Derde Jaargang No. 70. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. WEGMETINGEN. Medemblik. Woensdag 21 Juli 1948 Redactie SecretariaatKJieitstraat No. 12, Hlppolytushoei Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Etalage- en Reclameverlichting. In October 1947 werd ten aanzien van de étalagever lichting bepaald, dat deze voor de middag- en avond uren met ingang van een half uur na zonsondergang tot het tijdstip, waarop de verkoop in het betrokken winkelbedrijf wordt beëin digd, is toegestaan. Tegelij kertijd werd er op gewezen, dat het verbod van lichtre clames inclusief neon-ver- lichtihg gehandhaafd blijft. Sindsdien heeft het Mi nisterie van Economische Zaken tal van verzoeken uit kringen van handel en in dustrie ontvangen om de beperkende dan wel ver bodsbepalingen voor étalage- en reclameverlichting op te heffen. Het Ministerie beseft wel degelijk het belang var. het bedrijfsleven bij deze vor men van verlichting en is dan ook niet ongevoelig voor de aangevoerde argumenten. Een voorlopig onderzoek heeft echter uitgewezen, dat, nog afgezien van de conse'- quenties voor de kolenposi- tie, de capaciteit der elec- triciteitscentralen een ern stig beletsel vormt voor con cessies op dit terrein. Ten gevolge van de gelukkige toeneming van de industriële bedrijvigheid is de belasting der centralen tijdens de z.g. „spitsuren" reeds tot het ui terste opgevoerd. Elke verho ging van het stroomverbruik zou derhalve tot overbelas ting tijdens de spitsuren lei den en moeilijkheden ver oorzaken, zoals deze zich bij verscheidene centralen in de St. Nicolaas- en Kerstweken van» het vorig jaar, toen de étalages tot 22 uur verlicht mochten blijven, hebben voorgedaan. De van sommige zijden gedane suggestie, het electri- citeitsverbruik binnen de grenzen van de bestaande rantsoenen geheel vrij te laten en de verbruikers dus in de gelegenheid te stellen hun meerverbruik voor éta lage- en reclameverlichting door bezuiniging op het nor male verbruik te compense ren, is niet aanvaardbaar. Immers, indien daaraan ge volg werd gegeven, zou het verbruik zich atuomatisch nog meer dan thans op de spitsuren concentreren. Het probleem der „spits- urenbelasting", dat ook in andere landen aan de orde is, wordt bestudeerd. Eerst nadat het resultaat van de ze studie bekend zal zijn, kan worden overwogen of aan de verlangens van het bedrijfsleven en de industrie kan worden tegemoet geko men. De bestaande bepalin gen ten aanzien van de éta lage- en reclameverlichting moeten daarom voorshands onverminderd van kracht blijven. MEDEMBLIK. WEER THUIS. Donderdagavond blies Har monie „Crescendo" een mu zikaal welkom toe aan de zoon van de familie Ka tuin, Achtereiland, die bij 't uitbre ken van de oorlog als mari neman ons land verliet en o.m. de strijd in.de Javazee meemaakte. Wanneer de Oranjewimpel uit De Raad van ministers heeft richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van de oranjewimpel. Er zal worden gevlagd met deze wimpel bij verjaardagen van alle leden van het Koninklijk huis en op feestelijke gelegenheden, waarbij de twee-eenheid Ne derland-Oranje tot uiting wordt gebracht. Maar niet op nationale feestdagen, bv. op 5 Mei, en bij die gelegen heden waarbij de vlag half stok wordt gehesen. Vele weggebruikers zullen zich hebben verwonderd over het achtwielige instrument, dat achter een auto, lang zaam over de wegen rijdt. Het is de „Viagraphe", die wordt gebruikt om de vlak heid der wegen te meten. Het bestaat uit vier kleine, tweewielig^ beweeglijke brug gen, die twee aan twee zijn verbonden met de uiteinden van twee, beweegbare brug- I gen zonder wielen. Deze1 twee z.g. secundaire bruggen zelf zijn weer vastgemaakt aan een hoofdframe. Men j stelle zich de werking aldus I voor het voorste wieltje zakt in een kuiltje, maar het tweede wieltje is daar nog niet aangeland. De verzak- king van her eerste wieltje wordt dus door de brug ge reduceerd doorgegeven. Het j doel van de bruggen is nu, het midden van het hoofd frame nagenoeg horizontaal aan de richting van de weg te doen lopen. Met het mid den van het hoofdframe is echter weer een Wieltje ver bonden, dat in contact komt met de oneffenheden van de weg. Een pen registreert de bewegingen van het wieltje i op een papierrol. Momenteel j j heeft men met de „Viagra- phe" bijna het hele rijkswe- gennet opgemeten. Over enige jaren hoopt men dit i te herhalen dan kan men nagaan, welke funderingen j zich het best hebben gehou den. Weet u wat de beste weg blijkt te zijn Die over de Afsluitdijk. Het Par. De Brandweer van Wieringerwerf Dank zij de schitterende prestaties van de Brand weer Wieringerwerf in de wedstrijden te Anna Pau- lowna en Bussum, mag dit corps a.s. Zaterdag te Bussum deelnemen aan de wedstrijden om het lande lijk kampioenschap der Vrijwillige Brandweren, waar de 12 beste corpsen van Nederland bijeen zui len zijn. Wanneer men er nota. van neemt dat deze wed strijden begonnen zijn met 323 ploegen, is het deelne men aan de finale op zichzelf reeds een onder scheiding. We hopen, echter dat het Wieringerwerf gelukken zal onder leiding van zijn energieke commandant W. Hoes, zegevierend uit de strijd te voorschijn te komen als LANDELIJK KAMPIOEN INDRUKKEN UIT DE NOORD - OOSTPOLDER. De jacht gaat open. De jacht op de hierna ge noemde wildsoorten is gedu rende de volgende tijdvak ken geopend B. Klein wild Patrijzen van 1 Sept. 194831 Dec. 1948. Fazantenhanen van 1 Oct. 1948 t.m. 31 Jan. 1948. Fazantenhennen van 1 Oct. t.m. 31 Dec. 1948. Houtsnippen van 15 Oct. 1948 t.m. 31 Jan. 1949. Ha zen van 1 Oct. 1948 t.m. 31 Dec. 1948. Korhanen van 15 Nov. t.m. 31 Dec. 1948. C. Waterwild Alle soor ten ganzen, behalve brand- ganzen en Canadaganzen van 1 Aug. '48 t.m. 15 Febr. 1949. Alle soorten eenden be halve bergeenden en eider- eenden van 1 Aug. 1948 t.m. 15 Jan. 1949. Watersnippen van 1 Sept. 1948 t.m. 15 Jan. 1949. Meerkoeten van 1 Sept, 1948 t.m. 15 Jan. 1949. Goudplevieren van 15 Oct. 1948 t.m. 15 Dec. 1948. Het vangen van waterwild door middel van eenden kooien is slechte toegestaan t.a.v. alle soorten eenden, behalve bergeenden en ei- dereenden, gedurende de periode van 1 Aug. 1948 t.m. 15 Jan. 1949. Kent U Noordkclland i?on<J aa?. nEnkwuiu n' Groet, Heiloo. Den Beider, Hoorn, Langedijk, Petten, De Rijp, Schagen, Schoorl, Texel, Uitgeest, Wieringen, Wierin- germeer, Wijk aan Zee en Zaandam. STEMPELTOCHT. Door de Federatie van V.V.V. 's in Noorcïhölland boven het i Noordzeekanaal is gedurende de zomer van dit jaar een stempeltocht georganiseerd, Bij alle aangesloten V.V.V.'s zijn kosteloos boekjes verkrijg i baar waarin de stempels der te bezoeken plaatsen verza- meld kunnen worden. I Het bezoeken der 24 plaat sen kan over de periode Ju li, Augustus en September ver deeld worden naar eigen be lieven. Het is eveneens on verschillig met welk vervoer middel de tochten gemaakt worden. De tocht kan in elke plaats beginnen. terwijl de volgorde door de deelnemers zelf bepaald kan worden, Bezocjit moeten worden j Alkmaar. Akersloot, Bergen, 1 Beverwijk, Callantsoog, Cas- tricum, Egmond Binnen, Eg- I Zij, die het boekie voorzien van stempels en 50 ct, aan postzegels vóór 1 October a.s, hebben ingezonden aan het bureau van de Federatie van V.V.V.'s in Noordholland te Aikmaar ontvangen in verhou ding tot het aantal verkregen "tempels alleraardigste sou- Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door V.V.V.- Wieringermeer. Ir. Smeding-, plein 1, Wieringerwerf en door V.V.V. Wlieringen, Zwinstraa't 44, Den Oever, alwaar stem- oelboekies eveneens verkrijg- baar zijn Vanaf 14 Juli zijn bedoelde stempelboekjes ook verkrijg baar in Hotel Smit te Mid- dénmeert. „Moerasandijviestraat is 'n woord, dat men na een be zoek aan de Noord-Oostpol der niet licht meer vergeejt. Het lijkt me toe, dat de post geen nader«j plaatsaandui-! ding meer nodig heeft als de ze straatnaam maar op de en veloppe voorkomt. Want waar zal men een straat met zo'n bijzondere naam arlders zoe ken dan in de N.O.P. Er z.ijn meer van zulke lypiscne namen. b.v. „Neushoornweg' en „Mammoethtocht." Ja, in de N.O.P. is alles 'n beetje bijzonder. een beetje buiten de maat, een beetje anders dan anders. Als je er als Wieringermeer der komt met het idee een jongere broer te ontmoeten, dan ontkom je niet aan de in- dtuk, dat die jongere broer dan toch wel behoorlijk uit de kluiten gewassen is en zijn voorganger behoorlijk over 't hoofd is gegroeid. Voor elke bezoeker is daar veel te zien en zeker voor 'n inwoner uit de Wieringer meer, die er heen gaat met '1 voornemen die nieuwe polder eens aan de zijne te toetsen. Allereerst ziet men er heel wat van hetgeen men er ver wacht te zien in deze tijd van het jaar. Rijpe en rijpende ge wassen in een weldadig aan doende afwisseling haver, gerst, aardappelen, blauwmaan zaad, vlas, tarwe, klavers in alle soorten, gerst, enz. Haaks op de schier eindeloze wegen strekken de velden zich onaf zienbaar ver uit en de hori zon wordt slechts nu en dan onderbroken door het silhouet van een hooimijt of een boer derij en slechts een enkele maal door een klein centrum van beweeglijkheid en actie, in de vorm van een arbeiders- kamp of het begin van 'n dorp Men kan kilometers rijden zonder een mens te zien en waarbij men zich gaat afvra gen hoe dit alles tot stand kwam. We passeren bruggetjes in alle uitvoeringen en ook de Baillybrug ontbreekt er niet. Er zijn bruggen welke volgens een opschrift niet meer dan 2 j ton kunnen dragen, maar waar een trailer met stalzolderma- teriaal, die totaal 35 ton weegt rustig overheen rijdt. Na het oasseren ligt het brugdek ech- j I ter 15 cm. lager We treffen er ook de gezel lige pontjes aan die we nog kenden uit de geboortetijd van de Wieringermeer. Even' als toen, zijn ook nu de tradi tionele pontjesbazen zeer ge- I voelig voor een sigaar, i In het centrum van het spin- neweb van wegen, kanalen en tochten ligt Emmeloord, het hart van de N.O.P. Hadden de wegwijzers het ons niet verteld, dan hadden we er echter toch niet aan ge twijfeld dat we nader kwamen aan een stad in wording. Het wordt drukker op de wegen, zij worden ook minder best, als bewijs van de meerdere last die zij hebben te torsen. De horizon verdwijnt achter bo men en bouwsels. Wij worden nog even opge houden door een koppel jong vee, dat wordt verweid en dat ons opnieuw herinnert aan de „embryonale tijd" van de Wieringermeer, En dan zien we dingen, die we niet direct verwachten, We rijden een nederzetting binnen die ons begrip „dorp' ver te boven gaat, daar dit i zich door de jaren beperkt heeft itot Slootdorp, Midden- meer en Wieringerwerf Keurige. goed onderhouden voortuinen in het bewoonde j gedeelte, vlakke straten, glad geschoren gazons. Breed en ruim zijn de straten, waarlangs gevels met de nodige afwisse- ling. Bewoners met gelukkige ge zichten, spelende kinderen De bouwnijverheid buiten de 1 dorpen is zeer gering; goed i geteld hebben wij één boerderij in aanbouw gezien en een paar woningen. Maar in het dorp schijnen alle bouwvakarbeiders uit de omgeving te zijn saamge- stroomd om de woningnood, die er zeer zeker groot is, te helpen lenigen en de door de oorlog ontstane achterstand in j te lopen. Huizen in verscheiden vorm en grootte. Kapitale heren huizen, welker voorgevels straks een passende wand vor men voor het voornaamste plein, Gezellige arbeidersw(b- ningen tegenover scholen en kantoorgebouwen. En het moet ons van het hart: het aanzien dezer bouw werken bevredigt heel wajt meer dan onze Toren-, Kerk- of Meeuwstraat. Zelfs aan 'n enkele straatwand heeft men nog eens prettige en harmoni sche afwisseling weten te ma ken én hierom én om de I keurig onderhouden straten en gazons, hebben wij als Wierin- germeerdorobewoner Emmel oord benijd. Benevens dat alles loopt men zo nu en dan een goeie kennis tegen het lijf en ziet men er meer bekende gezich ten van 15 jaar terug. Marknesse, ook een van de toekomstige wooncentra, heb ben we ook „genomen". We raden U echter aan dll voor lopig maar over te slaan, als U plan hebt de N.O.P. te be zoeken. Alle straten lopen er dood en men moet achteruit deze kampong verlaten langs dezelfde weg als men er in kwam. Wij waren er schijn baar te weinig bekend, want zulk een tegenstelling met Em meioord kan toch haast niet mogelijk zijn. Toen we langs een andere weg (erug gingen, zagen we om de 2 km. een boerderij van het type zoals bier de grootste. Nadat we deze eerst hebben geroken en ons heb ben afgevraagd wat onze neus „streelde", ontdekten we een grasdrogerij zoals er meerde re in deze polder zijn. Wii zagen nog een glimp van de rietlanden; het onont gonnen deel van de N.O.P. Ook dit brengt echter geld op. Het riet wordt verwerkt tot bouwmateriaal of verma len tot veevoer. Zijn we goed ingelicht dan brengt een h.a. ••'et in de N.O.P. f 800.- op Wat denken onze pachters van een rietcultuur Als U er belang in stelt, breek er dan een dag uit en ga er ook eens kijken. Pio nierswerk is mooi en houdt voor een echte Nederlander! zijn bekoring MAANSTANDEN 1948. Woensdag 21 Juli V.M. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 21 Juli 4.44 20.48 22 Juli 4.45 20.47 23 Juli 4.47 20.45 24 Juli 4.48 20.41 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m 21 Juli 8.41 9.12 22 Juli 9.27 9.4' 9 57 10.1' 24 Juli9.57 10.1' Nog dit jaar nieuwe kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen m omloop. Oude munten zullen geleil dclijk verdwijnen. I Volgens een in het staatsl opgenomen besluit vaf de regentes zal de Muntwet 1943 op 1 Augustus a.s. il ing treden. Het doel val deze wet is om de samen! stelling van de muntcircul latie en de inrichting val het muntwezen in overeenl stemming te brengen mei de sedert het tot stand kol van de muntwet 190| el het in de bezettingsjaren il omloop gebrachte zinkei geld uit het Nederlandsl muntstelsel te verwijderen.I De niéuwe munten zijnf tikkelen kwartje el dubbeltje en ronde bronzef stuivy en cent. Deze munl ten zullen nog dit jaar il worden gebracht e| voorshands worden geslagel met de beeltenis van H IVI Koningin Wilhelmina. 1 De zilveren rijksdaalder el gulden blijven cp de voeT van de nieuwe muntwel gangbaar. De andere oveal eenkomstig de muntwet 19o| geslagen munten (dus oo[ de zinken munten) blij vel voorlopig wettig betaalmicl del doch zullen geleidelijl buiten omloop worden gel steld. Het ligt in de bedoelinl d coupures, welke na cl nieuwing niet zulli I srugkeren, t.w. de halve gul den» twee-en-een halvl I in te treil Itjes el kwartjes gal op een late tijdstip volgen. Op de Gem. Visafslag werl in de week van 12 tm. l| Juli aangevoerd' 8252 p. Kuilaal f 1.30; 100 tenaal f 2.90; 226 p. b£ q,J"58' ?44 p baars f 0.33 932 p. snoekbaars f 0.83; j| grove blei i' 0.05; 364 voorn f 0.-Ö3. 275 kg. nesj De vermelde prijzen die per pond. Br. Uitgave Stichting Flevo Bodl Verantwoordelijk redacteur! tevens redacteur voor Wii ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12. Hippolytushoel Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringeil meerj. a I Fazantstraat 11, Wieringeil werf. Voorzitter G. P. Kistemakel Wagenpad H 46. Middenmef Telefoon 20 Nw. Almersdorl Drukkerij Corn. J. Boskel Telef. "Hippolytushoef No. li Hoofdstr. 14, Hippolytushoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1