UITGAVE VAN D£ STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ONZE JONGE KONINGIN THUIS. DE SYMBOLEN VAN HET KONINGSCHAP. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 11 September 1948 Derde Jaargang No. 85. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoel Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aah^ftjn toekomst In de laatste weken is ook voor ieder kopje thee of in ons blad uiteraard veel koffie dat er geschonken heid is geworden. Het doen dalen van de scep-1 ter in de hand van de vorst v/as in de Middeleeuwen een 1 leken van vorstelijke genade, Omtrent de ceremonien, ver rer fluweel, bezaaid met gou- kussen daarvan ecn blijk band houdende met de troons- den leeuwen en gevoerd en an onderwerping wisseling, heerst nog wel enige omboord met het kostbaarste onwetendheid, zodat wij hier hermelijn) waren op Sept. ^^KSAFPEL. En thans de torisOhe gebeurtenissen en stelling, dat ieder raam, dat nog iets willen toe- op de voor de 'roon^eplaBts.:, 2"nHjkPP/e' aa'rdbol^vooTstelt, is] hoewel wij daarbij de gele- gesloten moet worden, bete- troonsopvo,sing ..„J S"? „f™ ..Jïïl bartfocliik. Reeds de eerste Ro1 MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 18 September VJVI. Zondag 26 September L.K. ZONSTANDEN 1948. aandacht gevraagd voor de plaats gehad hebbende his- wprdt. ecn lakei komt. Som mige mensen hebben de vocr- kent een ceremonie varul genheid aangrepen tevens iets te vertellen uit het le ven van onze nieuwe Vorstin, kunnen wij, nu het feestru- moer weliswaar is verstor-, dracht, en tot slot het ge- gering deed [4 Sept.) I orondwet. ven, de feestgedachte ons ruisloos verdwijnen van die De nieuwe Koningin deed De symbolische evenwel nog beheerst, niet' j huisknecht. daarvan bij proclamatie kond. j daarvan gaat tot nalaten hier aandacht te j Maar zo is het. helemaal Een troonsbestijging of kro- oudheid terug, vragen voor een bij N.V. i niet. ning had niet plaats. KROON De Kroon Gebr. Zomer en Keunings jn een gewoon Nederlands Onze Grondwet kent slechts gezin schenkt de vrouw des een inhuldiging j huizes thee op het theeblad kei zozeer als een kroning de door' Rijk en Koningschap uitgestaldj begrijpelijk. Reeds de 12 September 13 September 14 September 15 September op 6.09 6.10 6.12 6.14 onder 19.00 19.00 18.58 18.56 bellen naar een hüisknecht'l Koningin Juliana vond plaats] Dit waren de z.g. insigna of geven van een opdracht, la- °P het ogenblik dat Koningin regalia de Koningskroon, de ten uitvoeren van die op- ^Vilhelmina afstand van de re- scepter, de Rijksappel en de dracht, en tot slot het ge- gering deed [4 Sept.) ruisloos verdwijnen van die De nieuwe Koningin deed De symbolische betekenis ..viii verre uitgeversmij. te Wageningen verschenen boek van Dr. J. Waterink (thans alom in de stig van het Latijnse [aficom woord corona is krans) drukt wel het X - j T/" t.ICCo L W CovIltXJIVO V exil llc l of op de theetafel, gewoon, wezenlijke vorm van ons Ko- pin2sch uit Toch was I J/.-. ..„„l .1 I nronf hetl j zonder veel omslag. Zo gaat het in gewone ge het meest wezenlijke van het ko- zij onechte is aan het gezinsle- ven in het. Paleis vreemd, i Telkens weer blijkt er bij Koningin Juliana behoefte mngschap aanduidt, want ne.l oorspronkelijk geen kcnteken de symbolische handeling y?n d(_ vor^eKjke waardigheid, paleis ,d.e de Vorst,n, door het erf-l aen erelekcn voor I .echt Koningin geworden, metl nyinent,e verdiensten op ver. schillend gebiedt Ter ere van de inhuldiging van Koning Willem II is dit sieraad in 1840 in Amsterdam vervaardigd, evenals de ande re thans in gebruiit zijnde in- j signa. SCEPTER. Naast de kroon boekhandel verkrijgbaar) on der bovengenoemde titel, dat ons ter recensie werd toege- vallen ook in zonden j soestdijk. „Onze Jonge Koningin thuis, i De thee WOTdt binnen ge- het volk verbindt. „Thuis", dat is Paleis Soest- bracht en op een tafeltje De nieuwe Koningin zweert dijk. „Thuis", ook voor onze geplaatst. De gastvrouw bij deze plechtigheid in een Jonge Koningin en Haar schenkt thee, zoals iedere verenigde openbare vergadc gezin een begrip als voor elk vriendelijke gastvrouw. Zij vau de beide Kamers Nederlander. De schrijver vraagt, of suiker en melk der staien-Generaal, trouw ze® gewenst wordenveel of j nrondwet en aan het „Alles wat zweemt naar het weinig suiker veel of wei- \e(l,.rlands„ y i npehte ,s aan het. eezmsle- nig melk, en zet dan het, Hel 'spreekt vanzel! dat de vorm waarin ver met zoals dat bewerking van i 1'antiqueein geen pose. Het is bij haar bëêtje "koudMaar"dan''gaat v«Plichte eedsformules, ook dijend in een corintisch kapi écht. I zij niet bellen om een be- I hel verdere verloop van Deze eenvoud spreekt tel-1 diende. Dan gaat zij zelf <ie ceremonie houdt men zich kens weer uit het optreden naar schakelbord en zet aan bepaalde door traditie onzer jonge Koningin. l het contact in v/erking om geheiligde gebruiken. In deze eenvoud zat ze, j raam te doen rijzen.1 Behalve de troon (een fraaie met de Prins der Nederlan- Meteen kijkt zij nog evenstoel van Willem II, gegeven den, negen dagen vóór c'e door de deur, die haar ka- j do or Koningin Anna Paulowna geboorte van Prinses Marijke mer met' die van de Prins aan Koning Willem 10) en een aan het Avondmaal in de j verbindt, óm te zien, hoe de kroningsmantel (van rood pur- kleine Marijke, die rustig en kopje VOOl de bezoeker neer. I vorm waarin een dergelijke! Egt de Rijksscepter, een Dan Zij Zitten m de ka- inhulc?iging plaats vindt, aan lange zilveren, zwaar mer van de Prins, waar het j - - aan eenvoud aan het „allesgrote, electrisch beweegbar' gewoon doen." En dit „gewoon doen1 raam geheel open staat is I vindt de gastvrouw het een strenge regels is gebonden. 1 gulde staf, Niet alleen bij het uitspre- heet, een Hervormde Kerk te Baarn, temidden van gewone bur gers." De sfeer in het paleis j schetst de schrijver als een voudig en toch voornaam. teel, waarop een Rijksappel met kruis zich verheft, Weinig doet de tegenwoor- dige voim meer denken aan de vroegere afkomst van lange wandel- of herdersstaf [vgl. de huidige bisschops- of krom staf), die al spoedig uitdruk king van vorstelijke waardig- meinse keizer Augustus wordt op munten met de Rijksappel afgebeeld, die eens zelfs de let ters EUR [Europa), ASI (Azië) en AFR (Afrika) draagt. Amenka en Aj&lral toen nog onbekend, ontbreken uiter aard. De wereldbol der Ro meinse keizers werd gekroond door een gevleugelde Victo ria, hei zinnebeeld van del overwinning. Toen het Chris tendom (Staatsgodsdienst wa* geworden, werd de Victoria door het Christelijke Kruis vervangen. GRONDWET, grondwet van rood fluweel, goud' op snee en met een zwaar verguld Rijkswapen op beide zijden, opgesierd met gouden ten, is een staal van landse bindkunst. De herzieningen en veranderingen, die de vet !e laatste decenniën on derging, maakten het voorne men begrijpelijk: voor de' j.1. gehouden inhuldiging een ge heel nieuw exemplaar der laat ste grcnJwet te vervaardigen. Deze in fraai perkamenten band, met gouden opdruk van bet Koninklijke wapen ge vatte uitgave, is gezet uit de nieuwste letter van de grafi sche kunstenaar S. H. de Roos en is een zeer kunstzinnig voorbeeld vaan Nederlandse bibliophale decoratie geworden HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n .m. 12 September 2.47 3.17 13 September 3.57 4.52 14 September 5.32 6.17 15 September 6.42 7.12 kw Necl'e.-- teks - Grond- Zonder enige strakheid starheid of stramheid. Natuurlijk is het er rustig al kunnen de kinderen heus wel eens tonen dat ze ge zonde kelen hebben, maar het is er toch niet zo, dat men neiging heeft om op zijn te nen te gaan lopen en te fluisteren. Het is alles zo eerlijk en natuurlijk. Als het U geoorloofd zou zijn door de gang te wande len dan hadt ge alle kans, onze jonge Koningin tegen- te komen met Marijke op dé arm of met een of meer van de andere kinderen. Hier woont een gezin. Hier wonen een vader en een plezierig in de zich vermaakt Dan wordt voortgezet. Men ziet, het box het speelt, j gesprek leven op of Soestdijk is heel eenvoudig." i Wij gaven U slechts enkele fragmenten uit dit fraaie tevens rijk geïllustreerde i boek. Zowel de Koningin als Prins Bernhard stelden hun persoonlijk foto-archief ter] beschikking voor publicatie's 1 in deze uitgave. Onnodig te zeggen dat wij dit boek dat behalve de 2 hoofdstukken gewijd aan het Paleis Soestdijk en het i gezinsleven op Soestdijk nog twee en twintig andere hoofdstukken telt dip een gehele levensbeschrijving van Koningin Juliana inhou- den. van ganser harte in uw j moeder met kinderen. Hierbelangstelling aanbevelen. woont een Vorstelijke familie die ef prijs op stelt dagelijks te beleven dat ook zij, die Koningen en Prinsen zijn, mensen zijn, met' behoefte aan al datgene, wat' voor ieder mens het leven blij en rijk maakt. In dit huis heerst liefde. In dit huis wordt veel vriendschap gegeven en, Gode zij dank, ook veel vriendschap ontvangen. In dit huis woont de hoop van het vaderland. En, wat het allerbelang rijkste is in mensen, wiens hoogste ide Het is waard door ieder Nederlander te worden ge lezen. EONNFNLTJST EENMAAL PER VEERTIEN DAGEN. •Hel Centraal Distributie kantoor deel', mede, dat voor- te-n eenmaal per veertien da gen een bonnenlijst gepubli ceerd zal worden. Het systeem van wekelijkse auciuciciii-- '''Sllen' 'n vacantiemaan dit huis wonen <Icf ree<Js onderbroken werd. wxwxo nu c'us definitief verlaten aal het is, dat God er woont1 worden. Een en ander houdt met. hen." I in» dat de broodbonnen „Vele mensen maken zich v;'eer voor een tijdvak van 14 een volkomen foutieve voor- i dagen tegelijk worden aange- stelling van het leven van wezen onze jonge Koningin. Men vermoedt, dat daar op Soest dijk een ganse staf van be dienden is. Uit gesprekken kan men wel eens afleiden, dat sommigen denken, dat er De bonnen voor tabak zul len voorlopig nog op de oude wijze worden bekendgemaakt, dus telkens op de Donderdag,' volgende op het verschijnen1 van de bonnenlijst. Geldig van 12 tot 25 Sept. 207—1 Brood 800 gr. brood 2072 Brood 800 gr. brood 208 Brood 400 gram brood 213 Alg. 400 gr. brood 210 Alg. 250 gram boter o; marg. of 200 gram vet 215 Alg. 250 gram boter o. marg. of 200 gram vet 221 Alg. 125 gram boter o marg. of 100 gr. vet 209 xAlg. 120 gram spijsolie 212 Alg. 200 gram rijst 216 Alg. 200 gram kaas o i 250 gram korstl. kaas B 229 200 gram kaas of 25 gram korstl. kaas 222 Alg. 100 gram kaas 125 gram korstl. kaas ,217 Alg. 50 gram thee 218 Alg. 125 g-ram koffie 219 Alg. 250 gram waspoedi 224 Alg. 500 gram waspóedi 211 Alg. één ei j 220 Alg. 750 gram suiker er i 223 Alg. 500 gram suiker en E 235 500 gr. bloem enz. 105 Versnaperingen 200 s chocolade, suiker enz. 108 Versnaperingen 100 chocolade, suiker enz. TOESLAGKAARTEN. Tot en met 25 Sept. z geldig de bonnen v. strook Zondagsdienst Artse Van Zaterdag 11 Sept. 16 Zijn bij geen gehoor bij eigen arts alleen voor spo< gevallen aanwezig de artse Veenis. Beeker, Hoog] mer, Schut Bouwm Schreuder, Koning, Groi hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 12 SEPTEMBE Aanwezig de Heren Rel Schagen. Afwezig de Heren Kolk, Nw. Niedorp Delf 't Zandt. Schager Markt. Op de gehouden veen waren aanvoer en prijzen! 10 Paarden f 625-f f 1 ren Centrale; 17 Mag. Koeien f 400 - f 540; Vette Centrale; 12 Kalfk| f 650 - f 8C0; 2 Pinken tiale; 7 Pinken f 300 - fl 3 Graskalveren f 80 - ff 16 Nuchtere Kalveren CeJ ~.9 Vette Schapen f 80-i 124 iw Vette Centrale; lm koeien f 4< 0 - f 550; 92 Li I ren f 35- f 50 31 BiggenJ [f 65; 6 Konijnen f 2 «17 Eenden f 3 - f 6,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1