UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NATIONAAL COMITÉ. KABINETSFORMATIE MISLUKT. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 24 Juli 1948 Derde Jaargang No. 71 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan iijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van hoogste 4 regels. ten UITZICHT. Dat is een vreemd woord voor ons mensen van de twintigste eeuw geworden. Kom maar eens in een grote stad op een bovenwoning. Je zit overal ingesloten tus sen muren en je ziet bijkans de blauwe hemel niet. De bewoners mogen altijd sta ren op dezelfde muren en platjes en tuintjes. Daar is geen uitzicht. En als zulke mensen dan ook eens hun vacantie in een dorp door brengen en ze kunnen dan van zich af zien, dan halen ze verruimd adem. Gods wijde luchten ongehinderd te mogen aanschouwen is een voorrecht voor iemand die altijd opgesloten zit tus sen muren. Het leven wordt er eentonig van. De mensen worden er droefgeestig en neerslachtig van. Want een mens houdt van uitzicht, van de wijde blik. Hij wil -ruimte en geen begrenzing. Voor kinderen uit een stad is het in de zomer op het platte land een feest. Ze hebben de ruimte. In onze bewogen tijd levep we op zo'n bovenver dieping zonder uitzicht. En we minnen toch zo de ruimte. We willen toch zo graag on gehinderd van ons af zien en een doorkijkje hebben. Het wordt ons echter niet ge gund. De begrenzing wordt al enger, het uitzicht al meer ingeperkt. En dat benauwt ons meer dan we zeggen. Och je praat daar niet elke dag over. Wat geeft het je ook Je hebt immers toch zelf niets te zeggen Maar in ons hart is het verdriet dat we zo benauwd wonen. En met alle harts tochten die ons zijn zouden we het somtijds wel uit wil len schreeuwen geef ons toch uitzichtWaarom moet het in de wereld nou zo benauwd zijn en zo onzeker, zodat je je altijd voelt op gesloten in een kooi Waar om moet de levensvreugde versomberd worden door dat akelige uitzicht, door het kijken tegen de muien der verdeeldheid Kan dat nou werkelijk niet anders Moet je dan perse in een versom- j berde wereld leven in een i wereld waarin het uitzicht steeds geringer wordt U zoekt het antwoord orj die vraag Welnu hier is het antwoord ja. we moe ten in een wereld zonder uitzicht leven we moeten in ons persoonlijk leven zonder uitzicht leven, wan neer die wereld en wij het Woord Gods niet willen aan vaarden. Dat- is de enige re den waarom het hier zo don- ker en somber is. Een mens die bij eigen wijsheid wil leven, kan niet1 verder zien dan zijn neus lang is. Die ziet overal de begrenzing. Maar de mens die gelooft in het Woord van God, dat geldt voor het gehele leven, die wandelt in het licht, zegt de oude Bij bel. En waar licht is. daar is uitzicht.. Waar dat Woord heerst in het mensenleven,j daar ziet men over de gren - zen van dit leven heen. Ja, daar ontdekt men dat het om dit leven niet eens gaat. Dat dat toch maar een ge stadige dood is. En dit le- ven moeten we straks ver laten. Hoe Zonder uitzicht op een ander, beter leven Welk uitzicht hebt ge mijn lezer Wandelt ge in dat licht van het Woord Gods waardoor voor U veel helder I i Het goud'en Regeringsjubi- in eigen vereniging of onder- leum van Hare Majesteit Ko- neming, de verkoop onder le- ningin Wilhelmina staat in het den of personeel ter hand te middelpunt van de belangstel- nemen. ling van het Nederlandse volk j Daarnaast doet het Natio- Deze belangstelling zal tot naai Comité een beroep op uiting komen in de feestelijk- verenigingen en ondernemin- heden, welke overal in de lan- gen uit eigen middelen een bij de worden georganiseerd eu drage aan het Nationaal Hui- op of omstreeks 31 Augustus deblijk te geven, a.s. haar hoogtepunt zullen In het Nationaal Geschenk vinden. j zullen de gevoelens van het De vreugde over het gouden j Nederlandse volk voor zijn. Regeringsjubileum - uniek in jubilerende Vorstin tot uiting de geschiedenis van ons va- moeten komen en dit Ge- derland - en de dankbaarheid schenk zal het Nederlandse vcor het in die 50 jaren ge voerde wijze beleid van Hare Majesteit, zal ook op een an dere wijze tot uiting worden gebracht en wel door het aan bieden van een Nationaal Hul deblijk. waaraan hopelijk de gehele Nederlandse bevolking aandeel zal hebben. Dit Nationaal Huldeblijk zar de vorm hebben van een fonds bijeengebracht door ,de ver koop van insignes met de beel tenis van Hare Majesteit en door het storten van bijdragen Het aldus bijeen te brengen fonds is door Hare Majesteit j bestemd voor de kankerbe strijding in Nederland Wieringermeer. DE BRANDMELDING IN DE POLDER. Maandag a.s. zal een i aanvang gemaakt worden J met de afgifte van een kaartje in ieder perceel in onze gemeente, waarop vermeld staat, welk num mer men bellen moet in geval van brand. In het belang van een snelle brandmeiding, is het noodzakelijk dit kaartje zorgvuldig te bewaren en bij de telefoon op te han gen. Dr. BEEL GEEFT OPDRACHT TERUG. Dr. L. J. M. Beel heeft Donderdagmorgen ter kennis van H.K.I1. de Regentes ge bracht, dat hij tot zijn leed wezen niet geslaagd is in de samenstelling van een par lementair kabinet. Hij heeft verzocht van de hem gege ven opdracht te mogen wor den ontheven. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 25 Juli 4.49 20.42 26 Juli 4.51 20.41 27 Juli 4.52 20.39 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 25 Juli 11.2 11.17 26 Juli 11.32 11.47 27 Juli 0. 2 Belasting Perikelen. volk dus waardig moeten zijn. De jubileum-insignes kun nen worden aangevraagd bij de Burgemeester van iedere gemeente. De extra bijdragen kunnen worden gestort op Loon- Inkomsten- en Postrekening 26000, ten na- Vijftien personen van me van het Nationaal Conn- té te Amsterdam of op de een molen gevallen. Kinaer,ftrek voor studerend ^TSNendeVrn^eheC°HTne „„Rj^agmiddag U een meerjarige kinderen, del Mij. te Amsterdam, bij ch Kasvereeniging te Amster- Het Nationaal Comité, dat én Hare Majesteit tot grote zich het bijeenbrengen van blijdschap zal stemmen én nog dit fonds ten doel stelt, doet I lange tijd tot zegen zal zijn een beroep op alle organisa- voor de gehele Nederlandse ties in Nederland van welke bevolking door de beoogde Dinsdagmiddag is een zwichtstelling van een ko renmolen te Ruinerwold be- dam",of"bij" het Gemeente- ^eken, toen een groep van Girokantoor t& Amsterdam, 2f Friese molenaars zich gQQ hierop bevond om de gemo- tt a*t derniseerde wieken te bekij- het^iederlandse volk een t ken' «"f6"- '««en perso- schenk bijeen zal brengen, dat nen, onder wie een Belgisch Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 25 JULI. Aanwezig de Heren v. d Kolk, Nw. Niedorp Dekkei I 't Zandt. - i Afwezig de Heren Reits I ma, Slootaorp Hakkesteeg Schagen. Zondagsdienst Artsen aard zij ook zijn en op alle in ons land gevestigde onder nemingen, aan het gestelde <?oel mede te werken, door hun leden, resp. hun personeel op te wekken de jubulecim-in- signes te kopen en extra bij dragen aan het fonds te stor- ten en indien enigszins mo- j gelijk in eigen kring, derhalve activering van de strijding. kankerbe- meisie, dat zich bij het ge zelschap had gevoegd, stort ten van zeven tot acht meter hoogte naar beneden. Som migen werden bovendien ge troffen doei' brokstukken van de zwichtstelling. j Vier personen zijn ernstig Ook te Wieringen is, onder gewond naar het Diacones voorzitterschap van de Bur- ^"huis te Meppel vervoerd gemeester een plaatselijk Vier anderen werden licht Comité gevormd. gewond. De stelling was nog De verkoop van de insignes nagekeken, maar is zal spoedig ter hand worden genomen. Van Zaterdag 24 Juli 16 u tot Maandag 26 Juli 8 u. v.m zijn bij geen gehoor bij d eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen hart, Olrée, Tamsma. Va Slooten, v.d. Sluis, Swater. waarschijnlijk overbelast ge- i weest. Berichtgeving aan onze HET TONEELCONCOURS VAN Kinderaftrek kan worden toegekend voor eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen van de belas tingplichtige, die 25 jaar of ouder zijn en grotendeels op kosten van de belasting plichtige worden onderhou- den en onderwijs genieten of en Werner. worden opgeleid voor een I beroep, indien het kind vóór I WIERINGERMEER zijn 25e verjaardag het on- j derwijs of de opleiding heeft GeboüW VOCY Openbar onderbroken tengevolge van vrijwillige of verplichte mi- werken met brandweer litaire dienst. kan kazerne te W.-werf. De kinderaftrek slechts v/orden genoten zo lang het kind niet het punt van zijn studie of opleiding heeft bereikt, dat het zonder vorenbedoelde onderbreking vermoedelijk op zijn 253 verjaardig zou hebben be reikt. Te dezen aanzien dient Crediet verleend Ged. Staten hebben hun goedkeuring gehecht aan het raadsbesluit tot stichting van bovengenoemd gebouw zodat verwacht, mag worden dat binnen afzienbare tija militairen in Indië. WIERINGERMEER KLEIN - TONEEL. de besteding zal plaats vin den, en de Polder weer een Reeds twee definitieve inschrijvingen. Blijkens mededeling van de minister van binnenlandse za- j ken aan de burgemeesters van Achter de Schermen werkt raties hebben reeds een prijs i de verschillende gemeenten jiet W.K.T.-bestuur met de voor dit concours toegezegd, Kunnen aan militairen beho- Diiectie van Hotel Smit aan waaruil blijkt, dat er belang- rendte tot de Kon. Ned. Land- de verdere organisatie van stelling bestaat voor dit eve- macht, en in Ned. Indië ver- het concours, hetwelk in het nement in de Wieringermeer. blijvende, voor Rijksrekening komende toneelseizoen in Mid- Als grootste attractie zal, telegiammen worden verzon- u'enmeer zal worden gehou- naast de door de jury te ge- den indien hun echtgenoten, Q6n Dezer dagen deed men ven prijzen, ook een ,tpu- cuders, pleegouders, kinderen 0ns de volgende mededelingen blieksprijs" beschikbaar wor- pleegkinderen, broeders, zus- Alle uitgenodigde juryleden don gesteld. De bezoekers ont ters en verloofden in levens- hebben hun benoeming aange- vangen daartoe op iedere wed gevaar verkeren, of zijn over nomen, zodat de jury bestaat s!iijdavond een formulier eer leden' uit de volgende personen: invulling, waarna een commis- Henk Bakker, (toneelschrijver sie uit de bezoekers, deze uii- 1 le Haarlem; J, B. Schuil, oud- slagen zullen totaliseren, wordt in dit leven Of wan- 1 dagblad-criticus,' te Haarlem; de vorenstaande Practisch gebouw meer rijk ae vorenstaande zal worden delt ge in het ..licht" van deV. Kaan te Anna Paulowna kaarsvlam waarmee ge Uw De hr. P. Wiersma. te Mid eigen pad poogt te verlich- J denmeer fungeert als plaats ten vervangend lid. Probeert ge zelf het uit- I De wedstrijden zullen plaats zicht, te verklaren of laat ge 1 vinden op de Donderdagavon- het voor U opklaren door deinen: Oct-; 18 Nov.; 16 Deo. Heere Jezus Christus Ik 194S; 13 Jan. en 17 Febr. '49. weet het het is bijkans 2 Verenigingen schreven, een volslagen dwaasheid reeds definitief in, n.1. de zijn naam nog te noemen Amsterdamse vereniging ..Jan in verhouding vandaag. Maar heus, ik Weet jvan Beers 1898" en de R.K. I kaarten, vele geen andere naam in deze Gem. Toneelvereniging „St. bonden. De vereniging, die volgens dc mening van het publiek <ie beste prestatie Ijve.t ont vangt dan de publieksprijs. Binnen enkele weken ont vangt iedere Wieringermeer- bewoner een inschrijfformulier voor de aankoop van een a- bonnement voor alle 5 avonden Aan dit ahonnement zijn, met de losse voordelen ver een enigszins ruime opvat ting te worden gehuldigd. Mocht regeling, indien deze eerder was getroffen, ten aanzien van een werknemer in het verleden reeds toepassing hebben kunnen vinden, dan kan zulks geen teruggave Voor de periode van 25 Juli van loonbelasting tengevolge tot en met 7 Augustus zijn hebben. De werknemer kan de volgende bonnen aange in dat geval echter metwezen vrucht verzoeken, dat hem 047Brood 800 gr. brood een aanslag in de ipkom- (Geldig t.m. 31 Juli) stenbelasting wordt opge- 048—2 Brood 200 gr. brood legd. (Geldig tm. 31 Juli) 049 Brood 400 gr. brood (Geldig t.m. 31 Juli) 054 Alg. 400 gram Brood of Ingevolge de Omzetbelas-1 rantsoen gebak, ting moet een ondernemer79 Tabak 2 r. sigaretten of bij levering aan ondernemers i kerftabak, een factuur afgeven met de 1 33 Tabak 2 r. sigaretten of naam van de koper. Het, kerftabak, komt voor dat de onderne- De niet-aangewezen bon mer een kassabon daarvoor j nen van strook I kunnen bestemd en deze aanvult met worden vernietigd. de naam van de koper. De Minister besliste, dat deze kassabon niet vrij Zware straffen voor meer is van zegelrecht. .v°°.rk.™e„n directie van R. D. ZEGELWET. wereld. Ik heb overal voor U Bonifacius", te Krommenie, en voor mezelf gezocht en Met ,Jong Leven", te Nr<J steeds werd ik teleurgesteld. Scharwoude, en „Falckland" te Maar bij die ene Naam heb Heilo is men nog aan het on- ik rust gevonden en oaarom derhandelen W.K.T. zelf zal zeg ik het ook U. Ikhoop dat he! concours op 17 Fob. '49 U even gelukkig zult worden besluiten, vermoedelijk met de door Hem. - - - Het belooft voor het ama teurstoneel een goed speel seizoen te worden. worden door naast de, uiter aard niet aangevulde, kassa bon een factuur af te geven. Succesterrein weer klucht van Han de Wilde Wilt ge Hem nader leren„Muggen om de Kaars." kennen en weet ge niet wat ge doen moet Lees dan in „St. Bonifacius" brengt 16 Uw oude Bijbel. Ge hebt er Dcc, 48 een Engels Visseis- toch wel een Anders kunt spei, in een bewerking van U er wel een bij mij krijgen. Frits Bouwmeester: „Bran- Hoor ik eens iets van U ding." „Jan van Beers" 'heeft Graag. nog geen naam van het stuk opgegeven. W.-werf. Slootdorp. HOTEL SMIT HERRIJST. 'L Naar we vernemen gaat spoedig lil gebruik. Hotel Smit te Slootdorp (v.h. pachter de heer Boogaarts,N vernemen zal ter over in handen van de eige- «aar wij vernemen zal rer naar de Heer G. Smit. thans gelegenheid van de mge- te Nijmegen, zulks bij proce- bruikneming van het geres- dure aan de nieuwe eigenaar taureerde Succesterrein op Doodeheefver vijf maanden toegewezen Zondag 8 Augustus a.s. een i en f 50.000. Tegen alle vier* Thans zal. naai- ons van ,IV.- werd een bevel tot onmiddel- bevoegde zijde werd medege- vriendschappclijke wedstrijd ijjke inhechtenisneming uit- deeld, zeer spoedig tot- her- worden gespeeld tegen Alk- gevaardigd. Ze werden ge- V\ m i TT r TTrnvrl/Tv, Aimen-Aivnovi Dn«n T .1 De economische politie rechter heeft Woensdagmid dag tegen de vier gebroeders Doodeheefver, directeuren i van de behangselfabriek Rath en Doodeheefver, do volgende straffen uitgespro- ken F. Chr. Doodeheefver 1 vijf maanden en f 100.000 boete, H. P. Doodeheefver vier maanden en f 40.000, J Chr. Doodeheefver drie maanden en f 20.000 en P. J Ds. Post. Enkele personen en corpo- bouw worden overgegaan. i maarse Boys I. boeid weggeleid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1