UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. „IN GESTREKTE DRAF VOORWAARTS." Radiotoespraak Woensdag 15 September 1948 Derde Jaargang No. 85 «•dactle SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk d-f leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. NIWIN - Kinderkerst pakketten naar Indië. In samenwerking met het Zo besluit het September-j boter wekelijks voor 50 ct Z. K. H. Prins Bernhard nummer van „De Speelwa-j ,,de kop." gen", dat eveneens in het te- „Konkeltaid" - 10 uur 'smor t.g.v. het Z-jarig bestaan ken staat van het Regerings- gensi kreeg hij brood mdt jubileum. i koffie van de boer. evenals der jNlWlIl» s middags om half zes. In de In dit Feestnummer wordt hooitijd at hij bij de boer, Ter gelegenheid van net de ontwikkeling van ons ge- dan was er haast bij 't werk. dat de Nationale Inspan- west onder het wijze bestuur gij ziekte kreeg hij geen n,'ng Welzijnsverzorging In- van Koningin Wilhelmina ge/ loon. Wel soms een dokters- dië-NIWIN twee jaar geleden schetst en de Redactie laat na| rekening. I 'n leven werd geroepen, haar inleiding, onder de titel Ziekte- en invaliditeitsver-, zal Z.K.H. Prins Bernhard in „50 jaar staat op 't kret'V zekering bestonden niet. zijn functie van voorzitter der daatin verschillende deskundig Geen ouderdomspensioen NIWIN, op 14 Sept. as. een ge reisgenoten aan het woord, voor een onbezorgde oude dag radiotoespraak tot het Neder- Vóór wij ons tot lezen zet- Dit was het leven van een wordl uitgezonden om 20 05 ten, hebben wij ons verlustigd landarbeider. die zich boven landse v'olk houden, ^'elke in de talrijke illustraties, in- anderen gelukkig mocht prij- uur °ver de. zenders Hilver- zonderheid in de prachtige zen vast werk te hebben. sum 1 en Hdversum ü- pentekening van W. Oortwijn Vast werkf vast armoe. („de Speelwagen onder een |aje" ze{ men loen erepoort welke prent ook op het titelblad is afgedrukt. j We behoeven hierop wel j geen commenitaar te leveren 1 „Zolang Oranje bloeit in Van alle evoluties der laat- t hart der burgerij sle 50 jaren in deze Speelwa- Nederlandse Jeugd-Rode Kruis Is 't Vaderland bevrijdt van oen beschreven snreekt dit zal de NIWIN, evenals verle- list en schelmerij." fel het s.erkst' tot ons den jaar. o,k dit jaar 10.000 Kinder-Kerstpakkefcten zenden Mr. A. F, Kamp schrijft Komaan. de winterdag naar Indië, bestemd voor de over de ontwikkeling van het breekt aan denkt nog eens na Nederlandse en Inheemse verkeer „De Speelwagen op over een abonnement op dit jeugd in hospitalen, kinder de weg/' prachtige tijdschrift en ver- tehuizen, enz. Jhr van Nispen tot Seve-| zuimt dan niet U nog van het De inhoud dezer pakketten, naer over „Een halve eeuw Feestnummer te voorzien bestaande uit papierschaartje, monumentenzorg." j De prijs komt op 50 cent gekleurd papier, lijm, kwastje, We treffen aan een aardig per nummer en 75 cent ver- kralen, kleurboek, kleurpotlo- rijm van Jan Roselaar ,.In 't zendkosten per jaar. den. Kerstfigurén, pepermunt landje van Oranje" en dan Nieuwe reisgenoten kunnen en kinder-speelgoed, zal wor- schrijft P. Jz. Eriks over de zich opgeven bij den aangevuld met een, door ontwikkeling van het Zuivel- Meijers Boek- en Handels- de leden van het Jeugd Rode bedrijf. drukkerij. Goudastraat 65 Kiuis zelf vervaardigd stukje Maar er is meer J Wormerveer. i speelgoed. „Eén kle,in stukje vader-' landse geschiedenis en een stel TT'Z Aken'"1""" d°°r HOE WAS HET IN AMSTERDAM Een kostelijk artikel over De mening van een Wieringermeerder. „Vijftig jaar Automobilisme Onder de tienduizenden Toen dan ook een prachtig Loorsma vertelt van de vreemdelingen die tijdens de geuniformd man zich vertoon- Zaanse windmolen, E. Kroes- feesten Amsterdam bezochten, Je in de buurt van het Rijks- kops geeft een halve eeuw bevonden zich ook vele Wie- museum, werd de veronder- streekgeschiedenis. ringermeerders, die een dag-! stelling geuit dat die weer en 1. Zwaagdijk vertelt van tnp maakten of enige dagen terugging; naar 'het Museum de landarbeider voor 50 jaren. jn Kroningsstad verbleven. Hoewel het heet, dat de bru En willen wij een éreeP Niemand zal spijt van de talen de halve wereld heb- coen uit deze verscheidenheid, tocht naar de versierde en ver ben. moet men b.v. niet pro- aan kiezen wij voor U het ]ichte stad gehad hebben. j beren vóór te dringen, want adj S 0t tt De „grote pers" heeft ons dan beloopt men zeker de .uistert U maar eens ai volledig ingelicht over de I kans op zijn nummer gezet te ,.De landarbeider die ik tn diverse attracties. I worden, mijn tijd heb gekend, was vast Inderdaad er zijn indrukken Dat Amsterdam een water- wer man, d w.z. welkte gere- opgedaan om nooit meer te n'jke stad is, bewees ook. de geni bij een boer, kende dus vergeten; De nieuwe Konin- aanwezigheid van talloze geen werkloosheid in tegen- gjn js door het volk ontvangen bootjes. Op 't IJ b.v. twinkel- s e mg me een los wernman, Qp een wjjZCt die voor Haar den de gele, groene en rode grote beloften inhoudt voor lichtjes, afstekend tegen het de toekomst silhouet van de oceaanreuzen, Ook Wieringermeerders heb die, niettegenstaande de fees- bên urenlang staan of zitten ten, koers zetten naar de wachten om een glimp van Noordzee. H.M. Koningin Juliana op te Inderdaad er was veel te vangen, en hun moeite werd bewonderen in de hoofdstad ruimschoots beloond. Het bezoek was een aange- Bij het voorbijtrekken van name onderbreking van het !e- Werktijd zomers was hij de stoet waande men zich eni en in de ook aan kleurscha- s morgens om 4 uur op het gc ogenblikken in een andere keringen zo rijke Wieringer- land om de koeien op te ha- wereld. meerpolder. Alles is schoon op len. ITij werkte tot s avonds Duurde het wachten lang eigen wijze. 7 uur en had een uui om BetrekKelijk. -Schrijver dezes Vermeld dient nog te wor- thuis te ..middagen n.1. van heeft zes uu"- gewacht, om de Jen. dat het een groot gemak J0*,* uur' j tocht van de gouden koets is dat men in deNACO-bussen Zondags en op Christelijke te kunnen zien. Vergezeld van ten spoorkaartje kan kopen, feestdagen was hij s morgens een Amsterdammer (een re- terwijl men zich het lange van 4-7 en s avonds van 4-6 la f ie afkomstig uit de .honger- wachten aan de loketten in UV°P i "oerderD' winter") trok hij er op uit, Amsterdam kan besparen door Hij maakte dus een werK- terwijl een grote houten kof- zich vooraf van een kaartje week van 89 uur. Daarvan fer werd meegenomen. Deze bij een der vele reisbureaux moet een uur per dag afge- diende als zitplaats, en als ma- 'zender prijsverhoging) te voor trokken worden voor „kon- gazijn voor regenkleding en Hen. --'ei], eten, drinken en lectuur Aldus toegerust kon men ge- 1 makkelijk zes uur omkrijgenl DE KONINGIN JULIANA - BANK. Ir .MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 18 September V.M. Zondag 26 September L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 16 September 6.15 18.53 17 Sentetnber 6.17 18.51 18 September 6.19 18.49 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 16 September 17 September 18 September v.m. n.m. 7.27 7.57 8. 7 8.27 8.42 8.57 Het gedenkteken, opgericht te Hippolytushoef, ter gelegenheid van de kroning van Koningin Juliana, dat op 6 September j.1. door de Oranjevereniging aan de burgerij kon worden overgedragen. De gelden hiervoor werden spontaan door de burgerij bijeengebracht terwijl smeed-, schilder-, hout- en bloem werk belangloos werd verzorgd door de vaklieden. Een lofwaardig voorbeeld van goede gemeenschapszin. Het gedenkteken (ontwerp de Heer H. Schoonbeek», is aan beide zijden geflankeerd door een flinke bank (gedeelten daarvan zijn op de foto zichtbaar). Het met selwerk zal nog worden afgedekt met tegels. die werk vond. waar hij het krijgen kon. De laatste ver diende meer, zolang hij werk had. Voor hem was het uur loon 10 cent. Hier volgen de arbeidsvoor waarden voor een vast werk man. I „De Luchtpost." Een 33 vogels dongen Zon dag mee in de wedvlucht Vil voorde België, trajecliengte 221 Km. Gelost werd te 7.30 uur en de eerste duif viel binnen ,e 10.18.58 u. De laatste daaren tegen kwam te 10.30.3 uur in de kooi. De uitslagen waren H. Kaan, II.hoef 1, 2, 3, 4 G. Mast, II. hoef 5 G. Pathuis, H.hoef 6 J. Wanmaker 7. Voor Monse inkorven a.s. Donderdag avond van 6 - 7 u. Voor tentoonstelling te Wie- j ringen eveneens Donderdag a.s. van 6 - 7 u. bij H. Kaan. Mekkensxuinweg, H. Hoef. kei- en halfzessietijd Blijft 83 uur per week. 's Winters iets minder. Geen vacantie. Wat ont spanning betreft, soms het Zondagsmiddags zó schikt worden, dat hij Wieringermeerruiters. Een nieuwe instructeur. In de plaats van de Heer kon Cók is ieder Amsterdammer ge-1 een geboren humorist en onbe «elf- P°l'''eman- iedere j. p Rainondt, te Midden- rt Daar fam"e le sl'uatie ontdekt hij het ko- meer dle wegens druk!;., gast te gaan misehe; ieder onrecht wordt werkzaamheden bedanken Loon tn, kreeg f 6.- „in de zo spoedig mogelijk de kop in moest, is thans de Heer W. week en had het recht op gedrukt. Men bewondert mooie Hoes te Wieringerwerf, be- 1 liter melk dagelijks voor( uniformen, maar geraakt er noemd als instructeur van 6 cent de kanen een kopje over niet in vervoering. de „Wieringermeerruiters." PaarJenkeüring kampioenschapen te Utrecht. Op bovengenoemde keuring waarbij van de 5 uit N. Hol land geselecteerde exempla ren, twee paarden uit de W. Meer deelnamen, kwamen de ze tevens voor een prijs in aan merking. De heer J. R. Boerma wist in de zw kl. 5-12 j. Gr. type met „Ria" een 4e prijs te behalen. De heer H. Homan te Slootc'orp behaalde in de m.zware kl. in de rubr. 3-4 j. merries Gr. type met „Ilena de 5e prijs. Inderdaad mooie successen. Rectificatie Datum Fokveedag. De Fokveedag te Wierin- gerwetrf wordt niet op 4, maar op 5 October a.s. ge houden. VERMIST KNAAPJE VERDRONKEN. Vrijciagmiddag omstreeks half vier slaagde men er in, mede op aanwijzing van de teiepaath Jonglisto. het ver miste 4-jarig zoontje van de Fam. Kleine nabij de brug -op te dreggen. Ons medeleven gaat uit naar de diepbedroefde ouders, die op zo'n noodlottige wijze hun oudste kind moeten missen. CHRw RECITEER- VERENIGING W.-WERF. Naar wij vernemen be staan er plannen om in het a.s. winterseizoen een grote reciteerwedstrijd te organi seren. Reeds hebben diverse deel nemers uit omliggende plaat sen hun medewerking toe gezegd. De wedstrijd wordt gehou den in de maand November. Nadcre_meóedelingen ten deze zullen ter zijner tijd in ons blad gepubliceerd wor den. EEN BETROUWBARE GIDS VOOR DE W -MEER. We ontvingen ter recensie de' kaart van de Wieringer- meer (een uitgave van Fir ma Ccrn. J. Bosker, Hippo- lytushoefMiddenmecr) Op overzichtelijke wijze wordt de verdeling van de polder in kavels aangediend. Naast het kavelnummer is op ieder perceel de naam der pachter ingetekend. Ver- der zijn wegen, vaarten enz., aangegeven, terwijl aan de achterzijde van de kaart de namen der pachters in al- Dhabetische volgorde zijn afgedrukt. Conclusie een keurig uit gevoerde kaart, die zeker in een behoefte voorziet G. Vlug en Vaardig. Zo staan we dan alweer voor het begin van een nieu- we competitie. Zullen de heren weer het kunststukje uithalen om kampioen te worden Het zal hun niet zo gemakkelijk gaan als in het voorgaande seizoen, daar ze zijn ingedeeld in een afd. waarin 9 clubs uitkomen. N.1. Rapiditas II, Haarlem, HOC II Haarlem, Bato I, Haarlem, BGV II. Bloemen- daal AVA I en II Alkmaar Tonegido II, Westerland i DWO I Slootdorp en Vlug en j Vaardig I Slootdorp. Zondag reeds moet er ge start worden op eigen ter rein tegen AVA I uil Alk maar. Aanvang 2 uur. Dat het een spannend partijtje zal werden is reeds bij voorbaat zeker. Het dameselftal is in een kleinere afdeling ingedeeld, als in het voorgaande sei- In deze afdeling komen uit Wiron I en II. Den OeverZwaluwen I. Kol- horn Oudesluis I DES II St. Maarten en Vlug en Vaar dig I Slootdorp. Zondag reeds kunnen ook zij tonen wat ze in hun mars hebben want het sterke Wi ron I komt op bezoek. Aan vang 3 uur. Zo zal de spanning er a.s. Zondag te Slootdorp reeds in zijn. VRIJGEGEVEN ARTIKELEN NIET ONBEPERKT VERKRIJGBAAR. Nu de keuzebon voor gebaks prlikelen is afgeschaft, schijnt bi; velen de mening te hebben postgevat, dat zij voortaan bij de bakkers elke gewenste hoe veelheid koekjes en gebak kunnen kopen. Dat is niet het geval. De bakkers krijgen weliswaar grotere grondstof- toewijzingen, maar deze zijn riet zo groot, dat zij aan elke viaag kunnen voldoen. Bovendien neemt de extra bevoorrading met grondstoffen van het grote aantal bakkers en banketbakkers nog enige v. eken in beslag, zodat zij ge leidelijk aan over ruimere voorraden komen te beschik ken. Men zal zijn keus ook niet eenzijdig op koekjes en gebaK kunnen vestigen, maar ook aandacht moeten geven aan de overige vrijgekomen pro ducten als biscuits, beschuit en ontbijtkoek. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- rimren N. H. Klomp, Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1