50 JAAR KONINGIN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. De aller Christelijkste Vorstin. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 28 Augustus 1948 Derde Jaargang No. 81 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. ji^.. Een volk da. vJt Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. J. LANGEDIJK, Pastoor. Wleringermeer. De Argentijnse regering gaf destijds een Christus beeld ten geschenke voor I 't Vredespaleis te Den Haag. Onze vorstin liet daaronder de woorden plaatsen j „Christ Avant tout", „Chris- tus voor alles." 30 jaar later op 10 October 1938 deed de Koningin een oproep tot haar volk tot geestelijke en morele herbewapening. Op nieuw legde zij haar innige geloofsbelijdenis af. „Omdat velen mij gevraagd hebben naar mijn persoon lijk geloof en persoonlijke ervaring en mij herinnerd werd aan de woorden Christ avant tout die ik eens neerschreef, voeg ik ten besluite het navolgende nog hier aan toe. De erva ring, die aan die woorden ten grondslag ligt, is mijn leidster geweest om tot bo venstaand nzicht te komen. Ik hoop aan die woorden „Christus voor alles" tot aan mijn laatste ademtocht trouw te blijven. Daartoe j geve Hij mij de kracht." We hebben ons zo dikwijls verwonderd bij de plechtige installatie van instituten van wereldomvattende betekenis, hoe sporadisch door de hoog ste instanties een geloofsbe- j lijdenis werd uitgesproken.' Was dat gebrek aan durf, lafheid of machteloosheid Of moet het de vrouw *zijn die de mannen zal corrige ren We mogen bij het 50-jarig; regeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin, Haar gerust karakteriseren als de aller-Christelijkste Koning in. Leest al Haar Kerst en Paasboodschappen na of Hare toespraken vanuit de vreemde tijdens haar bal lingschap gedurende de be zettingsjaren en gij wordt getroffen door Haar diep geloof en Christelijke levens opvatting. Het waren Chris telijke preken Hare woor den ademden een geest van geloof aan het Evangelie. Zij heeft haar volk geleerd alle lijden en bekommernis te bezien „sub specie acte- mitatis", „in het licht der eeuwigheid". De wereldge schiedenis kent geen vorst, die zulk een sublieme, boven natuurlijke taal tot de zij nen wist te richten. Boven- j dien kwamen deze woorden recht uit Haar hart, uit Hare diepe overtuiging. Hoe stichtend zal het voorbeeld van deze door en door chris telijke Vorstin op zovelen gewerkt hebben Allen zul len eerbied gevoeld hebben voor deze echte christelijke overtuiging. We kunnen Haar wel noemen Moeder des Va derlands of Vorstin des Vredes maar de kern van Haar diepste wezen wordt hierdoor niet geraakt. Haar past de titel, die eens aan de Franse Koningin werd gegeven, maar die helaas dikwijls ten onrechte werd gedragen „le roi trés chré- tien", de aller christelijkste Koning. ..x^wiDach." Wanneer wij bij dit thans in ons land allesbeheersend gebeuren, het 50-jarig regeringsjubileum van H. M. de Koningin, enige regelen willen neerschrijven dan moeten wij er op bedacht zijn niet door de vaart der eigen ge dachten en gevoelens (die wij als ieder ander ten deze bezitten) te worden meegesleept. Niet in een grote rhetoriek ligt hier immers de kracht, doch wel in het eenvoudig stellen van het feit, dat tot ieder Nederlander moet spreken „50 JAAR KONINGIN En dat dit feit spreekt blijkt wel uit het ongekend enthousiasme dat thans ons volk doortrilt. Altijd is ons Vorstenhuis een ruime plaats in de harten toegestaan geweest doch bij dit jubileum uit zich een gulheid, dankbaarheid en spontaniteit die haar weerga niet kent. Oranje leeft in ons volk. In 50 jaren is Koningin Wilhelmina vergroeid geraakt met Haar land en Haar Volk, en elders in ons blad vin den wij gelegenheid de betekenis van de Oranjedynastie voor ons Volk en in zonderheid van de figuur van Koningin Wilhelmina te schetsen. „Nahinto" tentoon stelling in Amsterdam. Gedurende de feestdagen ter gelegenheid van het gou den regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, zal van 26 Aug. tm 6 Sept. a.s. in Amsterdam een nationale handel-, industrie- en nijver- heidstentoonslelling (sNahin- to") worden gehouden. Het is de bedoeling de enorme ontwikkeling van het; Nederlandse bedrijfsleven in de laatste 50 jaren te laten zien. De tentoonstelling zal wor den gehouden in het bekende R.A.I.-gebouw te Amsterdam en wordt geopend op Donder dag 26 Aug. 1948. om 2 uur des middags. Zij is voor het publiek geopend van 10.30 uur tot 17 uur en van 19.30 uur tot 23 uur, IViast de tentoonstelling zal een Variété-programma te ge nieten zijn, terwijl tevens in een daartoe ontworpen projec-: tiezaal dagelijks een filmpro gramma zal worden vertoond, gewijd aan het regeringsjubi leum van H.M. de Koningin. Tevens zal aan exposanten gelegenheid worden gegeven be I drijfsfilmen te vertonen, welke betrekking hebben op de fabri cage hunner artikelen Al met al zonder twijfel een eer i.pressante tentoonstel ling voor ieder die belang stelt in de ontwikkeling van ons bedrijfsleven. Wij vernemen bovendien nog, dat militairen in uniform en gedemobiliseerden op ver toon van legimitatiebewijs, groot-verlofpas, or.vslagbewijs of trein-abonnement^ voor half geld de tentoonstelling kun nen bezoeken. Geldig van 29 Aug.11 Sept. 1671 Brood 800 gr. brood (Geldig t»m. 4 Sept.) 168 Brood 400 gram brood (Geldig tm. 4 Sept.) 169 Alg. 400 gram brood of 1 rants. vermicelli enz. I 164 Vlees 100 gram vlees 1 (Geldig t.m. 13 Sept.) 165 Vlees 300 gram vlees (Geldig t.m. 18 Sept.) 166 Vlees 100 gram vlees (Geldig t.m. 18 Sept.) j 170 Alg. 250 gram boter of margarine of 200 gr. vet1 175 Alg. 250 gram boter of i margarine of 200 gr. veti B 189 500 gram boter cf i margarine of 400 gr. vet C 191 500 gram boter of margarine of 400 gr. vet 181 Alg. 125 gram boter of margarine of 100 gr. vet 171 Alg. 100 gram bloem enz. j E 195 500 gram bloem, enz. 172 Alg. 500 gr. suiker, enz. 177 Alg. 225 gram huis- j houdzeep of 180 gr. toilz. 183 Alg. 450 gr. huishoud- zeep of 360 gr. toiletz. j 176 Alg. 200 gr. kaas of 250 i gram korstloze kaas. 182 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas VERSNAPERINGEN. 99 Versnaperingen 200 gr. j choc., suiker, enz. 102 Versnaperingen Res. E Versnaperingen, Res. H. Versnaperingen en Res. j G. Tabak elk 100 gram I choc., suiker, enz. TOESLAGKAARTEN. Tot en met 11 Sept. zijn j geldig de bonnen van str. p. MAANSTANDEN 1948. Vrijdag 3 September N.M. Vrijdag 10 September E.K. Zaterdag 18 September V.M. Zondag 26 September L.K. ZONSTANDEN 1948. °P onder 29 Augustus 5.46 19.35 30 Augustus 5.48 19.33 31 Augustus 5.49 19.30 1 September 5.51 19.28 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 29 Augustus 1.47 2.32 30 Augustus 3.12 4. 7 31 Augustus 4.52 5.42 1 September 6.22 6.57 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 28 Aug. 16 u tot Maandag 30 Aug. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Becker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groer hart, Verheul. .i Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 29 AUGUSTUS. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Aantal noodwoningen in Nederland. De Redactie van de Flevo-Bode schaart zich gaarne in de rij van hen die H. M. hartelijk gelukwensen met Haar gouden jubileum en die dankbaar zijn voor Haar zegen rijke leiding. Radio - uitzending. De B.B C., de Engelse Radio Omroep zal ter gelegenheid van het Regeringsjubileum een tweetal uitzendingen aan Nederland wijden. In de eerste van deze uit zendingen welke Zondag avond a.s. voor de „Home- Service" zal plaats vinden is ook een klein plaatsje inge ruimd voor een beschouwing over de Wieringermeer. Een reportage-team van de B.B.C. maakte hiervoor onlangs een opname in het Domeinkantoor. Hoofdop ziener IJ. M. de Jong sprak daarbij met een der pach ters. Schaker Markt. Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 7 Paarden f 400-f 900; 3 Veu ïens t 150-f250; 10 Stiere». Centrale; 16 Mag. Geldekoeien f 375-f 475; 62 id. Vette Cen trale; 12 Kalfkoeien f 650-f 800 3 Graskalveren f 150-f 200 17 Nuchtere Kalveren Cen trale; Schapen f 60-f 95 41 id. Vette Centrale; 109 Lam meren f 35-f48; 5 Bokken en Geiten f 20-f 80; 73 Biggen f 40-f 65; 31 Konijnen f I.dO- f 10; 48 Kippen f 2.50-f 5.- Haantjes f 1.- tot f 3.50. Uit het jaarverslag over 1945-1-946 van de dienst, ge last met het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen inzake de volkshuis j hng blijkt, dat aan hel einde van de verslagperiode in Ne derland 1C229 noodwoningen waren gebouwd, waarvan c?e meeste in Noordbrabant fmet 3199, dan Gelderland met 2893, en op de derde plaats Zeeland I met 2C55 noodwoningen. Vervolgens komt op de vier j ae plaats Limburg met 1300 woningen, en dan Overijsel met 249 noodwoningen, Noord- Holland met 189, dus aanmer- kelijk minder, Zuid Holland met 122. Utrecht met 81, on middellijk gevolgd door Dren- I the met 79 noodwoningen. In Groningen staan slechts 55 I noodwoningen, in Friesland j zelfs maar 7. Omdat vele noodwoningen in combinatie met een nood stal moesten worden opge bouwd, en verder de inrich ting ten nauwste samenhangt met de werkzaamheden, door de bewoners verricht, is de bouw van noodwoningen ten behoeve van de landbouwende bevolking opgedragen aan een bureau wederopbouw boerde rijen van het ministerie van wederopbouw en Volkshuis vesting, dat onder leiding staat van de heer A. D. van Eek Onder leiding van dit bu reau werden in totaal pl.m. 5600 noodwoningen gebouwd. Dank van de U.N.A.C. Door het gemeen,te-bestuur van Wieringermeer is van het Nederlands Comité van de „United Nations appeal for children" een schrijven ont vangen, waarin wordt ver zocht de dank van het comité over te brengen ,.aan allen, die zich moeite hebben gege ven om de poging der Verenig de Naties daadwerkelijk te steunen - de poging om door internationale samenwerking millioenen kinderen te redden van de hongerdood. Uiteraard is de burgemees ter, die in samenwerking met de heer Westermann de col- 'ecte organiseerde, hiertoe gaarne bereid. Reeds geruime tijd, voordat het schrijven van de heer Rijk van Ommeren, van het Nederlands Comité, was ontvangen, is elke collec- fante en elk lid van de com missie van voorbereiding /oor de verleende medewerking dank gezegd. EXTRA TREIN. In verband met de feeste lijkheden zal op Dinsd-ig 31 Augustus en Maandag 6 Sep tember, een extra trein lopen op het traject Amsterdam- Den Helder. Deze trein vertrekt' om, 23.32 uit Amsterdam. arri veert te 0.C9 in Alkmaar, 'S nm C.31 in Schagen. 0.42 in Anna Paulowna en 0.55 ra Den Helder. Zij, die op deze dagen de gebeurtenissen in Ams1e"dam willen meemaken, kunnen dus nog laat uit de HoofasLul naar de kop van Noord Hol land terugkeren. DEN OEVER. ORANJE-FEESTEN 31 AUGUSTUS 1948 Bij informatie is gebleken, dat bestuursleden nog niet weten wat er 31 Aug. aan da hand is. Denkelijk speelt ,.Apollo" op de haven en de Zangvereniging „Excelsior" en de gym Vereniging geven ook een demonstratie van hun kunnen. De voorzitter van de Vis serij-vereniging is verzocht voor een paar verlichte kot ters te zorgen en die op de achtergrond te plaatsen. 6 Sept. 1948 2 uur gratis Kindervoor stelling bij D. Lont Jz. FLORA FEESTEN Zaterdag 4 Sept 7.30 uur Openen met rond gang door Den Oever met Apollo. Zondag 5 September 2 uur Draverij voor boeren paarden om geldprijzen. Inleggeld f 2— le prijs f 50.-, plus gou den medaille 2e prijs f 25- plus zilveren medaille 3e pr f 10- Maandag 6 September j 8 uur Uitvoering in de zaal van D. Lont Jz. Opgevoerd wordt „Geld wat stom is." Vrijdag 3 Sept. worden de bloemen opgehaald van Ooster land en Vatrop. Geeft zo veel mogelijk bloemen mede. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Drukkerij Corn. J. Bosker, Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1