UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. :Ssfe' NIEUWE BONNEN. Radiorede Zaterdag 18 September 1948 Derde Jaargang No. 87, RwlacMo SecretariaatKlieftstraat No. 12, Etppolytushoel Wieringen. Teleïoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aaf&ïjn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. EEN SCHAT. Goud rust op bodem Wij brengen in dit nummer Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat, in een akker verborgen, iemand vindt dien, verbergt hem, gaat vol vreugd daarover al wat hij bezit verkopen en koopt dien akker. Mat. 13 44. Alles wat de verbeelding prikkelt, waarin iets avon tuurlijks zit, pleegt meer dan gewoon onze aandacht te boeien. Zo hebben ook de verha len over verborgen schatten, die iemand vond om in een ogenblik rijk te worden, steeds opnieuw de belang stelling gevonden. In de oudheid nog meer dan in onze dagen. Het reizen duur de langer en de gedachten aan een lange reis brachten iemand er gemakkelijk toe om zijn goud ergens te ver bergen, misschien enkele tekens aan te brengen, om bij zijn terugkeer het zijne gemakkelijk terug te vinden. Maar ook de gevaren van een lange reis waren groter. Menigeen kwam niet terug. Men zocht tevergeefs naar zijn rijkdom, die er toch moest zijn. De verbeelding en de overlevering deden de rest. Er lag ergens een schat te wachten op de gelukkige vinder. En naarmate de ja ren voorbijgingen, speelde het toeval een grote rol. Van zulk een gelukkig toe val spreekt Jezus in de ge lijkenis. En Hij voelt in de blijdschap van die vinder verwantschap met het Ko ninkrijk der Hemelen. Zo gaat het met de rijk dom van Zijn Evangelie. Het wachten in het leven is zo vaak op het ogenblik, dat een mens tot de ontdekking komt, dat het Evangelie ook voor hem bestemd is en dat ook hij met de ganse ziel vervuld mag ziin van blijd- schap in God. Wij behoeven voor de rijk dom van het Evangelie geen pleidooi, te houden. Een j Christendom, dat niet; rijk j maakt, heeft zijn doel ge- j mist. Op iedere bladzijde1 van het Evangelie is sprake van een gelukkig mens De ontmoeting met Christus, de aanraking met de liefde Gods kent maar één slot. Het is dat slot van de reizi ger door de woestijn van Gaza, die door de zendeling j Filippus werd ingewijd in de heerlijkheid van deze liefde j en van wien geschreven j werd „en hij vervolgde zijn weg met blijdschap.'' Dat is het ongeschreven slot geweest van de moeders, die de zegenende handen van Christus hadden gezien boven de hoofden van haar kinderen. Dat is het ontwaken ge weest van de vader na het feestmaal over de terugge vonden Zoon. Dat is het vervolg geweest van de reis van de barmhar tige Samaritaan. De kinderen Gods zijn blijde over de gevonden schat. Die schat ligt ergens in de akker te wachten ook op ons. Misschien hebben wij hem al gevonden. Maar dan is het de grote vraag, of wij er alles voor over hebben om die akker te kopen en ver der te delven om hem geheel te bezitten. der zee. Een wichelroedeloper heeft aan boord van een bot ter uit Urk kunnen vaststel len, dat ter hoogte van Den Helder goud op de bodem der zée ligt, zo meldt het A. N. P. Dit goud zou zich bevinden in het wrak van het Duitse s.s. „Renate Leon- hardt", dat in de Wereld oorlog tot zinken werd ge bracht. School voor ten dele blinde kinderen in ons land 1 Koningin Juliana bezocht tijdens haar kort verblijf met prins Bernhard in Lon- den onder meer de John Ruskin-school, een speciaal I opleidingsinstituut voer ge- deeltelijk blinde kinderen, j Nader vernemen wij, dat de moeder van prinses Ma rijke, die in haar prilste jeugd een oogoperatie onder- j ging, zich wilde oriënteren over de op de genoemde school gevolgde methoden, mede als voorlopig onderzoek j naar de eventuele mogelijk- heden een soortgelijke school in ons land te doen oprich- i ten. De Algemeene Neder- landsche Zuivelbond in 1947. ENIGE OPNAMEN VAN DE JUBILEUM FEESTEN O? 31 AUGUSTUS 1948 IN DE WIERINGERMEER. i fjb'''4 v f Vendelzwaaier in actie te Middenmeer. (Rechts ziet men de vogel op de boom.) harddraver! ïdag maanstanden 1948. t üiuujuiu* v cixijljalj Zaterdag lg september v.m. TE MEDEMBLIK. j Zondag 26 ut zonstanden 1948. op onder 19 September 6.20 18.46 20 September 6.22 18.44 21 September 6.24 18.42 22 September 6.25 18.39 hoog water te den oever 1948. v.m. n.m. 19 Sepember 9.12 9.27 20 September 9.42 9.57 21 September 10.12 10.17 22 September 10.32 10.42 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 18 Sept. 16 Ul I tot Maandag 20 Sept. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olree, Tamsma, Van Slcoten, v.d. Sluis, Swaters en Weraer. Zondagsdienst Dierenartsen. i zondag 19 september, j Aanwezig de Heren v. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reite- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Volgens het jaarverslag over 1947 van de Algemeene j Nederlandsche Zuivelbond 'F.N.Z.) te Den Haag waren bij de leden, t.w. de acht provinciale of gewestelijke zuivelbonden, op 1 Januari j 1948 413 coöperatieve zui- i velfabrieken aangesloten.1 Het aantal aangesloten fa brieken liep in 1947 terug 1 van 428 tot 413 als gevolg van de verder gaande ratio- nalisatie door combinatie van bedrijven, met name in Noord-Holland, waar het aantal fabrieken verminder- de van 45 tot 32. De hoeveel heid door de fabrieken ver werkte melk steeg in 1947 (resp. 1946 '47 met 164 milli- oen kg. of 8.5% tot 2068 mil- lioen kg. (1939 2723 milli- oen kg.) In totaal werd in Nederland in 1947 door zui velfabrieken 2882 millioen kg. melk van veehouders ont vangen, zodat het aandeel van de coöperatieve zuivel industrie hierin ongeveer 72% bedroeg. Gemiddeld ver werkten de coöperaties ruim 5 millioen kg. melk (1946 4.45 millioen kg. 1939 6.2 millioen kg). De moeilijkheden met de melkprijs gaven aanleiding tot hernieuwd overleg met de Stichting voor de Land bouw, dat in 1948 tot over eenstemming leidde waar door, evenals vóór de oorlog, weer geregeld contact tussen de georganiseerde landbouw en de coöperatieve zuivelor- ganisaties mogelijk is ge worden. Dat is eigenlijk de hoofd zaak in deze gelijkenis. Daar is een levensrijkdom in God. waarvoor geen strijd te zwaar is en geen offer te groot. C. Voor de periode, aanvan gende op 19 September, zijn de volgende bonnen aange- wezen 204 Vlees 100 gram vlees i 205 Vlees 300 gram vlees 206 Vlees 100 gram vlees Deze vleesbonnen zijn geldig t.m. 9 October. tabakskaarten. 103 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 107 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak De tabaksbonnen zijn geldig t.m. 2 October. Kolenbonnen voor 6 mud. Met ingang van 15 Sep tember j.1. werden geldig verklaard de bonnen 03 en 04 van de brandstoffenkaart TA 806. Elk dezer bonnen geeft recht op het kopen van drie eenheden vaste brandstoffen. Om de handel tijdig tc kunnen bevoorraden, is het noodzakelijk, dat de aange wezen bonnen zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 October, bij een leverancier worden ingeleverd. Er wordt op gewezen, dat het tekort aan anthraciet nog steeds zeer groot is, zo dat de verbruikers er genoe- I gen mee moeten nemen, dat i op de bonnen ook ditmaal ten dele andere soorten wor den geleverd. Hieruit blijkt, dat de in omloop zijnde geruchten over het binnen kort vrijkomen van eierkolen en gascokes ongegrond zijn. Het ligt niet in het voorne men voer het stookseizoen i 19481949 een verdere bon- aanwijzing te doen geschie den. De brandstoffenkaart TA 806 moet evenwel zorg- vuldig worden bewaard. Met betrekking tot de brandstdffenkaarten voor j kamerbewoners volgt een i nadere publicatie. „Vis die er is." In een uitzending, voor bereid in samenwerking met j de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening, zal Mej. W. Pranger, lerares bij het Voorlichtingsbureau van de I Voedingsraad, op Maandag 20 September a.s. te 19.45 u. via de zender Hilversum I een radiorede houden over het onderwerp „Vis die er is." j In deze causerie zal Mej. Pranger spreken over de j hoge voedingswaarde van de vis. terwijl zij daarnaast enkele richtlijnen zal geven voor het- bereiden van vis- maaltijden. Herijk van maten en gewichten. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de lopende ter mijn voor de herkeuring -her ijk - van maten, gewichten en meetwerktuigen met 30 Sept. a.s. eindigt- Dientengevolge dienen de a«n periodieke her- ijk, of horkeuring onderworpen voorwerpen vóór 1 October as. te zijn voorzien van het nieuwe goe-Jkeuringsmerk [kl. letter r.). Hoewel wellicht ten over- j vloede, wordt de aanidacht er op gevestigd, dat sedert 1 Januari 1941 ook glazen ge ijkt moeten zijn. Zij behoeven echter, eenmaal geijkt zijnde niet te worden herijkt. De gla zen, die voor handelsdoelein den worden gebruikt, dienen derhalve van het Rijksgoed- keuringsmerk, de Kroon, te zijn voorzien, Eventueel nog niet geijkte of gekeurde gla zen dienen d'erhalve, zo dit nog niet mocht zijn geschied, zo spoedig mogelijk te worden vei vangen voor geijkte maten. I Kampioensdraverij. j a.s. Maandag wederom de I 3e Maandag in September, dus.Harddraverij feest te Medemblik. Deze voor West-Friesland zo belangrijke gebeurtenis maakt terecht aanspraak op de kwalificatie „feest". Want nergens leeft de bevolking met een dergelijk sporteve nement zo mede, dan te Medemblik en is deze dag dan ook niet anders te kwa lificeren als een gewestelijke feestdag. Hoe kan dit ook anders, want. de Medemblik- ker Harddraverij dateert reeds uit het jaar 1842. Een Sportfestijn, dat het bestaat om langer dan een eeuw niet alleen zich te handhaven, doch nog altijd in steeds sterker mate de belangstel ling te trekken, moet toch wel iets te betekenen heb ben. En dit is ook inderdaad zo. want alle omstandighe den werken daar mede in de allereerste plaats een harddraversbaan in het cen trum der stad, van een rui me afmeting als nergens an ders, waardoor het mogelijk is de course overal zonder enige moeite ongestoord te volgen. En tweedens een me dewerking van bestuur en autoriteiten en niet te ver geten van de gehele Medem- ölikker bevolking, waardoor het verblijf op die harddra verijdag voor een ieder tot een waar genoegen worcr j gemaakt. Voor a.s. Maandag is we derom een prachtig pro gramma samengesteld. Het programma wordt geopend des morgens om half elf uur met een voetbalwedstrijd j de Volewijckers uit Amster- dam tegen West-Frisia uit Enkhuizen. Het behoeft geen I betoog, dat dit een zeer aantrekkelijke wedstrijd zal worden, daar onze sterke West-Friese vertegenwoor- diging de strijd moet aan binden tegen de sterke Vo- lewijckers. Beide elftallen I zullen compleet verschijnen I en onze West Friesen zullen ongetwijfeld alles op alles zetten om de fraaie uitge loofde beker te bemachtigen. Wij kunnen bij voorbaat zeg- gen, dat het er zal spannen Des namiddags dè grote gebeurtenis op paardensport - gebied in West-Friesland, waaraan een extra-prijs is 1 verbonden, bestaande uit een fraai uitgevoerd wand bord met toepasselijke op dracht. De allerbeste paarden en de meest prominente pikeurs zullen aan de start verschij nen. 's Avonds feestverlichtingen in de stad en het bekende grote vuurwerk, terwijl de diverse dansgelegenheden en de „gezellige zitjes" voor de rest zorgen. Dus a.s. Maandag allen naar Medemblik, Radboud's Veste. „DE luchtbode." Met 17 duiven nam onze postduivenclub Zondag j.1. deel aan de wedvlucht voor oude en jenge duiven vanaf Vil voorde, afstand 210 Km. Gelost om 7.30 uur met Zuid Westen-wind. 1. C. Gieling 10-7-42 2. D. den Hollander 10-10-34 3. G. Tiben 10-11-29 4. H. Hoekstra 10-13-44 Nieuwe vleesbonnen flric weken geldig. De vleesbonnen, die deze week worden aangewezen zullen opnieuw een geldig heidsduur hebben van 3 we ken. Het publiek zal er rekening mede moeten houden, dat in vele gevallen op deze bon nen gedurende de eerste dagen niet kan werden ge kocht, omdat de bevoorra ding van de slager slechts in langzaam tempo kan plaats hebben. Medemblik. „CRESENDO" in ACTIE. De feestelijkheden zijn nog maar net achter de rug of on ze populaire harmonie geeft al weer acte de présence." Woendagavond verschenen Masereeuw en zijn mannen voor de woning van het echt paar Kl. de Vries, Oostersin gel, dal zijn gouden huwelijks feest vierde en daarna trok men naar café „Roemer" waar de hr. Gieling, één c?er oudste leden der harmonie, zijn 40-jarige echtvereniging herdacht. Schager Markt. Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt 14 Paarden f 400850 4 Veulens f 150—175 7 Stie ren Centrale 22 Geldekoei- en (mag.) f 400500 90 idem (vette) Centrale 15 Kalfkoeien f 625—825 5 Pinken Centrale 4 Pinken f 275350 3 G-raskalveren f 125—175 16 Nucht. kalve ren Centrale 150 Schanen 'mager) f 70—95; 113 Idem (vette) Centrale 6 Tijd- koeien f 400—550 126 Lammeren f 3555 65 Big gen f 4565 14 Konijnen f 2—20 74 Kippen f 2—6 Haantjes f 2.504.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1