De Landbouwtentoonstelling UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 22 September 1948 Derde Jaargang No. 88. Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, fïippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. BURGEMEESTER KOLFF VERRICHTTE DE OFFICIEELE OPENING. De Kon. Muziekvereniging o l.v. de Heer W. Boon, maak te Vrijdagmorgen een «rond gang met de besturen en jury der organiserende ver enigingen door Hippolytus- hoef, als inleiding van vier dagen landbouw- en mid- denstandsfeest. DE OFFICIëELE OPENING. In de feesttent had door Burgemeester L. C. Kolff de officiële opening plaats. De Voorz. der Holl. Mij van Landbouw, afd. Wieringen, sprak een ko-rt begroetings woord tot belangstellenden, genodigden en jury en me- j moreerde hierbij dat Wierin- gen trots is op deze gebeur tenis, aangezien sinds 1936 thans eindelijk weer een landbouw- en Middenstands tentoonstelling wordt gehou den. Daarna verleende de Heer Bakker het woord aan de Edelachtb. Heer L. C. j Kolff tot het uitspreken van i de officiëele openingsrede, j Burgemeester Kolff achtte 1 het een bijzonder genoegen j een welkom te kunnen toe- j roepen aan genodigden, ju- j ryleden enz. voor deze te houden tentoonstelling en zegde de jury dank dat haar j leden hun tijd en moeite be- j schikbaar hebben willen i stellen voor het keuren der i vele inzendingen. Eveneens bracht spr. dank aan de werkzame besturen dei- on- derscheidene verenigingen. Voorts werd dank gebracht aan hen die hiervoor prijzen en premie's beschikbaar stelden. Het is begrijpelijk, aldus de Burgemeester dat men de tentoonstelling groots heeft willen opzetten. Het is immers, docr diverse om standigheden reeds 12 jaar geleden, dat de laatste ten toonstelling kon worden ge houden. In die 12 j. is er op Wie-rin gen veel. ja zeer veel veran derd op het gebied der land bouw, waarbij spr. speciaal memoreerde de ruilverkave ling. Gezien de opzet dezer tentoonstelling past een woord van hulde aan de besturen en organisatoren. Een tentoonstelling immers is altijd van |groot belang voor landbouw1 en veehou derij, het uitloven en toe kennen van prijzen werkt stimulerend. Toch is het be lang niet strikt persoonlijk doch het betekent aldus de Burgemeester, steeds een algemeen volksbelang. Het betere product dat aan de markt verschijnt verhoogd de bedrijfsuitkomsten doch I ook wordt daardoor, interna tionaal gezien een nationaal belang gediend. T. a. v. de ruilverkaveling is een speci ale stand ontworpen, gewijd aan verkaveling, afwatering, infiltratie. Eén blik op de kaarten in deze stand ?eeft het bewijs dat door de nieu we verkaveling intensiever gewerkt kan worden. Ook de mechanisatie heeft in onze gemeente haar intrede ge daan. Spr. besloot zijn rede met de wens, dat deze ten toonstelling aan de gestelde verwachtingen zal mogen voldoen. De Kon. Harmonie zette hierop het Wilhelmus in. waarna de erewijn werd rondgediend. DE TENTOON STELLING. Direct na de opening be gonnen de keurmeesters met hun omvangrijke arbeid. En het mag gezegd er waren grote en vele inzendingen. Het geregistreerde vee loon de bijzonder de moeite ter wijl het groot aantal inzen dingen opviel. Ook de kwa liteit mocht er zijn. Niet minder verzorgd was de ru briek paarden. Ook daarin is enorme vooruitgang te bespeuren, waaraan het mannelijk fokmateriaal en de daardoor bereikte ver edeling niet vreemd zal zijn. We denken aan de hengsten Zonnevorst en Figaro. De rubrieken varkens en wolvee hadden groter kunnen zijn, doch het gehalte was goed te noemen. Een bijzonder groot aantal pluimvee en konijnen was aangevoerd. „Nut en Genoegen" kwam flink voor de dag alsook „De Luchtpost" met de rubriek duiven. Het publiek, dat flink was vertegenwoordigd toon de voor de inzendingen vee en de diverse stands in de tenten alsook buiten veel belangstelling. DE BEKRONINGEN. RUNDVEE (ongeregistreerd Melkkoeien 4 jaar en ouder le pr. G. Omis, 2e Joh. Lont, 3e Joh. Lont, eerv. verm. Wed. S. J. Mulder. Melkkoeien geb. in 1945 le pr. Jb. Lont Jz.. 2e G. M. Rustenburg, 3e C. Klein. Melkkoeien geb. in 1946 le pr. G. M. Rustenburg, 2e Jac. Lont Cz., 3e M. Lont Pz. Vette koeien le pr. B. H Kraan, 2e N. Bakker, 3e D. Jac. Mulder, 4e N. Bakker. Vette vaarzen geb. in 1946 3e pr. W. Snooij, Zandburen. Herfstkalvers, 1948 kalven. le pr. Jelle de Jong, 2e G. Lont, 3e C. Voorthuizen, eerv. veem. P. Mulder Pz. Kalfschotten 1946 geb. zicht baar dragend le pr. J. Do- ves, 2e J. Bakker Oosterklief, 3e E. Bais, e.v. E. Everts en D. Lont Sz. Pinken geb. in 1947 le pr. J. Kooij Cz., 2e G. Moer- mond, 3e M. Lont Pz., 2 keer e.v. Jac. Engel. Kalveren 1948 geb. le pr. C. Halfweeg, 2e pr. H. Her mans, 3e Jb. Lont Dz., e.v. F. Broersma, e.v. C. Lont Cz. Afd. geregistreerd. Melkkoeien 4 j. en ouder le prijzen Wed. D. N. Mulder met „Wassenaar 10" en „Bonte 12" Jb. Wagemaker met „Hiltje 4", Fa. M. Bak ker met „Pietje 48" 2e pr. P. Hellingman met „Mathilde 33", Fa. M. Bakker met „Ma- rie 16 A", N. Bakker met „Trien 16", G. Doppenberg met ..Marie I" 3e prijzen A. J. Swaerts met „Dirkje- 5", idem met „Thea 3" en „Thea 5". Eerv. verm. N. Bakker met „Trien 12", Jb. Wagemaker met „Hiltje 2." Melktwenters, 3 jarigen, le pr., tevens kampioen Fa. M. Bakker „Pietje 50" le prijzen „Pietje 51", „Pietje 52", „Horst 78" idem. 2e prij zen D. Blaauboer met „Reina 2", Jb. Wagemaker met „Hiltje 7", C. M. Tijsen met „Gerritje 4", eerv. verm. C. J. Koorn met „Detje 22", N. Bakker met „Pan 6". Melkvaarzen le prijzen Wed. D. N. Mulder met „An- tje 64", en „Wiily 7" 2e prij zen Wed. D. N. Mulder met „Lieske 2" en „Bonte 16" 3e prijs S. J. Koorn met „Corrie 3", eerv. verm. C. M. Tijsen met „Geertje 18", S. J. Koorn met „Bontje". Drachtige koeien le prij zen Wed. D. N. Mulder met „Lieske" en „Willy 3" 2e prijzen N. Kool met „Fok je 2", D. Veerdig mei „Trijn tje 5" 3e prijzen Fa. M. Bakker met „Horst 76", V. Koorn J.Vz., met „Jantje 15", eerv. verm. Fa. Bakker met „Bianca 46", N. Bakker met „Trien 15 en „Trien 13". A. J. Swaerts met „Vroom 4". Drachtige schotten le prijzen Wed. D. N. Mulder met „Wassenaar 17" 2e prijzen N. Kool met „Bea trix 14", Jb. Wagemaker m. „De Hoop 3" 3e prijzen P. Hellingman met „Mathilde 39", E. Bais met „Anna 8", eerv. verm. W. Snooij, Oud Gest met „Gretha 27". Hokkelingen geb. 110 '4612'47 le prijzen Wed. D. N. Mulder „Hen drik 10", 2e prijzen Fa. M. Bakker met „Pietje 61" 3e pr. Jb. Wagemaker Hiltje S, eerv. verm. M. Tijsen Jz. „Bertha's 3". Hokkelingen geb. na 1 Fe bruari 1947 le prijzen Jb. Wagemaker met „De Hoop 4". Fa. M. Bakker, „Horst 93", 2e prijzen N. Bakker met „Trien 18" en „Dina 7" 3e prijs Fa. M. Bakker „Pietje 67", eerv. verm. C. Snooij, Oosterland „Renske 2." Kalveren geb. 1 Oct. '47 1 Jan. '48 le pr. A. J. Swaerts „Vroom v.d. Stroe hof", 2e pr. Fa. M. Bakker „Horst 95". 3e pr. C. Snooij Oosterland „Toontje 12". Kalveren geb. 1 Jan.1 3 '48 le pr. Wed. D. N. Mul der „Bonte 18", 2e pr. A. J. Swaerts „Metta v.d. Stroe hof", 3e prijs P. Hellingman Mathilda 16. eerv. verm. Fa. M. Bakker „Horst 97", M. Tij sen Jz., O.land „Gerritje 3". Kalveren geb. na 1 Maart 1948. le prijs Wed. D. N. Mul der met „Wassenaar 24" en „Wassenaar 23", 2e prijzen Fa. M. Bakker „Pietje 73" en „Horst 99" 3e prijzen Fa. M. jakker „Marie 18" en „Maaike 14". Stierkalveren geb. 110 '4712'48. le pr. Wed. D. N. Mulder „Grietje's Adema." Stierkalveren geb. na 1 Febr. '48- le prijs Fa. M. Bakker „Eduard 17", 2e pr. Wed. D. N. Mulder „Grietje's Eduard". Stieren geb. in 1947 le prijs J. Bakker, Oosteridief „Eduard 8", 2e pr. V. Koorn JVzn. „Reino." Stieren geb. in 1946 of vr. le pr. en kampioen Fa. Bak ker en Mulder „Rintjes Edu ard", 2e pr. G. Doppenberg „Janus." Rubriek eigenaars-groepen (groep Wed. D. N. Mulder 2e prijs), eig. groep Wed. D. N. Mulder eerv. verm., Eigen, groep Jb. Wagemaker eerv. verm. Eigen, groep Fa. M. Bakker eerste prijs eigen, groep idem 2e prijs Eigen." groepen N. Bakker 3e prijs Uit het verslag van het- ministerie van sociale zaken. In een verslag van de ver richtingen van het ministe rie van sociale zaken komen enkele vermeldenswaardige statistische gegevens voor. Het aantal door stakingen verloren gegane arbeidsda gen nam in 1947 in vergelij king met 1946 beduidend af. Het verloren gegane aantal arbeidsdagen bedroeg in 1938, 1946 en 1947 onder- i scheidenlijk 124.800, 681.000 i en 203.400. Het aantal t.b.c.-patiënten is helaas nog stijgende, hetj aantal sterfgevallen is ech ter afgenomen. De tubercu- losesterfte per 1000 inwoners bedroeg in 1938. 1946 en 1947 onderscheidenlijk 4.54 4.69 en 3.73. Het voorlopige cij fer voor het aantal nieuwe gevallen van tuberculose, dat op consult.atiebureaux bekend was, bedroeg in 1946 23788 tegen 14303 gevallen in 1938. Het cijfer van 1947 is nog niet bekend. De arbeidsmarkt kenmerk - te zich gedurende het ver slagjaar in het algemeen door'een tekort aan arbeids- j i krachten, in het bijzonder aan geschoolden en jeugdi- eren. Pogingen, door verschil- j lende bedrijven in het werk gesteld om door rationalisa- tie en aanschaffing van mo derne machines de produc tie te verhogen, werden met succes bekroond zo stond de fabricatie van wollen stoffen in Tilburg b.v. 20% boven het peil van 1938/1939, niettegenstaande de perso neelsbezetting 2000 man la ger en de invoer van garens beperkt was. De aanzienlijke vraag naar arbeidskrachten weerspie gelde zich in de werkloos heidscijfers. In het tijdvak van 1 Januari 1947 tot het einde van het jaar daalde van 72572 tot 50180 bij de gewestelijke arbeidsbureaux ingeschreven mannen. In de D.U.W. werkten er hiervan op 1 Januari 1947 26252 en op 31 December 22163. De Zomerzegels. Aan allen, die hebben meegewerkt om de Zomerzegel - actie 1948 tot een succes te ma ken. Want een succes is het geworden Nog zijn alle af rekeningen niet binnen, doch reeds nu kan worden gezegd, dat de bruto-opbrengst 12^2 hoger ligt dan verle den jaar. Dat is mede te danken aan Uw medewerking en wij 'wil len dan ook niet nalaten U onze hartelijke dank te be tuigen voor de moeite, die U zich geheel belangeloos hebt gegeven. Er is een mooi stuk werk geleverd ten bate van sociale en culturele instellin gen. Eigen, groep A. J. Swaerts 3e prijs PAARDEN. Ongeregistreerde warmb!. paarden. (Landb. Tuigpaarden)le pr. Wed. D. N. Mulder, 2e pr. A. Kuiper, 3e pr. J. Veerdig, 4e pr. S. Koorn, e.v. Wed. H. Bakker. Paarden 2Vz jaar le prijs D. Blaauboer, 2e pr. C. Klein Noordburen. Paarden W<i jaar le pr S. Koorn, 2e pr. S. Lont-Vet, 3e pr. Jb. Lont Dz. Veulens le pr. Jb. Lont Dz„ 2e pr. P. Lont Jz. Hitten le prijs Mar. Engel, 2e pr. Wed. C. Tijsen. Paarden, onger. „koud" of „halfbloed." Werkpaarden le pr. J. de Vries. 2e pr. I. J. Krijger, 3e pr. P. Mulder Jz., 4e pr. Gebr. Mostert. Paarden Vit jaar. le pr. M. Lont Pzn. Veulens le pr. J. de Vries. I Paarden ingeschreven in een stamboek of veulenboek. le prijs Jb. Dekker Pz., met „Marko". 2e pr. idem met j „Menno", 3e pr. D. Jac. Mul- der met „Maarten" Eén-jarige merriën le pr D. Veerdig met „LaibeUa",* 2e pr. Jn. Snooij Wz. met „Lena", 3e pr. J. Dam met „Lady" Twee jarige merriën le prijs D. Veerdig met ..Kroli- bo", 2e pr. Jb. Dekker Pz. met „Karina", 3e pr. C. Klein met „Koba." 3-jarige merriën eerste prijs D. Veerdig met „Janna" 2e pr. Jb. Dekker Pz. met „Jelda", 3e pr. Jn. Bakker, Oosterklief, ..Jemantia", 4e EEN GOED VOORBEELD Enige maanden geleden 'neb ben wij melding gemaakt van! de plannen van de Herv. Vrouwenveren. ,.In Dienst der Kerk" te W.Werf, om de^ Consistoriekamer van c?e Ned. Herv. Kerk op te knappen. Door middel van een verlo ting werden de daartoe beno digde gelden verkre'gefnd, De dames, hebben het leeg staan der Consistorie geduren de de zomervacantie van de verschillende verenigingen, die daar vergaderen, NIET onge-, bruikt laten voorbijgaan. Toen wij dezer dagen even een kijkje namen, in het gebouw, zagen we gordijnen voor de ramen, een vaste vloerbedek king en keurige kleedjes op de vier tafeltjes. Boven de schoorsteenmantel hing een fraaie vergroting van een foto van de kerk, die tijdens het opnieuw droogmaken van de polder werd genomen. Zij toont ons de gedeeltelijkj vernielde kerk, met aan dei voet nog het over de straat kabbelende water, waar in de toren zich wee/rspiegelt. Betere wandversiering was moeilijk denkbaar Het resterende bedrag heb-; ben de dames ook goed be steed. Naar men ons mede deelde werd hiervoor een snelkoker^ een theepot en.... asbakken aangekocht. Dames: Alle eer voor Uw lofwaardig initiatief, want U hebt de consistorie tot een gezellig, verenigingslokaal ge- MAANSTANDEN 1948. Zondag 26 September L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 23 September 6.27 18.37 24 September 6.28 18.35 25 September 6.30 18.32 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 23 September 10.57 11. 7 24 September 11.27 11.42 25 September 0. 7 CORRESPONDENTIE. Enkele verslagen van ver gaderingen en bijeenkom sten moesten tot het volgen de nummer blijven overstaan. maakt 1 PLUIMVEE, DUIVEN EN KONIJNEN. Groot was het aantal in zendingen. Teveel het aan tal toegekende prijzen om hier alles te vermelden. Voor de geëxposeerde die ren was grote belangstelling. pr. W. Mostert met „Tilly." Eerv. verm. L. Mulder met „Janna." 47 Jarige merriën le pr. Kampioen D. Jac. Mulder met „Tipona" 2e pr. en res. kampioen D. Jac. Mulder m. „Isalma" 3e pr Idem met „Ivonna", 4e pr. Wed. D. N. Mulder met. ..Iduna" eerv. verm. F. M. Bakker met „Helena". Merriën boven 7 jaar le prijs J. Bakker Oosterklief „Emanto. 2e pr. P. C. Lont „Califata", 3e pr. Wed. D. N. Mulder „Dwinta", eerv. verm. N. Kool met „Cover- gina." Uitslag stamboekkeuring gekr. en warmbloed-paarden. Aangeboden werden 13 paarden waarvan afgewezen 5 stuks. Opgenomen werden de 3 jarige afst. van ..Figa ro" L. Mulder, Stroe, S. Koorn Hofweg. W. Mostert, D. Veer dig, Jn. Bakker, O.-klief afst. „Ugoldman" 4-j. Wed. D. N. Mulder, onbek. af- stamm. Wed. H. Bakker. PREMIEKEURINGEN PAARDEN. Veulens 2e premie Mona v. L. de Jongh 2e v. D. Jac. Mulder 3e Marianne, v. J. Lont Cz. 1-j. Merriën le Laibella, D. Veerdig, 2e Lena, Jn. Snooij, 2e Lady, J. Dam, 3e Jargana, J. Dam. 2-j. Merriën le Kariene, Jb. Dekker, le Krolibo, D, Veerdig, 3e Koba, C. Klein. 3-j. Merriën Gelders type, le Jelda Jb. Dekker, 2e Tilly W. Mostert, 3e S. Koorn. Groninger type le Janna D. Veerdig, 2e Je mantia J. Bakker, 2e Janna L. Mulder. 4-jarige Merriën Gelders type le Isalma D. Jac. Mul der, le Ivonna D. Jac. Mul der, 2e Iduna Wed. D. N. Mulder, 3e Goderita Wed. C. Koorn. 3e Irmette W. Snooij, 3e Hildelia Fa. M. Bakker en Zn. Groninger type le Helena Fa. M. Bakker en Zn.. 2e Iewana C. Ruiter, 3e Gerda C. Metselaar Jbz. VARKENS (geregistreerd). Zeugen met biggen le pr. P. Laan, 2e pr. G. Doppen berg, 3e pr. S. Lont-Vet. Dr. zeugen. le pr. S. Koorn Hofweg, 3e pr. Fa. M. Bak ker. (Vervolg pag. 2.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1