UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post. De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, 8omwt aan zijn toekomst ~Dit~blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1—, per stuk van ten hoogste 4 regels. DE VERSPREIDING VAN DE BEVOLKING IN DE WIERINGERMEER. In no. 3 van het tweemaandelijks tijdschrift „Mens en Maatschappij" trof ons een interessante bijdrage van dr. Sj. Groenman over bovengenoemd onderwerp. Met toestemming van de redactie van dat tijdschrift brengen wij hier enkele beschouwingen ter kennis van onze lezers. Dr. Groenman begint met op te merken, dat, leen d'e twee de wereldoorlog uitbrak," de kolonisatie van de Wieringer- meer nog niet geheel was vol tooid. Wel was alle grond, die daarvoor in aanmerking kwam, in cultuur gebracht, en waren cfe boerderijen, die men had geprojecteerd, gebouwd en be woond wel was er een mid denstand, die de bevolking, ge-! rekend naar plattelandsverhou-, d'ingen, op redelijke wijze van hetgeen zij nodig had, kon voorzien, waarmede echter niet gezegd is, dat op de duur niet een verdere differentiatie van deze mid'denstand zou kunnen plaats vinden; maar de' Kolonisatie-periode voor de landarbeiders was nog geen'»'-, zins achter de rug. ..Aanvankelijk", aldus Dr.! Groenman, had men <?e ge-, dragslijn gevolgd de landarbei ders eensdeels in de dorpen te huisvesten, anderdeels vanuit het oude land te betrekken en j eventueel in kampen onder te brengen. Het lag echter in de bedoeling een deel der land arbeiders een woning te ge ven in de nabijheid der boer-! derijen. en hun plaatsen in de dorpen, behalve door niet-' agrarische werklieden door losse landarbeiders van het ou de land te doen innemen. Dit nu was bij het uitbreken van de oorlog van 1939-1945 nog maar in beperkte mate geschied. Men stond nog voor de vraag, hoever men met het! localiseren der landarbeiders buiten de aanwezige dorpen zou moeten gaan, en of het even-; tueel gewenst zou zijn hier en daar ook een nieuwe kern, die mogelijkerwijs het karak ter zou Kunnen dragen van een gehucht, te scheppen. Een be slissing inzake dit vraagstuk was wellicht in de oorlogsjaren, toen niet gebouwd kon worden, niet dadelijk urgent. Het was evenwel zo, dat deze beslis sing zou moeten vaststaan op het moment, dat het bouwen op minder moeilijkheden zou stuiten; niet alleen, omdat het voor ver-afgelegen boerderijen bezwaarlijk is fret te moeten stellen zonder een enkele ar beider, die nabij het bedrijf woont, doch ook omdat er honderden landarbeiders wa ren, die geregeld in de Wie- tingermeer werkten, doch die noodgedwongen woonachtig waren op het oude land. Het zou dringend noodzakelijk wor den in de polder arbeiderswo ningen te bouwen, ert wel m de eerste plaats BUITEN de bestaande kernen." Dr, Groenman bespreekt dan de vraag, of de beschadigingen, die de dorpsKernen als gevolg van de inundatie hadden opge-| lopen, niet aanleiding moesten zijn om de verspreiding van de bevolking opnieuw onder ogen te zien. Men dacht hierbij dan niet aan de boerenbevolking, doch aan de overige groepen: landarbeiders, middenstanders, ambtenaren en zij, die hun be staan vonden in industrie en groothandel. In wezen was deze vraag dus niet geheel nieuw het probleem, waar men de landarbeiders zou moeten onderbrengen, was nog niet opgelost. Alleen verkreeg men door de door^de bezet ter veroorzaakte verwoestingen meer vrijheid bij het nemen van beslissingen omtient de verspreiding der bevolking. Teneinde misverstanden te voorkomen, onderscheidt D'r. Groenman de volgende be woonde kernen a. een gehucht, met 10-50 woningen [tot 250 zielen); een gehucht is „een aanloop tot een doip, een begin van kern vorming De bebouwing is er dichter dan in de omgeving en verleent aan het landschap een duidelijk accent. b. een zeer klein dorp met 250-500 zielen, met 50-60 hui zen. Onder deze omschrijving re-! kent de schrijver te vallen plaatsjes als Zulk, Windeshe'm, Wanneperveen, enz. c. een klein dorp met 500- 1000 zielen, zoals b.v. Kolhorn en Opperdoes, om in de omge ving te blijven. d. een dorp met 1000-1500 zielen, b.v. Anna Paulowna. e. een groot dorp met meer dan 1500 zielen, waar, zodra het inwonertal de 2000 is gepasseerd, niet-agrarische invloeden kunnen worden ge-, signaleerd. Hieronder kunnen we rekenen W'ervershoof, Broek op Langendijk, Nun- speet, enz. Vaak is het zo, dat het dorp juist zo groot geworden is, omdat zich er een fabriek heeft gevestigd, of wel omdat er arbeiders woonachtig zijn, die in een naburigö gemeente ia de industrie werkzaam zijn. Aan de andere .kant schrijdt met het groter worden van 'n dorp de sociale differentiatie voort, met als gevolg dat de plaatselijke gemeenschap zich los gaat maken van de agrari sche sfeer. De landarbeiders uit deze dorpen zijn dan ook van minder kwaliteit dan zij, die leven in een zuiver lande lijke sfeer. Lan/darbeiders uit Winschoten of Goes b.v. zijn van minder kwaliteit dan die uit de dorpen in de omgeving. Tn de Groninger veenkoloniën, die, zoals bekend, flink ge-in- dustrialiseerd zijn, is de land arbeider al evenmin een plat telander meer, Hij té a.h.w. een halve industrie-ar'oei der. Belangstelling voor grond gebruik en zelfs grondbezit, zo karakteristiek voor de echte landarbeiders, bezit hij nog maar in geringe mate. Van Klundert, een plaats met iets meer dan 2000 zielen,j hoort men van -hoerenzijde zeggen, dat de arbeiders er van minder kwaliteit zijn ingevolge van de, overigens zeer gerin ge. plaatselijke industrie. Zevenbergen, dat meer dan 4CC0 inwoners telt. en kan bo gen op tal van industriële be drijven, blijkt totaal ongeschikt te zijn als vestigingsplaats voor landarbeiders Hoofddorp is al evenmin geschikt als Badhoeve dorp of Zwanenburg [bij Half weg.) BIJ HET BEZOEK VAN DE CENTR. CULT. TECHN. COMMISSIE AAN DE RUILVERKAVELING TE WIERINGEN. De plaatselijke Commissie Ruilverkaveling en de Centrale Cultuurtechnische Commissie. Ie rij, v.l.n.r. de Heren Burgem. Kolft, F. G. Hassels, Nijsink, Ir. Roebroek, Henkei, v. Leusden en M. Kooij Szn. 2c rij de Heren de Korte, Gorter. Ir. Mesu. N Mulder Dz., Mej. Breeman en de Heren Ir. Rienks en S. Russelman Achterste rij de Heren Matton, Ir. Maandag, Valk, Van Beek, Seevenhoven en S. C. Bakker Mz. CINEMA DE HAAN, H.hoef Binnenkort verwacht „De beste Jaren van ons Leven." Twaalf uur. Als het te Amsterdam 12 uur (middag) is, is het te Batavia 8 50 n.m. Berlijn 12.35 n.m. Bombay 4.30 n.m. Buenos Aires 8.45 n.m. 1 Calcutta 5.35 n.m. Christiana 12.25 n.m. Colombo 5.00 n.m. Genève 12.05 n.m. Kaapstad 12.55 n.m. Kairo 1.45 n.m. Konstantinopel 1.35 n.m. Kopenhagen 12.30 n.m. Lissabon 11.05 v.m. .Madrid. 11.25 v.m. Melbourne 9 20 n.m. Mexico (stad) 5.05 v.m. De woonkernen, waartegen men geen bezwaren hoort, zijn door de industrie ongemoeid gelaten. In een volgend artikel zullen wij het antwoord weergeven op de vraag, van welke groot-1 te-orde de dorpen in een nieuw te koloniseren gebied zouden moeten zijn, een voor, deze gemeente uiteraard zeer belangrijke. en voor de in' voorbereiding zijnde uitbrei dingsplannen zeker ook zeer actuele vraag, Tevens zullen wij daarin de ontwikkeling van de Wierin- germeer tot het tijdstip vajn de inundatie, en de veranderin gen tengevolge daarvan weerge ven, alsmede de gewenst ge-, achtte gedragslijn. G. I Nieuwe serie Rantsoenbonnen „H." RANTSOENSONNEN „G" VERLOPEN 3 JULI. De rantsoenbonnen van de serie „G" zullen na 3 Juli a.s. (Zaterdag) niet meer geldig zijn. Na dien datum zijn voor voedingsmiddelen, tabak- en zeepartikelen uitsluitend de -rantsoenbonnen van de se rie „H" geldig. Tweehonderd gram rijst voor iedereen. Op de bonnenlijst, welke 1 Juli wordt gepubliceerd, zal een vóórinleveringsbon van 200 gram rijst voor alle leeftijdsgroepen worden aan- gewezeii verwacht mag worden dat deze hoeveelheid in de tweede helft van Au gustus ter beschikking var- het publiek zal komen. Landbouwers op excursie n. Groningen. Donderdag 1 Juli a.s. zal een gezelschap landbouwers j uit de Wieringermeer een excursie maken naar de proefvelden en laboratoria van Landbouwbureau Wier- sum te Groningen, kweker van de voornaamste rassen granen, zaden en peulvruch ten. De organisatie hiervan be rust bij de gezamenlijke graanhandelaren, die elk een bepaald aantal telers kun- I nen uitnodigen. De Wieringermeer- ruiters. a.s. Zaterdag nemen de Wieringermeerruiters deel j aan de Streekwedstrijden der Landel. Rij verenigingen, die te Schagerbrug gehou den worden. Wij wensen hen bij voorbaat veel succes toe. De nieuwe oogst begint. Op het moment dat wij dit schrijven zijn de eerste velden raapzaad en karwij gemaaid. Op het tijdstip, dat U dit leest, zullen meerdere landbouwers met de maaimachine het land in zijn, teneinde met de oogst aan te vangen. Moge deze oogst een rijke worden Massaal internationaal bezoek a. d. W.meer. Zondagmorgen, omstreeks het middaguur, was het in Middenmeer buitengewoon druk. Een tiental grote N.A.C.O.-bussen stond in de Drugstraat geparkeerd. In de zalen van Hotel Smit ge bruikten ongeveer 450 inge nieurs van allerlei nationali teiten de lunch. Deze heren, waarvan ve len vergezeld waren van hun dames, waren deelnemers aan een congres voor onder grondse stedebouw dat te Rotte-rdam gehouden wordt en op een trip door ons land werd ook de Wieringermeer niet vergeten. De deelnemers, waaronder ook vertegenwoordigers van het bruine ras, terwijl enige een tulband als hoofddeksel droegen, hadden het na de lunch druk met fotograferen en de Middenmeersp jeu?d poseerde in alle standen voor de vriendelijke buitenlandse gasten. GESLAAGD. Voor het toelatingsexamen R.H.B.S. te Alkmaar slaag den, met toelating tot de eer ste klasse, R. R. Kadijk en D. Kok. beiden te M.-Meer. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 6 Juli N.M. Dinsdag 13 Juli E.K. Woensdag 21 Juli V.M. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 30 Juni 4.22 21.04 1 Juli 4.23 21.04 2 Juli 4.23 21.04 3 Juli 4.24 21.03 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 30 Juni 1.37 2. 2 1 Juli 2.37 3. 2 2 Juli 3.42 4.12 3 Juli 4.57 4.17 MEDEDELING. Abonnees die het abonne mentsgeld van ons blad per giro wensen over te maken worden verzocht dit vóór 7 JULI a.s. te doen door stor ting op postgirorekening No. 149972 van de Admini stratie Flevo-Bode „Villa Waterkeer" Westerland, De Haukes, aangezien na die datum postkwitanties zullen worden aangeboden. De Administratie. Medemblik. Atletiekwedstrijden. De athletiek verenigingen M.F.C., Medemblik, W.A.C., Hoorn. Flevo, Enkhuizen en Andijk organiseerden Zon dag een sportmiddag in com petitieverband op het M.F.C. terrein, waarvan de uitsla gen waren 100 AI. heren le serie 1. Tuijtel, WAC 2. Hak, M.F. C., geen tijden bekend. 2e serie 1. H. Katuin, MFC 12.4 2. N. W. I. Breed, Flevo 12.5 100 M. dames le serie 1. N. Bosma, MFC 14.2 2. G. Meester, Flevo 15 2e serie 1. R. Flietstra, MFC 14.5 2. G. Meester, Flevo 15 800 M. heren 1. C. Aal ten MFC 2.20 2. G. Donker WAC 2.24. 3000 M. heren 1. S. Bo- beldijk MFC 10.35 2. A. v.d. Waal MFC 10.50,8 Railly Dames 200, 100, 80 en 60 M. 1. MFC 1—9,5 (N. Bosma, R. Flietstra, M. de Vos, B. Nijboer). 2. Flevo 110,6 3. WAC 116,6. Zweedse Estafette Heren 400, 300, 200 en 100 M. 1. Flevo 2—23,3 2. MFC 2—24,6 3 WAC 2—32,3. Kogelstoten Heren 1. H. Katuin, MFC 10.21 M 2. R. Wittink, WAC 9.81 M. Verspringen Heren 1 G. Boot, Flevo 5.72 M 2. ft. Wittink WAC 5.62 M. Hoogspringen Heren 1. Beets, Andijk 1.55 M 2. W. Mink WAC 1.50 M. Hoogspringen Dames 1. H. Posthumius, Flevo 1.40 M; 2. R. Flietstra 1.35 M. Verspringen Dames 1. M. de Vos MFC 4.22 M 2. Van Veen, Flevo 4.03 M. Discuswerpen Dames 1. T. Tensen, Andijk 25.36 M 2. R. v. Veen, Flevo 22.30 M. Hoogspringen Meisjes 1. R. van Veen, Flevo 1.45 M 2. Elly Kolijn MFC 1.20 M. Bal werpen Meisjes 1. R. v. Veen. Flevo 35.50 M 2. M. Hart MFC 29.34 M. Verspringen Jongens 1. G. Boot Flevo 5.72 M., 2. H. v.d. Velde MFC 4.51 M. De clubuifslag was 1. M F C. 2. Flevo 3. W. A. C.; 4 Andijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1