Koningin Juiiana ingehuldigd UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET VRIJE WOORD! Woensdag 8 September 1948 Derde Jaargang No. 84 Rodactl* SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytusnoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westeriand Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags! Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaa* Advertentieprijs 10 cent per m.m. dr Kleine annonces f 1.per stuk van terl hoogste 4 regels. Alle belangstelling heeft zich de laatste dagen toege spitst op Amsterdam waar zich historische momenten afspeelden.. Reeds Zaterdag 4 September bracht de overdracht van het Koninklijk gezag door Koningin Wiihelmina aan Haie Dochter de Prinses Regentes Juiiana ontroerende ogenblikken. Na de ceremonie der troonafstand, welke n.1. in klei ne kring plaats vond, richtte de juist afgetreden Vorstin zich vanaf het balcon van het paleis op de Dam tot Haar Volk. Zij sprak als volgt .,Ik stel er prijs op uzelf mede te delen, dat ik zo juist mijn troonsafstand heb gete kend ten behoeve van mijn rlochfter koningin Juiiana. *lk dank u allen voor het ver trouwen, «d'at gij mij vijftig jaar lang gegeven hebt. Ik dank u voor de toegenegen heid en de warmte, waarmee gij mij steeds hebt omringd, Met vertrouwen zie ik uw toe komst tegemoet onder de zor- Lieve moeder, Geleid door de liefde, deze misdadigheid om zich heen gegrepen en een ver wildering der geesten tenge volge gehad, die ook ons volk ondanks een heldhaftig verweer niet geheel onaan getast heeft gelaten. Geen betere wijze om dit kwaad te bestrijden dan het üe opvoeden van onze jeugd tot wijsheid en het verstand van vrjje mensen met een gees- grootmoeder, zi]t gij uw zware teUjk fundament, met een taak begonnen met latersterk verantwoordelijkheids- naast u vaders gezegendegev0ei voor de medemens, Persoonlijkheid. met eerbied voor alles wat Met uw scherpe \usie en ieeft. en groeit en voor eens uw m de grond van uw hare anders di te overtuiging. zo sterke verbondenheid met Zo dadeiijk zal ik mijn eed In de laatste twintig jarenFlenn - hebben in de wereldgemeen- ",euu/a' schap misdaden plaatsgegre-1 De redactie was zo vr!en- pen zo groot, dat men zich deiijk deze keer de opstei- die niet tevoren had kunnen j iingen enz, Voor de a.s Zater- voorstellen. Als een kwaad- i dag te houden adspiran'.en- aardige besmetting heeft middag op het terrein van Alk de medemens, hebt gij ech ter onverstoord voor het heil der gemeenschap gewerkt. Ik zelf en allen hadden altijd het gevoel dat gij er van Ko- waart, als een rots. Toen de merkten Want die De INHULDIGING uingin Juiiana vond Maandag- stormen kwamen, morgen in de Nieuwe Keric dat pas goed. plaats. rots stond daar onwrikbaar Slechts - weinigen buiten hen saevis tranquillus in Uii- Nlr. t.nr.firr 4a rcii/1/lavi rlor wier aanwezigheid hier ver- afleggen in honderd jaar- oude bewoordingen. Daarbij zal mij voor ogen staan het zinnebeeld, waarmede ik de regering van mijn moeder kenmerkte, en dat voor mij het wezen van het Neder landse koningschap weer geeft eist was, genoten het voor recht daarbij tegenwoordig te zijn. 1 De plechtigheid werd ons ge schilderd als een fantastisch schouwspel In de grondwettelijk ver eiste zitting van de verenij dis rustig te midden der j)e roj.g midden der woe- woelende golven. ^ge baren Ik weet dat ge in uw over grote bescheidenheid en ne- Leden der Staten-Gene- derigheid, na een halve eeuw j raal, zamen zullen wij werken voor het heil van gende leiding van mijn innig Kamers der 'Staten-Generaal geliefd kind. God zij met u en i'^gde de Koningin de eed af, de Koningin nadat Zij een indrukwekkende Ik acht mij gelukkig met u rede had uitgesproken, allen te kunnen uitroepen Enkele passages daaruit la- j Nederland en het rijk. Moge God onze arbeid ze- j genen. Leve onze Koningin. Daarna sprak Koningin Juii ana ten wij hieronder volgen Leden van de Staten-Ge neraal. OJ x- „Ik dank u, lieve moeder, Dat ik op het ogenblik in zwarte tijd van de oorlog en dat gij mij op deze wijze hebt uw midden ben om de eed onderdrukking, het ridder- ingeleid. Ik voel het als een op tle Grondwet af te leggen,kruis der Militaire Willems- groot leed dat wij uw wijs- ver™'t met weemoed, orde, eerste klas, aangebo- heid en uw ervaring en boven B?VOl= Van den- Het tekenen van dit be- het feit, dat mijn lieve moe- sluit was mijn eerste rage- der een halve eeuw lang ringsdaad als Koningin haar krachten in dienst van het vaderland en het Rijk Leden van de heeft gegeven in een mate,, Staten-Generaal, dat. zij nu eindelijk de zware last niet langer dragen kan.1 Maar het vervult mij ook ons, met de troost, dat ik haar mag verlichten door die last van offeren en dienen en nooit uzelf, zoeken, van on afgebroken werken, zwoegen en scheppen, zegtmaar ik heb toch immers niets ge daan. Waarvoor dan al deze dank In de hoop dat uw beschei- Met buitengewoon enthou denheid u niet zal beletter, siasrae heeft Nederland Zijn het te aanvaarden, worden u nieuwe Koningin ontvangen, thans als symbool van het Moge Zij lange jaren arbei gaat op 9 Sept. a.s. niet door. maarse Boys in haar kolommen op te nemen, waarvoor onze vriendelijke dank. A Arie Lontt doel; Hern- mo Uzer, Hibbo BamJringa, ach ter; Piet Dankert, Jaap Blaak meer, Gerard Hoekinga, mid-j dJen; Kerst Zwart, Geert j Crans, Cor Pouwer, Cor Deij-| kers en Jn. vd Zaag, voor. Reserve J. vd Kooij. B Nan Koorn. doel; Gertj van Dok, Theo Kaptein, ach-j ter; Gerard Vermeeren, Koos Bos, Arie Bil. midden; Piet Kuiper, Rien vd Kooij, Marinus Venema, Klaas Breebaart, Dik Kok, voor. Reserves Hendrik Doorn bos, Jan Schoon, Jan Keppel. Vertrek per NA Dienstbus, Slootdorp 10.35 uur; W.werf 10.45 uur; M.Meer 10,55 uur. i Retours bewaren, daar Ver eniging gedeelte terugbetaalt, i Ieder betaalt dus eerst zelf zijn reisgeld. Meenemen: Brood voor 12 uur en 6 uur. Handdoek, even lueel zeep, 'n stevige koffer. Willen de ouders meewer-1 ken, opdat de jongens tijdig aanwezig zijn De wedstrijden beginnen om 1.50 uur, precies thuiskomst ongeveer 9 uur per NA-bus, De leiders J. BGUMA, L. J. MUNTER. FEESTAVOND UITGESTELD Feestavond Kamp de Terp MAANSTANDEN 1948. Vrijdag 10JSeptember E.K. Zaterdag 18 September V.M| Zondag 26 September L.K. ZONSTANDEN 1948. op ondeil 9 September 6.04 19.iq 10 September 6.06 19-071 11 September 6.07 19.0^ HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. r 9 September 0.12 0.32j 10 September 0.47 1. 1 11 September 1.27 2. hoogtepunt, van uw rege- N aan he[ geluk en de voor. ring, uw leiderschap in dei d v£m ons Volk *7ttto r zn rnrl i;nn /"i o nnvlno PT1 1 De avond is uitgesteld Woensdag 15 Sept, a.s. tot al u zelf voortaan zullen mis sen als onze Koningin Hoe moeilijk het ook zal zijn hier aan te wennen, ik weet, dat allen u van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode, waarin gij als prinses Wiihelmina onder zult verkeren. Maar wij kunnen één ding niet mijn onervaren handen, voor u dien: de iedeeën waar- maar sterkere, want jongere voor gij pal hebt gestaan, blij kracht, over te nemen en ven nastreven en ze verwer- dat ik daarmee iets voor kelijken. Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldge schiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding tegen het on heil van het jongste verleden en tegen de dreiging van WIERINGEN BUURTFEEST VOOR DE JEUGD DER VAN HENGELSTRAAT. DOOPSGEZ. GEMEENTE. BIJEENKOMSTEN. Donderdag 9 Sept. n.m. 2 uur Zusterkving Den Oever ten huize van zr. Metselaar, Oosterland. Stond de van HcngelstraatDonderdag 9 Sept. n.m. bij de feestelijkheden met 3 uur Jonge Zusters. Consis- de versieringen op een me- toriekamer. Bespreking Win- dedingende plaats, ook t.a..v. terplannen, verdere festiviteiten liet deze i Vrijdag 10 Sept. n.m. 8 uur buurtvereniging zich niet Zusterkring Hippolyt.ushoef. onbetuigd. Het was dan ook Leden, zet het winterhalfjaar een goede gedachte van de goed in, komt allen mijn moeder kan doen. Voor dryvpnde blijven op de wil lier non TT:ir> ib- covno-o wint nieuwe onheilen. 1 commissie, bestaande uit de Nederland moet niet alleen dames Mw. de Wed. v. d. j i haar, aan wie ik samen met Ik doe in het bijzonder een de goede mens die mijn va- beroep op de jeugd om ie der was, het levenslicht en trachten zulk een toeiromst alles te danken heb. voor ons allen te vormen dat daarin de hoogste waarden Sedert eergisteren ben ik in ere worden gehouden, waarvoor zovelen van de bes- ten onzer hun leven hebben i ogenblik heeft ingedacht, de golven van het wereldge beuren. Het moet zelf zijn gegeven. i geroepen tot een taak, die zo zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een heeft koers bepalen, en bovendien man, A. Westra en C. Luij- trachten met de andere vol- kens om voer de jeugd, ter ken samen de koers uit te ere van het Regermgsjubil- zetten van de ganse wereld- i een feestmiddag te orga- Blink. Mw. Monshouwer, Mw. „Koekhappen", 8—10 jaar. Jonk en Mej. E. v. Kalsbeek, ie pr. Bertha Stubbe, 2e pr. alsmede de heren Haaije- Henny Landman. haar zou begeren, maar ook vloot. Wij moeten er niet op zien of dat offers kost. Als het nodig bliikt. moeten wij Voorts doe ik voor miizelf zo mooi dat ik alleen maar bereid zün ballast uit te wer- -V - r- TT71- »11„ 1-. a,.a - nan rt oir niseren. En het mag erkend, ze is daarin volkomen ge slaagd, hoewel de voorberei dingen vele en velerlei wa ren. een beroep op uw aller ver trouwen, c?at zelfde vertrou wen, waarmee gij mij in de vijf vnaanden, waarin ik als regen tes voor mijn moeder waar nam. tegemoet gekomen zijt. Te zamen gaan wij moedig voorwaarts. Leve het vaderland." zeggen kan Wie ben ik, ik dit doen mag „Beschuit happen met Irn- 1 dernissen", 6 —7 jaar, le pr. D. Drent, 2c pr. A. Haaijema. „Beschirlhappen", 1012 I jaar, le pr. Gr. Jonk, 2e pr. Henny Sikkema. „Zak'opcn" 1012 jaar, le pr. Jan v. d. Woude, 2e prijs R. Drent, 3e pr. H. v. cl. Wou de. De mogelijkheden, die mij hierdoor worden gegeven, om in het algemeen welzijn werkzaam te kunnen wezen, zijn zo groot, dat ik na veei innerlijke strijd bereid ben deze roeping te volgen waar- ze ook waar maken, op mijn ouders mij met zorg Geheel Nederland heeft de- hebben voorbereid, ze ogenblikken medebeleefd voor de radio. Overeenkomstig de bepa- Duizenden zijn er getuige) Jingen van de Grondwet ben van geweest. ik tot het Koningschap ge- Eén jubel brak los toen de roepen, maar de moed om laatste woorden der konink- deze "roep te volgen vind ik lijke rede waren verstorven. in vertrouwen op God en in Daarna maakten Koningin .(Je grote liefde, waarmede Juiiana en c?e Prinses der Ne- ons volk mij tegemoet treedt. derlanden een onvergetelijke rijtoer door het overvolle Am- Dan richt Koningin Juli- j gevaar in de golven sterdam. ana zich tot haar moeder. onder tc gaan. dat pen. Alle hens aan dek 7ntPrd-,o-middae w«rd de dracht'^heeft koning wt I .W*»». 12-14 jaar, le h»h"ina ons op het hartverh00gde de stemming pr. Berend Sikkema, 2c pr. gebonden. en er wer[, d00r de kindcr- G. v. d Woude. Veel coede voornemens al™ ent 2e pr.'Mw. j] v d! De Redactie W.-meer „FLEVO - BODE" J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11J is thans telefonisch aange-J sloten ONDER No. 123 Wieringerwerf. Naar aanleiding van het „Ingezonden stuk" van heb Bestuur van de Oranjever eniging afdeling Slootdorp stellen wij op prijs te ver klaren. dat de personeels- veraniging „Contact" niet bestaat bij de gratie van de heer Ir. A. Ovinge. Genoemde heer is evenals alle andere leden gewoon lid. Dit lid heeft derhalve als de andere leden in de vergaderingen van onze ver eniging. Nimmer heeft be doeld lid het bestuur een. verbod opgelegd, inzake het doen of laten van bepaalde beslissingen, dit bestuur zijn vrijheden beperkt of aan enige leden de verplich ting tot zwijgen opgelegd. De hierop betrekking heb bende. uiterst tendentieuze passage in bedoeld ingezon- I -den stuk is derhalve volko- j men bezijden de waarheid. Tenslotte stellen wij op I prijs te verklaren, dat ons bestuur van de zijde van de heer Ir. A. Ovinge, als rent meester-dijkgraaf van de j-Wieringermeer, steeds de volle medewerking mocht óndervinden bij het onder nemen van diverse acties of het organiseren van bijeen- I komsten. Het Bestuur van de Vereniging „Contact.' W.-meer, 1 Sept. 1948. veei eoeoe joornemens de aanwezige ouders i> uren worden ceult. veel nlannen ,J0°0 mop. Woude, worden gemaakt. Zullen wij het doel der commissie, een was goede belangstelling en Ja wij kunnen waar maken, wij kunnen en zullen verwezenlijken, wat in onze macht is om te bereiken. God helpt hen, die z'"ch zelf helpen. Doen wij dit niet en zien wij te veel op de offers, die het ons kosten zal, dan lopen ,„„pn rroede middag voor de buurt- "r werd duchtig ee, ™"en Jeugd, volkomen slaagde. ™°r, d? erepalm De J missie kan met genoegen op De diverse wedstriidspelle-deze geslaagde middag terug- tjes verliepen vlot en in de zien hetgeen tevens de saam- beste stemming. Er was voor horigheid der buurtschap de diverse nummers goede stimuleert. Deze^ deelname en de pryswin- -smaakt naar meer en men naars voor de diverse spelen eekampt com- waren de navolgenden Dank wordt voorts gebracht aan allen die finantiële of ..Vlag in stoof steken", 4— anderszins steun verleenden 6 jaar, le pr. Jan Landman, tot verwezelijking van deze 2e pr. E. v. d. Woude. 1 middag. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wa ringen N. H. Klomn. Klieft straat 12. H npoïy tushoef Telefoon No. 103. Redacteur voor Wterinrar- meer J. A. Gerritsen, Fazantetraat 11. Wieringer werf. Telefoon 123. Voorzitter G. P K1 stem aker, Wafennad H 46. Middenm^er Telefoon 20 Nw. Almersdorp. DrnVVprii Hnrn J Posk^r. •polof No 19. Hoofdgtr 14. Hinnolvtushoef

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1