UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. WAT BETEKENT DAT? NIEUWE BONNEN. De demonstraties op „Oostwaaröhoeve' met de Aardappelrooimachines. Zaterdag 21 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 79 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dc^eeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Zondag 22 Augusus zullen verschillende Hervormde Kerken hun klokken laten luiden van kwart voor drie tot drie uur in de middag. De Generale Synode der Ned. Herv. Kerk heeft daarom verzocht. Ook andere kerk genootschappen zullen mis schien hetzelfde doen. Waarom Omdat die dag ■om drie uur in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de ver gadering van de Wereldraad van Kerken geopend zal •worden, waar ongeveer hon derd en dertig Kerken uit de hele wereld bijeen zullen komen om over hun samen werking en meerdere een wording in geloof en kerk orde te beraadslagen, die dan in de te vormen Wereld raad van Kerken kaar be slag moet krijgen. Meer dan honderd en der tig Kerken uit de ganse wereld Dat wil wat. zeggen. Toch is de "bijeenkomst niet compleet, niet ten volle uni verseel. Om te 'beginnen ont breekt de grootste christelij ke Kerk, de Rooms-Katho- lieke. Zij heeft zélfs geen waarnemers willen zenden. Dat is jammer, maar van haar kant bezien consequent. De Roomse Ke»rk heeft de pretentie de enig ware Kerk te zijn. Over deze pretentie zelf spreken we hier thans niet. Wij stellen alleen vast, dat Rome haar heeft. Dat betekent, dat Rome niet op voet van gelijkheid met de andere Kerken verkeren kan en wil. Zij juicht de eenwor ding der Kerken hartelijk toe. maar ziet daarvoor slechts één weg de terug keer van de afgescheiden Kerken tot haar, de Moe der-Kerk, de enig ware. Rome ontbreekt, dus. Ook ontbreken de Gereformeerde Kerken in Nederland in hun verschillende schakeringen. De reden Hun is blijkbaar de basisbelij denis Jezus Christus als God en Hei land (God and Saviour) -ce onbepaald. Waar dan weer tegenover staat dat ver schillende vrijzinnig-chris telijke denominaties in deze basisformuie aanleiding tot reserve heb oen, hoewel nog niet. tot onthouding van deelneming. En ook verschil lende Amerixaanse biblicis- tische en fundamentalisti sche groepen menen reden tot onthouding te hebben en hielden voordien, ook te .Amsterdam, een consres van «Ie Amerikaanse Raad van Kerken. Desniettemin "blijft het geen in Amsterdam staat te j gebeuren een uitermate be langrijk ding. Men mag zeg- gen, dat <le overgrote meer-i -derheid -der niet-Roomse Kerken daar bijeen kornt om over nauwere samenwerking en meerder eenheid te be raadslagen en in de te stich- i ten Raad van Kerken -de organisatorische vorm voo.r dit alles te vinden. Over de positie van het .Christendom en de Kerken Sn de huidige wereld kan men langzamerhand niet i bescheiden genoeg meer den- j ken. Het proces van ont- kerstening en ontkerkelijking j gaat nog steeds voort. Dit proces dateert reeds van i eeuwen her, uit de tijden; ▼an de Renaissance, dus uit de vijf tiende en de zestiende eeuw. In zijn.prachtig boek Offenbaring und Vernunft (Openbaring en Rede) zegt. de bekende theoloog Emil Brunner (bl. 5) Sedert de Renaissande heeft zich een nieuwe mentaliteit gevormd, de radicale aardgerichtheid en het radicale immanentie- bewustzijn. Voor de eerste keer in de wereldgeschiede nis bestaat er massaongeloof en godsdienstloze kuituur en hand in hand daarmee een soort aardgerichte religie, Waarbinnen voor het begrip openbaring geen plaats is. En Prof. Banning schreef onlangs, dat wij in het na- christelijk tijdperk ons be vinden. Het verschijnsel en zijn oorzaken zijn zeer samenge steld. Enkelvoudige verkla ringen als de roomse dat is de uitkomst van het Pro testantisme, of de orthodoxe: dat is het werk van het mo dernisme, gaan hier niet op. Beperken we ons tot de feiten zelf. Dan dient ge zegd wij staan aris Chris tenen, als Kerken midden in een geweldig proces van saocularisarëie, van verwe- reldlij king. Massaal maakt men zich los van de evange- i lische normen en 'beginselen. Het gaat niet meer om God en Zijn Rijk, maar om de mens en de aarde. Allerlei richtingen en stromingen grijpen de mensen en slepen ze mee men vergoodt de natuur in het naturalisme, men aanbidt hét leven in i het vitalisme en een nihi- listische vloedgolf slaat over •de wereld heen. De grote stroom van het -moderne le ven bruist aan de deuren van de Kerken voorbij. Waarom verloren de Ker ken hun gTeep op de massa? Is dat enkel d^, schuld van I die massa, haar zonde, haar wereldzin Och, door alle eeuwen heen heeft de mens de wereld zeer liefgehad. Maar nu is dit alles buiben de Kerken om en tegen hen in, theorie geworden. Het recht van de natuurlijke mens is geproclameerd, zijn autonomie is uitgeroepen. En daarmee was het hek van de dam en waren Chris tendom en Kerk in een zeer gevaarlijke situatie geraakt, een situatie, waartegen zij. niet opgewassen waren, niet alleen does* een tekort aan profetisch vuur en profeti- I »;che kracht in haar midden, maar mede door hater zon dige en schuldige verdeeld heid. waardoor zij aan ge zag inboetten en geen recht van spreken meer hadden tegenover de zich van haar 1 afwendende wereld. Niet, dat er vele Kerken kwamen is het erge. De Christenheid staat naar haar wezen in een worsteling om het verstaan en om de toe- j eigening van de christelijke I waarheid. Het verschillend verstaan ervan is de diepste achtergrond van de ver- j scheidenheid der Kerken. Maar instede van naar el kaar te luisteren en met el- I kaar te spreken om zo sa men tot een steeds zuiverder verstaan en steeds beter toepassing der geopenbaar de -waarheid te komen heb ben ze elkaar verketterd, verguisd, verdacht gemaakt en vervolgd. Roomsen en Protestanten over en weer, Hervormden en Gerefor meerden over en weer, Orthodoxen en Modernen over en weer. En dat heeft de wereld ge zien en gehoord, spottend Verkoop Zomerzegels 1948. Ook dit jaar weer hebben de Zomerzegels uw aandacht gevraagd. Er is voor een totaalbedrag van f 316.74 aan postzegels en briefkaarten verkocht. Een eervolle vermelding verdienen Mej. Jann. Rempt en Mej. Nel Dekker, die respectievelijk met een be drag van f 60.31 en f 59.50 het grootste aantal postze gels verkochten, terwijl de school van de heer Jofriet te Den Oever zich kranig geweerd heeft en met f 61.50 boven aan staat van de Scholen. Alle ongenoemde mede- 1 werkers ook hartelijk dank voor de moeite en toewijding die zij betoonden. Wieringers, moge gij ook i met Kersmis de kinderzegels niet vergeten. Geldig van 20 Aug.4 Sept. 127—2 Brood 300 gr. brood, (geldig' t.m. 28 Aug.) 1282 Brood 200 gr. brood (geldig t.m. 28 Aug.) 129 Brood 400 gram brood (geldig t.m. 28 Aug.) ALLE BONKAARTEN SOS. 134 Alg. 400 gram brood of 1 rants. gebak. Tabaks- en Versnaperingen- kaarten enz. QA. QB, QC 808. 91, 95 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. De niet aangewezen bon non van strook 3 kunnen worden vernietigd. BEDRIJFSVOORLICHTING. Mededeling No. 379. Een week na de looftrek- ploegt en hierdoor meer i demonstratie is er op het kluiten opvoert dan wense- Aiunnstii* proef bedrijf voor Landbouw- lijk en soms noodzakelijk is. ^"igTen^e«eant Een ander voorkomende f4 ^üs us demonstratie gehouden met mestype is de gespleten vorm 25 Augustus aardappelrooimachines voor waarbij de scherp zij pootgoed. Ook hier was het naar achtere is ge r c geheel georganiseerd door de Aangezien de grond hier d - i Technische Commissie uit de vooruitgeschoven zijka - de Stichting van de Land- ten van het mes naar JjjJJ bouw en zal een verslag wordt gestuurd, kunnen over deze demonstratie door schijven als het looi voorai genoemde commissie worden verwijderd is, worden gemist, verzorgd. Het navolgende is Verder waren drie machi- dan ook niet als een verslag nes aanwezig waarbij fiet i te beschouwen doch enkele mes aan de voorzijde bijna opmerkingen naar aanlei- recht was gehouden. Ook bij ding van deze demonstratie, deze vorm zijn opstaande In totaal hebben 13 machi- zijplaten of schijfkouters nes aan deze demonstratie noodzakelijk. Dat bij som deelgenomen. Tijdens de j mige machines messen van beoordeling voor de com- verschillende vorm aanwe- missie waren de weersom- zig waren, wijst er op dat standigheden gunstig, doch men nog steeds zoekende is, tijdens de publieke demon- en de ideale vorm voor alle stratie wel zeer slecht te. noe- grondsoorten nog niet gevon- men. Het was niet eenvou- den is. We hebben de in- dig een gefundeerd oordeel druk dat in zeer lichte grond I te vellen, temeer daar de de gespieten schaar de voor- j grondsoort waarop de ma- keur verdient en hierbij de chines moesten werken, jets grotere hoeveelheid op- MAANSTANDEN 1948. Vrijdag 27 Augustus L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 22 Augustus 5.35 19.50 23 Augustus 5.36 19.48 j 24 Augustus 5.38 19.46 25 Augustus 5.39 19.44 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 10. 7 10.37 11. 2 11.27 10.22 10.47 11.17 11.42 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 21 Aug. 16 u. tot Maandag 23 Aug. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 22 AUGUSTUS. Aanwezig de Heren v. d Kolk, Nw. Niedorp Dekkei 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkestcegi Schagen. nogal variérde, en het is gebrachte grond geen be- juist de hoedanigheid van - de grond die de werking van WIERINGEN HET GAAT GOEIl haar schouders opgehaald, minachtend op haar gewe zen en gezegd Eén God, één Christus en talloze Ker ken en zij heeft de Pilatus- vraag herhaald wat is waar heid en daaraan het goed recht ontleend haar eigen weg te -gaan. De wereld ging haar eigen gang, de Kerk verspeelde haar prestige in een onwaar dige strijd, die meer machts strijd dan waarheidsstrijd was en teerde haar beste krachten op in broederstrijd, waar zij om der wille van de wereld, in christelijke lief de één, zoncior het in leer stelling eens te zijn, zich had behoren op te maken om die wereld te behouden en te herwinnen voor Chris tus, tot haar heil. Eenheid is geboden om der wille van de Kerk zelf èn om der wille van een we reld in nood. Het bewustzijn daarvan begint te dagen bij de leiding der Kerken zelf en daarvan is de eenheids- .t beweging der Kerken, de zgn. oecumenische beweging de openbaring. Wij schrijven hier haar geschiedenis niet. Het is een lange weg van Stockholm naar Oxford en van Lausan- ne naar Edinburg en van-1 daar naar Amsterdam. Wij stellen slechts vast, dat hier i iets groots geschiedt, dat hier nieuwe uitzichten voor de Kerk en voor de wereld worden geopend. Daarom luiden de klokken Zondag 22 Augustus en daarom zullen vele vele Christenen uit vele, vele Kerken het werk te Amster dam willen dragen door hun gebed, opdat zij één zijn. (Joh. 17). Slootdorp. Ds. J. VINK. zwaren oplevert. Op zwaar dere grond kan het onder de machine bepaalt. Op bepaalde omstandigheden wBÊÊÊM lichte, niet kluithoudende voor^eur verdienen de drie- Steeds meer be-ichten bere grond zijn o.i. alle aanwe- hoekige schaar, mits juist ken ons ove* de van particu zige machines in staat re- afgesteld. te gebruiken. De j iiere zijde onctempraen stap aelijk werk te leveren, zowel diepteregeling is van zeer pen om te komen tot uiteri op voorraad als in zak of oxoot belang te achten. feeslverloon in de straten b wagen. Komen er echter veel iets te hoog ingesteld, de a.s. feesten, kluiten voor dan is geen en- dan worden er aardappelen Na het initiatief van d< kele machine in staat d^ze doorgesneden, terwijl 0T te- Hoofdstraat, waarvan wij <-eed veils in de grond achterblij- melding maakten, namen ven. Stelt men daarentegen j ook kennis van de groot s'-keepse opzet der bewoner van de Beltstraat. De Koningstraat vergad'e de Donderdagavond c,i zeil in de van Ilenge' j ..'nat heef zich een comité gev":mi. Da getuigt van moed, want he is door de grote vri,e ruimt; n deze instelling be- esa van de moelijkste stratei reikt worden door eenvoudig °~l goeute versiering aar J het voorste deel der machi- l - brengen. ne te laten zakken. Bij gro- i Maat, ze zullen het wal H; te tere diepgang wordt hierbij re? daar onder een <-o geest- uit de aardappelen te ver wijderen en maakt het hier- J|H|JHH bij weinig verschil of de af ^epgj. jn dan nodig is, dan te leggen weg zeer lang of worcjt het percentage grond iets korter wordt gehouden. nje^ aiieen groter doch ook De voorraadrooiers maken Worden in verhouding meer onder die ongunstige om- J Muiten boven gebracht. Het stahdigheden nog iets beter li guur omdat de aanwezig is dus zaak de juiste diepte te vinden en deze te hand heid van kluiten minder op- haven. Bij de meeste machi- I valt en bij het oprapen der - knollen de kluiteh achter- j wege blijven. Het .loof was van de D rooien aardappelen reeds ook de stand°van het mes en I driftige leiding en ook hui geruimen tijd verwijderd, de helling van de ketting iets vt :dorc plannen b.v. i>£ de zodat van verschillen in bc- gewijzigd. Deze verschillen "eming aan de verlichte op- schadiging tijdens het rooien zijn echter zo gering, dat dit t0t'Ht verdienen alle !cf. v/einig viel waar te nemen. Er zijn echter talrijke mon- geen moeilijkheden zal op- moet het gaan en leveren. Bij enkele machines len de Handen ineenslaan, sters verzameld en zullen kon het mes vrijwel recht- moet Het ook kunnen, deze na enige weken een standig worden ingesteld. Ook in antkre straten wor duidelijker beeld geven, dan i f den plannen uitgebroed, tijdens het rooien mogelijk is. De diepteregeling vanaf de Het 2aat é°ed! En, het zal Alle aanwezige machines trekbeugel ondervindt veelal ongetwijfeld nog beter wor- hadden met elkaar gemeen dit bezwaar dat dit punt den dat voorin de machine een nogal aan schommeling on- mes of schaar was aange- derhevig is, terwijl tevens de POLITIE. bracht, waardoor de te rooi- afstand van het mes tot de I Gevonde en rij werd losgemaakt. De achterwielen van de trekker enT zilyerbonne vorm van het mes was ech- soms vrij groot kan zijn. Op Jnli b,) de Oem.-Bode. ter weer zeer verschillend, onregelmatig terrein zal een Zes machines hadden een nauwkeurige instelling op driehoekig mes, waarvan de deze wijze niet worden be reikt. De meeste machines werden dan ook tijdens het i rooien juist voor het mes ge- steund door een steunrol, I bankbiljet punt naar voren was ge richt. Enkele hiervan had den aan^de achterzijde sta len vingers gemonteerd ten Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen - - 11 Paarden f 3G0 - f 900 emde reeds op het mes enige comscne rollen of wielen, a Vpnlonc f ino.f iso 9 suJ grond kwijt te raken. Aan- zodat de diepteregeling on- ren Centrale 12 Mas Gelde gezien de aardappelen bij afhankelijk van de bewegin- koeien f 450 f550 39 Veile dit mestype neiging vertonen gen der trekker gehandhaaft1 Geldekoeien Cenl'raie 10 zijwaarts uit te wijken is blijft. Het wijzigen van diep- Kaifkoeien I 625-f 800 5 Tijd het Plaatsen van een twee- testelling moet met meerkoeien f 450-f 5C0; Graskal- tal sehyfkouters welhaast kleine verschillen kunnen veren f 80-f 125; 34 Nuchtere noodzakelijk te achten. Ook plaats hebben. Tiidens de Kalveren Centrale 96 Mag de stand van dit. mestype is demonstratie is wel gebleken 1 Schapen f 80-f 90 14 Vette van belang. Bij een vlakke dat bij een hefboom met een Schapen Centrale;54 Lamme- stand is het moeilijk op de Prove tandenboog de onder- ren f 35-f 45 5 Bokken en juiste diepte te komen bij verschillen te grootGeiten f 15-f 45; 43 Biggen 711T7 f*on fiinoi'o t, n v-4 n v\ rl 1 rr f .a r -i a a. t r - - - een te schuine nlaatsinp de Znn; fi'nere vertandlnf f 40-f 70 21 Konijnen 11.50- Zt h™ P ng d! en 2 pendels aan de hef- f 10 39 Kippen 1 2.50-1 4 punt door de vaste grond (Zie vervolg pag. 3.) Haantjes 1 1.50-f 3.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1