UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 7 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 75 Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", West-er7and Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aa.i zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. VROLIJK VLOT VERANTWOORD Zomer vieren als Chris tenmensen wil niet zeggen: een stuk van de zomer- vreugde zich moeten ont zeggen. Christen zijn is geen kwes tie van Niet dit en niet dat. Het is juist alles. Maar dan alles wat goed en mooi is. Het betekent scheppen de levenskunst. Tienmaal vindingrijker dan het zielig meedrijven op de lakse al gemene stroom. Bij wantoestanden moe ten we niet enkel maar zeg gen We doen niet mee. Maar fier en fiks: we wil len het béter doen. Ons Christendom moet positief elk levensgebied aan durven en elk nieuw leven gestalte geven. Levend Christendom is heel sterk, stijlvormend. Al het nieuwe, als het goed is, is het onze. Maar al dat oude, dat nooit veroudert, omdat het voor alle tijden geldt, hou den we vast Nieuw is het besef, dat we dichter bij Gods vrije natuur moeten leven dat- we zon, lucht en water, spel en beweging, evengoed no dig hebben als broed of als vakkennis. Oud is dat we God nog meer moeten dienen en lief hebben dan z'n goede gaven, dat zijn wet ons dierbaar moet zijn, dat we eerbied moeten heb ben voor onszelf en voor anderen, die ons zien. Onze zomer- en sportkle- ding zij fleurig, praktisch en gemakkelijk. Maar alles wat aanstoot kan ge ven, moeten we links laten liggen. Wanneer iets zon der meer onbehoorlijk ls, dan weigeren we flinkweg daaraan mee te doen. Het schaamteloze moeten we rustig afwijzen en er toe zien te komen, dat wij de aanmaak kunnen eisen van datgene wat wij wensen te dragen. Laat bij gemengde wan del- en fietstochten de ge hele kleding zo zijn, dat men kan zitten, liggen en hollen, zonder aanstoot te geven Bij jonge kinderen moet het schaamtegevoel niet werden afgestompt door ze op warme dagen veel te licht gekleed op straat te laten spelen. Zeg niet zo gauw, Moeder of jong Meisje wat- hindert dat nou toch Denk ook aan de kinderen van ande ren, aan de echtgenoten, de verloofden van anderen. Steek maar eens Uw licht op bij een echt wijs en erva ren mens, en U weet voor goed, wat wél hindert, en waaróm het hindert. Aan ons kinderen Gods, zijn de aarde en de natuur toevertrouwd. Wij moeten aan andere mensen leren, hoe men daar op de juiste wijze mee omgaat. Wijjdanken God voor zijn gaven en geniéten er van. Maar wij houden ons aan Gods wet. N. BIJL, Pastoor. IETS NIEUWS op de woningmarkt Door de N.V. „Van Daal's systeem" te Helmond wor den thans geprefabriceerde woningen en andere gebou wen aan de markt gebracht Van deze woningen wor den het stalen skelet, de elementen voor de wanden, de kozijnen, de deuren en ramen, de keukeninstalla tie e.d. in de fabriek ver vaardigd. Op de bouwplaats worden dan na het leggen der fun damenten het inmiddels aangevoerde stalen skelet en het houten binnenframe met kozijnen en ramön ge monteerd vervoigens wor den de bakstenen gevels ge bouwd, de pannen gelegd, en na het aanbrengen van de geprefabriceerde binnen wanden is de woning afge werkt. Voor de plafonds, de bin nenmuren en aan de bin nenzijde van de spouwmu ren worden zgn. „halmplan ken" gebruikt. Deze bouv/plaat schijnt, naast een bijzonder groot isolatie vermogen voor tem peratuur en voor geluid, licht en gemakkelijk te han teren zijn. Zij is vervaar digd van onder hoge druk geperst stro, derhalve van binnenlandse grondstof. De halmplank is van Zweedse afkomst, en wordt daar reeds vele jaren gebruikt, Voor het tijdvak van 3 tot) en met 21 Augustus zijn do volgende bonnen aangewe- 087-2 Brood 800 gr. brood Geldig tm 14 Aug. 088-2 Brood 200 gr. brood Geldig tm 14 Aug. 089 Brood 400 gr. brood Geldig tm 14 Aug. 084 Vlees (reeds aangewe zen) 100 gram vlees Geldig tm 28 Aug. 085 Vlees 300 gram vlees Geldig tm 28 Aug. 086 Vlees 100 gram vlees Geldig tm 28 Aug 094 Algem. 400 gr. brood of 1 rantsoen gebak 85. 86, 89 Tabak 2 rantsoe Een resultaat om trots op nen sigaretten of kerftabak, tc zijn. OLYMPISCHE KAMPIOENEN Op de Olympiade te Lon den werden reeds 3 gouden j medailles door onze landge- noten veroverd. Het zijn Fanny Blankers-Koen, 100 meter hardlopen dames, j 11,9 sec. Nel van Vliet, 200 meter schoolslag dames, 2. 57.2 sec Fanny Blankers-Koen, 80 meter hordenloop da- I mes, 11.2 sec. (nieuw wereld record.) Belasting Perikelen. Loon- en Inkomsten belasting. o.a, voor buitenwanden en kelders. De woning kan, met in achtneming zowel van de bepalingen van de „Woning wet" als de „financierings regeling woningbouw", wor den gebouwd. In ons land zijn, naast on j geveer 200 woningen in op- dracht van de Staatsmijnen in Limburg, scholen van I deze constructie gebouwd Men vindt deze o.a. in Stein in Limburg. - Zou het ook iets zijn voor oplossing van onze woning nood PAKKETTEN MET EXPLOSIVA VOOR ENGELSE POLITICI. Niet minder dan 22 pak ketten met ontplofbare stof fen, geadresseerd aan Chur- chill. Bevin en andere Brit se politici, heeft dr. Hugh Edmund Watts, inspecteur voor explosieve stoffen van het ministerie van Binnen landse Zaken, in de laatste vier dagen onschadelijk ge maakt. Dr. Watts ontving Dins dag de George medaille ter beloning van zijn moed en toewijding. Medemhlik. Raadsvergadering. Terwijl de hitte van de zomerdag neg zwaar in de raadszaal hing en af en toe flarden Kermismuziek door de open ramen naar binnen woeien, kwamen Medem- bliks vroede vaderen Vrijdag avond bijeen. De heren Kroezen, Prins, Bakke-r en 't Jong lieten verstek gaan. Bij de weinige ingekomen stukken was een adres van de Nieuwstraatbewoners om het verkeer, over het mid dengedeelte te leiden of een maximum-snelheid van 15 Kin voor te schrijven. Hoewel B. en W. nog steeds hardnekkige pogingen doen om voor verbetering der Nieuwstraat de sanctie van de hogere organen te verkrijgen, staat het Colle ge niet afwijzend tegenover een tijdelijke oplossing. Als onderwijzeres in het zangonderricht aan de Openbare ULO-School, werd met aigemene stemmen be noemd mej. L. de Rijk, al hier. De gemeenterekening en de rekening van het gas- en grondbedrijf werden goed gekeurd. Daarna kwam de reeds in comité onderzochte Gemeen te-begroting 1948 in behan deling. Huls (CPN) oefende cri- tiek uit op het beleid van het Gemeentebestuur en op het publiek inzake het on derhoud van straten en plantsoenen. Voorz. wees op de moeilijk heid, geschikte straatmakers te vinden en hoopte, dat de benoeming van een nieu we gemeentewerkman een oplossing zal brengen. De critiek op het publiek onderschrijft hij volkomen. Moeite wordt gedaan om weer herten in het park te krijgen. Glastra (Arb.) vestigde eveneens de aandacht, op de staat van verwaarlozing waarin zich verschillende plantsoentjes en beplantin gen bevinden en informeer de naar de taak der inder tijd aangestelde onbezoldig de veldwachters. In de geest van een door Glastra reeds eerder gedaan voorstel, werd besloten Har monie „Crescendo" een jaar lijkse subsidie van f 100- toe te kennen. Naar aanleiding van een opmerking van dezelfde spreker, werd besloten in de Gemeente-verordening een bepaling op te nemen, re gelende de erde en rust tij dens openluchtconcerten en uitvoeringen. Kuis stelde opheffing van het Burgerlijk Armbestuur en inplaats daarvan een in stelling van een dienst van Sociale Zaken, voor. Deze kwestie werd aange houden tot een volgende ver gadering. Glastra brak een lans voor de bewaarscholen en vond de bestaande subsidie van f3.- per kind te laag, te meer waar in het bijzonder de Nutsbewaarschool grote moeite heeft zich financieel te handhaven. Het schoolgeld is - hoe welbesteed overigens - voor vele arbeidersgezinnen te hoog en zou dan ook ver laagd kunnen worden. Weth. Bobeldijk (Arb.) deelde de mening van Glas tra en wees op de hoog-no- dige plannen tot nieuwbouw der Nutsbewaarschool, welke op financiële bezwaren stui ten. Voorz. -wees op het feit, dat de gemeente niet ver- plicht is deze subsidie te verlenen en waarschuwde voor een teveel opdrijven I van dergelijke begrotings posten. Indien er van het- betrok ken schoolbestuur 'n desbe treffend verzoek komt, zou- j den B. en W. een en ander |nog eens kunnen overwegen. Op een vraag van Win- nubst, betreffende de haven lichten, vond Voorz. het;, 1 met het oog op de ophan- den zijnde overname der ha- vens door het Rijk, niet ge- j wenst hieraan nog veel ten i koste te leggen. Lakeman (R.K.) viel Win nubst bij in zijn opmerking j betreffende de verlichting der losplaats langs de haven Voorz. kon de geopperde j bezwaren niet ten volle de- I len, doch zegde een onder -1 1 zoek naar verlichting van de losplaats bij de visafslag toe. Aan de hr. P. Mier werd 1 eervol ontslag verleend als i onderwijzer aan de O.L.S. Een nieuwe verordening j op de bezoldiging der ge- meente-nmbtenaren en -werklieden ontlokte Huls de opmerking, dat de werklie- I den er slecht afkwamen" en j 1 stelde een salaristoeslag van 2 pCt. voer. Dit is evenwel niet toege staan volgens Voorz. en blij- ken's de mening der afge- I vaardigden van de vakorga- nisaties, is de gemeente er 'volkomen in geslaagd voor haar personeel het maxi- mum te bereiken. I Volgens hen zou goedkeu ring op verschillende pun- ten nog zeer problematisch zijn. Met deze uiteenzetting was Huls tevreden en het v/as inmiddels ruim 10 uur. toen Vocrz. de hamer liet vallen en de openbare ver- j gadering sloot. Buitengewone lasten. Goedgekeurd is, dat de extra-uitgaven, die een be lastingplichtige heeft als ge volg van het tenietgaan van goederen, noodzakelijk huis raad en lijfgoederen, door oorlogsgeweld, als buitenge wone lasten worden be schouwd, in dier voege dat uitgaven, die -worden bestre den uit een bijdrage ingevol ge de bestaande schaderege ling of die te zijner tijd door een bijdrage zullen worden gedekt, buiten aanmerking blijven. Het ontwerp van Wet op de Materiële Oorlogsschaden, bevat een voorstel tot verbe tering van de bestaande huisraadschaderegeling. Met het oog op deze te verwachten aanvullende voorziening heeft boven staande voor de meeste be lastingplichtigen, die uitga ven ter vervanging van noodzakelijk huisraad en lijfgoederen hebben moeten doen, haar betekenis verlo ren. INTERESTBEREKENING VRIJWILLIGE ZEKERHEIDSTELLING. In gevallen waarin de eerste of enige termijn van een aanslag op de laatste dag van een maand vervalt, kan over deze maand nog interest worden vergoed, on - geacht of de verrekening in de loop dan wel aan het einde van die maand wordt geboekt. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 11 Augustus E.K. Donderdag 19 Augustus V.M Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op ondei 9 Augustus 5.12 20.lr 10 Augustus 5.14 20.11 11 Augustus 5.16 20.i: HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m 8 Augustus 11.02 11.21 9 Augustus 11.42 10 Augustus 0.02 0.2: 11 Augustus 0.42 1.0: Zondagsdienst Artsen Van Zaterdag 10 Aug. 16 u tot Maandag 12 Aug. 8 u. vn zijn bij geen gehoor bij d eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen hart, Olrée, Tamsma, Va Slooten, v.d. Sluis, Swater en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 11 AUGUSTUS Aanwezig de Heren v. Kolk, Nw. NiedorpDekke 't Zandt. Afwezig de Heren Reits ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. NEDERLANDSE HARING voor Poolse kinderen. Dinsdagmiddag is in de Koningin Wijhelminahaven te Vlaardingen binnengeko men de 250 ton metende coaster Jozo, eigenaar-kapi tein Fckkes uit Delfzijl, om j 1000 vaten haring te laden, bestemd voor de Poolse kin deren. Deze haring was door de redersvereniging voor de: Nederlandse haringvisserij j ter beschikking gesteld van het Nederlandse Comité van de UNAC. De „Sibajak" vertrokken De „Sibajak" is Woensdag middag om vijf uur van de Merwehaven te Rotterdam j naar Indonesië vertrokken met 1600 man aflossingstroe 1 pen, bestaande uit een batal jon stoottroepen uit Den Bosch, verschillende detache j inenten K.N.I.L. Koninklijke Marine en Kon. Landmacht en ondermeer ook een mi trailleurscompagnie uit: Maastricht. Vermoedelijk zal het schip op 31 Augustus te Soerabajaj arriveren. KEURING LICHTING 1950 Met de keuring der lich ting 1950 zal op 8 September een aanvang worden ge maakt. In het eerste gedeel- te van 8'Sootember tm. 31, Januari zullen zoveel moge- i lijk diegenen worden ge- •keurd. die zijn geboren tus sen 1 Januari en 30 Juni '30 In het tweede tijdvak. 1 Februari 1949 tot het einde der zitting, ziin diegenen1 aan de beurt, die in de twee de helft van 1930 zijn gebo- ren. Medemblik. SUCCES VOOR ZANGLUS De Gem. Zangveren.gin „Zanglust" legde Zondag j. op 't Bondsconcours te Mi' den-Beemster met 327 pun ten beslag.op een le prijs ei behaalde daarmee teven het hoogste aantal puntei van de dag. „Zanglust", dat „Lente' Ontwaken" van Hendrik A tink en „Moedertje" vai Jan Nieland zong, promo veerde met dit mooie resul taat vaft de 2e naar de 1 afdeling. Voor de jonge dirigen Moeskops en zijn koor eei prachtig succes. BENOEMING. De heer A. Zwaan alhiei werd benoemd als werkmai in dienst der gemeente. „DE LUCHTBODE" Onze postduivenclub nau Zondag j.1. met 169 duivel deel aan de wedvlucht van af St. Kathelijn Waver. Af stand 194 Km. Gelost werd om 7.15 uui 1. H. v. Doorn 10-26-1 2. C. Tiben 10-28-1 3. H. vd Wetering 10-29-2 4. K. Trompetter 10-30-5 5 D. Maret 10-30-5 6. J. Stuijts 10-31-1 7. K. Trompetter 10-31- 3. H. v. Doorn 10-31-3 9. M. Bosters 10-32-3 10. K. Trompetter 10-32-5 Uitgave Stichting Flevo Bod Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wi: ringen N. H. Klomp, Klief straat 12. Hippolytushoe Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringe: meer J. A. Gerritser Fazantstraat 11, Wieringer werf. Voorzitter G. P. Kistemake: Wagenpad H 46, Middenmee Telefoon 20 Nw. Almersdorj Drukkerij Corn. J. Boske Telef. Hippolytushoef No. I Hoofdstr. 14, Hippolytushoe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1