DÏT MOET ER KOMEN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 4 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 7' Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn^toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartas Advertentieprijs 10 cent per m.m. druj Kleine annonces f 1.per stuk van hoogste 4 regels. VERGELIJKENDE DEMONSTRATIES met aardappellooftrekmachines pootaardap pelmachines en Op het Proefbedrijf voordrijf bijzondere voorzorgen Landbouwwerktuigen en Ar- zijn genomen, beidsmethodes de „Oost-1 waardhoeve," aan de Nieu-1 Ter wille van een vlot ver- wesluizerweg worden deze loop der demonstraties wordt demonstraties gehouden resp. men met nadiuk verzocht de op Vrijdag 6 en Vrijdag 13 i aanwijzingen op te volgen, en Augustus a.s., van 11 tot 15 er aan mede le werken dat uur. 24 September zal een1 aile bezoekers in de gelegen- demonstratie gehouden wor- i heid gesteld worden de ver den met consumptie-aard- richtingen der diverse machi appelrpoimachines. nes in ogenschouw te nemen. Er zijn 26 inschrijvingen van Van de Directeur van dit! Nederlandse costructeurs van proefbedrijf, de Heer K. Cor- aardappellooftrekmachines, en stiaanse, vernamen wij, dat 17 van ontwerpers van poot- deze demonstraties uitgaanj aardappelrooimachines (Neder van de Technische Commissie' landse en buitenlandse.) van de Stichting van de Land' bouw. Men kan deze beschou ...w wen als een premie-wedstrijd tussen de verschillende uitvin; ders-constructeuTs. Het Rijk heeft .2 premie* a f 5000.- uitgeloofd!, resp.i voor de aardappellooftrekma- chine en de pootaardappel- rooirnachine, die aan de door lijk werkelijk hoog"tijd.dat het Rijk gestelde eisen vol- liet jaar 1948 eens wat war- j coet- me dagen bracht, want alle j Was het voorheen zó, dat dagen regen en wind kun de strijd voor de betere ma- nen wij Wieringermeerbe- chines uitgevochten werd op woners, vooral in de oogst- 1 „de ruggen van de smedenmaanden, missen als kies- en het aan de markt komen pijn. Niet alleen de betrok- van vernuftige machines mede kenen bij de oogst, maar ie- j afhankelijk was van De kapi-, der in de polder is op goed taalkracht der con's|ruc;teursn j weel* gesteld, want. welke thans wil het Rijk de ontwer-1 man loopt niet graag eens pers aanmoedigen door bet met de boord los. of welke uitloven van premies. dame laat zich niet graag Bij 2 soortgelijke demonstra- bewonderen in een fleurig ties, die onlangs in de provin- zomerjaponnnetje, zij het cies Noord Brabant en Dteate d&n ook in de moderne gehouden werden, waren er! look Zelfs de kloek resp. 3COO en 5COO bezoexers. biJ de buren is de zon dank Een jonge Franse geleerde brengt een revolutie teweeg in de behandeling van longziekten. M. Pierre Banet, 25 jaar oud, heeft in het centrum voor Wetenschappelijk On derzoek van Marseille, een nieuwe uitvinding naar vo ren gebracht, die het moge lijk maakt penicilline hou dende lucht in de longen te verspreiden. Dit apparaat, dat gemak kelijk hanteerbaar is, maakt behandeling aan huis van de zieken mogelijk, terwijl men ze voordien naar de ziekenhuizen moest. over brengen. UIT ONS HANDELSCENTRUM, j EINDELIJK ZOMER Het werd nu toch einde- Ook in De Wieringermeer baar en geeft haar kuikens les in het rollen in het mul VERVROEGING BONAANWIJZING \XEES wordt een enorme toeloop van r belangstellenden verwacht, in, e verband waarmee op het be- En wat denkt u °nze bouwvakarbeiders Ook zij hebben bij de herbouw liefst mooi weer, in 't. bijzonder als zij juist met een bouw werk beginnen. I Kortom, de kreet „Einde Met het oog op de bij de zomer" klinkt iedereen handel aanwezige voorraden prettig in de oren, en als het vlees en vleeswaren en m 1 aan mjj jag5 mag tot vetband met het warme einde September zo blijven, weer, is, vooruitlopende op de aanwijzing van nieuwe NIEUWE OOGST bonnen op 5 Aug., de bon j 084 vlees vervroegd, n.i. De nieuwe oogst brengt J met ingang van heden, gel- werk aan de winkel en niet dig verklaard voor de aan- in >t minst in onze graanpak koop van 100 gram vlees of huizen, waar thans de droge een rantsoen vleeswaren. - De geldigheid van deze bon zal eindigen op Zater dag 28Augustus. rijen en schonerijen weer volop in bedrijf zijn, zij het dan, dat de eerste weken dé smeerpot wel eens extra ge- bruikt zal moeten worden. In ieder geval zijn de eer ste partijen karwij en kool zaad binnen, om straks met de andere soorten akker bouwproducten tezamen dui zenden tonnen te vormen. Auto's rijden af en aan, ter wijl ook menige landbouwer zelf met tractoren of paar den zaad komt. aanvoeren. Een gewaarschuwd man telt voor twee onze poli tie kan het nu eenmaal niet tolereren, dat landbouwers met 3 wagens achter elkaar de Industrieweg ophobbelen. De eerste bekeuring was daarvan het gevolg, en zal hopelijk zijn doel bereikt, heb ben. Het is nu eenmaal ge vaarlijk en niet toegestaan, temeer als geen tweede man naast de bestuurder op de laatste wagen als «remmer kan fungeren. Als de graanpakhuizen vol op werk beginnen te krij gen, hebben ook onze dors- bazen het druk, daar hun gulzige machines regelmatig voorzien moeten worden van persdraad, olie enz. Zij rij den dan ook af en aan naar de loodsen om de bevoorra ding niet te doen stagneren Butter, Kaan en Van Wie ren hebben het nu vanzelf sprekend ook druk evenals smederij Hoekinga eft garage Klare. Het is nu eenmaal zo, dat het ene van het andere afhangt en dat brengt in ons rustige dorp het gezelli ge zakenleven. Het Vreemdelingenverkeer. Ons dorp staat alle dagen midden in 't vreemdelingen verkeer. Het Beursplein, (de i naam is nog steeds officieus) 1 geeft dag in dag uit par- keerruimte aan tientallen bussen en luxe wagens uit 1 binnen- en buitenland. Hotel Smit is één van de j trekpleisters en hier ontvan gen buitenlandse bezoekers een in de Engelse taal ge- j stelde brochure, over de Zui derzeewerken of kunnen j filmvoorstellingen over deze werken bijwonen. De jeugd laat zich gretig in alle standen door de 1 vreemdelingen vereeuwigen, terwijl onze winkels de be- I zoekers van het nodige voorzien, zoals ijs, rokerij en ansichtkaarten. Onze verenigingen. Het is zo langzamerhand gewoonte geworden, onze plaatselijke verenigingen in deze stukjes even nader te belichten. Deze keer wil ik eens speciale aandacht vra gen voor de padvinders van meester Brinkman, want als je over de padvinders in ons dorp spreekt, zeg je meteen meester Brinkman. De padvinders zelf kan je di reet herkennen aan het vlag getje op de fiets of de fier gedragen stok en bij enkele zelfs aan het kapmes, dat aan de riem is opgehangen. Elke Zaterdagmiddag "komen de jongens samen en dan trekken ze er op uit. Hat padvindersdevies „Elke dag een goede daad" trachten de jongens tot werkelijkheid te maken. Vermoedelijk gaan ze van 11 tot 18 Sept, kamperen op Jt eiland Texel. Mooi weer, jongens WEDEROPBOUW U weet natuurlijk al, dat de Havenstraat nagenoeg geheel bewoond is. De Teren straat begint nu ook op te schieten en in het eerste blok van vier woningen zijn thans schilders de zaak aan 't afwerken, zodat verwacht mag worden, dat ook in deze straat spoedig de eerste be woners zullen terugkeren. De Kanaalweg is nu aan de beurt en aannemer De Vries heeft reeds enkele bin nenmuren op zolderhoogte. De particuliere wederop bouw vordert steeds. Naast, schoenmaker Stevens komt' ons tweede bankgebouw „De Noorderbank." NATIONALE FEESTDAGEN Met rasse schreden nade ren we thans de jubileum feesten van H.M. de Koning in. Nog steeds worden aan de bewoners van ons dorp geen bijzonderheden over deze feesten medegedeeld, zodat ook ik hierover niets kan schrijven. Toch verwaeh ten we binnenkort nadere mededelingen hierover, maar de onderlinge concurrentie tussen de dorpen hult de comitéleden nog steeds in een stilzwijgen. Laten we vertrouwen, dat ook ons Comité de inwoners „Elck wat wils" weet te bie den, waarbij de schooljeugd in geen geval vergeten mag worden. Tot de volgende keer. DE C.C.D. IN JUNI 1948 Gedurende de maand Juni 1948 maakten ambtenaren 1 van de C.C.D. 5443 processen verbaal op. Hierbij waren I 7468 verdachten betrokken, van wie er 171 in verzekerde I bewaring werden gesteld. Bij de Officier van Justi tie werden 2687 processen- verbaal ingediend; 4732 bij j Ambtenaar voor de Tucht rechtspraak, tenvijl 49 pro cessen-verbaal door andere j justitiële instanties worden behandeld. In 837 gevallen werfl toe inbeslagneming van goede- ren overgegaan. O.m. werden in beslag ge nomen 31.116 Kg. granen, zaden en peulvruchten. 3450 Kg. vlees en spek. 63.984 stuks eieren, 10,793 Kg. groenten, 51 varkens en 9 runderen. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 5 Augustus N.üj Woensdag II Augustus E.Kl Donderdag 19 Augustus V.Dj Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op ondi 4 Augustus 5.04 20.il 5 Augustus 5.06 20.3 6 Augustus 5.08 20.1 7 Augustus 5.09 20. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n. 4 Augustus 7.42 •5 Augustus 8.37 6 Augustus 9.32 7 Augustus 10.17 8.1 10.1 10.1 25 Juli 1948. MERCURIUS. WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN Wieringermeer. SCHOOLREISJE NAAR TEXEL Donderdag 22 Juli j.1. trok ken de kinderen van klas 6 en 7 der Wieringermeer- school te Slootdorp per fiets naar Texel. Schitterend weer hielp mee de stemming tot een hoogtepunt op te voeren. Vijf dagen lang hebben de kinderen gezworven door de duinen, gefietst door de den nen, terwijl bezocht werden: Meeuwen-kolonie, het Muse um, de fonteinsnol. de Sluf ter, en gezwommen werd aan het Westerslag, om des avonds in de Jeugdherberg „Panorama" bergen eten te verwerken. Vervolgens nog een uurtje te spelen in de Doolhof, om dan te gaan slapen, twee hoog. Allemaal ongekende genietingen En steeds hield de zon de kinderen gezelschap. Aan de organisatoren en vooral aan de ouders en me debewoners van Slootdorp en omgeving past een woord van dank voor hun werk en giften. Alle moeite is ruimschoots beloond doordat de kinderen buitengewoon genoten heb ben. SCHOOLREISJES Dc W.-Meerschool en de Chr. Nationale School te Mid denmeer haDden vorige weck voor de oudste kinderen een schoolreisje georganiseerd. De eerste school reisde al-; lereerst naar Zaandam, waar de Verkade-fabriek bezichtigd werd en De kinderen een zakje snoep als reclame mee-! kregen. Amsterdam met haar Rijks museum was het volgende, reisdoel. waarin tenslotte Velserend, het prachige natuur bad. bezocht werd. Hef was reeds duister toen De jeugd zingend in Midden-; meer terugkeerde. De Chr, School maakte een; reisje naar Bergen en Bergen aan Zee. In Bergen werd een tocht door De bossen gemaakt terwijl eveneens de speeltuin .Duinvermaak" tot halteplaats diende. De Noordzee vond veel af-! trek; jammer Dat de wind me nig kwalletje landwaarts zond, wat natuurlijk de nodige schrik onder de jeugdige ba ders bracht. Voldaan keerDe ook dit ge-| zeischap huiswaarts, genojten van veel natuurschoon. 65-jurige W.Meerbewoner I loopt voor de zesde maal de Vierdaagse. Voor de meeste bewoni van de polDer, en wel spel aal te Middenmeer, is de h«f J C. Alders, thans wonenT te W.Werf, geen onbekend! 's Morgens en 's avonds gedane arbeid zien we h| nog al eens j,tippelen!". Niet ieDereen weet, dat Heer Alders vorige week vel de 6e maal de Vierdaal heeft uitgelopen, waarmei hij het reeds in zijn beT zijnde Zilveren Kruis met Zilveren Kroontje heeft a gevuld. Deze laatste Vierdaagl ('per dag 40 Km.) was bijzT Der zwaar door de geweldI hitte. Onze 65-jarige ble| echter in prima conditie zette zich er dapper doorhej zodat hij telkens 2 uur de vastgestelde tijd binn| was Als extra-prestatije liep ock de heenreis voor groot gedeelte en over mars W.werf-A'dam deed nauwelijks 13 uur. Onze gelukwensen en succes het volgende jaar APPELEN EN PEREN MOGEN TOT EEN HOEVEELHEID VAN 50 BUITEN DE VEILING O.A| WORDEN VERHANDELD Aangezien de tot dusvl toegestane hoeveelheid af pelen en peren, die buit(T de veiling om verhandel worden (bijv. bij ve| zending aan verwanten relaties), in de practijk vc| te klein bleek te zijn, (nl 2'/:; Kg',), heeft het Bedrijf schap voor Groenten (ft besloten deze hoeveel heid met ingang van 1 A\| gusfeus te verhogen tot r per keer. I Voor de overige fruitsol ten blijft de toegestane h<| veelheid vastgesteld 2' Kg. De 3 iertoe. strekkende „Vl I n do Tuinbc V zot-verordening 1945" is gf publieeerd in het Voedsel voorzieningsblad no. 62 vaf Zaterdag 24 Juli 1948 (fl treedt op 1 Aug 1948 in wf king. Uitgave Stichting Flevo Boei Verantwoordelijk redacteuJ tevens redacteur voor Wil ringen N. H. Klomp. Kliefl straat 12. Hippolytushoq Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringel meer J, A. Gerritseft Fazantstraat 11, WieringeJ werf. Voorzitter G. P. Kistemakd Wagenpad H 46, Middenmei Telefoon 20 Nw. Almersdorl Drukkerij Corn. J. Boske| Telef. Hippolytushoef No.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1