UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 25 September 1948 Derde Jaargang No. 8 E%SaB^5SaBS%gaBI Slea&ctte SecretariaacKlleftstraat No. 12, Rippoiytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poat De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan ziju toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterda Abonnementsprijs t 1.80 per kalenderkwarta Advertentieprijs 10 cent per m.m. dri Kleine annonces J 1.per stuk van hoogste 4 regels. GOD IS LIEFDE HET ASPERIENTJE. Dat God liefde is, dat weet ik niet op grond van wat ik in de werkelijkheid rondom mij zie en op grond" van wat ik zelf in eigen leven ervaar. In de werkelijkheid -rond om mij is heel veel, dat mij Gods liefde verbergt en mij vragen doetis God liefde En in de ervaring van mijn eigen leven is eveneens maar al te veel, dat twijfel dien aangaande schijnt te wetti gen. Maar dat, ondanks alles wat daartegen schijnt, te ge tuigen God toch liefde is, dat achter deze werkelijkheid vol bloed en tranen toch een God staat, Wiens hart een Vaderhart is, dat is mij gewaarborgd in de verschij ning van dien Eéne, in Wien dat Vaderhart Gods Zich heeft geopenbaard in de vol heid van Zijn bewogenheid, onze Heere Jezus Christus. In dien Christus is die liefde Gods tot ons mensen uitgegaan, In dien Christus klopt dat Vaderhart Gods nu ook voor mij. Door het geloof in dien Christus, van wien God de eeuwige Vader is, ontvang nu ook ik de vrijmoedigheid die God Vade-r, mijn Vader te noemen en stamel ik „God is liefde." Dat is niet vanzelfspre kend, dat God mijn Vader is en ik Zijn kind ben Dat is het tegendeel van vanzelfsprekend. Dat is een wonder, dat zijns gelijkenis niet kent. God mijn Vader en ik Zijn kind d.w.z. dat er tussen God en mij de diepste inti miteit bestaat, die zich den ken laat. Maar, zondaar, schuldig mensenkind, als ik ben, is het veeleer vanzelf sprekend, dat er oneindige afstand tussen God en mij is, dat God voor mij de vol- st-rekt Ongenaakbare is. En toch, dat absoluut niet vanzelfsprekende, dat onein dige wonder van die diepste intimiteit God mijn Vader en ik Zijn kind, is in het geloof in Christus voor mij werkelijkheid. En de Kerk mag het bood schappen, dat datzelfde ook werkelijkheid is voor een ieder die in Christus gelooft. Wie Hem aannemen, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. n.1., die in Zijn woord gelo ven. D. v. d. WIELEN. BETAAL NIET MEER DAN NODIG IS. Onlangs is in de bladen bekend gemaakt dat voor acetosal een prijsverlaging is voorgeschreven. Per verpak- king van 20 tabletten a 0.5 gram mag thans de prijs ten hoogste 25 cent bedragen. Acetosal is een geneesmid del op basis van acidium i acetyl - osalisylicum, dat in i de volksmond veelal „aspi- rine", soms met de aandui-. I ding „Hollandse aspirine", heet. Zoals men weet, wor- i den doc-r het publiek met i deze aanduiding, naast het 1 product van de houder van het woordmerk „aspirin", tal van fabrikaten van aller- hande naam bedoeld. Ir. L. R. DIJKEMA ONTHE VEN UIT ZIJN FUNCTIE ALS WND. RIJKSLAND- BOUWCONSULENT. De Minister van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft te rekenen met ingang van 1 Augustus 1948 ingetrokken zijn be- j schikking van 11 Maart 1947, waarbij de heer Ir. L. R. Dijkema, Ingenieur bij de Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst tijdelijk werd belast met de waarneming van de werkzaamheden van het Rijksconsulentschap met als ambtsgebied het daa-rin om schreven gedeelte van de provincie Noordholland. DE DIRECTIE IS VOOR NEMENS, DEZE HERFST EEN AANTAL KAVELS GRASLAND IN DE NOORD OOSTPOLDER TE VER PACHTEN ALS LOS LAND. Voor deze verpachting ko men in de eerste plaats in aanmerking de landgebrui- kers, wonende in het rand gebied van de polder. Boven dien bestaat er voor boeren- organisaties gelegenheid grotere complexen te pach ten, teneinde daarop vee van haar leden in te scharen. De verpachting zal geschie den voor de tijd van 3 jaar. WIJ LEVEN MEE EN ZULLEN DOEN MEELEVEN Geldig van 26 Sept.9 Oet. Nieuws, nieuws, nieuws Dat is het waarnaar onze jongens die ver overzee hun militaire plichten nakomen, vragen. Nieuws Nieuws van thuis, uit de plaats, de omtrek. Meeleven wil men daarginds met alles wat zich in de eigen oude vertrouwde omgeving afspeelt. Medebeleven alle onze dagelijkse kleine en grote verdrietelijkheden en vreugden. Ook de Stichting Flevo-Bode heeft dit begrepen en wil haar bijdrage daartoe van ganser harte leveren. Met i.v. 1 October a.s. zal aan alle militairen afkomstig uit Wieringen en de Wieringermeer, thans verblijvende in de tropen GRATIS door middel van een zeepostabonnement een exem plaar van ons blad worden toegezonden. Wat dit voor onze jongens betekent zullen zij die uit iedere brief uit Indonesië de hunkering naar zoveel mo gelijk nieuws uit het Moederland verstaan, bet beste begrijpen. Het betekent, bovendien een verlichting van de taak van hen die het reeds tot zulk een goede gewoonte maak ten ons blad, hetzij in zijn geheel, hetzij knipsels daar uit, toe te zenden. Wij nemen deze taak thans over Iedere week ontvangen de jongens ook brieven. onze nieuwe Hoe de reactie op dit bericht in de kazernes, in de kampementen en op de vervooruitgeschoven posten in het verre oosten zal zijn laat zich niet moeilijk raden. Wij zullen er spoedig meer van horen. Inmiddels past ons een woord van hartelijke dank agji de drukker van ons blad de Firma C. J. Bosker, die deze extra oplage belangeloos zal vervaardigen, en voor de tot de juiste adressering verkregen medewerking van hen die in Wieringermeer en Wieringen (Band Ned.IndiëJ de belangen van onze militairen op zo voorbeeldige wijze behartigen. Door deze goede samenwerking vinden wij gelegenheid de woorden Oké, we leven mee, Met de jongens overzee op sprekende wijze tot werkelijkheid te maken. 247—1 Brood 800 gr. brood 2472 Brood 800 gr. brood 248 Brood 400 gr. brood 249 Alg. 40 gr. brood 250 Alg. 250 gr. boter of marg. of 200 gr. vet. 251 Alg. 200 gr. bloem enz. 252 Alg. 500 gr. suiker enz. 255 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gr. vet. 256 Alg. 200 gr. kaas of 250 gram korst-1. kaas 257 Alg. 375 gr. zachte zeep en 250 gram soda B 269, C 271 500 sram boter of marg. of 400 gr. vet 261 Alg. 125 gr. boter of marg. of 100 gr. vet 262 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstl. kaas 263 Alg. 750 gr. zachte zeep en 500 gr. soda. E 275 500 gr. bloem enz. 111 Versnaperingen 200 gr. choc., suiker enz. 114 Versnaperingen 100 gr. choc., suiker enz. TOESLA G KAARTEN. Tot en met 9 October zijn geldig de bonn. v. strook R. De niet-aangewezen bon nen van strook 2 kunnen worden vernietigd. MAANSTANDEN 1948. Zondag 26 September L.K ZONSTANDEN 1948. op onc 26 September 6.32 18 27 September 6.34 18. 28 September 6.35 18. 29 September 6.37 18. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.i 26 September 0.22 0. 27 September 1.17 2. 28 September 2.42 3. 29 September 4.37 5. Geen verdere inpolderingen. De toestand van 'slands financiën laat niet toe, dat op het ogenblik begonnen kan worden met verdere in polderingen van de voorma lige Zuiderzee. In 1949 zul len in de Noordoostpolder 37.000 ha in cultuur genomen zijn. Hiervan zal 10.000 ha zijn verpacht, terwijl 4000 ha grasland. 5000 ha klaver en lucerne en 18.000 ha gTaan- gewassen in eigen exploita- tie genomen worden. De per sonele en materiële uitgaven I van de Zuiderzeesteunwei zijn lager geraamd, zonder i dat de gang van zaken wordt geschaad. Zondagsdienst Artsei Van Zaterdag 25 Sept. 16 tot Maandag 27 Sept. 8 u. vi zijn bij geen gehoor bij eigen arts alleen voor spce< gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogk: mer, Schut Bouwma Schreuder, Koning, Groei hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 26 SEPTEMBER. .VimvczitT de Heren Reits ma, Slootdorp Hakkesteegi Schagen. Afwezig de Heren v. Kolk, Nw. Niedorp Dekke 't Zandt. MEDEMBLIK. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 15 Paarden f 4CO-f 850; 5 Veulens f 125-f 250; 6 Stieren Centrale; 18 Mag. Gelde- kceien f 4C0-f 5CO 147 id. Vette Centrale; 10 Kalfkoeien f 650-f 825; 3 Pinken 300- f 400; 5 Pinken Centrale; 1 Graskalf Centrale; 18 Nuch tere Kalveren Centrale; 89 Mag. Schapen f 80-f 112.50 192 id. Vette Centrale; 5 Tijd koeien f 450-f 550; 169 Lam meren f 40-f 60; 49 Biggen f 45-f 65; 28 Konijnen f 2-f 10 65 KipDen f 2.50-f 5; Haan tjes f 1.50-f4.50 Medemblik. BENOEMD. Tot onderwijze* aan de O. L. School (vac. Mier) werd dezer dagen benoemd de heer H. Harmsma te Leeu- I warden. Harddraverij. Medemblik vierde Maan dag j.1. weer zijn jaarlijkse hoogtijdag, de aan traditie zo rijke, sinds 1842 door de Harddraverijver. „Prins Hen drik" georganiseerde Hard draverijdag en al scheen het bezoek ons niet zo groot als verleden jaar. toch wa- ren nog talloos velen naar Radboud's Veste gekomen i om met de Medemblikkers 1 en niet te vergeten oud-Me- j dembliRkers dit bekende pa ardenfestijn te beleven. I Graag zouden we de vele aspecten van deze feestdag in den b-rede beschrijven ware het niet, dat ruimte gebrek ons noopt kort te zijn en we laten de feestelijke j verlichting van straten en gebouwen dus onbesproken en zwijgen over de kermis- geneugten, die reeds vanaf Zaterdagavond het feest in leidden. Hoe prettig zouden wij het gevonden hebben wanneer wij u hadden kun nen schilderen de jarenlan ge tradities, welke schier onverbrekelijk aan deze 3e Maandag in September zijn verbonden en deze dag ma- ken tot wat zij is. Helaas 1 moeten wij ons ook hierin beperken en willen naast het vele goede, dat wij dit jaar weer zagen, het gemis van onze plaatselijke harmonie, die altijd paraat in de tent en langs de baan voor vrolijke marsmuziek zorgde, constateren. De „muziek in blik" van deze harddraverij- dag leek ons een zee-r povere vervanging voor „Crescen do's opgewekte klanken Bepalen wij ons thans tot het verloop van de dag. 's Morgens trok een groot aantal voetballiefhebbers naar het M.F.C.-terrein om de vriendschappelijke wed strijd VolewijckersWest> Frisia bij te wonen. Speel den de Amsterdammers tech nisch misschien iets beter, de Enkhuizer 2e klasser stel de hier een dosis strijdlust tegenover, waaraan zij soms j de handen vol hadden. Ging de rust in met een 11 j stand, het einde zag de par tijen weer op gelijke voet, 22 en ook de gebruikelijke verlenging bracht geen beslissing, zodat tenslotte ..penalty's"' moesten wor den genomen óm een van beide als winnaar te kun nen aanwijzen. West-Frisia had hier het geluk mee en won zodat de fraaie beker 1 mee naar de haringstad ging. 's Middags was de Nieuw- straat al vroeg een en al be- drijvigheid, want het. feit, dat er van de 54 maar liefst 41 paarden aan start kwa- men, maakte het vervroegde j aanvangsuur niet overbodig. I Na heel veel spannende vinnige en wat men noemt „mooie" ritten kwamen de volgende paarden in de 3e j omloop Dutch Hannover, Karei Pluto. Hendrika D, Frans, King Spencer. Intre- gity Scott, Gonny D, Jay Mac Gregor, Abdulla Scott, j Allovez en Johanna N. Van dit elftal bleven er voor de laatste omloop nog over j Dutch Hannover, King Spen cer, Allouez, Johanna N en Frans. De twee laatste paa-r- I den „vielen reeds direct af I en deelden in onderling over leg de 4e prijs, terwijl de rest de eindstrijd om de grote prijzen aanbond. Na j een aantal heel mooie ritten,i waarin Dutch Hannover we- gons verkeerd starten werd j uitgeschakeld op de 3e prijs ff 100) beslag légde, werd Kine.Spencer (berijder F. H. 1 Bosveld) winnaar van de i le prijs f 600.-) en daarmee Kampioen Nd. Holland Kor-1 te Baan, zodat het door de Bond van Harddraverij vec- enigingen voer deze presta tie uitgeloofde wandbord eveneens in zijn bezit kwam. De 2e prijs (f 250.-was ditmaal voor Allouez (berij der J. de Vlieger), die ver leden jaar met de. hoogste eer ging strijken. Door de vele deelnemers was het al laat, toen de harddraverij met de offici- ëele prijsuitreiking door Burg, Peters een einde nam en de diverse café's boden spoedig het bekende beeld van etende en drinkende' mensen, terwij] ook vele „buitenpoorters" naar huis trokken. Als sluitstuk van de dag volgde 's avonds weerhet gebruikelijke watervuurwerk aar de Westerhav.en, dat alf gewoonlijk door duizenden werd bijgewoond en naar ons leek beter tot z'n recht kwam dan verleden jaar. Daarna bleef het nog lang gezellig in de stad en ker mis en dansgelegenheden trokken vele bezoekers tot ook deze verdwenen en Mc- demblik's Harddraverij dag 1948 weer tot het verleden behoorde FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN WALVIS IN ZICHT. Degenen, die de film ove de Walvisvaart van de beken de natuurvorser Jan P. Strijl bos hebben gezien, zullen de-i ze film niet willen missen. J Door de heer Strijbos werd deze film warm aanbevolen. Ook vele anderen die de| Strijbos-avond niet bijwoon den, zullen deze, door Poly-' goon vervaardigde film willen! ziekt. Het is een wetenschappe-, lijke film. Geen droge opsom ming van diverse biologische v onderen, doch een zeer on derhoudend filmwerk. Deze film zal Vrijdag- en Zaterdagavond, benevens Zon dagmiddag worden vertoond. ONBEWEZEN MISDAAD Zondag en Maandag 8 uur (Een buitengewone spannen de film Een film, die door- weefd is met spannende mo menten, welke iedere toe schouwer in verrukking brengt In deze film vervullen Her- bert Lom, Philips Dixney, Te- rence de Morney en Ronald de hoofdrollen. Was het perfecte moord Wie is Jules en wie Georges? De antwoorden vindt U in „Onbewezen Misdaad." Een film, waarin het leven wordt gegeven van circus acrobaten. De liefde, die aan verschillende zaken geheel andere wenkingen geeft. Kortom een film om van te genieten. Bij alle voorstellingen wordt een uitgebreid voorprogramma gebracht, n.1. de kroning van H M. Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk en de rijtoer van de Gouden Koets. HINDERWET. Ingevolge de Hinderwet is door de Shell Nederland NV vergunning aangevraagd tot het oprichten van een petroleum- installatie bij perceel De Hau kes 32 (Wed. C. Asjes.y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1