r LEVE DE KONINGIN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ne€ NIEUWE BONNEN. Zaterdag 4 September 1948 Derde Jaargang No. 83 94, Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Wester'and Post De Haukes. Telel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan ~~jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. elijl ROOD, WIT, BLAUW, ORANJE Herdenking van het I regeringsjubileum in de Ned, Herv, Kerk' te H Hoef. In samenwerking met de Ned. Herv. Predikant, de Voorj ganger van de Evangelisatie,' de Doopsgezinde Predikant van Hippo en de Gerefor-j meerde Predikant van Sloot- dorp, is Maandag j.1. in de' Herv, Kerk van Hippo 's a-J vonds een bijeenkomst gehcu-; den, waar velen aanwezig waren. We mochten dankbaar zijn dat deze gemeenschappelijke dienst mogelijk was en dat velen waren opgekomen.! Ook het zangkoor „Zang enj Vriendschap" verleende zijn! medewerking, hetgeen zeer ge' waardeend werd. Het onderwerp van deze avond was Neerlands Vlag. j Ieder der sprekers had een korte tijd om één kleur naar voren te halen. Ds. Van der Winden sprak over het rood Wte denken' aan de mannelijke kracht,' ivaarmee onze Koningin steeds heeft geregeerd. Het kon man nelijke kracht zijn, omdat Godsvertrouwen, dat zij zozeer bezat, mannelijke kracht ver leent. We mogen ook denken aan rood als de kleur der| liefde, welke de Koningin hiermee gepaard deed gaan, vooral in de afgelopen jaren,1 waarin ons volk zon behoefte daaraan had. Rood wijst ten slotte op het bloed, vergoten door Willem van Oranje, waar door Nederland en Oranje zó bijzonder sterk verbonden zijn. In zijn traditie is Koningin Wilhelmina op haar wijze voorgegaan, ons ten voorbeeld van offer. De Heer Deen schetste de betekenis van onze vlag. Deze is ons zo kostelijk; elke baan heeft zijn waarde in hel- ge heel. Wit kan op zichzelf de kleur van overgave en lafheid zijn; in het geheel van de Ne derlandse driekleur betekent het de onbevlektheid, zuiver heid en fierheid; welke zo zeer onze Koningin kenmer ken in haar ganse leven, dat gedragen is door haar geloof aan één Heer die doet over winnen. Immers, als Christin kon en mocht zij zo zijn. Ds. Goudsbloem vertolkte het blauw als de trouw. Is on ze Koningin niet steeds trouw gebleven, ook in de Meidagen en in de bange jaren. Was, tijdens haar verblijven in En geland en Canada, haar hart niet steeds bij ons, zoals we hel door de radio konden be luisteren. Trouw was ze aan haar volk, bovenal aan God Het blauw wijst toch ook op de hemel, vanwaar onze kracht en waar onze toe-' vlucht is Ds. Goudsbloem eindigde' zijn woorden met een ge-: dicht over de Koningin, en' ons, haar volk, met onze opdracht, die we van haar, leerden. Ds. Meijering legde het Oranje uit als gemengd van, rood (de liefde) en geel (de haat.) Zoals Christus door lief de de haat verzoent in de wereld, waar ontJer mensen de-! ze twee grootheden ook over' al werken zo heeft het Oranje' huis steeds verzoenend ge-I werkt. Dit is de grote adel van onze Koningin, dat ze' op sociaal, politiek en kolo niaal gebied, steeds heeft' trachten te verwezelijken. Dat wij hier zo samen mogen zijn, mogen wij zien als een voorbeeld van haar verzoenen de geest: vijftig jaar geleden was dat ondenkbaar. Na de gespannen aandacht zongen de aanwezigen uit volie borst de twee bekendste cou pletten van het Wilhelmus, en was weldra de dienst beëin- digd. Het mag ons dankbaar stemmen, dat we in Hippo aan de vooravond van de feesten zo mochten samenzijn. 4 September '1948 Koningin Juliana het bewind over G'aanvaardt vandaag Uw hoge taak In dienst der Nederlandse zaak Dat God U wijsheid geven mag En U steeds leide dag aan dag. Wil daarbij schrijden op de baan Van Haar, die U is voorgegaan. Velg in Uw taak Haar lichtend spoor, Dat schittert als een ko-hi-noor. Dat geeft vocvv.aar een hechte band Tassen Vorstin en vaderland. Wat dan de toekomst brengen zal Het volk staat vcor Oranje pal „Arend." Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. ,nw^ Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. gin Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. ona D e. 5 September Juli- 6 September af_ 7 September 8 September 5 September 6 September HEDEN ZAL DE TROON- WISSELING IN HET KON. PALEIS TE A'DAM PLAATS VINDEN. Heden Zaterdag 4 Sept. te 11.30 uur zal op het Kon, Pa leis te Amsterdam, H.M de Koningin, in 't bijzijn H.H. K.K. H.H. Prinses ana en Prins Bernhard'. stand doen van de kroon. De enige aanwezigen bij deze plechtigheid zullen zijn de voorzitters van de beide Kamers der Siaten-Generaal, de ministers, de vice-presktent van de Raad van State, de 7 September leiders en leden van de depu- 3 September taiies uit Indonesië. Suriname en de Nederlandse Antillen, de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amster dam en de directeur van het Kabinet der Koningin, die de acte van afstand mede zullen ondertekenen. Klokslag 12 uur verschijnen Koningin Juliana en H.K.H. Prinses Wilhelmina met de Prins der Nederlanden op het balkon van het Paleis, waar Prinses Wilhelmina en Konin gin Juliana enige woorden zul len spreken. De plechtige inhuldiging van 'Je nip.1I WC» unrclin „irx-Ft MAANSTANDEN 3948. Vrijdag 10 September E.K. Zaterdag 18 September V.M. Pril Zondag 26 September L.K, ln i ha; zue onder i 19.19 19.17 ZONSTANDEN 1948. op 5.57 5.59 7 ,ate 6.01 6.02 19.12 19.12 Ulo >ekf VE HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. i v.m. n.m. ap 10. 2 10.42 11.17 11.52 10.22 gp 10.57 ;»de 11.37 wo nm De Redactie W.-meer „FLEVO - BODE" j. A. Gerritsen, Fazantstraat 11,1 is thans telefonisch aange-g sloten ONDER No. 123 Wieringerwerf. aanvaardt ons land. Groningen pleit voor een spoorlijn over de Afsluitdijk. Op de verkeersdag van defB] tentoonstelling Groningen| 1948, sprak o.a. Ir. H. H. de^ Jongh, Rijksinspecteur vanp het verkeer te Groningen,ijl waarbij deze spreker consta-y l leerde dat voor massaal ver-PJ voor over grote afstanden, zowel voor personen als goe deren het railverkeer de voorkeur verdient. Tenslotte brak spr. een lans voor de aanleg van een spoorweg over de Afsluitdijk, o* waardoor Noord - Nederland gj in het wereldverkeer komfcn te liggen (Amsterdam - Bre- men - Hamburg - Scandina,- {A vië. Het vriendelijke paleis Soestdijk thans Koninklijk Paleis. c'e nieuwe vorstin vindt op 6 Sept a.s. plaats. Militairen hielpen bij de oogst. Als gevolg van het alge meen tekort aan landarbei ders, welk tekort zich vooral tijdens de oogst werkzaam heden doet gevoelen, bleek inschakeling van speciale groepen (militairen, scholia-1 ren, vrijwilligers) bij het binnenhalen van de oogst ook deze zomer noodzakelijk. Deze hulp, die georgani seerd wordt onder toezicht van het Bureau Oogstvoor- I ziening van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, wordt voor een belangrijk gedeelte verkregen van de zijde van j de militairen, die ook dit j jaar veel nuttig werk bij het binnenhalen van de oogst1 hebben geleverd. Tengevolge van het slech- j te weer waren de werkzaam heden bij het binnenhalen van de oogst in deze zomer gecompliceerder dan nor- maal het geval is. Regen en wind sloegen het vlas tegen I de grond, waardoor het. ge was niet machinaal kon wor - den geplukt, maar met de hand moest worden getrok ken. De pootaardappeloogs: werd bedreigd door de regen, j waardoor tijdig loof trekken noodzakelijk bleek. De militairen hadden een belangrijk aandeel in deze 1 werkzaamheden In Juli hiel- j pen ongeveer 1500 militairen i in diverse delen van Neder- land Zeeuwsch - Vlaande- ren, West-Brabant, de Zuid- Hollandse eilanden, de Anna Paulownapolder en de Wie- WIERINGERMEER. i';ngei'meer. Zij oogsten on- geveer 500 ha. aardappelen Rïïvj-örso-pTArfïn#1 en 230 ha andere gewassen, D-*"eo.gewone waaronder voornamelijk vlas. j In totaal maakten zij bij na 160.000 manuren en zij ontvingen hiervoor gezamen - liik f 45.000.boven hun soldij, dat is dus gemiddeld f 30.per man. Over het algemeen heeft men in landbouwkringen in i genoemde gebieden grote waardering voor deze hulp, die een tijdig binnenhalen van de oogst.mogelijk maak te, waardoor veel werd voorkomen. Geldig- van 5 t.e.m. 18 Sept. o-b 1672 Brood 800 gr. brood. y| (Geldig t.m. n Sept.) ?cl 173 Alg. 400 gram brood of el I 178 Alg. 250 gram boter of j<§ margarine of 200 gr. vet. il I 184 Alg. 125 gr. boter of 3 margarine or 100 gr. vet. Geldig t.m. 25 Sept 9798101 Tabak 2 rant- soenen sigaretten of r| kerftabak. De bonnen 173 en 184 alge meen voor voedingsvetten cf zijn drie weken geldig. De niet-aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaar ten 800 kunnen worden ver nietigd. Raadsvergadering. Door de Burgemeester tegen 2 uur nam. nog een buitengewone zitting van de Raad belegd, speciaal gewijd I aan do troon wisseling en inhuldiging. Uitgave Stichting Flevo Bode. Drukkerij Corn. J. Bosker, schade Telef. Hippolytushoef No. 19, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1