rijksregeling wordt i gevolgd. De Heer Zoodsma kan er maar weinig lijn in zien. De voorzitter ziet alleen de bezwaar tegen te hebben de voorwaarde te laten verval len Spr. verklaarde zich be reid als vertegenwoordiger van de gemeente uit het bestuur oer V.V.V. te treden. De heer Giessen merkte op, dat volgend jaar de bijdra ge misschien weer groter zal zijn, zodat een voorwaarde als nu voorgesteld, wel ge rechtvaardigd is. De heer Addens bleef in de Geldig van 27 Juni10 Juli. I Bonkaarten KA, KB, KC 800 465 Res. 1200 gram brood (Geldig t.e.m. 3 Juli), i 468 Res. 400 gram brood geldig t-.e.m. 3 Juli). 469 Alg. 250 gram waspoeder 476* Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 477 Alg. 750 gram suiker enz. 478 Alg. 400 gram brood (Geldig t.e.m. 3 Juli). 479 Alg. 1600 gram brood (Geldig t-.e.m. 3 Juli). Bonkaarten J^D, KE 806. j 965 Res. 800 gram brood (Geldig t.e.m. 3 Juli), i 968 Res. 500 gram bloem enz. j 969 Alg. 500 gr. waspoeder j 976 Alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 977 Alg. 500 gram suiker enz. 978 Alg. 400 gram brood (Geldig t.e.m. 3 Juli). j Tabak en Versnaperingen. i 67 Tabak 2 r. sigaretten of I kerftabak 71 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 69 Versnaperingen 200 gram chocolade, suiker, enz. 72 Veü&naperingen 100 gram chocolade, suiker, enz. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 29 Juni L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 27 Juni 4.20 21.05 28 Juni 4.21 21.05 29 Juni 4.22 21.05 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 27 Juni 11.52 28 Juni 0.17 0.32 29 Juni 0.57 1.12 Zondagsdienst Artsen. j Van Zaterdag 26 Juni 16 u. tot Maandag 28 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed- 1 gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters j en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 27 JUNI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. lijn die „Den Haag" volgt. I wat, zoals de heer Breebaart opmerkte, blijkbaar geen lijn zien en ook de heer Zoodsma De begroting van inkom- I bleef er afwijzend tegenover sten en uitgaven, werd voor de gewijzigd. van 1947 7e maal Een voorstel van burge meester en wethouders om weliswaar geen subsidie aan de V.V-V. te verlenen, maar aan haar tot wederopzegging een contributie van f 150.- per jaar te voldoen, (wij namen dit voorstel reeds in ons vorig nummer op werd door de raad uitvoerig be- J sproken. De heer Addens consta teerde dat heel wat ont vangsten door de Rentmees ter, het gemeentebestuur en J ook docr andere instanties worden gehouden, en ■sprekei' vroeg zich af, of dit dan in i het vervolg niet door deze Vereniging voor Vreemdelin- j genverkeer kan geschieden. De Voorzitter staan, al vond dit dan ook mede zijn oorzaak in zorg voor de gemeentelijke schat kist. Het voorstel Addens, ge steund door de beer Zoodsma werd vervolgens in stemming gebracht. Tegen stemden de heren De Bruyne. Van Dam, Stoel, Giessen. Smid en Bree baart vóór de heren Feikes, Horst, Hofmeijer, Zoodsma, Klop en Addens, alzo 6 om 6. De voorzitter vond het 't beste cat de hereil er nog eens over nadachten, en stelde de beslissing uit tót de volgende vergadering. Een verzoek van het be stuur van de Stichting „De Wieringcrmeerscho- ïen" om medewerking te verlenen voor het aan schaffen van het meubilair, benodigd voor de herinrich ting van de U.L.O.-school te Wieringerwerf, kon de» goed keu-ring der vroede vaderen verwerven. De taak van de V.V.V. is, zoveel mogelijk men sen naar de polder te trekken er worden ech ter bezoeken gebracht, b.v. door stedebouwkun- digen, waarvan de deel- j (waarvan wij het ontwerp De „Aardappelteelt- verordening" EMIGRATIEKOORTS Toen de 77-jarige Mw, Es- ther Smith haar woning in Wales verliet, op weg naar het vliegtuig, dat haar naar Australië zou brengen, zei zij: „Hier heb ik geen toekomst.' CINEMA DE HAAN. H.hocf Binnenkort verwacht ,J)e beste Jaren ons Leven." van nemers prijs stellen op ontvangst door het ge meentebestuur. Hier komen bv. in Septem ber a.s. de Engelse stedebouw kundigen. Dit gaat buiten de V.V.V. om. De heer Addens achtte de voorwaarde aan deze contri butie verbonden, onjuist. On der c van het conseptbesluit staat namelijk, dat aan een j door B. en W. aan te wijzen i vertegenwoordiger zitting in J reeds plaatsten), hield de leden van de raad, en spe ciaal de landbouwers de he ren Van Dam, Stoel, Zoods ma, Breebaart en Addens nog al bezig. De voorzitter liet de beant- j woording van de vragen voornamelijk over aan de terzake deskundige wethou der de Heer Giesen. Het wa len dan ook voornamelijk technische kwesties, die wer- j den aangeroerd. De voorzitter begon, met Niet aangewezen zijn en vernietigd kunnen worden de bonnen 422, 424, 425, 924, 925 Melk, 430. 431. 432. 934, 937, 938 Reserve, 439, 939, 945 Alg. meester en wethouders twee wijzigingen wensten aan te brengen. Ie. Art. 4 Vervroeging van de data vóór welke de aangetaste planten moeten worden verwijderd. Voorge steld wordt voor vroege en middelvroeg? soorten ver wijdering vóór 18 Junivo de overige soorten vóór 3 Juli. 2e. Art.2 Het verbod van het gebruik van aardappel- pootgoed hetwelk door de N.A.K. niet is goedgekeurd in de klassen A, B of C, uit te breiden met „Stamselec- tiemateriaal." De Keer Breebaart bepleit te afvoering van klasse C. ter verkrijging van een zo gezond mogelijk ras. De Heer Addens zag gaar ne klasse A B toegevoegd. De Heer Zoodsma tenslot te wenste de lijst van verbo den aardappelrassen te pu bliceren in plaats,van deze, zoals werd voorgesteld, ter inzage te leggen. De C-klasse wenste hij niet uit te sluiten, daar hierdoor de telers on nodig op hogere kosten zou den worden gejaagd. Boven dien worden heel wat aard appelen gepoot, welke voor eigen gebruik zijn bestemd. De heer Addens vroeg zich af, hoe het overleggen van een schriftelijk bewijs van goedkeuring kan worden ge vorderd. waar deze slechts tijdelijk in het bezit der te lers zijn. Ook het beschikbaar stellen van een monster van ten hoogste 200 knollen van het uitgenlante pootgoed kan tot moeilijkheden aanleiding geven bij een ondeskundig I ambtenaar. het bestuur der vereniging mede te delen, dat burge- (Zie vervolg pag. 3.) WIERINGEN SCHOOLWEE STRIJDEN. Deze week werd op de ter reinen van Tonegido en Wiron een begin gemaakt met een i halve competitie tussen de j handbalelftallen van de lagere scholen van Wieringen, Zaterdag zullen van 10-12 en van 2 uur af nog verschil- I lende wedstrijden worden ge- i houden, waarna in de komende I week, telkens om 4.30 en 5.15 I de verdere wedstrijden groten- deels zullen worden gespeeld. De reeds gespeelde wedstrij- den hadden het volgende re- i sultaat Meisjes OLS Den Oever- Chr. Nat. Onderwijs 7-2 Meisjes W.land-Hippo 4-1 •Jongens W.land-Hippo 1-4 Verdere deelnemers zijn nog VGLO meisjes en jongens en I RK schooljongens. Op Zaterdagmiddag 3 Juli j zullen alle 7 Wiieringer scho len elkaar bekampen in a'hle- t'Vr-cwedstrijden op het Tone- gi.doterrein. Op het programma staan 50 meter hardlopen, verspringen, hoogspringen en 4 x 50 meter estafette. Voor de winnnaars zijn 4 lauwertakken als wasselprijs beschikbaar, benevens 4 me dailles als le en 4 als 2e prijs, alle beschikbaar gesteld door Tonegido. Bij gunstige weeromstandig- iheden kan het voor de jeugd een mooie sportmiddag wor den. Wij verwachten tevens, dat vele ouders naar hel sportterrein in Wester land zullen komen, om de verrichtingen van hun spruiten gade te slaan. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1