De 'stoere ^kcrmpioensploegp UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 31 Juli 1948 Derde Jaargang No. 73 ■■MBBHBHHSSHHHBHBESflHESH Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dot leeft, &- Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WIERINGEN Onderwijsvernieuwing in de school te Oosterland. Het was Dinsdagavond druk in de school te Oosterland. Talrijke ouders en verdere belangstellendne (we merkten o,m. op burgemeester en wet houders en de leden vd Com missie van Toezicht lager onderwijs) bewogen zich langs de tafels in de drie lokalen waarop werkstukken van de leerlingen van de laagste tot de hoogste klasse stonden tentoongesteld. Het was een grote verschei denheid van handenarbeid, boetseer- en borduurwerk, te keningen, zelf-ge-illusrteerde opstellen, enz. Een plaquette van Poster- land in boetseerklei, op de vloer in het derde lokaal zelfs de kaart van de provin cie Friesland met allerlei grondsoorten als klei, gras- zoodjes, zand en veen (in turf vorm) uitgewerkt en waarop de geteelde producten waren uitgestald, toonden ons hoe deze onderwijsmethode, vol afwisseling, zeker een stap in de goede richting is. Belang wekkend was het werk ,,De Gouden Eeuw", waarvan de bladen door verschillende leer lingen waren bewerkt en ge ïllustreerd. We zagen ook de liefde voor de natuurstudie aange kweekt door allerlei insecten en planten in glazen potten. Kortom, hier waart in de school van de heer Boon een frisse geest, welke tot uiting kwam in de liedjes, waarmede de oudste leerlingen de ten toonstelling opluisterden - en waarvan het slotnummer was: „Wie gaat er mee naar Wie lingen varen, 's Morgens vroeg al in de dauw." Bravo Alle waardering voor het tentoongestelde. Terug uit de Tropen. Direct na de bevrijding heeft ook Wieringen haar deel vrijwilligers geleverd voori Indonesië. Vorige week keerde een 2-tal terug en Dinsdagavond kwamen er elf „gezond" en ,.lit onze dorpen verrassen. Het spreekt dat er bij ou ders en bloedverwanten grote vreugde heerste. Ter hunner ere wappeide van vele hui zen ons Nationale dundoek. I „Welkom thui:/' jongens en., hopelijk spoedig een goede plaats in de maat-' schappij toegewenst. (Hun officieële verwelko ming is tot na de Kermis uit gesteld.) I SUESIDIE HERBEBOSSING EN HERBEPLANTING. Aanvragen tot het verkrij gen van subsio'ie in de kosten van herbebossing en herber- planting moeten uiterlijk op 1 Mei 1949 bij de Directeur van het Staatsbosbeheer te Utrecht zijn ingediend. Aanvragen, die na die da tum worden ontvangen, zul len in het algemeen terzijde worden gelegd. Bedoelde subsidie kan al leen worden verleend Ka.v. herbebossing of herbeplanting, die nodig is in verband met vellingen of vernielingen, welke tussen 1 October 1940 en 1 October 1945 zijn ge schied. WIERINGERWERF^ Nog een prijs voor de Brandweer. De Onderlinge Brandwaar borg Maatschappij „De Wie- ringereerpolder" heeft een premie van f 100,- beschik baar gesteld voor„ het Brand- weercorps Wieringermeer, Vrijdag 30 Juli heeft de uitreiking hiervan plaats ge had in een samenkomst te Wieringerwerf. Onderlinge Oorlogs- molestverzekerings Mij „Wieringermeer." Eindelijk zijn we zover, dat we een voorlopige afrekening aan alle leden hebben kun nen toezenden. Het heeft wel lang geduurd, voor we zover j waren, maar, doordat wij di verse rijksbijdragen zelf heb ben geschat (omdat wij alle gegevens van de officiële in stanties nog niet konden ont vangen) hebben wij deze voor schot-verlening kunnen be spoedigen. De leden, die thans een' 'voorschot kunnen ontvangen,; hebben een verklaring van ons gekregen, waarop vermeld staat het bedrag zoals door ONS de rijksbijdrage werd be paald. Het is heel goed moge- j lijk dat dit bedrag niet juist is; eventuele verschillen moeten bij de tweede afrekening wor den herzien. Zij, die denken, dat de be dragen niet juist zijn, worden daarom evengoed vriendelijk, doch dringend verzocht, hun verklaring tóch getekend in te zenden. Alle bedragen boven f 400.- moeten via de Herstelbank uit betaald worden. Hiervoor zijn verschillende formulieren reeds genummerd en liggen gereed voor verzending. Alvorens dit te doen, is het noodzakelijk, dat wij in het bezit van ALLE verklaringen zijn. De Herstelbank namelijk eist inzend.ng in volgorde der nura I mers. Hieruit vol;4t dus, dat alle verklaringen in ons bezit moeten zijn. alvorens over boeking te kunnen doen. Meerdere leden zijn drin gend verlegen om de uitke ring. Daar 7 Aug. de secre taris van het Pool, die de overboeking moet verrichten met vacantie gaat, is het noodzakelijk, dat wij uiteiiijk 3 Augustus de besche>cïen op zenden. Lukt dit voor die da tum niet. dan zal dit ten ge volge hebben, dat het over maken der voorschotten min stens 3 weken wordt vertraagd Het is daarom, dat wij langs deze weg een ernstig beroep cp alle leden doen, tot een vlotte medewerking door op zending der verklar/.g. Hiermede dient niet ons, maar Uw mede-leden, die dringend om uitkering verte gen zitten. HET BESTUUR. Van links naar rechts W. Hoes (Commandant), D. Wolters, P. H. van Loon, H. Toebak, L. Bügel, A. de Kroon, J. de Kort, Jac. J. Leijten en R. Nieuweboer. BIJ HET KAMPIOENSCHAP. Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek, om mede te willen werken aan dit Brandweer- niimmer. Men stort de stromen nats, met ijver onvolprezen, in d' opgespalkte muil, van 't vurig monsterwezen dat vonkenspuwend wijkt Men ziet de vuurpoel kwijnen Het bloedrood zwerk verdoft, de burgers gaan verdwijnen, Slechts de vereende kracht heeft 't onheil kunnen weren. (v. d. Heyden.) Het heeft lang geduurd dat er belangstelling kwam zo wel van particuliere zijde als van overheidswege, voor de Marktberichten. Op dé gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 14 Paarden f 400 tot f 850; 11 Stieren Centrale; 19 Mag. Geldekoeien f 300 tot f 500 43 Vette id. Centrale: 10 Kalfkoeien f 6C0 tot f 725 4 Vaarzen f 500 tot f 550 1 Pink Centrale 43 Nuch tere Kalveren Centrale; 104 Mag Schapen f 75 tot f 107.50 15 id. Vette Centrale 115 Lammeren f 30 tot f 43; 36 Biggen f 35 tot f 65; 24 Konij nen f 2 tot f 8; 29 Kippen f 2.50 tot f 5.- 'orandbestrijding. En nog onlangs gebeulde het ergens in Nederland .dat een boer derij afbrandde, mede door dat men vergeten had de brandweer te alarmeren Bij de na-rokende puinhoop werd de eigenaar gecondo-1 leerd met het grote verlies van have en goed, maar de goochemerd haalde listig de verzekerings-polis uit z'n j binnenzak „hij had zijn j maatregelen getroffen1' 9 of had hij geen vertrouwen in de brandweer Misschien met reden, weten doe ik het niet, maar wat ik U raad, bel zo spoedig U brand ont dekt naar onze alarmcen trale. Momenteel alleen nog te Middenmeer, tel. 40 en binnenkort gok te W.werf, tel.112. U krijgt daartoe een kaartje thuis opgehangen. En nu een dringend verzoek „laat dat kaartje nimmer verwijderen"/ Houdt het in ere, en is het toch zoek of onverhoopt verdwenen, bel ons op en U krijgt een nieu we. En wat de blussing betreft Daarvoor is nodig prima materiaal. Welnu, voorzover nog niet aanwezig hoop ik toch dat het binnen een half jaar voor elkaar is. Een 2e eis is een goed corps, d.w.z. een brandmeester die z'n vak verstaat en met z'n mensen kan omspringen zoals hij wil en een stel •manschappen, dat hem op de handen draagt. Kortom j een korps, dat in alles één 1 is. Dan pas krijgen de woor den van de grote Van der Hej'den hun waarde Slechts de vereende kracht, heeft 't onheil kunnen weren, en Burgerzin in 't eind glorieus doen triomferen Inderdaad, het ontbreekt ons niet meer aan overheids steun en evenmin aan par ticuliere belangstelling. Dat geeft ons nieuwe moed en weer haal ik Van der Heyden aan 'n Vijand van den mens, 't al verslindend vuur, Niets is daarvoor ^e véél geen schepel gouds te duur Die strijd behoeft de steun van alle magistraten. En nu brandweermannen allemaal, W.-werf staat bo venaan en gij allen deelt in haar vreugde. Ieder van ons is trots op zulk een corps, dat toch een deel is van ons grote corps. Maar een volgend jaar reken ik ook op M.-meer en wens ik Sloot- dorp meer succes dan zij dit jaar had. Hun wil is goed, nog even doorzetten, met elkaar. Saamhorigheid Hoofd - Brandmeester, W. POSTEMA. DE BRANDMEESTER AAN HET WOORD W. Hoes R. Nieuwboer, L. Bügel, D. Wolters, H. Toe- bak. A. de Kroon, P. v. Loon, Ch. de Kort, J. Leijten, J. Pladdet. Met dit ploegje mannen t zijn we 12 April begonnen met de oefeningen voor de jaarlijkse wedstrijd. 4 van deze mannen waren nooit eerder bij de brandweer ge weest. Ze wisten toen wat brandweer betreft nog niets, maar we hebben onder el kaar gezocht ieder op de juiste plaats te krijgen. Na enige weken oefenen wks de tijd er voor de kringwedstrijd te Anna Paulowna, (29 Mei), daarna afdelingwedstrijd (10 Juli) te Bussum en j.1. Zaterdag (27 Juli) Land- wedstrijd te Bussum waar we dan het Kampioenschap mochten behalen. Dit was voor ons een zeer grote vreugde. Maar veel groter was onze vreugde toen wij bij aankomst in W.werf zo spontaan werden ontvangen door de gehele bevolking. Het deed ons allen goed, de toespraken, muziek en hul- 1 de en toezegging van de 1 beker door het Beurscomité. Ik mag dan ook mede na mens de manschappen allen wel zeer hartelijk danken voor de zo spontane ont vangst., Onze dag was dub bel goed. Zo hoop ik dan volgend jaar vol goede moed verder te gaan, in goede samenwer king onderling. Fn dat het hoofddoel bij werkelijke brand, moge be reikt worden enzo wei nig mogelijk critiek. De Brandmeester van Wieringerwerf, W. HOES. HULDE. Bravo Brandweer, groep Wieringerwerf, kampioen van Nederland Gaarne neem ik deze gelegenheid te baat, om in naam van de burgerij van Wieringerwerf, onze mannen van harte ge luk te wensen met het be haalde succes. Ze hebben het „uit het vuur gesleept", dat kampioenschap. „Een koud kunstje voor brandweerlui", denkt misschien "een enke ling. Maar zo was het 'toch niet. Daar is voor gewerkt, gezwoegd, met opoffering van veel vrije tijd en per soonlijke genoegens. Daar om zijn we zo trots op dat wakkere ploegje En het geheim van het succes De goede sportieve geest onder de mannen, het elkaar begrijpen en op elkaar afgestemd zijn, maar vooral het onderling verantwoorde lijkheidsgevoel en plichtsbe- sef, want het ging hier niet om j^rsoonlijk gewin, maar voor pet deel, indien het nodig mocht zijn, zo snel en zo doeltreffend mogelijk me deburgers in nood te kunnen helpen. Daarin ligt de grote verdienste van deze grote prestatie en daarom mogen wij ook trots zijn op deze kerels, en hebben wij ver trouwen in een goede uitvoe ring van hun taak. Aan alle mensenwerk kleeft fouten, zeker als het snel moet gebeuren. Gaarne maakt de commissie van ontvangst ad hoe dan ook van deze gelegenheid ge bruik om de muziekvereni ging „Soli Deo Gloria" haar oprechte dank te betuigen voor de spontane verleende medewerking. Namens de W.'werfse burgerij W. J. HOLL. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 5 Augustus N.M. Woensdag 11 Augustus E.K. Donderdag 19 Augustus V.M. Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 1 Augustus 5.00 20.32 2 Augustus 5.01 20.30 3 Augustus 5.03 20.28 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 1 Augustus 3.52 4.27 2 Augustus 5.17 5.52 3 Augustus 6.37 7. 7 Geldig van 114 Augustus. 087—1 Brood 800 gr. brood (geldig t.m. 7 Aug.) 0381 Brood 200 gr. brood geldig t.m. 7 Aug' B 107 800 gram brood (geldig t.m. 7 Aug.) C 109 400 gram brood (geldig t.m. 7 Aug.) D 117 800 gram brood (geldig t.m. 7 Aug.) 092 Alg. 400 gram brood 1 r. vermicelli enz. 090 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 097 Alg. 250 gram boter marg. of 200 gram vet I B 108 500 gram boter ol marg. of 400 gram vet I C 110 500 gram beter oi marg. of 400 gram vet 112 Alg. 125 gram boter i marg. of 100 gram vet i 098 Alg. 250 gram kaas 312: 2 gr. korstloze kaas i 113 Alg. 125 gram kaas o: 15G: i gr. korstl. kaas 093 Alg. 100 gram bloem enz E 119 500 gram bloem, kin- derbiskwie, enz. 096 Alg. 750 gr. suiker, enz 111 Alg. 500 gr. suiker enz 099 Alg. 250 gram waspoedei 114 Alg. 500 gram waspoedc: 091 Alg. één ei J Versnap* ringen 200 gr choc., suiker, enz. 90 Versnaperingen 100 gr choc., suiker, enz. TOESLAGKAARTEN. Tot en met 14 Augustu.' zijn geldig de bonnen var strook M. De bonnen 044, 045 en 01 Vlees blijven geldig tot ei met 7 Augustus. LANDBOUWHUISHOUD- SCHOOL, SCHAGEN. Overgegaan nlaar de 2e kla 11. Braaksma, Slootdorp A. Liefhebber, Slootdorp. Naar ö'e 3e klas C. Hanenberg. Middenmeet G. de Jong, Slootdorp; I Postma, Slootdorp; 1. Scho ten V' erf- Slabbekoor W.XX erf; J. van Til. Midde: meer. Naar de 4e klas N; Braaksma, M.-Meer L. Dekens M.-Meer R v C-iessen Slootdorp; A. Haze berg, M.Meer; J. Iwema, Mi denmeer; G. de Vries, Sloo dorp; S. Westhof. Sloohdorj MIDDENSTANDS-EXAMEN Te Schagen slaagden vo< het' Middenstandsdiploma heren C, van Bohemen, Koo tuinen weg; A. Kluft, Sche v en v e N. I lauwer f, Wes terpweg; P. Ruiter, Scherve: weg en C. Haak, Meeuw straat, allen opgeleid aan cursus te WieéimJerwerf, ui gaande van de Middenstand vereniging Wieringermeer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1