Oranjefeesten Wieringermeer UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. =- 2 Woensdag 18 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 78. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Redactie SecretariaatKlleftstraat No. 12, Hlppoiytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat ie*. t, Bouwt aan zijn toekomst De W.-meerruiters en de feesten in Amsterdam. Nadat, instructeur Smit reeds uitgenodigd was om de Wieringermeerruiters te vertegenwoordigen in de Kronings^oet op 6 Septem ber a.s., vernemen wij thans nog dat de Wierin- meerruiters in hun geheel deel zullen uitmaken van de stoet van 600 ruiters waarin op 31 Augustus a.s. een kroon zal worden over gebracht van het Stadion naar het Paleis op de Dam te Amsterdam De ruiterschool zal defi leren op de Dam waarna een deputatie de kroon aan K. M. Koningin Wilhel- mina zal aanbieden. Een zeer vererende uit nodiging voor onze ruiters. Vertrek van het Stadion vindt plaats om 5 uur. Programma Programma Oranjefeesten W.-werf. afdeling Slootdorp Geen race-fietsen. De ronde wordt 3 maal gereden, 6 Km. Finis is 100 meter over de brug. Beschikbaar 1 Beker en 9.3C uur Versierde optocht' 7 30 UUr Reveille wordt 4 medailles voor de 5 eerst schoolkinderen. geblazen door Muzfek-Vereni-j bitanenkómende. Gemeenschappelijke zang óing vanaf de toren. Inleggeld 50 cent per per- Nederlanalse lijedereu. j 8 uur OPTOCHT door het soon. Aangifte voor of op Toespraak Burgemeester. dorp. Versierde wagens, f iet- 28 Aug. bij J. Bijpost. Kerk- 9.45 - 12.30 uur Kinder- sen autopetten enz. Aan op- straat, SlooWorp. spelen met traditie. tocht kan iedereen deelnemen, Men moet zich persoonlijk blokjeswedloop, ballopen vlag 00k de schooljeugd. melden, en krijgt dan meteen getjes steken stovenloop, zak Muziek Vereniging „Soli het rugnummer toegewezen, lopen, touwtjes springen, blia Deo Gloria (die de gehele dag 5 7 uur p^UZE denmannetje, zeilkruipen, kus- tot onze beschikking is) gaat sendans, hordenloop.) I met een deel der Rijvereni- 7 uur: Gecostumeerde V-oet- PAUZE. gmg in de Optocht mee. balwedstrijd tussen Midden- 1.30 uur Zang. I" Voor de Optocht worden stands Vereniging en Han- Volksspelen tonstekea, ting beschikbaar gesteld touw Onze prestaties op de Olympische spelen. Op de te Londen gehouden Olympische spelen, welke thans geëindigd zijn behaal de Nederland de volgende resultaten Vijf Gouden medailles, n.1. Athletiek, 100 meter Fanny BlankersKoen athletiek, 200 meter Fanny Blankers- Koen athletiek 80 meter horden Fannv Blankers Koen athletiek 4 x 100 m. estafette dames Xenia j Stadtde Jong, Nel Wit- ziersTimmer, Gerda v. d. KadeKoudijs en Fanny BlankersKoen. Zwemmen 200 meter schoolslag Nel van Vliet. Twee Zilveren Medailles Kano mevr. Van den Anker Doedens in Kl-klasse 500 meter. Wielrennen weg wedstrijd Voorting. Negen Bronzen Medailles Athletiek 1500 meter Wim Slijkhuisathletiek 5000 meter Wim Slijkhuis. Zwemmen 100 metc/r borst- crawl Marie Louise Vaessen; zwemmen 4 x 100 meter borstcrawl estafette Irma Schuhmacher, Margot Mars man, Marie L. Vaessen en Hannie Termeulen. Wa terpolo Nederland. Ge- wichtheffen zwaargewicht Bram Charite. Zeilen Starklasse Bob Maas en Ed- dv Stutterheim zeilen Fi- refly Koos de Jong. Hoc key team. Hiermede heeft Nederland zich in het klassement van de 43 deelnemende landen op de 8e plaats gesteld. Dit klassement luidde met mederekening van de vele 4e, 5e en 6e plaatsen Gd. Zv. Br. I steken, 'kruiwagenrijden, trekken en kussendans. 6.30 uur Gecostumeerde Voetbalwedstrijd, Muziek, zang en volksdJansen Muziek op het terrein. Leden gratis toegang. Niet-leden f 1.50 entrée, Bij ongunstig weer 's avonds in de Geref Kerk gezellig samenzijn met declamatie, so lo-zang, FJevo-zangers, hersen jn de étalage van J. gymnastiek, spraakwaterval, te bezichtigen, enz. Vertrek optocht Uitgebreid programma vol- 8 uur vanaf het bal-Verenigi/ng. Er wordt 45 3 Medailles voor Vereni- minuten gespeeld. Enkele prij- gingen. zen voor de mooiste costuums b> Voor groepsverbandPrijzen „Verrassing." Kinderen 3 prijzen, 8 uur TOUW-TREKKEN c. Voor groepsverband Ou-1 voor paren of dubbele paren, deren 3 prijzen. 4 prijzen. Inleggeld f 0.25, d. Voor kinderen [enkelin- Aaggifte op het terrein bij L. Hoevenaars en J. BeJIgra- [enkelin- ven. gen) 3 prijzen. Voor Ouderen gen) 3 prijzen. Prijzen zijn 1 d'ag gend nummer. 9 uur Prijsuitreiking aan tevoren ö,e prijswinnaars van de Jag. vd Kooi Daara gezellig samenzijn met „VERRASSINGEN." precies Fietsen stallinjg ZUHMüMA plantsoen OD erf van j Blaauboer (bosje) Opstelling 7.45 uur. (över de brug.) 8.30 uur Défilé voor de Entrée voor nifct-leden BURGEMEESTER op de j j go per persoon, kunnen Brink [hoek Kerkstr.-BnnK) 2jcb meteen opgeven als lid. 9.30 uur Aanvang kinder- Leden worden verzocht hun spelen, ook in het plantsoen lidmaatschap-kaarten mede te (bosje) Beide scholen verza- r,em8n melen zich daar en onder lei- Bestuursleden zijn herken- Er ligt in ons land nog ding van het onderwijzend baar aan wite band Qm steeds een groot afzetgebied personeel, worden de kinder voor Nederlands fruit braak, spelen gehouden. De weg bereid voor toekomstige drogers van fruit in Nederland. dat de aandacht fruittelers en anderen volle verdient. Vóór 1940 bestond er n.1. arm. kin- Iedereen wordt verzocht te van onze j derspelen pl.m. 1 uur. vlaggen. Het Bestuur. 1 uur tot 2 uur Pauze. Men Voor programma M-dden- kan eventueel op het terrein meer ]eze men ver3iajj blijven, aangezien er de ge- ons Handelscentrum" voorko mende op pagina 4. Overal Wederopbouw- moeilijkheden. Trage woningbouw zonder veel perspectief. In antwoord op onlangs door het raadslid mevr. Bou- mavan Strieland gestelde vragen over de bouw van nieuwe woningen, hebben B. en W. van Den Haag me degedeeld, dat de trage gang van zaken in de eerste plaats te wijten is aan het gebrek aan voldoende geschoolde arbeidskrachten, terwijl ook het ontbreken van de mate rialen, waaraan op een be paald moment behoefte be staat, herhaaldelijk stagna tie veroorzaakt. Het gevolg van deze en andere factoren is, dat de bouw 2 a 3 maal zo lang duurt als onder nor male omstandigheden het geval pleegt te zijn. Het aan tal woningen, dat dit jaar voor bewoning gereed komt, zal aanmerkelijk geringer zijn dan verwacht had mo gen worden. Het ligt in de bedoeling om op ruime schaal de montagebouw te bevorderen. Reeds is een aanvang gemaakt met de bouw van 250 woningen in korrelbeton. Ofschoon B. en -W. doordrongen zijn van de ernst van de toestand en niets zullen nalaten om tot verbetering van de huidige situatie te geraken, moeten zij tot hun leedwezen con stateren, dat verbetering op kerte termijn in die zin, dat binnenkort een groot aantal woningen voltooid zal wor den, niet is te verwachten. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 19 Augustus V.M. Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 19 Augustus 5.30 19.56 j 20 Augustus 5.31 195-£ 21 Augustus 5.33 19.52 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m- 19 Augustus 8.32 8.57 20 Augustus 9. 7 9.27 21 Augustus 9.42 9.57 ten i een belangrijke import van hele dag en avond consump gedroogd fruit, die geheel in tie vis, fruit en ijs op het eigen land werd geconsu- terrein aanwezig is. meerd. Men kan berekenen, Ook de muziek blijft de ge- dat voor de fabriekmatigehele dag op hef terrein, verwerking van deze geïm- VOLKSSPELEN porteerde hoeveelheid circa 1 2 uur :ZakkenIopen voor 30 millioen kilogram vers ongehulde dames [niet bene- fruit per jaar nodig is ge- den 14 jaar) Aangifte op bei tot verhoging van de Belasting Perikelen Ondernemingsbolasting. Ingediend is een wetsont- _ir Aangifte op hei v. weest. Fruit, dat wij ook zelf terrein. 3 prijzen. Opgeven bij ondarnemingsbelasting. In telen in een kwaliteit, die Kloosterman of Spikman. In- artlkel 4 van dit ontwerp voor het drogen even goed leggeld f 6.25. geschikt is als het buiten landse product. Alleen de RINGSTEKEN voor goede drooginstallaties ont- dames oP JEEP braken. 1 Na de oorlog zijn veel bui tenlandse ervaringen bekend geworden over het drogen, zoals dit gedurende de oor log zowel in Engeland als in de verenigde Staten ge- van wordt voorgesteld GEMOTORISEERD a- OP de aanslagen over .„huwde dR belastingjaren 1948 en 1949 worden opcenten gehe- worit "beschikbaar gesteld! ve" te" bate van het Rijle 11070 "nl-ermnni-trm li 3 prijzen. Inleggeld f 0 25, Aangifte op het terrein bij Schalkwijk en G. J. de Rui'er. 3 uur Kruiwagenrif (Dame b. Deze rijksopccnten be dragen 40% van bet samen gestelde grondbedrag. Indien het ontwerp tot o uui ivi ui>» a'j'.i.t li 1 l l 11c en Heer) vrije deelname, geen .Si' leeftijdgrens. 4 prijzen. Jnleg- schiedde. Het ligt vooral op £eld f 0.25. de weg van de fruittelers zelf J L:: en ook op die van fruittelers- verenigingen en afzetorga nisaties, dit afzetterrein te veroveren. Van verschillende 20 Jaar- Dit gevecht heeft zijden werd daarover reeds plaats op losse_ krukjes. Aangifte op het terrein bij G. J. Je Ruiter en L. Hoevenaars. 3 30 uur KUSSENGE VECHT voor Hei?n boven durende twee belastingjaren de ondernemingsbelasting niet meer een belasting zijn die uitsluitend ten behoeve van de gemeenten wordt ge heven. Ver. Staten 480 38 27 20 Zweden 268 17 12 17 Frankrijk 172 9 7 13 Gr. Britt. 164 3 14 6 Italië 151 8 11 8 Hongarije 138 9 5 9 Denemarken 117 5 6 9 Nederland 107 5 2 9 Finland 80.5 3 4 3 Zwitserland 73.5 3 8 4 Beschikbaar 3 prijzen. Tnleggeld f 0.25. Aangi'ft het terrein bij J vd Kooi, (Wierweg) en Belgraven, 4,15 uur Hardlopen met hin wetenschappelijk Onderzoek" dernissen in aan te en een ingenieursbureau klederdracht, voor dames stelt het Instituut voor Be- beren- 4 prijzen. Aangifte advies gevraagd. In samenwerking met de Algemeen Technische Afde ling van het Insti-1 tuut. van „Toegepast Natuur- waring en Verwerking van Het terrein bij Kloosterman en verwaarloosd het feit, Met inbegrip van de ,40 opcenten zal derhalve in het algemeen de ondernemings- op belasting 14%van de be drijfsopbrengst en 5.6% van het bedrijfskapitaal bedra gen. Hierbij is uitgegaan van wijzen jiet practisch algemeen ge- yn bruikelijke vermeningvuldi- °P gingscijfer van 2.4 en is dat TARWEGRIESMEEL UITSLUITEND OP KEUZE BON VERMICELLI VERKRIJGBAAR. Aangezien gebleken is. dat dienaangaande hier en daar een misverstand bestaat deelt het Centraal Distribu tiekantoor mede, dat tarwe- griesmeel uitsluitend ver krijgbaar is op de keuzebon voor vermicelli e.d. en niat op tarwebloembonnen. Tuinbouwproducten, Haag- - Schalkwijk. Inleggeld f 0.25. steeg 3 te Wageningen thans 5 ""f RONDE van SLOOT maatschappen e.d. het grond een volledig uitgewerkt ont- DORP. Vrije deelname. Aleeu bedrag naar de bedrijfsop-- werp samen van een moder- W\-Meerbewoners. - - - ift fruitdroger met een capa- j citeit van circa' een ton vers I voor natuurlijke personen, brengst een kleinigheid la ger is. fruit per dag. Deze tekenin gen worden zover uitge werkt, dat het voor een aannemer ter plaatse moge lijk zal zijn een dergelijke droger te bouwen. Het is de bedoeling dit ontwerp aan belangstellen den ter bëschikking te stel len. De prijs voor een ont werp zal per deelnemer ver moedelijk ongeveer f 50.— bedragen. Iedere teler, ver eniging, veiling of andere OMZETBELASTING. De tariefcommissie beslis te bij uitspraak van 5 April 1948. dat een aannemer om- ondernemer, die voor het, zetbelasting is verschuldigd ontwerp interesse bezit, kan over de vergoeding welke hij dit aan het instituut melden. van het Rijk ontvangt ter Getracht wordt het ontwerp tegemoetkoming in extra- nog vóór de herfst gereed te kosten voor het tewerk stel- krijgen. I len van arbeiders. FEESTVERLICHTING TER GELEGENHEID VAN HET REGERINGSJUBILEUM VAN H.M. DE KONINGIN. Het ministerie van Econo mische Zaken heeft reeds geruime tijd geleden in principe besloten .feestver lichting toe te staan ter gelegenheid van het Rege ringsjubileum van H.M. de Koningin. Het tijdvak voor deze feestverlichting is thans vastgesteld op 8 dagen, t.w. van 30 Augustus tot en met 6 September a.s. In een publicatie van dit ministens dd. 5 Juli jl. be treffende etalage- en recla meverlichting, werd er o.m. de aandacht op gevestigd, dat verscheidene elecMsche centralen in de St. Nicolaas- en de Kerstweken van het vorig jaar, toen de etalages tot 22 uur verlicht mochten blijven, moeilijkheden onder- vonden tengevolge van over-1 belasting tijdens de spits- uren. Ter voorkoming van j soortgelijke moeilijkheden moest worden besloten voor de komende feestdagen van een uniforme landelijke re- geling af te zien en het aan elk elect»riciteits- en gaspro- ductiebedrij f af zonderlij k over te laten binnen zijn verzorgingsgebied die rege ling te treffen, welke in ver band met zijn capaciteit toelaatbaar is. De bedrijven zullen er daarbij rekening mee houden, dat tegenover het extra energieverbruik een lager verbruik voor par ticuliere doeleinden zal staan. Verwacht mag im mers worden, dat velen op deze feestdagen de avond buitenshuis zullen doorbren gen. TEXTIELPUNTEN KAART VA 705 WORDEN ONGELDIG. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de bonnen van de oude textiel- kaart VA 705 na 24 October a.s. niet meer geldig zijn. De bonnen der thans in gebruik zijnde kaarten VA 804 blij - ven voorlopig geldig. COLORADOKEVER- BESTRIJDING. De bestrijding van de colo radokever heeft tot dusver een gunstig verloop gehad, mede dank zij de verplichte behandeling van het aard appelgewas met een insec- tendodend middel tijdens bepaalde perioden. Het ligt thans niet in de bedoeling, in dit seizoen nieuwe verplichte bespui tingen gedurende bepaalde perioden voor te schrijven. Echter zal nauwgezet de hand worden gehouden aan het nakomen van de vcrdel- I gingsplicht. Artikel 2 van ae colorado- keverwet 1947 luidt Elk gebruiker van een perceel, waarop zich de coloradokever bevindt, is verplicht deze zo goed mogelijk te verdelgen. Dit houdt in, dat een ieder, die kevers of larven op zijn 1 perceel heeft, verplicht i-s, de dieren onmiddellijk te I verdelgen. Een voortdurende controle van het gewas is daarvoor noodzakelijk. Wan neer men hierbij kevers of larven opmerkt, zal in de meeste gevallen bespuiting of bestuiving van het gewas nodig zijn. Vooral is het zaak. jonge larven onmid dellijk met een insectendo- dend middel te behandelen. De Inspecteur. Hoofd van de Plantenziektenkundige Dienst, doet een dringend beroep op de aardappeltelers om de bestrijding onvermin derd krachtig voort te zetten. Bedenkt, dat juist de kevers, die in het najaar de grond in gaan om te overwinteren, in het volgend voorjaar de jonge aanplant bedreigen. Ook in het najaar moet Uw terrein vrij zijn van kevers of larven De verdelgings plicht blijft onverminderd van kracht. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringer- werf. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1