UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Hoe zal het worden DE OPENING DER WIERINGERMEERSCHOOL TE WIERINGERWERF. Woensdag 7 Juli 1948 Derde Jaargang No. 66 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zgn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. PACHTOVEREEN KOMSTEN. Voor veel boeren en land bouwers is de pachtovereen komst de grondslag van het bestaan. Voor hen staat en valt de broodwinning met de gelegenheid tot pachten. Daarbij vormt, het bedrag dat voer pacht moet worden betaald, een factor van be tekenis in de economie van het, bedrijf. Op het gebied van de pachtvoorwaarden zijn zoals bij alles wat met prij zen in verband staat mis bruiken niet uitgebleven. Het „Pachtbesluit" zegt het is verboden, terzake of in verband met een pachtver- houding enig ongeoorloofd voordeel te bedingen of aan te nemen. De beoordeling van een pachtovereenkomst is aan de „Grondkamer" voorbe houden. Zij hecht haar goed keuring slechts aan die pachtovereenkomsten, welke de algemene belangen van de landbouw niet schaden, waarbij een behoorlijke ex ploitatie van het gepachte is te verwachten en welke een redelijke winst voor de pachters waarborgen. De bestrijding van mis bruiken op het gebied van de pachten is in handen van de prijsbeheersing. Wanneer te hoge bedragen worden geëist, hetgeen veelal bij De huidige samenstelling van de Tweede Kamer is Kath. Volkspartij 32 zetels P. v. d. Arb. 29 zetels Anti Rev. 13 zetels Comm. Partij 10 zetels Chr. Hist. 3 zetels P. v. d. Vrijheid 6 zetels Staatsk. Ger. Partij 2 zetels mondelinge overeenkomst gebeurt, kan bij ontdekking proces-verbaal en veroorde ling door de fuchtrechter voor de prijzen volgen. Deze prijsopdrijving kan plaats hebben op allerlei ma nieren. Ook al is een geldige overeenkomst met goedkeu- j ring van de Grondkamer ge- 1 slotén, kan hieraan een j „zwart" karakter worden gegeven, bijvoorbeeld door het eisen van sleutelgeld bij j aanvaarding van de pacht, door levering van granen of andere producten zoals eie- ren, vlees of melk naast en i boven de geoorloofde pacht- prijs, door onbetaalde of on- derbetaalde arbeidspresta - ties ook door het aangaan van inscharingsovereenkom- sten waarop geen goedkeu ring wordt gevraagd en door j het niet zaaiklaar opleveren van als zaaiklaar verpacht land. Al deze en veel andere overtredingen komen hierin overeen, dat een prestatie wordt verlangd, welke uit gaat boven een geoorloofde pachtprijs. Pachtovereenkomsten moe- ten schriftelijk worden aan gegaan en door de Grond kamer worden goedgekeurd. Iedere inbreuk hierop vormt een overtreding. Geen pach- j ter is verplicht de pachtsom te betalen, zolang de over- I eenkomst niet schriftelijk is aangegaan het ontvangen van pacht zonder dat een schriftelijke pachtovereen komst bestaat, is strafbaar. Niettemin worden veel pachtovereenkomsten buiten I de Grondkamer om gesloten. Het ontdekken van mis standen op vrij grote schaal I inzake de pachten, bracht de Controledienst van het Di- rectoraajt-Generaal van de Prijzen reeds in verscheidene gevallen tot ingrijpen en heeft aanleiding gegeven tot verscherpte controle op dit gebied. Deze controle is niet altijd gemakkelijk en wel omdat van de zijde der gedupeerden 1 Melkweg 1941—1948. Augustus 1941 Melk gaat op de bon, weekrantsoen voor een gezin van vier personen 10 liter. Februari 1942 Het rantsoen is al voor de helft gedaald 5 liter per week voor een ge zin van vier personen. Begin 1943 De taptemelk doet haar onwelkome intrede. September 1944 Het rant soen „gestandaardiseerde" melk draagt, nog slechts vier liter voor een gezin van vier personen. Hongerwinter 19441945 Alleen de baby's en kleine kinderen krijgen nog wat. Voor de groten een schim metje taptemelk. Augustus 1945 Alweer 11 liter voor een gezin van vier personen. Voorjaar 1918 12 tot 14 liter. 1 Juli 1918 Melk (voor lopig) van de bon. (Vrije Volk.) De herbouw der lagere scholen voltooid. Zaterdag 3 Juli 1948 was een belangrijke datum in de geschiedenis der wederopbouw van de Wieringermeer. Immers, door het gereed-' komen van de Wieringermeersehool te Wierin- gerwerf, bezit de Polder thans weer zes gewone lagere scholen, evenals dat vóór de inundatie het geval was. veelal onvoldoende mede werking wordt ondervonden. Wie wat meer weet van de dikwijls uiterst gevoelige riorpsverhoudingen, begrijpt, .hoe een pachter ertoe ko - men kan, meer te betalen dan recht is en niettemin te zwijgen. Intussen brengt deze hou ding de pachter in een moei lijk parketde prijzen, welke hij maken mag voor zijn producten, staan in nauw verband tot de geoor loofde pachtbedragen. Wor den deze laatste overschre den, dan kan dit niet op de verkoopprijs der producten worden verhaald en komt de bedrijfs-rentabiliteit in het gedrang. Hiermede is niet gezegd, dat niet ook de grondeigena ren in een moeilijke positie gekomen zijn, speciaal de kleinere, die van de pacht moeten leven. Tegenover de gestegen lasten, zoals voor het onderhoud van bedrijfs gebouwen, voor grond- en waterschapsbelasting e. d. staan veelal slechts geringe verhogingen van de toege stane pachtbedragen van 1939, variërend van 10% op de armste tot 30% op de bes te gronden. Doch tenslotte moeten ook de eigenaren hun deel van de algemene verarming dragen en kan niet worden toegestaan, dat- één schakel in de keten van prijzen overmatig belast wordt. Bovendien rest de ei- gepaar altijd het recht, om de drie jaar herziening van de pachtprijs aan te vragen. Enige recente tuchtrech teruitspraken brachten voor overschrijders van de pacht prijzen gevoelige boeten mee. De controle in de bouwland- streken vindt vooruitgang, evenals die in de weidestre ken en in het tuinbouwge bied. Een feestelijke sfeer- Vrolijk wapperde onze fraaie driekleur, aan een mast vóór de ingang van de nieuwe school, scherp afste kend tegen de zomerlucht van heinde en ver kwamen genodigden, ouders en kinde ren tegen half- 3 naar Wie- ringerwerf, en al spoedig heerste er om en bij het j keurige, sobere schoolgebouw een feestelijke stemming. Het actieve aandeel der jeugd in de opening. JDe jeugd psychologisch I ze^r goed gezien werd niet gedwongen naar redevoerin- i gen te luisteren, doch werd door de Heer Holl het Hcofd dor Schooi, samengeroepen op de speelplaats de ver dere aanwezigen schaarden zich rondom de „spes pa- i triae", en met enkele woor- den heette de Heer Holl de aanwezigen welkom, er op wijzend, dat eindelijk de langverwachte dag gekomen was. Hierna vertelden de scho lieren in spreekkoor van het leven in en de ondergang van de polder, en het zwer ven van de Wieringermeer- ders na de ramp. Niet eerder vindt de Wieringenneerder rust dan nadat hij weer in zijn geliefd oord terugge keerd is. Onder het luiden van de i schoolbel, werd daarna plechtig op het schoolplein het rood-wit-blauw gehesen. Vervolgens werden door do kleintjes enige spelletjes uitgevoerd, met een toewij ding en ernst, waarvan een typische bekoring uitgaat. Ook werden diverse zang nummers ten gehore ge bracht. Oude, maar ook nieuwe liederen werden ge zongen, ja, zelfs werd al zin gende het gezkng der nach- tegalen, hét gekwaak der kikkers en een muziekcorps geïmiteerd Nadat door de'jongens zo wel als door de meisjes nog enige vrije oefeningen waren uitgevoerd, had de jeugd haar taak volbracht, en werd hierna onthaald op chocola de, koek en bonbons. De bezichtiging van het gebouw. Genodigden en ouders gin- gen inmiddels naar binnen, en een rondwandeling, ter bezichtiging van het interi- eur, ving aan. De Commissie Wederop7 bouw Wieringermeer, even- 1 als de diverse aannemers, leg- i gen eer in met dit fraai-in- gerichte schoolgebouw. Hoofdaannemer was de Fa.1 I A. Willekes en Zn., te Har- I lingen het schilderwerk j werd uitgevoerd door het j j Schildersbedrijf „Flevo", te I Tirn (Fr.), de electrische in- I stallatie door de Firma P. Ruiter, te Bergen, terwijl de Firma Geertsma> te Wierin- j gerwerf de sanataire instal- laties en waterleiding, en de j Firma H. Licher,, te Alkmaar j de centrale verwarming ver- zorgden. In 3 van de 4 lokalen kon j het oude vloerhout weer ge bruikt worden. Alle plafonds zijn wit ge- stucadoord daarboven be- j vindt zich een isolatie van j glaswoldekens. die dermate I isolerend werkt, dat met een 1 belangrijk mindere capaci teit der centrale verwar mingsketel kan worden vol staan. De wanden zijn als fijn schuurwerk gestucadoord. In de gang is een lambrize- j ring van metselwerk aange- bracht van gele Friese steen, ROOIDATA AARDAPPELEN. I. Eerstel.-groep klas A 14 Juli klas ABB-perc. 1.4 Juli klas AB—A-perc. 21 Juli klas B 4 Aug. klas C 11 Aug. n. Bintje-groep klas A 21 Juliklas ABB-perc. 21 Juli klas AB—A-perc. 28 JuliklasB 21 Aug. klas C 28 Aug. III. Bevel.-groep klas A 28 Juliklas ABB-perc. 28 Juliklas ABA-perc. 4 AUg. klas B 4 Sept. klas C 11 Sept. IV. Alpha-groep klas-AA 21 Juliklas A 28 Juli klas ABB-perc. 28 Juli klas ABA-perc. 4 Aug. klas B 4 Sept. klas C 11 Sept. V.Rode-Star groep klas AA 24 Juli klas A 31 Juli: klas ABB-perc. 31 Juli klas ABA-perc. 7 Aug. klas B 28 Aug. klas C 4 Sept. Begrepen zijn onder Eer- stelinggroep Eersteling, Rd. j Eersteling, Doré en Saskia. Bintje groep Bintje, Ac- I kersegen, Allerfr. Gelbe, Beteka, Deva, Eigenheimer, Blw. Eigenh. Evergood, Frühmölle, Früpene, Geel- blom, Katahdin, Koopm. Blauwe, Meerlander en Vera. Bevelandergroep Beve lander, Noordeling. Record, Souvenir, Ultimus, LJssel- ster en Zeeburger. Alpha-groep Alpha, Erd- "gold, Furore, Industrie, Li- bertas, Voran en Wilpo. Rode-Star-groep Rode Star. iets teruggevoegd, hetgeen e$n aardig effect oplevert. Het schilderwerk is in mooie, frisse kleuren uitge voerd. Daar de leerlingen der' laagste klassen eerst nog geen onderscheidingsvermo gen t.a.v. cijfers bezitten, is de schilder ze ten dele tege moet gekomen, door hun plaats aan de kapstok ken baar te maken door een fris geschilderd figuurtje een molen, een kers, een jiep, een tol, een haan, een bal, een huisje enz. Een alleraar digst idee Op ongedwongen wijze be wogen de aanwezigen zich in de 4 lokalen en 2 kamers (voor hoofd en leermidde len) hier zag men een* hoge stoel beklimmen, om een idee te krijgen welk een over zicht de onderwijzer wel over de klas heeft, daar werd een proef genomen of men nog paste in de fraai uitgevoerde schoolbanken. Toespraken. Tot slot verenigden allen zich in een der lokalen en namen zoveel mogelijk plaats in de banken De Heer Holl, opende bij verhindering van de voor zitter 'der Oudercommissfë; de Heer Baarveld, die wegens een ongeval in het zieken huis verpleegd wordt, de of ficiële samenkomst. De Heer Ovinge, verte - genwooriliger van de Comm. Wederopbouw Wieringermeer, het woord verkrijgend, wees er op dat toen de polder op 11 December 1945 droogviel, deze één grote ruïne was, en ook de 6 lagere scholen ver woest waren. De C.W.W. vroeg zich toen af Welke wederopbouw - objecten zijn het meest urgent Het meest noodzakelijke was zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijk aantal bewoners woongelegenheid te verschaf fen. Maar voorts was 't zeer gewenst de scholen te her bouwen en al spoedig verrees aan ook de Chr. Nationale School te Wieringerwerf, en het is, aldus spr., een buiten gewoon vefheugend feit dat' heden als slotstuk van de herbouw der scholen de Wieringermeersehool te Wie ringerwerf geopend kan wor den. Vele moeilijkheden heb ben de bouw dezer school gestagneerd houtgebrek, stagnatie in de leverantie van het meubilair enz., maar nu is de school er weer. Spr. wil in dit verband wijzen op de fraaie volharding die pok bij de bouw van deze school betoond is, en herinnert daarom aan het devies van het Zeeuwse wapen „Luc- tor et Emergo", maar wil het bij. deze gelegenheid aanha len in de „populaire verta ling" „Lukt* het vandaag niet, dan lukt het morgen Spr. wenste ten slotte het schoolbestuur, onderwijzend personeel en ouders geluk met dit fraaie gebouw, en deelde nog mee dat juist in de hal een gedenkplaat ont huld was, (vermeldende het navolgende opschrift„Ge - bouwd 1936. Verwoest 17 April 1945. Herbouwd 1947 1948.") (Vervolg pag. 3.» MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 13 Juli E.K. Woensdag 21 Juli V.M. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 7 Juli 4.28 21.01 8 Juli 4.29 21.01 9 Juli 4.30 21.00 10 Juli 4.31 20.59 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 7 Juli 8.47 9.12 8 Juli 9.37 10. 2 9 Juli 10.22 10.47 10 Juli11. 7 11.32 Militairen helpen bij de oogst. De minister van Oorlog heeft, op dringend verzoek van de georganiseerde land bouw, in overleg met de de partementen van Landbouw en Sociale Zaken ruim 900 militairen voor het rooien van pootaardappelen aange wezen. Zij zijn met het werk begonnen in Zeeuws-Vlaan- deren en in West-Brabant. De komende dagen zullen 1 zij ook in de Wieringermeer en omgeving werk verrich ten. 1 Nader vernemen wij dat I ook nog 600 padvinders aan de oogstwerkzaamheden in de Wieringermeer zullen ko- men deelnemen. Wijziging in de radio berichtgeving voor Land- en Tuinbouw. Met ingang van 4 Juli zullen I naast de bestaande radiobe- f richtgevingen ten behoeve van land- en tuinbouw, welke op werkdagen te 12.30 uur te beluisteren zijn. ook des Zon dags mededelingen voor land- en tuinbouw worden gedaan. Deze mededelingen zullen niet op de gebruike lijke tijd worden uitgezon den, maar volgen onmiddel lijk op de nieuwsuitzendin gen van 13.00 uur. WIERINGEN. -. SCHOOL JEUG D- GENIETINGEN. De hogere klassen van de O.L.S. H.-hoef hebben vorige weck hun schoolreisjes ge had. Klasse 5 en C maakten een uitstapje naar „Hollands Venetie." (Giethoorn), waar druk gepunterd is. Klasse 3 en 4 bezochten jM. Vrijdag de hoofdstad en be zichtigden Artis. Voor de laagste klassen staat op 13 Juli nog een reis je naar Bergen en Schoorl op het programma. Maartdag j.1. maakten de O.L. School Westerland een dagtrip naar Castricum aan Zee. De Wieringer jeugd heeft weer volop genoten en ook iangs deze weg dank aan al len, die door financiële bij dragen deze reisjes hebben mogelijk gemaakt. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Drukkerij Corm. J. Boeker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdetr. 14, HiBpolyfcushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1