UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE LANDBOUW. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 14 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 77 - v-v V - Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk Kleine annonces f 1.per stuk van ter hoogste 4 regels. TWEE SCHILDERIJEN. 't Is lang geleden, dat ik ze zag bij 'n vriend van me. Het ene, 'n vrij hoge muur, met daarin een grote gesloten poort, 't Is aan het eind van een smal straatje. Het avondt Muur en poort zijn er beslo pen door stille schemer. Maar achter die muur rijst op een puntgevel en zie -- dat is ver rukkelijk mooi <Jie gevel slaat nog in het blijde licht. Daar achter en over die muur zie je de avondhemel nog vol glans. Maar de volheid van licht ligt nog op die witte gevel. 't Is alles heel simpel en toch trof het me sterk. En al is het jaren geleden, ik zie het nog dikwijls voor me. Ook nu weer. Ik sta in de schaduw1 vergarende straat. Ik kan niet verder. De poort is ge sloten. De muur is hoog en de schemering verdonkert zich. Maar daarachter Daar heb ik heA licht gezien. Ik weet het, daar is vreugde van stil le glans. Daar wordt het licht vergaard en bewaard Wat die schilder heeft wil len zeggen Ik weet het niet. Daar bekommer ik mij niet o- ver. Dat schilderij zegt mij wat en daar luister ik <3ik- wijls nóg naar. Achter de poort daar woont het licht. Het licht dat ontroert en verrukt. Vooral als je het ziet van uit al don ker wordende levensstraat. 'k Weet niet, schilder, of je 't ooit geweten hebt, maar die poort is open gegaan en heeft in donkere levensstra ten nog licht laten stralen. En voor ieder die achter de poort het grote licht weet en gelooft, verdonkert <kï le vensstraat nooit helmaal, want de poort is opengegaan en is nooit meer geheel geslo ten geworden. "iDaarmee wordt gewacht. Gewacht totdat.... de laatste strompelaar uit de donkere straat is binnenge- wankeld. Het andere schilderij was ook doodeenvoudig. Strak van lijn, 't Is een kerkfront. Of eigenlijk nog niet eens. Je ziet een grote dubbele kerkdeur en 'n stuk opgaande kerkmuur Ook weer afsluitend een stil le straat. 'n Vrouwenfiguur met Vlaamse muts en kapman tel gaat lichtelijk gebogen toe op die deuren van de kerk. Hit het bovenvenster van die deuren schijnt het licht, waar mee die kerk geheel is vervuld Van die vrouw zie je alleen maar het licht gebogen gaan, haar breed omplooide rug en de achterkant van haar muts, meer niet. En dat schilderij pakte me. Zoals ik zei: 'n kerkingang, 'n stukje verlaten straat, diepe a\ond en een vrouw die re gelrecht op die deuren toegaat Van boven die deuren uit, licht, dat in de straat schijnt. Die schilder móét gevoeld hebben, de verrukkende vreug de van oo te mogen gaan naar het huis Gods. Hij moet ook gevoeld hebben, dat waar het overal donker wordt, er toch nog licht is waar het Evan gelie leeft. De heerlijkheid van des He ren huis moet de schilder heb ben aangevoeld. Die eenzame vrouw, in het groeiende don ker gaat. ze naar Gods woning heen, omdat ze vandaar weer iets van het licht mag mee dragen, straks de donkerheid Blijf denken om de coloradokever De grote propaganda- actie met reclameplaten en verspreiding van folders is thans voorbij, en het hoofd van de Plantenziektekundi- ge Dienst te Wageningen, dr. C. J. Briejèr, is over het resultaat zeer tevreden. Over het algemeen is de medewer king van de aardappelver bouwers dit jaar veel beter geweest dan in voorgaande jaren. i Echter, de aardappelver- bouwer is verplicht om op eigen initiatief de kever op te blijven sporen en te blij ven verdelgen. Hij dient niet te wachten totdat de Burgemeester het bevel geeft in een bepaalde periode het aardappelgewas met ifrisec- ticide te behandelen, of totdat het hoofd van de Plantenziektekundige Dienst hem daartoe aanzet. Het is om deze reden, dat thans enkele plakkaten hier en daar aangeplakt worden, waarin getracht wordt de zelfwerkzaamheid der aard appelverbouwers in hun eigen belang te stimuleren. Blijft dus de kever bestrij den, teneinde schade in het volgende voorjaar te voorko men DE TUCHTRECHTSPRAAK VOOR DE VOEDSELVOOR ZIENING IN JUNI 1948. In Juni 1948 deden de Tuchtrechters voor de Voed selvoorziening in totaal 2.956 uitspraken, waarbij voor f 217.888.aan boeten werd opgelegd, en voor f 90.984 aan schikkingen werd betaald. Waarborg sommen werden opgelegd tot een bedrag van f 2.370.-. In 26 gevallen (waarvan 20 voorwaardelijk) werd sluiting van het bedrijf be- i volen en in 32 gevallen (waarvan 15 voorwaardelijk) werd tot intrekking van de vergunning overgegaan. Ten- i slotte werden 44 personen (van wie 36 voorwaardelijk) uitgesloten van een toewij- zing. 'k Zou wel willen, dat veel jonge mensen die schilderij en en vooral dat tweede eens zagen. Die vrouw op dat schilderij is al oud, maar ze is toch jong geweest. Zij heeft de weg al afgelegd, die gij, jonge vrienden, nóg lopen moet en nu. nu gaat die oud geworden vrouw stil verlan gend' daar heen waar bij dag en nacht het licht toch schijnt daarheen, waar ze haar God ontmoeten mag. 'k Weet wel, onze kerken lokken niet zo uit tot bezoek. Door de week niet, omdat er „toch niet gepreekt wordt" en het er zo kaal en zo doods is. Des Zondags ook niet, ómdat er gepreekt wordt, zeggen veel jongeren. Met dat al houdt men zich ver van de kerk, van het licht van de glans, van de vreugde En het wordt donker om ons heen. Al dJonkender. Daarom vertelde ik even van die schilderijen. Maar Jezus zelf zegt het zo heerlijk regelrecht, aan allen, die staan in donkerheid, in ver latenheid, in wanhoop, in schreiend berouw: Ik ben het Licht der wereld!; die Mij volgt zai in de duisternis niet wan- delen, maar zal het licht des levens hebben Zouden we, net als die oud- geworden vrouw, ook niet eens opgaan naar GocPs huis en daar klisteren - - met ons hajrt. I PENSIOEN LANDARBEIDER, Het komt ons voor dat verschillende personen, die krachtens hun beroep kun- j nen worden geregistreerd j voor het Bedrijfspensioen- j fonds voor de Landbouw, niet voldoende op de hoogte zijn van doel en opzet van dit Fonds. Het. is daarom misschien nuttig hieronder in het kort een uiteenzetting te geven i over de totstandkoming van dit Fonds, teneinde hen die zich nog niet hebben aange- 1 meld, van voorlichting te dienen. 1. Voorgeschiedenis. Reeds in de loop van 1945 werd door de Unie van Land- I arbeidersbonden het vraag- stuk van de Ouderdomsvoor- j ziening in het agrarisch be- drijf in studie genomen. i Het resultaat van deze studie was dat reeds in Nov. 1945, door een daartoe inge stelde Commissie, aan de Sociale Afdeling van de Stichting voor de Landbouw een rapport kon worden aangeboden, met het verzoek dit probleem in behandeling te nemen. Ook word dit rapport in de verschillende landbouworga- nisaties besproken. Al deze besprekingen leid den tot het resultaat, dat de Hoofd-Afdeling van de Stichting kon overgaan tot de instelling van een Com missie van voorbereiding. De wiskundige berekeningen die moesten worden opge steld kwamen in Jan. 1947 gereed. Voorstellen, tot het tot- standkomen van een Be- drijf spensioen fonds voor de Landbouw, werden dan ook in Jan. 1947 bij de Minister] ingediend. Over deze voorstellen pleegde de Regering lang durig intern overleg. Het geven van een over zicht van dit overleg, zou teveel plaatsruimte in dit blad vragen. Het resultaat van dit overleg was echter, I dat de Regering het Be drijfspensioenfonds voor de Landbouw in principe aan- i vaardde, in te gaan op 1 Mei 1947. Het wetsontwerp, hetwelk de wettelijke basis zou vor- men van dit Fonds, zou met spoed worden ingediend. Het Wetsontwerp, waarvan hierboven sprake is, is in middels gereed gekomen en is bij de Tweede Kamer in- f gediend. Zolang de Wet er nog niet is, kunnen dus geen premiën worden ingehouden, en kan het Bedrijfspensioenfonds j dus niet op normale wijze j werken. De Regering zegde daarom I toe, gedurende de overgangs- 1 tijd dus vanaf 1 Mei I 1947 een bedrag te reser- j veren in het Landbouwcri- sesfonds, hetwelk gelijk zou zijn aan het totaalbedrag dat aan premiën door het be- j drijfsleven zou zijn opge- j bracht, indien genoemde Wet direct van kracht zou j zijn geweest. Na de totstandkoming van j deze Wet zal dan dit bedrag aan het Fonds worden over gedragen. 2. Inwerkingtreding van de verzekering. Hierboven is reeds mel- Uw oude dag is verzekerd. ding gemaakt van de beslis sing der Regering inzake reservering in het Land- bouwcrisesfonds. Het staat derhalve vast, dat voor de land- en tuinbouw de pensi oenregeling, voor wat be treft de aanspraken, terug werkt tot 1 Mei 1947. Dit houdt in, dat iedere valide land- en tuinbouw- arbeider die vanaf 1 Mei 1947 werkzaam was of werkzaam in de land- of tuinbouw geweest is en op die datum nog geen 65 jaar was, in de daarvoor in aanmerking ko mende gevallen aanspraak kan maken op ouderdoms-, weduwe-, wezen-, of invali- diteits-pensioen. 3. Algemeen. Om tijdig de eventuëel be staande rechten te kunnen vastleggen, is het daarom nodig, dat iedere daarvoor in aanmerking komende ar beider, nu reeds wordt gere gistreerd. De gegevens, wel ke deze registratie oplevert, kunnen dan nu reeds worden verwerkt, in de centrale ad ministratie. Het is begrijpelijk dat de centrale administratie, die de gegevens van alle Pro vincies moet verwerken, een zeer omvangrijk werk heeft. Bovendien moet men alle gegevens hebben verwerkt, zodra de Wet tot stand ge komen is. Immers dan gaan de rechten in van hen die hiervoor in aanmerking ko men. Wil men bij het Hoofd- Kantcor deze rechten doen gelden, dan zal het U duide lijk zijn, dat de Centrale administratie alle gegevens van belanghebbenden zal moeten hebben verwerkt. Hieraan kan een ieder me- .dewerken door zich nu reeds op te geven bij een der plaatselijke Sociale Verzeke ringscommissies. Deze opgave, die op zich zelf geen enkele verplich ting inhoudt, is Uw eigen belang. Immers Uw eigen oude dag is hierdoor ver zekerd Geldig van 1528 Augustus. 1271 brood 800 gr. brood (geldig t.m. 21 Aug.) 1281 brood 200 gr. brood (geldig t.m. 21 Aug.) 133 Alg. 400 gram brood of 1 r. vermicelli 'e.d. 132 Alg. 750 gram suiker, boterhamstrooisel, enz. of 1500 gram jam, stroop enz. of 750 gram versna peringen. 131 Alg. 250 gram bGter of marg. of 200 gram vet 130 Alg. 1 ei 136 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 137 Alg. 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 138 Alg. 50 gram thee 139 Alg. 125 gram koffie 140 Alg. 375 gram zachte zeep 250 gram soda b 147 800 gram brood (geldig t.m. 21 Aug.) b 148 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas c 149 400 gram brood (geldig t.m. 21 Aug.) 151 Alg. 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 152 Alg. 100 gram kaas of 125 gram kortloze kaas 153 Alg 750 gram zachte zeep -f 500 gram soda d 157 800 gram brood (geldig t.m. 21 Aug.) e 159 500 gram bloem oi zelfrijzend bakmeel of 1 kindermeel of kinder- biscuits 93 Versnaperingen 200 gr. versn. of 200 gram sui ker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam. stroop, enz. 96 Versnaperingen 100 gr7' versnaperingen of 100 gram suiker, boterham- strooisel, enz. of 200 gr. jam, stroop, enz. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 19 Augustus V.M Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op onde 15 Augustus 5.23 20.0 16 Augustus 5.25 20.0 17 Augustus 5.26 20.0 18 Augustus 5.28 19.5 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.n 15 Augustus 4.37 5.2 16 Augustus 6. 2 17 Augustus 7. 2 7.3 18 Augustus 7.52 8.1 Zondagsdienst Artsei Van Zaterdag 14 Aug. 16 i tot Maandag 16 Aug. 8 u. vn zijn bij geen gehoor bij c eigen arts alleen voor spoec gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkt mer, Schut Bouwmai Schreuder, Koning, Groer hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 15 AUGUSTUS Aanwezig de Heren Reitc ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezig de Heren v. Kolk, Nw. Niedorp Dekkc 't Zandt. - Knoeiende BIJZONDERE ARBEID a.s. MOEDERS en ZIEKEN. Geldig zijn de bonnen van de strook N. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. I Sommige vakgenoten me- nen U te moeten weerhouden U te laten registreren. Ech ter. dit zijn slechte raadge vers omdat zij U niet helpen, indien U oud geworden bent. Luistert daarom niet naar zulke mensen, maar doet j wat U zelf vindt Uw plicht te zijn tegenover Uw gezin. Wieringermeerbewoners, heden Zaterdag wordt weer een gelegenheid gegeven U alsnog te laten registreren. Doe het nu en zet Uw laks- heid aan de kant. De Heer Stompedissel, j Secretaris van de PI. S.V.C. is gaarne bereid U volkomen in te lichten. Te Wieringen, waar men practisch gereed is met deze registratie kan dit nog steeds geschieden bij de Heer P. Jaarsma, nood woning aan de Poelweg. „Eendracht maakt macht". Iaat dit Uw parool zijn voor een totstandkoming van een Bedrijfspensioenfonds, waar door Uw oude dag verze kerd is. De Sociale Verzekerings commissies te Wierin- germeer en Wieringen. Bennebroek financieel ontwricht. Blijkens een persbericht is de financiële draagkracht van de kleine gemeente Ben nebroek minimaal geworden door een fatale vergissing van de dienst der belastin gen. Gedurende enige jaren is n.1. aan ondernemings belasting in totaal een be drag van f 40.000 teveel aan de gemeente uitgekeerd. Expansie - mogelijk heden voor Urk. De gemeente Urk heeft de wens uitgesproken de be schikking te krijgen over 100 ha grond van de N.O.- polder, voor gemeentelijke uitbreiding, verbetering van woningtoestanden en recre atiemogelijkheden. Gevolgen inpoldering Zuiderzee. Het aan de Noord-Oost polder grenzende oude land van Friesland en Overijssel wordt zeer ernstig bedreigd docr uitdroging tengevolge van de inpoldering. Hier en daar dreigen gehele hofste den en landerijen sterk aan waarde in te boeten. banketbakkers door ambt van de C. C. D. ingestel dat ee banketbakker "te Delft va 1946 af tot heden voor c? f 20.000.- aan eieren, suike boter, margarine, bloem e bonnen „zwart" had aange kocht. Van deze productie maakte hij gebakjes, koeke en taarten, die voor 2 a maal -de vastgestelde prij aan het publiek werden ver kocht, waardoor de door her „zwart" betaalde inkoopprij zen ruimschoots werde kt. De productei betrok hij van een 5-tal per sonen. die na verhoed* alle: bekenden. Gedurende dit onderzoe bleken nog een 10-tal ban ket ba kkers, e en winkeliei een melkslijter en een eie renhandelaar, allen uit Delf- zich in meer of minder mate aan dergelijke feite: te hebben schuldig gemaakt in totaal kochten deze l verdachten voor ca. f 26.500. aan goederen en bonnen. I: verband hiermede werdei nog meer leveranciers gever baliseerd. In totaal wert tegen 24 verdachten proces verbaal opgemaakt. Uitgave Stichting Flevo Bode Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoe: Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. A. Gerritser Fazantstraat 11, Wieringer werf. Voorzitter G. P. Kistemake Wagenpad H 46, Middenmee Telefoon 20 Nw. Almersdorj Drukkerij Corn. J. Bosker Telef. Hippolytushoef No. 19 Hoofdstr. 14, Hippolytushoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1