UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BEROEPSKEUZE VOORLICHTING. Woensdag 11 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 76 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk do1 leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. NEDERLAND HEEFT WEER EEN REGERING. EEN VIER-PARTIJEN KABINET SAMENGESTELD. DREES MINISTER PRESIDENT. De kabinetsformateur Mr. J. R. H. van Schaik heeft Vrijdagmiddag aan de Prin ses - Regentes de ministers j mingsprijs in het nieuwe kabinet voor gedragen. Veehouders, die nu leveren, hebben straks voorrang. Zoals men weet, heeft de regering zich genoodzaakt gezien het vleesrantsoen tij delijk te verminderen als gevolg van het zwakke aan bod van slachtvee op de overnemingsmarkten. Dit geringe aanbod werd o.m. in de hand gewerkt door ge ruchten als zou de overne- voor slachtvee spoedig verhoogd worden. Deze geruchten zijn inmid dels tegengesproken, ook is de veehouders ter kennis Zaterdagmorgen om 10 uur gebracht, dat de hl het na- zijn de ministers ten palei- jaar de overneming van ze Soestdijk beedigd. Donder- slachtvee zal moeten worden dag a.s. zal de regering zich geremd, waarschijnlijk aan de Staten- Generaal presenteren. In de bij die gelegenheid te houden regeringsverkla ring zal de positie van dit programma-kabinet worden duidelijk gemaakt. Het kabinet heeft een ex tra-parlementair karakter. De ministerlijst is als volgt. W. Drees (P.v.d.A.), minis ter van Algemene Zaken, minister-president Mr. J. R. H. van Schaik, (K.V.P.),, minister zonder portefeuille, die ad interim zal optreden als minister van 'Verkeer en Waterstaat Mr. D. U. Stikker (V.V.D.), minister van Buitenlandse 'Zaken Mr. Th. R. J. (K.V.P.), minister van Jus titie j Mr. J. H. van Maarseveen, (K.V.P.) minister van Bin nenlandse Zaken Ter stimulering van de aanvoer van slachtvee is thans bepaald, dat veehou ders, die de volgende weken slachtvee van de beste ge wichtsklassen (aa en a) le veren, naar evenredigheid voorrang van levering krij gen in die weken van het najaar, waarin door een te grote aanvoer de overname van slachtvee zal moeten worden beperkt. Wiering-ermeer. Het a.s. regerings jubileum en het fonds voor kankerbestrijding In verband met het a.s. regeringsjubileum van H.M. de Koningin is een uitvoe rend comité gevormd uit het „nationaal comité", welk comité zich ten doel stelt, onder de Nederlandse bevolking gelden in te zame len ter verkrijging van een fonds, dat aan H.M. de Ko ningin als een nationaal huldeblijk in September zal worden aangeboden. H.M. heeft tot deze inzameling reeds Haar toestemming verleend. Het comité tracht hét gc stelde doel te bereiken dooi de verkoop van jubileum speldjes, welke de beeltenis van H.M. dragen, en door geldinzameling. Ook in de Overzeese die gebiedsdelen. De prijs van de speldjes is zeer laag gesteld, n.1. f 0.50 per stuk, zulks ten einde de gehele bevolking in cïe gelegenheid te stellen op deze wijze bij te dragen aan het nationaal hulde blijk. Het comité nodigt de ge hele bevolking uit geduren de de komende maanden dit speldje te dragen. Het is wel overbodig op te merken, dat de speldjes laag in prijs zijn, maar dat méér geven dan de prijs is, zeer op prijs wcrdt gesteld. Men kan extra bijdragen verder storten op de postre kening van het. comité, 110 26000. Er wordt een dringend be Olympische Kampioenen. Wederom zijn er op de Olympiade 2 gouden plak ken veroverd door onze landgenoten op de Zaterdag afgesloten athletiekwedstrij - den. Het zijn Fanny Blankers-Koen, 200 m. hardlopen dames, 24.4 sec. Estafette - ploeg, Xenia Stadtde Jong. v. d. Kade Koudijs, Nellie Witziers Timmer en Fanny Blankers- Koen, 4 x 100 m. estafette dames, 47.5 sec. EEN EERVOLLE VIERDE PLAATS Zaterdag zijn de Olympi- MAANSTANDEN 1948. Woensdag 11 Augustus E.K. Donderdag 19 Augustus V.M Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op ondei 12 Augustus 5.18 20.1' 13 Augustus 5.19 20.1( 14 Augustus 5.21 20.0' HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m 12 Augustus 1.22 1.4' 13 Augustus 2.12 2.4: 14 Augustus 3.17 3.5! roep gedaan op alle ge meentebesturen. Oranje-ver I sche Spelen voor de athleten enigingen en kerkelijke ge- en zwemmers beëindigd, j nootschappen deze inzame- Amerika heeft zich in deze ling te steunen. Daarnaast takken van sport veruit de zal uiteraard een beroep sterkste getoond. Hieronder worden gedaan op plaatse- j volgt het overzicht van de biedsdelen zullen inzamelin j li.ike organisaties en parti- 1 behaalde plakken, waaruit gen worden gehouden vooroulieren om deze inzame- j blijkt, dat Nederland een het Nationaal Geschenk. ling tot een sueces te maken j eervoile vierde plaats in- Wij vernemen, dat de neemt, wat zeker een goed speldjes in deze gemeeente resultaat is. zijn aangevraagd. Zodra zij aangekomen Athletiek zijn, zal daaraan de nodige Goud zi]v Brons Het is de wens van H.M., dat de opbrengst van de in zameling in de andere de len van het Rijk zullen wor den aangewend voor een doel van algemeen nut in1 bekendheid worden gegeven Amerika Zweden 11 5 10 5 1948 werd bij ieder Gewesten lijk Arbeidsbureau in ons Wijers, land een afdeling beroeps- keuzevoorlichting ingesteld. Enige weken geleden, n.1. 7 Juli 1948, kreeg het Gewes- I telijk Arbeidsbureau te Alk maar voor het eerst de be- schikking over een eigen Prof. dr. F. J. Th. Rutten, beroepskeuzeadviseur, zodat (K.V.P.), minister van On- degenen uit het gebied van derwijs, Kunsten en Weten- dit Gewestelijk bureau, die schappen menen een beroepskeuzead Met ingang van 1 Januari vaak van grote invloed. De Prof. Mr. P. (P.v.dA.), minister nanciën Lieftinck, van Fi- I vies te moeten inwinnen, in de gelegenheid zijn dit thans binnen dit gebied te doen. Mr. W. F.Schokking. (C.H. U.minister van Oorlog en j Marine ad interim „Wat is beroepskeuze voorlichting Mr. Dr. J. in 't Veld, rp.v. d.A.), minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting Prof. Dr. J. R. M. van den I Brink, (K.V.P.), minister schappen en vermogens van Economische Zaken Hieronder verstaan we het voorlichten omtrent, de soort van arbeid, waarvoor iemand op grond van zijn lichame lijke en geestelijke eigen- financiële zorgen waren vaak van dien aard, dat de kinderen na het verlaten van de school direct de fa brieken moesten binnentre den" teneinde de zorgen van het gezin wat te verminde ren. Op oudere leeftijd kwam dan de omscholing, want j toon op de kennis van de In 1940 waren er nog 11 gemeentelijke bureaux voor beroepskeuze, met daarnaast 28 particuliere bureaux (prot. Chr., R.K. en neutraal) in werking. Tussen deze instellingen bestond geen enkel verband en in werkwijze was er een grote verscheidenheid. Bij de R.K. bureaux en de prot. Chr. bureaux nam de psychotechniek feen voorna me plaats in, terwijl de neu trale bureaux meer de klem- dan stond het kind in de i beroepen legden en daar- maatschappij als onge- I naast eveneens studie van de schoolde met lege handen psychotechniek en de psy- en met de wetenschap, dat j chologie maakten. het leren van een vak voor hem of haar niet meer was Al spoedig, deed zich behoefte gevoelen aan de weggelegd of met grote menwerking tussen de bu- moeilijkheden gepaard zou reaux, terwijl men tevens bij £aan- i de overheid moest aanklop- Daarnaast warerp er ook pen om financiële bijstand, velen, die by het kiezen van een studie of beroepsstich- T" ting veel te hoog grepen, overkoepelend orgaan, het Frankrijk 2 3 3 Nederland 4 0 2 Jamaica 1 2 0 België 1 0 1 Tsjecho Slowakije 1 1 0 Australië 1 3 2 Italië 1 4 0 Finland 1 2 0 Hongarije 2 0 2 Oostenrijk 1 0 1 Ceylon 0 1" 0 Zwitserland 0 1 1 Noorwegen 0 1 0 Joegoslavië 0 1 0 Engeland 1 5 1 Argentinië 1 1 0 Panama 0 0 2 Turkije 0 0 1 Denemarken 0 0 1 Canada 0 0 1 Zwemmen Amerika 12 10 3 Denemarken 2 2 1 Australië 0 2 2 Nederland 1 0 2 Hongarije 0 1 3 Frankrijk 0 0 2 Engeland 0 0 1 Mexico 0 0 1 S. L. Mansholt. (P.v.d.A.), minister van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening Mr. A. M. Joekes (P.v.d.A.), minister van Sociale Zaken Mr. E. M. J. A. Sassen, (K.V.P.), minister van Over zeese Gebiedsdelen L. Götzen, (partijloos), minister zonder portefeuille. werking inzake Voorlichting bij beroepskeuze, ingesteld'. I Naast de algemene samen- werking beoogde dit- comité ook meer unificatie op het gebied van de documentatie i Dr. VAN MOOK GAAT stevig woordje mee.PDeze ge- woonte was soms zo sterk. waren overstag te gaan en de j nieuwe paden te bewandelen meeste geschiktheid bezit. in het labyrinth van be- Vroeger bestond er nog roeps- en studiemogelijk- weinig behoefte aan be- beden. roepskeuzevoorlichting. Het i Tenslotte is er nog een bedrijfsleven was nog niet zo grote groep werkers, ook aan de verschillende bureaux gecompliceerd en verder was j zelfs nu, die niet op de weg j 'e brengen, ook de aard van het gezins- van hun verkeerde beroeps- 1 De conclusie van de staats- Innrrtk? anders dan teS?n" keuze terugkeren, doch die commissie voor de werkloos- woordig. het gekozen beroep met te- De vader als gezinshoofd genzin uitoefenen. besliste veelvuldig in zaken van beroepskeuze en zee-r zyn mdividuel en maat- vaak werden familieberoeoen I schappelijke mislukkingen, beoefend. I Ult het voorgaande blijkt De gewoonte van familie,we*'da£ de behoefte aan goede beroepskeuze voorlich heid van 1914, waarbij werd betoogd, dat raden en leiden van jeugdige arbeiders bij hun beroepskeuze een grote rol speelde bij de werkloos heidsbestrijding, alsmede het eminent sociaal belang jon- HEEN. In zijn plaats komt een driemanschap. Naar wij vernemen zal dr. H. J. van Mook als luit. Gouverneur-Gene raai heengaan. dat er streken zijn, die uit sluitend metselaars, andere die alleen wevers of soldaten leverden. ting zich aan het eind van Fe mensen te werk te stellen de vorige eeuw en aan het in dat beroep, waarvoor zij begin van deze eeuw reeds liet meest geschikt zijn, zal mede a.a.nTpidinc 7.iin o-emrooef sterk moest doen gevoelen. In 1906- werd de eerste stap gedaan en werd aan de mede aanleiding zijn geweest voor de secretaris-generaal van het departement van ;ociale zaken in 1940 de be- Door de grote technische een afdetoe voor hersens r°epskeuzevoor]iehting aan binnenkort uitvindingen in het midden keuze inepsfeld beroeps- de arbeidsbemiddeling te ïeur-Gene- Van de vorige eeuw groeide'"ëesieia. koppelen. het aantal beroepen van 1 Even daarna kwamen de 0ok na de nnrlnr bleef dit T enige honderden tot ver- Ü.K, patronaten, die op ver- st"n°dKp^tda b'eder dl' In zijn plaats zou een scheidene duizenden, waar- schillende plaatsen commis- stelde men de gewestelijke driemanschap worden ge- van de meesten voor het pu- sies's voor beroepskeuzevoor- arbeidsbureaux kosteloos ter vormd. bestaande uit dr. L, bliek grote onbekenden wa- aroeiasoureaux kosteloos ter J. M. Beel. generaal S. H. ren. Spoor en een derde lid voor Bij het kiezen van een be- financiëel-economische aan- roep waren de sociale om gelegenheden. standigheden van het gezin lichting instelden. f beschikking van diegenen. Daarnaast ontstonden die een beroepskeuzeadvies eveneens neutrale en pro- j wensten, testants christelijke eom- missie's voor beroepskeuze. f Wordt vervolgd.) Medemblik. WAT KWAM ER AAN DE AFSLAG? Op de Gem. Visafslag werd in de week van 2 t.m. 7 Aug. aangeverd 6803 pond kuilaal p.p. f 1.51 281 pond Bot f 0.36 229 p. Baars f 0.26 706 p. Snoek baars f 0.38 6 p. Karper f 0.33 160 p. Blei f 0.10 111 p. Voorn f0.02 500 Kg. Nest f 2.75 per kg. ZE GINGEN VOOR DE WIND. „De Luchtbode" bracht Zondag j.1. 179 jonge duiven in concours bij de wedvlucht vanaf Vilvoorden. Afstand 210 K.M. Gelost om 7 uur met Z.W. wind. 1. D. Maret 9—17—25 2. M. Bosters 91727 3. M. Bosters 91825 4. D. Maret 92024 5. G. Tiben 9—20—48 6. K. Trompetter, Opperdoes 92055 7. K. Trompetter 9—21—20 8. M. Bosters 92121 9. J. P. Wiebering 9-21-37 10. J. Glim 9—21—42. Zeiljachten in zware storm. De motorschepen „Gouw zee" en „Gelderland" van d rederij Zwaag, die de diens! tussen Harderwijk en AmI sterdam onderhouden, hebl ben Zondag twee zeiljachl ten. de „Staluma" en ..Dl Vrijheid" aan boord genol men, die wegens de zwar| storm op het IJselmeer vool anker waren gegaan. Dl jachten hebben enige scha| de opgelopen. Steun voor ziekenfondsenl Een wetsontwerp, dat bel oogt gelden uit het Verevel ningsfonds ter beschikking te stellen van de afdelinl j Vrijwillige Verzekering va>| I de algemene ziekenfondsen is bij de Tweede Kamer in| gediend. ziekenfondsen hebl ben op hun afdeling Vrijl willige Verzekering ver|iezei| geleden en hun reserves heel of gedeeltelijk, ingefl teerd. De minister achfc hol gerechtvaardigd voorlopig de tekorten over do jareil 1947 en '48 resp. tot eeil maximum van tien en var! twaalf millioen gulden teil laste van 't Verevenings-I fonds te brengen. Belasting Perikelen. Vennootschapsbelasting ciJ Ondernemingsbelasting. f Kleine Coöp. Aankoop- verenigingen. Hengsten - associaties! e.d. I Op practische gronden jsl bij res. 10 Juni 1948 goedge-f kcurd. dat de inspecteurs' der belastingen tot nadert order geen aanslagen in do| vennootschapsbelasting cnl de ondermingsbelasting op-f leggen aan coüp. aankoop-I verenigingen, welke land-| bouwbenodigdheden voorl hun leden aankopen, indien! aannemelijk is dat deze ver-| :n een bedrijfskapi taal van minder dan f 4000 -I en een winst van gemiddeld| niet meer dan f 200.- per| jaar hebben. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur l tevens redacteur voor Wie-1 ringen N. H. Klomp. Klieft- straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer- I meer j. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringer- werf. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1