Brandweer Wieringerwerf kampioen van Nederland UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. IN DE STRIJD. AAN DE KAMPIOENEN. Woensdag 28 Juli 1948 Derde Jaargang No. 72. Redactie SecretariaatKiieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. WAT TOEGEWIJDE TRAINING VERMAG. Hieronder volgen de to taal-tijden welke bij de diverse wedstrijden door de brandweerploeg Wieringer werf gemaakt werden Kring wedstrijd 19 Juni 1948 totaal 17 m. sec. 16 strp. Afdelingswedstrijd 10 Juli '48 totaal 15 m. 30.9 sec. 14 strp. Landel. wedstr. 24 Juli 1948 totaal 14 m. 27.85 sec. 13 strp. Voedernormen voor de periode 1 Augustus 25 September IS48. De veevoedernormen voor de periode 1 Augustus25 September (8-wekelijkse pe riode) zijn, behoudens af rondingen van het overgrote deel van de normen op 25 kg of veelvouden hiervan, waardoor sommige normen iets werden verhoogd, 'ande re daarentegen een weinig verlaagd, gelijk aan die, wel ke voor het tijdvak van 6 Juni 31 Juli 1948 golden. Het toewijzen van voeder voor rundvee, fokvarkens,. paarden, geitebokken en jonge hennen heeft plaats cp basis van de aantallen dieren, die per registratie van 11 Juli 1948 aanwezig waren. Voor mestcont/ract- varkens en legkippen geldt de bekende regeling volgens het prestatieprincipe. Voor melk- en kalfkoeien zal nu reeds 10 kg, in min dering op de in het a.s. stal- seizoen te verstrekken totale toewijzing rundveevoeder, worden toegewezen. Hi ver band met de gewijzigde fokzeugenregeling geldt voor opfokzeugen niet mea' de zelfde norm als voor fokzeu- gen, t.w. 100 kg, maar wordt 50 kg voeder per dier ver strekt. Voor legkippen wordt we derom 1 kg voeder per 4 geleverde eieren verst-rekt (zegels met opdruk 14/3 3/7), voor eenden 1 kg per 6 eieren. Het aantal jonge hennen, waarvoor 5 kg voe der per dier wordt toegewe- zen, bedraagt max. 50% van het aantal toegewezen kui- j kens. Bij het toewijzen voor paarden en fokvarkens wcrdt rekening gehouden met de graantoewij zingen uit oogst 1947. Alle veehouders ontvangen twee bonnen, die tezamen de totale hoeveelheid voeder aangeven. Hierop mag naar keuze worden betrokken rundvee-, kalveren-, var kens-, paarden-, ochtendvoe der, gemengd graan en in zoverre nog voorradig bij de handel, ook opfokvoeder/ kuikenzaad. Mineralenmengsels zijn distributie-vrij. Wieringerwerf zegevierde ook thans. Er heers.tte spanning in het Wilhelminapajrk te Bussum, toen Zaterdagmiddag j.1. cle eindstrijd plaats vond van het landelijk tournooi der vrijwil lige brandweerkorpsen, ge plaatst in de klasse C. In cle kolommen van dit blad hebben wij de strijd van de' kloeke mannen van Wieringer werf gevolgd. De kringwed strijd te Anna Paulowna op 19 Juni 1948 met Wieringer werf als nummer 1, met de keurige tijd van 17 minuten, J Toen dit brandspuilteam op! 10 Juli naar Bussum ging voor o!e afdelingswedstrijd der pro vincies Utrecht en Noord-Hol land, schreven wij ,.Veel suc ces mannen Die avond, arriveerde een bell-car met vrolijke en jui- 1 chende mannen te W.-Werf, Zij hadcüen de afdelingsprijs behaald, plus nog de prijs voor de minste strafpunten. Hoe zou het nu gaan in de strijd om de kampioenstitel Twaalf beste korpsen uit het land, uit Brabant, uit Drente, uit Gelderland. Prijswinnaars uit de strijd, welke met 323 ploegen werd begonnen. Wij achte.n het niet nodig de gehele strijd hier nogmaals te beschrijven. Er heerstte hoogspanning langs de lijnen, de jury-leden waren nog oplettender, maar er werd harder gelopen, ge werkt en gespoten ook. Naarmate het einde van de wedstrijd naderde, steeg de spanning, om tot slot uit te barsten in een uit bundige feestvreugde, toen de voorzitter van de Jury mededeelde dat W.werf nummer één geworden was,- met de tijd van 14 min. 27,85 sec., daar mede zichzelf overtref fend. Ook het aantal strafpunten had men weer weten te ver minderen, nu tot 13, een laag te-record dat dan ook met een fiaaie prijs werd beloond Brandmeester Hoes kwam haast handen te kort, toen hij ook nog de mooie, door de Ned. Spoorwegen beschikbaar gestelde medaille in ontvangst moest nemen. Bovendien ont ving ieder lid van de winnende, ploeg een persoonlijke me daille. Zeer sympathiek was de fe licitatie door de bevelhebber van de winnaar der 2e prijs de N.S. uit Haarlem, welke ploeg een tijd gemaakt had van 14 min. 52,2 sec. Gedenatureerde melasse Voor het na 1 Augusutus 1948 in te kuilen eiwitrijk groerT- voeder kunnen de veehou ders wederom bij hun Plaat selijke Bureauhouder een aanvraag indienen ter ver krijging van melasse, die met 2 Va landbouwzout is gedenatureerd. Ook Burgemeester Loggers, welke de wedstrijd met de heer Nap had bijgewoond, be- 1 hoorde tot de eersten welke j het glunderende korps en in het bijzonder brandmeester j Hoes gelukwensten. De heer Loggers bracht te-1 vens dank aan de organise- j rende vereniging, van brand- j weercommandanten en het ge- i meen.tebes.tuur van Bussum. jj Zingend aanvaardde men de tocht naar W.Werf, waar fiet muziekkorps „Soli Deo Gloria aan de ingang stond opgesteld Feestelijke ontvangst. Prompt had men de vlaggen uitgestoken toen de blijde mare der overwinning de pol der bereikte. Onder leiding van de heer Koll was in allerijl een ont vangstcomité gevormd, dat, ge zien de korte voorbereiding, zich keurig van zijn taak heeft gekweten. Het was reeds duister toen in de verte de auto met de winnaars aankwam, gevolgd door de met vlaggen getooide auto.'s van burgemeester, secre taris en gemeente-architect. Namens de burgerij felici teerde de heer Holl de kam pioen van deze dag. W.Werf heeft, aldus spr., met U mee geleefd vandaag. Uw vele oefeningen, welke wij zo vaak hebben kunnen gade slaan, waren nie^ tevergeefs. Namens de bevolking van W.Werf bood sp?;. tot slot een bloemstuk aan. Het verheugt het gemeente bestuur van Wieringermeer j ten zeerste, aldus burgemees-! ter Loggers, dat gij, brandweer, lieden van Wieringerwerf,! de eerste prijs hebt verdiend. Wij zijn trots op U Wat U bereikt hebt is een bewijs van de goede geest, van de bereid willigheid, van de dienstbaar-! heid, welke U allen bezield in het belang van onze gemeente. Nadat de muziek nog even haar vrolijke klanken had Ia-I ten horen, was het de heer| Hub. de Graaf, welke de keu- '■g opgestelde brandweerman- ren toesprak en gelukwenste.' Wij kenden reeds kampioenen: koeien en -paarden, maar thans zijn het voor het eerst in onze geschiedenis mensen,! dje een kampioenschap wisten1 te veroveren. Het heeft het Beursbestuur behaagd aldus de heer de Graaf, U ter gelegenheid van Uw fraaie prestatie een zilve-j ren beker aan te bieden. fDaverend applaus.) j Nadat de tonen van het Volkslied over het Ir. Sme- dingplein hadden geklonken, verenigden zich de autoritei ten en de brandweerlieden in het Domeinka,n\>oor, alwaar een dronk werd aangeboden, en keerde langzaam aan de, rust in het dorp Wieringer werf terug. W.Werf, dat getoond heeft de prestaties van z'n ptlaats- gennoten te waarderen. Wieringerwerf, dat met recht trots mag zijn op brandmeester Hoes en z'n wakkere mannen. Bravo DE KROON OP HET WERK Hulde aan onze ijverige brandweerploeg van Wieringerwerf Zij heeft met de Zaterdag jl. te Bussum bereikte schitterende resultaten, waar van ik tot mijn groot genoegen getuige mocht zijn, de kroon gezet op maandenlange oefening Zij heeft wel zéér overtuigend getoond, wat goede leiding en kameraadschap, aanpakken en volhouden tot stand kunnen brengen. Zij heeft ook bewezen, dat zij de belangrijke offers, welke de Gemeente zich getroost ten aan zien van de her-organisatie der brandweer, vol komen waard is Hulde en nog eens hulde Bevolking en gemeentebestuur zijn trots op Commandant Hoes en zijn mannen voor de voor treffelijke wijze waarop zij de naam van Wierin germeer hoog gehouden hebben LOGGERS, Burgemeester van Wieringermeer. Wieringermeer, Juli 1948. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 29 Juli L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 28 Juli 4.54 20.38 29 Juli 4.56 20.36 30 Juli 4.57 20.35 31 Juli 4.58 20.33 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 28 Juli' 0.17 0.32 29 Juli 0.47 1. 7 30 Juli 1-32 2. 2 31 Juli 2.37 3.12 24 Juli 1948 behaalde te Bussum de brandweer van Wieringerwerf het landelijk kampioenschap Klasse C, in een strijd! van 320 brandweer ploegen. Brandweer uit de Wieringermeer Ik feel'citeer U hierbij zeer Met het door U behaald succes Heel Nêerland leert hieruit de les, Dat d'energie van 't nieuwe land En 't spuiten met een vaste hand Een waarborg is voor slagen, Zodat men 't best kan wagen Het kampioenschap is behaald Uw moeiten zijn betaald Rust nu maar eerst eens uit, Want binnen is de buit De Wieringermeer is trots op U, Want hierdoor ziet men nu Zijn naam in alle kranten En wordt 't bekend aan alle kanten. Uw tuintjes zijn helaas bedolven Onder zeer zware onk«ruidgolven Maar nu is gauw die zaak oké, Want heel de Meer wiedt mét U mee Bouwt saam de brandweer verder op Handhaaft U aan de hoge top Dan kan voortaan de rode haan De Wieringermeer wel overslaan „AREND." DE PRIJZEN DER 3 WEDSTRIJDEN. A. Anna Paulowna Dis trictwedsbrijden) 1. Grote Verguld zilveren medaille (wedstrijdprijs) «De enige prijs die uitgeloofc was). B. Bussum (Afd. wedstrijd Utrecht Noord-Holland) 1, Grote verguld zilveren medaille, opgelegd op rooc marmer wedstrijdprijs) 2. Vergulde draagmedailk V.V.V.-Naarden Bussum voor corps minste strafp. C. Bussum (Landskampi oenschap). 1. Grote verguld zilveren medaille, opgelegd op rooc marmer (wedstrijdprijs) 2. 9 d-raagmedailles 3. Zilveren medaille Ge meente Bussum, besc.hikbaai gesteld voor de kampioen 4. Zilveren medaille N.S. voor corps met de minste strafpunten. Totaaf 15 medailles uil 3 wedstrijden. Voorts een Beker, uitge loofd door het Beursbestuur Zodra alle prijzen zijn toe- gezonden zullen deze wordei geëxposeerd in de Beurszaa en daarna in de etalages var diverse winkels in de dorpen DE PRIJSWINNAARS VA* ZATERDAG j.1. Tijd Strafp I W.werf 14.27.85 13 N.S. Haarlem 14.52.2 19 T.K.T. Tilburg 15.1,85 25 Fijnaart 15.14.35 22 Olympische Spelen te Londen. Donderdagmiddag! 2.30 uur worden de Spelen officieel ge opend door Z.M. Koning Ge- orge, in aanwezigheid van zijn gemalin H.M. Koningin Mary; De houders van een radio- FINSE SCHOLEN. Een bijdrage tot d< wederopbouw. Ten behoeve van de weder opbouw zal Finland ons lan< ui het najaar 50 scholen stu ren, die 5 8 lokalen zullei bevatten. De kosten worden geraamc op f 15.000 per lokaal. De levensduur dezer scho len wordt gesteld op 50 jaar toestel of bezitters van radio- centrale Kunnen deze opening beluisteren via Hilversum 1 op 301 meter. De reporter is Ge- rard H. Hoek. Zij kunnen tevens dag-ilijks vier ui|tzendingeit beluisteren op vastgestelde uren n.1. 7.20 - 7.45 uur. 12.30 - 12.45, 17.45 - 18.00 22.30 - 23.00 uur verdeeld over cJe zenders Hil versum I en Hilversum (I Medemblik. CONCERT Bij gunstig weer geeft Har monie „Cresendo" O.l.v. Masereew, vanavond eer openluchlconcert in het a Houwenini^enpark. Het programma luidt 1. Jubelkliinge, mars, Uebe 2. Selectie uil de operette ,.Der Vogelhandier" Zellei 3. Sous la feuillei, Concours ouverHure. Strauwen 4. Clubmars, Bisselim 5. Maroh of the Herold, Nicholl: 6. La cité Meurtrie. Doye: ouverture dramatique. 7. Strauss-Herinneringen, Lurema: S. My Regimnet, mars. Blankenburj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1