UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ONS REPARATIEBEDRIJF VERPLAATST BELTSTRAAT 42-44 Woensdag 14 Juli 1948 Derde Jaargang No. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit, blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent perm.m. drut Kleine annonces f 1—, per stuk van tei hoogste 4 regels. Richtprijs Koolzaad GEMEENTERAAD WIERINGEN Oogst 1949. De in het vorig jaar ver- hoogde -richtprijs voor kool zaad van de oogst 1948 heeft de verbouw sterk gestimu leerd. Het koolzaad- en raap zaadareaal was van 49.509 ha in 1943 teruggelopen tot 4.074 ha in 1946 en 698 ha in 1947. De verhoogde richt prijs heeft tot gevolg gehad, dat ca. 11.000 ha voor de oogst 1948 zijn uitgezaaid, welke uitbreiding ten goede komt aan de vetproductie van eigen bodem. Gelet op de verkregen uitbreiding van het areaal, is de richtprijs voor koolzaad van de oogst 1949 thans bepaald op f 60.- per 100 kg. Deze prijs is f 10.lager dan die voor de oogst 1948, doch heeft een stimulerend tendenz voor de verbouw behouden. PETUNIA'S ALS VERNIETIGERS VAN DE COLORADOKEVER. In de tuin van een Franse frater groeide volgens het „Dagblad van het Oosten" een Petunia. Deze scheen de coloradokever van de naburige aardappelvelden aan te trekken. Maar de morgen nadat ze van de Petunia hadden gegeten vond de frater ze dood op de grond liggen. De Petunia schijnt dus een verdelgingsmiddel tegen coloradokevers te zijn. Na- 1 tuurlijk zal dit nog nader op zijn juistheid onderzocht moeten werden. Maar als het effect werkelijk zo groot is als uit dit ene geval blijkt, dan is dit een pracht ont dekking. Enige Petunia's tussen de aardappelplanten als vernie-i tiger van de coloradokever, j Eenvoudiger en mooier be strijding is niet denkbaar. Stremming scheepvaart. De scheepvaart door de Koopvaardersschutsluis van het Noordhollandsch Kanaal te Nieuwediep (gemeente Den Helder, zal van 26 Juli 1948, des voormiddags te 7.30 uur tot en met 28 Juli 1948, des nam. 17.30 uur, of zoveel langer of korter als nodig mocht blijken zijn gestremd. Gedurende die tijd zullen waarschijnlijk tussen 4 uur en 6 uur voormiddags enige schuttingen kunnen plaats hebben. POSTDUIVEN VERENIGING „DE LUCHTPOST." Bij de gehouden trainings- vlucht met duiven vanaf I Gouda, waarvoor een groot aantal duivenhouders in- korfde, werden de binnen komende vogels als volgt j geregistreerd H. Kaan, H.-hoef 1520; Holtjer, H.-hoef. 2 Ma- i rees H.-hoef 3—15 N. Hel- sloot 4—18 G. Mast H.-hoef 678 de Waal H.hosf 9 G. Nieland, H.hoef 10: W. Pat-huis, Haukes 12 J. Hollander, Haukes, 11 i Pronk, Haukes, 1314 H. Groote, Den Oever, 1617 19—25—28 G. Pathuis, H.- hoef 18—21—27 T. Nieu- wenburg 222324 IJoma. H,hoef 26. Voor de a.s. vlucht op i Dordrecht moet ingekorfd j worden a.s. Zaterdag van 121 uur bij H. Kaan te H.-hoef. Vrijdagmiddag vergaderde de raad onder voorzitter- j schap van Burgemeester Kolff. Secretaris de Heer C. F. v. Duin. Afwezig waren de Heren J. A. Borgdorff, J. Lont J.Gz. en S. C. Tijsen. Na beëdiging van de Heer J. G. Bosch als waarnemend- ontvanger deed de Voorzitter mededeling van enige ont vangen berichten van aan neming van benoemingen ter vorige vergadering ge daan. De wachtlokalen bij autobushalten. De V.V.V. heeft gevraagd wachtlokaaltjes te doen bou wen bij enkele halteplaatsen voor autobussen, n.1. bij het postkantoor en bij de oude school op 't Hoekje. B. en W. stellen zich op het standpunt dat hier geen taak ligt voor de gemeente. De autobusondernemingen moeten daarvoor (evenals de spoorwegen) zelf zorgen. De Prov. Directie van de Wederopbouw liet, desge vraagd, nog weten dat de positie van de bouwmateria len verhindert dat thans voor dergelijke doeleinden materialen worden toegewe- zen. B. en W. stellen voor het verzoek af te wijzen, daarbij I buiten beschouwing latend of de plaats bij het postkan- toor v/el geschikt en toerei- j kend is voor plaatsing al daar van een gebouwtje. Hiermede wordt accoord gegaan. (Zijn wij wèl ingelicht dan zou de Prov. Directie Weder- j opbouw in het aanstaande i voorjaar een verzoek van de N.A.C.O. om materiaal in welwillende overweging wil- len nemen. (Red.) Vergoeding waarnemend gemeente - ontvanger, j De raad besloot destijds de waarnemend - ontvanger j een toelage te verlenen van f 100.— per jaar. Dit ont moet, aldus het prae-advies j van B. en W. bezwaar bij de Minister, zulks met het oog op de consequenties. Bovendien is het toeken nen van een vergoeding bij wezenlijke vervanging (gedu- I rende tenminste één maand) reeds geregeld in de Ge meentewet. Voorgesteld wordt het ge nomen besluit in te trekken. Subsidie Witte Kruis. Het verlenen van een sub sidie van f 500.aan Het Witte Kruis voor de kraam- verpleging ontmoet geen be- 1 zwaar bij Gedeputeerde Sta ten. mits het subsidie be perkt blijft tot het werkelijk nadelig saldo indien dit min - der dan f 500.mocht be dragen. Het besluit wordt dienovereenkomstig aange vuld. De Heër Engel herinnert er aan dat destijds aan het bedrag van f 500.een voor lopig karakter is gegeven. Men zou dit kunnen herzien als de uitkomsten ongunstig bleken te zijn. Thans zijn de cijfers over het eerste halfjaar bekend en het tekort bedraagt f 604. Spreker stelt voor het be drag te wijzigen en het sub sidie vast te stellen op f 1200. De Voorzitter wil de cijfers gaarne eerst eens bezien en zegt toe zo nodig in een vol gende vergadering met nieu we voorstellen te zullen ko men. Sluitingsuur der tapperijen. Vóór de oorlog moesten de localiteiten om 10 uur des avonds gesloten zijn, gedu rende de z.g. zomertijd om 11 uur. B. en W. stellen voor de politieverordening aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen en de slui tingstijd te bepalen op de tijd tussen li uur des avonds en 6 uur des morgens. Aldus besloten. Aanbrengen slijtlaag op de hoofdwegen. B. en W. constateren dat de slijtlaag op verschillende wegen der gemeente geheel dreigt teniet te gaan. Om de wegen niet aan al gehele vernieling prijs te geven zal zo spoedig moge lijk een nieuwe oppervlakte behandeling moeten worden- toegepast. Voor een zodanige behan deling komen in aanmerking De Poelweg, de Westerlan- derweg, de Koningsweg, de Slingerweg en de Gemene- landsweg, in totaal over een lengte van 10.18 K.M. De kosten worden geraamd op f 24055. De Heer Bosker vreest dat de raming te laag is. Gere kend is naar 45 cent per te behandelen M2. Spr. heeft inlichtingen ingewonnen in Texel waar men dezelfde procedure toepaste. Alen kan daar de kosten niet beneden de 50 cent per M2. houden. Is er aldus spr. wel reke ning gehouden met het af werken der kanten. Op Texel worden deze afgeploegd. Dat zal hier ook nodig zijn. De Voorzitter acht de cij fers door de gem.-opzichter geraamd wel betrouwbaar. Over het algemeen zijn diens ramingen vrij juist, eerder zelfs aan de hoge kant. Wethouder Lont waar schuwt er voor, voorzichtig te zijn met het af ploegen der kanten. De berm wordt daardoor te zwak en men zal er de zoden weer moeten op leggen. De Heer Bosker 't Is op Texel net als hier en daar doet men dat ook niet. De Voorzitter ..Blijkt het dat de raming wordt over schreden dan kan het bedrag altijd nog worden aange vuld." Het voorstel wordt daarop aangenomen. Aanbrengen beplanting Koogerweg en omgeving. B. en W. schrijven „In het vastgestelde plan van ruilverkaveling is aan de gemeente Wieringen o.m. toegewezen de volgens nieuw tracé aangelegde Kogerweg te Hippolytushoef met brede bermstroken, alsmede de aangrenzende buiten ge bruik zijnde eendenkooi en de ten Zuiden daarvan gele gen weidegrond, zulks met het doel van deze gronden wandelpark te maken." B. en W. hebben een ont werp laten maken voor de beplanting, daarbij welwil lend terzijde gestaan door de Ambtenaar van het Staatsbosbeheer de Heer v.d. Bremen te Wieringermeer. Met het plant-klaar maken van de grond worden de kos ten geraamd op f 5200. Daarbij komen dan nog uit gaven voor het aanleggen van wandelpaden en het ver wijderen van onkruid en braamstruiken, f 800.To- taalkosten f 6000: B. en W. besluiten aldus „Het zal wel geen tegen spraak ontmoeten dat, wan neer deze beplanting zal zijn tot stand gekomen, het aan zien der gemeente daardoor zeer zal winnen. Onze ge meente is al te zeer van bomen verstoken, zodat deze beplanting een welkome I aanwinst mag heten voor natuurschoon en voor ont- I spanning. Niet kan worden toegela- ten, dat het aldus ontstane park wordt gebruikt voor i spel en ravotten der jeugd, j Een streng toezicht hierop zal noodzakelijk zijn en het ligt dan ook in het voorne men hieraan strikt de hand I te houden." De Wieringerwerver brandweer wint 2 eerste prijzen en is nu kampioen van Noordhoïland en Utrecht. Op de j.1. Zaterdag te Bussum gehouden brand weerwedstrijden behaalde Wier-ingerwerf weer een kranige overwinning. Goed zó, mannen Hartelijk ge feliciteerd Nog even volhouden, en op 24 Juli a.s. is het Lan delijk Kampioenschap be haald Zie voor bijzonderheden over de wedstrijd pag. 3. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 21 Juli V.M. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op ond« 14 Juli 4.35 20.5 15 Juli 4.36 20. 16 Juli 4.37 20. 4.39 20. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.r 14 Juli 2. 2 2.z 15 Juli 3. 2 3.5 16 Juli 4. 7 4.J 17 Juli 5.17 5 (Vervolg pag. 2.) Hoog bezoek aan de Wieringermeer. i De Canadese Minister van I de Planning D. H. Porter, j vergezeld van zijn echtgenote j i benevens enige ambtenaren w.o. de heer Evelyn Brow- nell, Director of emmigrati- on bracht 12 Juli j.1. een be- zoek aan de W.-meer en I I werd op het Domeinkantoor - ontvangen door de rentmees- ter-dijkgraaf ir. A. Ovinge. UIT DE NOORD - OOST - POLDER. De Polder grondstoffenleverancier van Bouwplaten. „NOPRIET" stof. Talloos zijn de toepas- I singen. Het product is zeer Daar, waar de polder de geschikt voor dakbeschot en uitgestrekte korenvelden niet i kan met alle soorten dakbe- meer kent, waar de rijke1 dekking afgedekt worden, klavervelden het landschap zoals dakpannen, golfplaten, niet meer beheersen, daar asphalt, ook de geschiktheid I groeit een gewas, dat niet j voor platte daken met afdek- onder directe controle van j king van mastiek, dakteer of de mens staat, daar groeit j asphalt, voor plafonds, met 1 het riet. Daar groeit het j een pleisterlaag van cement eeuwig neigende, voortdu- of kalk. Het laatste kan men rend zingende riet, waarvan zien in de verwerking van Guido Gezelle zong in een het kantoor, dat in de fa- i van zijn meest populaire j briek gebouwd wordt. Ook gedichten, waarin hij spreekt' voor scheidingswanden en 1 van „het ruisen van het ran- binnenspouwmuren is deze bouwplaat het aangewezen materiaal. Zij is isolerend. ke riet." Doch nijvere mannen roei- i en dit riet uit. De ontgin- geluiddempend en kan met nïng moet voorwaarts gaan. Hier is geen tijd voor dich- een pleisterlaag worden af gewerkt, waarover behang terlij ke ontboezemingen en j kan worden aangebracht, romantische overpeinzingen Voor betonbekisiing kan 't dit gewas moet plaats ma ken voor andere, voor zoge naamde cultuurgewassen. Voorwaarts is het wacht woord van de werkers. En het riet moet zijn bestem ming hebben. Een economisch gebruik moet van dit on kruid gemaakt -worden. In binnenkamers is toen uitge- vochten, wat er mee zou gebeuren en heldere koppen hebben methodes bedacht om in een tijd van materi- aalschaarste dit riet op ef- j fectieve wijze te gebruiken. Op het Kampereiland is hierdoor een nieuwe indus trie gegroeid. Men maakt van dit riet bouwplaten, die in Neder land en misschien ook nog in andere delen van de we reld zeer welkom zullen zijn. De vervaardiging ervan ge goed worden gebruikt. Voor de verbinding aan de bewa- I pening worden haakjes bij- i geleverd. De voordelen zijn belang rijk. De aannemers zijn niet j afhankelijk van de invoer en de productie is momen teel zo, dat in de thans heer- I sende omstandigheden aan een redelijke vraag kan wor- j den voldaan. Het lage ge wicht van de rietplaat ver -1 oorzaakt geen zware belas ting, waardoor een lichte houtconstructie kan worden toegepast, dus besparing van hout, dat altijd nog in grote mate moet worden inge voerd. Deze jonge industrie staat nog in haar kinder schoenen en zij zal zeker een goette toekomst tegemoet gaan,- temeer waar ons land schiedt machinaal en hetvoorlopig nog beschikt over product draagt de verheven genoeg grondstoffen ervoor, naam van Nopriet, een naam Bovendien is onze polder nog die geen twijfel overlaat over lang niet uitgeput wat het de herkomst van de grond- riet betreft De Graanbeurs. Een beschouwing ov; de handel. Het loopt tegen de nieuv oogst en we hebben zo or oor weer eens te luistere gelegd, om vast te stelle hoe de handel zich- ontwil kelt. Op de buitenmarkt blijl dat onze landbouwers hu bedrijven steeds meer gaa mechaniseren. Er is n.lT le vendige handel in tractore van diverse merken. Oo kleinere landbouwwerktuige worden vlot door fabrikar ten geplaatst. De graanbeurs zelf is vr kalm. Win terzaaigranen wol den flauw afgenomen, aan gezien expert nog zeer dubi eus is. Koolzaad dat, W2 opbrengst betreft, er behoorlijk uitziet, worc orkoop verkocht op ee basis vochtgehalte van 10" Het weer zal straks een be langrijke rol bij de prijs vaststelling spelen. Peulvruchten zijn voor d zaai vrij vlot te verkopen over de opbrengsten durve: de landbouwers zich niet ui te spreken, daar deze d laatste jaren niet aan taxatie toekwamen. In de vlashandel is he zeer stil. 'Het slechte wee van de laatste tijd doet d kooplui aarzelen. Bepaalde soorten A-pot er zijn goed verhandelbaar. De markt van karwij ei maanzaad is stil. MIDDENMEER. TWEE DIENSTAUTO'S RAMMEN ELKAAR. Doordat één der bestuur ders, naar verluidt, niet vol doend? had uitgezien, kwa men Vrijdagochtend op he kruispunt SlootwegHoorn seweg voorbij M.-meer dienstauto's niet onzach met elkaar in botsing. Eer der inzittende klaagde ovei inwendige pijnen, hoewe overigens alles zich beperkti tot materiële schade. D> politie maakte van een er ander procesverbaal op. IS van de Koningstraat NAAF Telefoon blijft No. 55. DUIJNKER's Automobielbedrijf Hippolytushoef. Dodge Volkswagen Sarolea - motoren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1