IS AANGEBROKEN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 3 Juli 1948 Derde Jaargang No. 65 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan z\},:.r'toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. MIJN JUK. Mattheus 11 29. Het doet eerst wat vreemd aan, dat woord „Neem Mijn juk op u", vlak achter dat „Komt tot Mij allen die ver moeid en beladen zijt en Ik zal u rust geven." Het één schijnt het ander uit te slui ten. Toch, de ervaring leert wel, dat wij dat woord over rust, die de Heiland schen ken wil aan allen, die tot Hem komen, niet al te opper vlakkig moeten opvatten, aLsof de weg van de gelovige gaat door bloeiende gaarden onder louter zonneschijn. Zij, die het"met Jezus wagen, hebben het waarlijk niet ge makkelijk. 't Is of .zij op hun pad nog meer doornen en stenen des aanstoots vinden dan de anderen, die het niet met Jezus wagen. Achter Hem wordt heel wat kruis gedragen en worden heel wat tranen geschreid. Eigenlijk laat. het zich ook wel begrij pen. Het vuur moet lang en heet gestookt, eer het goud erts het beeld van de mees ter vertoont. Er zullen heel wat splinters moeten worden afgeslagen van het ruwe marmerblok, eer het beeld daaruit te voorschijn komt, dat de beeldhouwer er in zag. Er zal wel het een en ander, moeten gebeuren eer de zondaar kan aanzitten aan de bruiloft des Lams. De verloren zoon moeten eerst stuk voor stuk de oude lompen van het lijf eer hij het nieuwe kleed kan aan krijgen. De Heiland weet dat hier de lasten zwaar kunnen drukken en daarom wijst Hij een middel om ze te dragen, nodigt Hij Zijn juk op ons te nemen. Zonder dat juk is er geen verzetten aan. En wat is dat juk dan Hoe zullen wij gemakkelij ker de zware lasten torsen De Heiland zegtLeer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. We zijn alweer geneigd om te zeggen, dat het niet klopt. Heeft Jezus deze wereld wel voldoende gekend In deze wereld worden de zachtmoe- digen en nederigen van hart geregeld het kind van de rekening. Een paar flinke vuisten komen hier beter te pas. Een brutaal mens heeft immers de halve we reld Ik geloof wel, dat daar veel van waar is. Toch, is het ook niet waar, dat de felste pijn onder de lasten veroor zaakt wordt door het gevoel, dat wij voor allerlei beproe- vingén toch eigenlijk te goed zijn Gaan wij voor ons ge voel niet vaak onder de las ten als misdeelden.en veron gelijkten Onze hooghartig heid en onze eigenliefde en onze eigenwijsheid zitten ons soms danig in de weg. En zo hebben wij eigenlijk van onszelven veel meer last dan van de lasten, die op de schouders werden gelegd. En nu komt de Heiland en zegtWentel die lasten, die gij uzelven oplegt, allereerst, af. Uw eigen inzichten en voortref fëlijkheden drukken u veel meer dan al het andere. En hoe zullen wij dat nu leren Door op Jezus te zien en te erkennen, dat Hij zachtmoedig en nederig van hart was Ach, dat kan be schamend en prikkelend zijn, maar dat brengt ons niet, 1949 Geldig van 4 t.m. 17 Juli. BROOD en VLEES. 004, 006 Vlees 100 gr. vlees 005 Vlees 300 gr. vlees 0071 Brood 800 gr. brood (geldig t.m. 10 Juli) 0081 E*rood 200 gr. brood (geldig t.m. 10 Juli) MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 6 Juli N.M. Dinsdag 13 Juli E.K. Woensdag 21 Juli V.M. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 4 Juli 4.24 21.03 5 Juli 4.26 21.02 6 Juli 4.27 21.02 ALLE BONKAARTEN 010 Alg. 400 gram brood of 1 r. vermicelli e.d. 011 Alg. 100 gram bloem 012 Alg. (inmaak) 500 gram suiker 'enz. 013 Alg. (250 gram boter of marg. of 200 gram vet Zondagsdienst Artsen HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 4 Juli 5.57 6.22 5 Juli 6.57 7.22 6 Juli 7.52 8.17 „De Maaier" te Wieringerwerf. Symbool van het Werk der nijvere Wieringermeer- bevolking. waar $ij wezen moeten. Je- zus moet en wil ons meer j zijn dan een voorbeeld. Als wij Hem toelaten te doen in i ons leven, wat Hij wil doen, dan zullen wij ervaren hoe zachtmoedig Hij is. Dan zul- j len wij ondervinden met wat een geduld Hij ons leidt. Dan I zullen wij smaken met wat 1 een nederbuigende liefde Hij zondaren ontvangt en hun de zonden wegdoet. Zijp,* grote ontferming zal ons vanzelf klein maken. Onwil-1 lekeurig gaan wij het Huet j nazeggen Geef mij de allerlaagste plaats Als Gij mij een plaats wilt geven Nooit heeft iemand zoveel kwaads Tegen zoveel goéds misdreven. En het nederige hart wordt sterk om allerlei, dat vroe ger griefde, te dragen. En verlost van onze eigenwijs- heid, zijn wij verlost van heel 'wat angstig vragen. Dan komt de rust. Niet nog in de zin van ongestoorde za ligheid. Doch de rust van een rot£ die rustig en vast staat midden in de bran ding. Want dan staan wij met twee voeten vast op die goedertierenheid, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is over degenen, die God vrezen. Neen, geen ongerijmdheid j dus dat woord van het juk vlak achter dat woord van de rust, doch tere ontfer ming. die rekening houden de met de werkelijkheid van ons moeilijke leven, ons het middel biedt om er door te komen en eindelijk daar aan te landen, waar komt de palm na 't zwaard, de kroon na 't kruis en na het pelgrimspad der tranen, j de blijde rust in 't Vaderhuis. De driedaagse fiets tochten door Brabant. De inschrijving voor de be kende driedaagse fietstochten door Brabant, die op 22, 23 en 24 Juli worden gehouden, is thans opengesteld. Uit alle provincies zullen de deelnemers en deelneem sters zich weer aanmelden. Uit Denemarken en België zijn reeds inschrijvingen binnen Het parcours, ^lat elke dag 80 Km. bedraagt, is zo uitge stippeld, dat alles wat Bra bant heeft bos, hei. vennen, zandgebied en polders bezocht wordt. De routes leiden door de Meijerij, het Kempenlancl, langs het rivierenland van de Maas en door de Acht Zalig- Geldigheidsduur boterbonnen Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat de gel digheidsduur van de bonnen voor 500 gram boter enz. Res. 434 en Res. 437 tot en met Zaterdag 3 Juli is verlengd. Een deel van het pubiek heeft namelijk in de mening verkeerd, dat deze bonnen gedurende vier weken geldig zouden zijn. Dit is niet het geval. Alle boterbonnen zijn geldig gedurende veertien da gen, ook die, welke eens per vier weken worden aangewe zen. heden. De dagelijkse grote rust is resp. in Hilvarenbeek, Uden en Oisterwijk, alwaar de deel nemers zullen kennis maken met de Brabantse folklore, het zij door volksdansen, het ge ven van een concert door een harmoniecorps of een demon stratie van vendelzwaaiers. De start en de finish zijn in 's-Hertogenbosch-Vught, waar gedurende deze week een Na tionale tentoonstelling van Ambachten en bedrijven in werking wordt gehouden. De BVLO, de ANWB en de Vlaamse toeristenbond heb ben hun medewerking toege zegd. Het secretariaat is geves tigd bij de VW 's-Hertogen bosch-Vught Markt 3. 's-Her- togenbosch. Bonkaarten KA, KB, KC 808. 016 Alg. een ei 017 Alg. 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas. 018 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 019 Alg. 50 gram cacao 020 Alg. 200 gram rijst (vóórinlevering) 021 Alg. 250 gr. zachte zeep -(- 250 gram soda B 027 Res. 800 gram brood (geldig t.m. 10 Juli) B 028, C. 030 Res. 500 gram Boter of margarine of 400 gram vet C 029 Res. 400 gram brood (geldig t.m. 10 Juli* Bonkaarten KD, KE 808 031 Alg. 1 ei 032 Alg. 100 gram kaas of 125 g-ram korstl. kaas 033 Alg. 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 034 Alg. 100 gram cacao. 035 Alg. 200 gram rijst (vóórinlevering 036 Alg. 500 gr. zachte zeep plus 500 gram soda D 037 Res. 800 gram* brood (geldig t.m. 10 Juli) E 039 Res. 500 gram bloem Tabak en Versnaperingen 75 Vershaperingen 200 gram versn., suiker enz. 78 Versnaperingen 100 gr. versn., suiker enz. Res. E Tabak 50 gr. scheerz. Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 808 (bijzon dere arbeid, a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen van- de strook K. Op Donderdag 8 Juli zul len broodbonnen worden' aangewezen op de volgende wijze Op de A.-kaarten 2000 gr., op de B-kaarten 2800 gram, op de C-kaarten 2200 gram, op de D-kaarten 800 gram eri op de E-kaarten 600 gram Per 14 dagen ontvangt dus de A-groep 3600 gram. de B- groep 6000 gram, de C-groep 4400 gram, de D-groep 2000 gram en de E-groep 800 gr. De bonnen 020 en 035 Alg. voor 200 gram rijst moeten uiterlijk op Zaterdag 10 Juli bij de detaillist, van wie men gewoon was dit artikel te be trekken, worden ingeleverd. Zij, die met vacantie zijn, doen er goed aan de bonnen op 7 Juli, wanneer zij in hun woonp'laats zijn in verband met de stemming, in te le veren. De bon Reserve E Tabak voor scheerzeep enz blijft tot nader aankondiging gel dig. Van Zaterdag 3 Juli 16 u. tot Maandag 5 Juli 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 4 JULI. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. CINEMA DE HAAN, H.hocf VANAF VRIJDAG 9 JULI: ,J)e beste Jaren van ons Leven." Melk van de bon. De melkjistfibutie is met in gang van 1 Juli j.L opgeheven. De definitieve beslissing over <?eze opheffing zal ech ter eerst in het najaar worden genomen. Dan zullen betere gegevens bekend zijn over de vooruitzichten van de kracht- voedervoorziening en de resul taten van de teelt van ruw voe •cl'ergewassen. Voor de nielkverwerkende industrie blijft het toewijzingen stelsel- nog gehandhaafd. Het verbod tot het verwer ken van melk, bijv, in brood, blijft eveneens van kracht. Benoeming bij de Rijkslandb. winterschool te Alkmaar. Bij beschikking van" de Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is be noemd tot leraar in vaste dienst bij de Ri'jkslanc?bouv»~ winterschool te Alkmaar, de Heer J, C. Muller, te rekenen met ingang van 1 Sept. a.s. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 9 Paarden f 300 - f 600 13 Mag. Geldekoeica f 350-500* 92 idem Vette Ce.itrafe; 8 Kalfkoeien f 550-f 725 2 Pin. ken Centrale 68 Nuchtere kalveren Centrale 136 Mag. Schapen f 60-f 75 9 uJeni Vette Centrale; 184 Lammeren f 20-f 35 41 Biggen f 40-f 60 VOETBAL. De Competitie-indeling voor het seizoen 19481949. Derder klasse A ADO 1920, Always Forward, Beverwijk, BKC, Helder, KW, Succes, Vitesse 1922, Zilvermeeuwen. Derde klasse B Alkmaar- se Boys, DEM, DTS. GVO, Hollandia, HRC, Kinheim, Purmersteyn, Schagen. Vierde klasse A Berdos LSVV, N. Niedorp, Randers, RKAFC, Schoorl, Texel, Vro- ne, Watervogels, Wieringer- waard, Zeevogels. Vierde klasse B Andijk, Bergen, Grasshoppers, Ou- desluis, De Rijp, Sporters, St. George, Sijbekarspel, WW, Westfriezen, Zouaven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1