UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN-WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. OVERDRACHT VAN LANDBOUWGRONDEN. NIEUWE BONNEN. 1 Zaterdag 17 Juli 1948 Derde Jaargang No. 69 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Wetsontwerp tegen versnippering van bedrijven. Het thans bij de Staten-Generaal ingediende wets ontwerp „Regeling aangaande enkele rechtshandelingen met betrekking tot landbouwgronden" beoogt de over dracht van landbouwgrond onder toezicht van de Grondkamers te brengen om de versnippering van landbouwbedrijven tegen te gaan. door gebrek aan kleine ge- j gadigden, in het tweede door gebrek aan bedrijven die1 grond kunnen missen. Het voorschrift met be trekking tot de minimum- bedrijf sgroot-te houdt niet j in, dat de Grondkamer een Geldig van 18 t.m. 31 Juli. 0471 Brood 800 gr. brood (Geldig t.m. 24 Juli)., B 067 800 gram brood (Geldig t.m. 24 Juli).! C 069 400 gram brood splitsing van grotere bedrij- i (Geldig t.m. 24 Juli), ven mag toelaten tot het D 077 800 gram brood In de Memorie van Toe lichting die door de Hoofden van zes Departementen, met als eerste endertekenaar de Minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening, is ondertekend, betogen de bewindslieden, dat wettelijke bepalingen ten aanzien van de vervreemding van land bouwgronden voor de Neder landse landbouw noodzake lijk zijn. In de landbouw dient voor alles naar verla ging van de kostprijzen ge streefd te worden, wil con currentie met het buitenland mogelijk zijn en afzet in het buitenland kunnen plaats hebben. Verlaging van de kostprijs zal moeten worden verkregen door de exploita tie zo rationeel mogelijk te doen geschieden. Rationeel grondgebruik. De voorgestelde maatrege len beogen een rationeel ge bruik van de grond te hand haven en te bevorderen. In vele streken van het land zijn de landerijen slecht ver kaveld, de percelen van één bedrijf zijn in zulke geval len op aanzienlijke afstand van elkaar en van de boer derij gelegen, hetgeen een economisch doelmatige ex ploitatie in de weg staat. Door middel van ruilverka veling wordt in deze toestan den verbetering gebracht, maar ten einde de hierme de bereikte resultaten ook voor de toekomst veilig te stellen en tevens ook thans buiten de ruilverkaveling om verdere versnippering van gronden te voorkomen, is ingrijpen- van overheidswege nodig öp die momenten, waarin wijziging in-de eigen dom of in het gebruik van de grond optreedt, zoals bij- voorbeeld geschieden kan bij verkoop, bij veranderingen in de verpachting of bij de verdeling van geërfde grond. De wet bedoelt de mogelijk heid voor dit ingrijpen te scheppen door de Grondka- j mer, d.i. het lichaam, dat krachtens het Pachtbesluit met de uitvoering van een belangrijk deel der pacht- wetgeving is belast, behalve de beoordeling van pacht- overdrachten, ook die ten aanzien van eigendomsover drachten in handen te geven, benevens het onderzoek of door bepaalde eigendoms- respectievelijk pachtover- j drachten eventueel de be langen van de landbouw j worden geschaad. Wanneer van een goed verkaveld be drijf een perceel verkocht. zou worden aan iemand, die j op aanzienlijke afstand daar- j van zijn overige bedrijf heeft, zal de Grondkamer aan deze overeenkomst haar i goedkeuring kunnen ont- j houden, terwijl, wanneer in 1 andere gevallen de mogelijk- 1 heid zich voordoet, daarvan j tevens gebruik zal worden gemaakt om de verkaveling in positieve zin te verbete- Minimum grootte. Behalve ten aanzien van de verkaveling stelt het ont werp ook regels met betrek king tot de verdeling van het land over de landbouwbe drijven. Het Nederlandse probleem van een groot aan tal bedrijven, te gering van omvang om rendabel te kunnen zijn, is wegens het gebrek aan grond bijzonder nijpend geworden. Het is be- i slist noodzakelijk, dat het j aantal oneconomische be- drijven niet groter wordt. Uitgaande van de door de Regering gestelde norm, dat i een landbouwbedrijf ten 1 minste aan de ondernemer en zijn gezin een volledig j bestaan moet kunnen ver- I schaffen, zal de Grondka- i mer in het concrete geval moeten beoordelen waar de minimumgrens is gelegen, i rekening houdende met i grondsoort, aard van het j bedrijf, bedrij fstype van de i streek en dergelijke omstan- digheden. Zij zal in het al- i gemeen aan deze minimum- grens sterk de hand moeten houden. Het is de bedoeling j dat de Grondkamer voortaan haar goedkeuring zal kunnen onthouden aan cvereenkom- sten, waardoor goed rende rende bedrijven in niet meer rendabele zouden worden gesplitst, maar bovendien wil het wetsontwerp bevor- 1 deren dat te kleine bedrijven worden vergroot tot de nood zakelijk geachte minimum- omvang. Dit zal kunnen ge schieden in gevallen van grondverkoop aan bedrijven, wier omvang reeds voldoen- de is, terwijl in de nabijheid kleine bedrijven liggen, waar- van de boeren bereid en in staat zijn enkele percelen bij te kopen. Verwerft zulk een overeenkomst niet de I goedkeuring van de Grond- kamer, die een naar haar oordeel eerder in aanmer king komend gegadigde voordraagt, dan staat het de eigenaar vrij zijn grond niet te verkopen zo hij met het voorstel van de Grondkamer niet accoord gaat. De eige naar, of pachter, van het kleine bedrijf, die als gega digde optrad, is evenwel aan zijn toezegging gebonden. De afstand van grond van grote aan kleine bedrijven komt uiteraard alleen in aanmerking, wanneer de economische grondslag van het grote of middelgrote be drijf niet wordt aangetast, terwijl over het algemeen in streken, waar het grote en middelgrote bedrijf,^res pectievelijk alleen het kleine bedrijf overheerst, geen mo gelijkheid tot sanering op de aangegeven wijze mogelijk zal zijn. In het eerste geval minimum is bereikt. Het wetsontwerp bepaalt, dat. de grote en middelgrote bedrij- I ven gehouden moeten wor- j den op een omvang, welke 1 voor streek en bedrij fstype als normaal kan gelden. Het ontwerp, dat er van I uitgaat, dat landbouwgrond zoveel mogelijk moet worden 1 gebruikt door hen, die hun hoofdberoep in de landbouw I hebben, verschaft de Grond- Geldig t.m. 24 Juli). 0481 Brood 200 gr. brood (Geldig t.m. 24 Juli). 051 Alg. 400 gr. brood of één rants. vermicelli, enz. 052 Alg. 250 gr. boter of mar garine of 200 gram vet 059 Alg. 250 g. boter of mar garine of 200 gram vet 072 Alg. 125 gr. boter of mar garine of 100 gram vet 044 Vlees 100 gram vlees 045 Vlees 300 gram vlees bedrijfs- kamer de mogelijkheid zorg 046 Vlees 100 gram vlees Wieringermeer. Terug in het Vaderland. Welkom Met de „Zuiderkruis" keerden j.l. Woensdag te rug uit Indië de navolgen de Wieringermeerders D. Crans, Wieringerwerf H. en P. Klaver, M.meer We wensen hen geluk met hun behouden thuis komst, en spreken de wens uit dat hun opofferingen niet tevergeefs zijn ge weest,, en dat zij spoedig hun plaats in het burger- i leven mogen terug vinden. te dragen, dat landbouw- j grond niet in te grote mate voor zelfverzcrging of als 1 bron van neveninkomsten j wordt gebruikt. 058 Alg. 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas B 068 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas. 071 Alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstl. kaas De koopprijzen. 060 Alg. 225 gram huishoud- Met betrekking tot de zeep of 180 gr. toiletzeep prijsvorming zijn in het ont- j 073 Alg. 450 gram huishoud- I werp een aantal bepalingen zeep of 360 gr. toiletzeep opgenomen op grond van de 053 Alg. één ei. overwegingen dat beheersing 056 Alg. 125 gram koffie der koopprijzen o.m. met het 057 Alg. 50 gram thee oog op de grote landhonger E 079 500 gram bloem enz. noodzakelijk is. Het is even- j 050 Alg. 500 gr. suiker enz. wel niet mogelijk gebleken, 81 Versnaperingen 200 gram in de wet zelf een prijsi'ixatie choc., suiker, enz. op te nemen, zodat te dien 84 Versnaperingen 100 gram aanzien moest worden vol- choc., suiker, enz. staan met een bepaling, dat bij Algemene Maatregel van TOESLAGKAARTEN. Bestuur nadere regelen om- i Tot en met 31 Juli zijn trent de koopprijzen van geldig de bonnen van landbouwgrond zullen wor- strook L. den vastgesteld, terwijl cle 1 nadere uitwerking voorts aan verordeningen van de j Grondkamers is overgelaten, j De controle op eigendoms- overdrachten zal plaats heb -1 ben zowel bij onderhandse Schager Markt. Schagen, 15 Juli 1948. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt9 stuks verkoop als bij verkoop in Paarden f 400—1100 2 Veu lens f 75150 2 Stieren Centrale 12 Geldekoeien (mag.) f 350—500 37 Idem (vette) Centrale 8 Kalf- koeien f 550—725 4 Pinken Centrale 74 Nucht. kalve ren Centrale 70 Schapen (mag.) f 6585 11 Idem (vette) Centrale 61 Lam meren f 2535 5 Bokken en Geiten f 15—45 42 Big gen f 4060 27 Konijnen f 2—10 44 Kippen f 3—5. het openbaar. In het eerste geval moeten alle over- drachts - overeenkomsten bij (mag.) f 350—500 37 Idem j de Grondkamer ter toetsing (vette) Centrale; 8 Kalf- worden ingezonden, bij ver- koop in het openbaar vooraf toestemming bij de Grond kamer worden aangevraagd, terwijl de veilingsvoorwaar den eveneens door de Grond- j kamer moeten worden goed- gekeurd. De Hypotheekbe- waarder mag geen over- schrijving verrichten dan nadat a-an de eisen der wet \V°Ulaan. Daar krachtens of in de zijlinie tot in d9 A.M.V.B. een maximumprijs tweede graad (broers en I zal gelden, zal bij verkoop in het openbaar bij het over schrijden van deze maxi mumprijs niet aan de meest biedende kunnen worden gegund. Wanneer verschei- dene gegadigden de maxi mumprijs bieden, heeft c!e Grondkamer de bevoegdheid het land toe te wijzen aan de grondgebruiker, die het land het meest nodig heeft, of bij wiens bedrijf het land het gunstigst gelegen is Recht van voorrang voor de pachter. Een belangrijk nieuw be- ginsel komt tot uiting in de bepaling dat de pachter een recht van voorrang verkrijgt om het door hem gepachte land te kopen. Zowel van on- derhandse als van openbare verkoop moet de pachter van de grond in kennis worden gesteld, zodat hij in de ge legenheid zal zijn van zijn voorrecht gebruik te maken. Het ontwerp maakt met be^ trekking tot deze bepaling i slechts een uitzondering ten gunste van bloed- of aanver wanten in de rechte linie, zusters) van de eigenaar. Voorts kan de Grondkamer aan dit recht van voorrang voorbijgaan, indien door ver koop aan de pachter een slechte verkaveling besten digd zou worden, terwijl af wijking eveneens mogeliik is, wanneer de bedrijfsvoering van de pachter niet behoor lijk is geweest. Erfrecht. Het ontwerp heeft geen betrekking op eigendoms overgang krachtens erfrecht, hoewel dit evenzeer uit landbouwkundig oogpunt ongewenste toestanden op de gebieden van verkaveling en bedrijfsgroot-te kan be werken. Deze materie vereist echter afzonderlijke, nauw gezette bestudering daar de algemene beginselen van het Burgerlijk Recht, en van het Erfrecht in het bijzonder, er ten nauwste bij zijn betrok ken. Beroep. Van de beslissingen der Grondkamers is beroep open gesteld op de Centrale Grondkamer te Arnhem. MOTOR ONGELUK. De kantonnier B. v.h. te Slootdorp en thans geëvacu eerd te Barsingerhorn maak te Donderdagmiddag in de Kooltuinen met de motor op een voor hem onverklaar bare wijze een slipper, waar bij hij vrij ernstig te pas kwam. B. werd door Dr. Tamsma, die ijlings gewaar schuwd was, per auto thuis gebracht. Een duimbreuk en lichte hersenschudding had het slachtoffer opgelopen, terwijl het moterrijwiel vrij ernstig beschadigd was. NED. HERV. GEM. W.-meer. Voer de 2e maal beroepen. Naar wij vernemen zal er door de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van W.meer een beroep worden uitge bracht op Ds. C. Wiegers te St. Pancras. Dit is de tweede maal dat Ds. Wiegers een beroep naar deze gemeente ontvangt. Vlug en Vaardig. De bewoners van Slootdorp hebben afgelopen week weer kunnen 'genieten van de sport. Zo wonnen Dinsdag avond VI. en V.-Heren van D.W.O. met 5—2. VI. en V. speelde groten deels met zijn reserves, als Bijsterveld en Bijpost. Eerst genoemde wist zelfs al heel spoedig te scoren. D.W.O. verweerde zich goed, mist alleen nog schutters, maar uit goede bron vernamen we, dat D.W.O. getraind zal wor den door de handbalprofs uit i het kamp, dezelfde cüe VI. en Vaardig de eerste beginse len van handbal bijgebracht hebben. Met flink trainen komt het met D.W.O. dan ook wel in orde. Woensdagavond was de grote avond, de re- 1 vanchewedstrijd Vlug en Vaardig tegen het kamp Slootdorp. Het gehele kamp was present, om hun mannen aan te moedigen. Af en toe waren we in de veronder stelling, dat we in het hartje van de Jordaan waren. Om 8 uur floot scheidsrechter Trompetter van De Haukes, het signaal om te beginnen. In snel tempo ging de bal van hand tot hand, al spoedig braken de dlrie prima spelen de Turnomannen uit Amster dam door en doelman Struik had het nakijken.' Men zag in, dat het geen peuleschilletje zou worden deze keer. pakte flink aan, een doorbraak en het was 1-1. Tot de rust ging het vrijwel gelijk op. eindbtand 5-4 voor de kampmannen. Na de rust al weer spoedig verrassende doorbraken van het trio, en met succes, VI. en Vaardig kreeg het zwaar te MAANSTANDEN 191S. Woensdag 21 Juli V.M. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op ondei 18 Juli 4.40 20.5? 19 Juli 4.41 20.5C 20 Juli 4.42 20.4C HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m 18 Juli 6.22 6.4' 19 Juli 7.12 7.4: 20 Juli 8. 7 8.3: Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 18 JULI. Aanwezig de Heren Reits ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezig de Heren v. Kolk, Nw. Niedorp Dekke 't Zandt. Zondagsdienst Artser Van Zaterdag 17 Juli 16 tot Maandag 19 Juli 8 u. v.n zijn bij geen gehoor bij d eigen arts alleen voor spoec gevallen aanw ezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogk? I mer, Schut Bouwmai Schreuder, Koning, Groen I hart, Verheul. VRIJGEMAAKTE GEREF. KERKEN NU IN DE NED. HERV. KERK. Nadat de cantine te W.wei niet langer kon worden ge bruikt voor het houden va j kerkdiensten is de Kerkeraa \rt. 31 K.O er in geslaagd een oplossin I te vinden. De kerkdienste: zullen vanaf Zondag voor taan gehouden worden in d Ned. Herv. Kerk te W.wer: waarop we belangstellende) gaarne attent maken. Medembük. CONCERT. Uit»enodig. door het Tamboerscorp gaf Harmonie „Crescendo o.i.v. Jan Masereeuw Zater dagavond een openluehtcon minder gunstige wc er doo een talrijk publiek werd bij tane bijval zeer in de smaak viel. VISAFSLAG. In de week van 5 t.m. 1( slag aangevoerd 3113 L.36 —1.58 126 p. lij naai f 2.56—2.97 102 p. bot f 0.60 1580 baars f 0.26—0.36 646 snoekbaars f 0.660.84 p fcarper f o.52 66 p. ble f 0 10 856 p. voorn f 0.03. verantwoorden en had hande tekort om d1eze technisch vee pelende mannen te hou den, Nog 2 maal wisten VI. en Vaardigmannen te doe len, c'c kampmannen echte 5 maal, zodat met recht re I vanche door het kamp is ge nomen. 10-6, Zo zien we heren, dat er noj veel valt te leren, vooral be heerst spelen en niet moppe ren als het verloren spel is. Het was een zware parti maar het had wel even ander; gekündt Een volgende kee beter jongens, het was mooie partij. De mannen va' Flevo onze complimenten, a.s. Zondag rust. Woensdagavond Dames tegen Tonegido 2, om 7 uur. Heren 1 tegen Comb., 8 uui

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1