UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 29 September 1948 Derde Jaargang No. 90. Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Poit De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Wieringer ULO-school geopend. In tegenwoordigheid van het Gemeentebestuur en vele andere autoriteiten vond Dinsdagmorgen de ope ning van de Wietringer ULO- school plaats. De Burgemeester, Ds. Gouds bloem en de Heer C. J. Bos- ker voerden daarbij het woord, terwijl het hoofd der school, de Heer H. N. Corne- lissen, met woorden van dank voor de ondervonden medewerking besloot. (Uitvoerig verslag volgend nummer.) Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Naar herstel van het Vleesrantsoen. Als overgang naar het nor male vleesrantsoen van 200 gram per week is met on middellijke ingang aangewe zen de bon 244 Vlees voor het kopen van 100 gram vlees en vleeswarep. Deze bon is geldig tot en met 9 October 1948. Oude munten ongeldig na 1 October. Op 1 October a.s. zullen de halve guldens, het bron zen en zinken twee-en-een- halve-cent-stuk en de bron zen halve cent buiten om loop worden gesteld. Na de- ze datum behoeven deze j munten niet meer in beta- ling te worden aangenomen, j Het stopteken van de 1 C. C. B. Tot dusver bestond er ten aanzien van het door C.C.D.- amberiaren gebruikte stop teken bij duisternis (het cp en neer bewegen van een rood licht) een min of meer onbevredigende situatie, om dat het gebruikte stoplicnt ook door onbevoegden kon worden gehanteerd. Teneinde aan deze toe stand een einde te maken, heeft de Minister van Land bouw, Visserij en Voedsel- voorziening thans een be schikking met een nieuwe regeling voor het door C.C. D.-ambtenaren te gebruiken stopteken afgekondigd. Krachtens deze beschik- king, die gepubliceerd is in de Staatscourant van 22 Sep tember 1948 en op 1 October a.s. in werking treedt, wor- j den als stopteken vastge-1 steld a. hetzij het opsteken van een ronde witte schijf met rode rand. waarin met zwarte Letters de woorden „Halt" en „C.C.D." zijn ge plaatst b. hetzij het verticaal op en neer bewegen van een rood licht, dat bij nadering van de weggebruiker wordt vervangen door het opsteken van een Lichtgevende, ron de schijf met rode rand, waarin met zwarte letters het woord „C.C.D." is ge plaatst c. hetzij voor zover het stopteken wordt gegeven in de z.g. eerste en tweede li nie (een respectievelijk 5h21 en 22 km brede grensstrook waar het gebruik van de twee eerste stoptekens op technische bezwaren stuif. b.v. in verband m^t patrouil le-tochten. gesteldheid van het terrein, enz.) het ver ticaal op en neer bewegen van een rood licht in deze grensstroken wordt dus bet oude stopteken gehandhaafd. De CCD in Augustus 1948. Blijkens het statistisch overzicht van de Centrale Controle Dienst over de mnd. Augustus 1948 maakten amb tenaren van deze dienst ge durende genoemde maand in totaal 4855 processen- verbaal op. Hierbij waren 6615 verdachten betrokken, van wie e-r 213 in verzeker de bewaring werden gesteld. De processen-verbaal van 2167 verdachten zijn ter be handeling ingezonden bij de Officier van Justitiedie van 4398 verdachten bij de Ambtenaar voor Tuchtrecht spraak, terwijl 50 gevallen door een andere justitiële instantie zullen worden be recht. De meeste overtredingen werden geconstateerd op het gebied van de akkerbouw producten, n.1. 2115. Op het gebied van vee en vlees be gingen 1523 verdachten een overtreding, terwijl met be trekking tot de zuivelpro ducten in 676 gevallen onre gelmatigheden werden ge constateerd. Tot inbeslagneming van goederen werd overgegaan in 679 gevallen. Onder meer werden in beslag genomen 37.277 kg granen, zaden en peulvruchten, 4702 kg vlees en spek, 25.388 eieren, lil paarden en veulens en 84 varkens. De afzetmogelijkheden WIERINGEN van vlas. De totale opbrengst van vlas blijkt dit jaar aanzien- j lijk te zijn. Enerzijds is dit te danken aan het grote met i vlas beteelde areaal (bijna 19.000 ha inclusief de Belgi- sche uitzaai) anderzijds aan I de ruimere opbrengst per ha, die in het algemeen ca. 15 a 20% boven de normale opbrengst ligt. In verband met deze aan -1 zienlijke opbrengst is het mogelijk gebleken belangrijk grotere hoeveelheden voor export naar België vrij te 1 geven dan aanvankelijk het' plan was. Kwam tot dusver hiervoor reeds 17.600 ton in aanmerking, thans heeft het; Bedrijfschap voor Vlas en Hennep besloten nog 10.000 ton gerepeld strovlas van: deze oogst voor export vrij te geven, terwijl voorts nog 2500 ton slecht gegroeid en of verhageld vlas naar België kon worden geëxpor teerd. De afzetmogelijkheid van vlas wordt hiermede aan de telers gewaarborgd. Ook de i Nederlandse vlassers zijn in de gelegenheid gesteld boven I de aan hen verstrekte aan koop vérgunningen nog stro- j vlas aan te kopen. Begin December zal de marktposi- tie voor vlas opnieuw wor- den bekeken. WIERINGEN. EXCURSIE NAAR I FORD-FABRIEKEN. Dinsdag 5 Oct. zal bij vol- doende deelname voor man- j nen een excursie naar de Ford-fabrieken te Amster- dam worden georganiseerd, j 's Middags Museum-bezoek in overleg met de deelne-1 mers. Gaarne opgave aan Ds. v. d. Winden. Tel. 114 Hippo; vóór Zaterdag 2 Oct. Kosten uiterlijk f 5.50. Maaltijd voor eigen rekening. Busvertrek Den Oever ha' f acht. Hippo kwart voor acht. J Zie adv. VERGOEDING VAN REISGELDEN VOOR SCHOLIEREN, DIE BUITEN WIERINGEN WONEN. De oude, zowel als de nieuwe leerlingen van. <?e Ara bachtschool en de Meisjes Huishoudschool, moeten bij de directie van school, een daar voor speciaal gedrukt formu lier aanvragen. Velen zullen het waarschijn lijk al gehad hebben. Deze formulieren moeten behoorlijk ingevuld, weder bij c'e Directie der school inge leverd worden. Heeft men moeitfe met in vullen, de Heer Steeman te Den Oever staat U gaarne terwille. De Ulo, H.B.S., Lyceum en Kweekschool-leerlingen, voor wie voorheen door de com missie bij de gemeente ver goedingen aangevraagd wer den, moeten thans zelf door' hun ouders, een gezegeld ver zoek (30 cent) doen inzenden: aan het Ministerie van On-j derwijs. De Heer Steeman staat j ook hierbij de ouders gaarne len dienste. Men houde er rekening mede dat een en ander tij dig verzorgd moet worden. DOOPSGEZ. GEMEENTE. BIJEENKOMSTEN. Donderdag 30 Sept. nm. 2 uur Zusterkring Den Oever ten huize van Zr. Blankman, Oosterland nm. 4.30 Lees- en Vertel- club, Consistoriekamer (voor jongens en meisjes van 712 jaar) nm. 8 uur Zusterkring Hippolytushoef. Alle leden worden verwacht CATECHISATIES. Vrijdag 1 Oct. II.-hoef 5—6 uur jongeren tot 16 j. 7—8 u. jongeren 16 j. en o. 89 u. a.s. Lidmaten. Zaterdag 2 Oct. Den Oever 4.30—5.30 a.s. lidmaten. Hippolytushoef 89 uur ouderen en gehuwden. NED. HERV. KERK. Catechisaties. Vrijdags 78 uur tot 16 jaar 89 uur 16 jaar en ouder 910 uur jongerenbelijdeniscat. Schoolcatechisaties Wor den voortgezet in Westerland op VGLO en ULO alle door Ds. v. d. Winden. Cursus over geloof en leven Maandags 910 uur. Ieder belangstellende harte lijk welkom. Tot Kerstmis. Daarna vervolg tot Pasen als ouderen - belijdeniscursus. School - catechisatie zal voor het eerst worden gege ven door de Herv. Gemeente op de Openb. Lag. School van Hippo door de Hr. Deen. Zingen uit nieuwe bundel; iedere Maandag 8 u8.45 u. Allen welkom. LOOP DER BEVOLKING Ingekomen en vertrokken personen over de maand Au gustus. Ingekomen W„ Siemonsma van Wi-Waard J. van Dijk en gez. van Zijpe; TI. F, de Boer van Den Helder; Mw, G. Gilim van Anna Paulowna; Mw. A. Raaphorst van Duinker kerken, Frankrijk; Mw. Th. van Hoesel van Heiloo; Mw. A. G van Sleen, van Dalen; Mw, J. Luikens van Den Hel der; Mw E. M. A. Koedijken van Den Helder. Vertrokken J, Slegt en gezin naar Castricum; G. Bak ker en gezin naar W.meer J. Kuiper en gez. naar Voorst H. Veenstra en gez. naar Ca nada; P. Braaksma en gezin naar Canada; W. G. Bouma en gez. naar Wymbritsera- deel; A Faber en gez. naar W.meer. G. Dijkstra naar Oost dongeradeel; E. Ellens en ge*., naar Canada; G, Edens en gez. naar W.meer; J. Mes en gez. naar Velsen; Mw, T. J,| Rempt naar Rotterdam; .T v. d. Schaaf en gez. naar Wie-1 rinrfermeer: G, Verbeek naar W.Meer; Mw. J. Keizer naar' Voorburg Mw. A. Jongkees^ (Wed. C. Kramer) naar Den Helder. OP EN OM DE TERP. Is het wonder dat Sonja op zijn geregelde tócht zijn neus weer eens binnen de school gestoken heeft De U.L.O.-school op de Terp is toch zeker zo'n bezoek wel eens waard. Wij zijn wat- trots op de teruggekeerde U.L.O. De.school ziet er keu rig uit De heer De Jong met zijn medewerkers komt een eerlijk verdiende pluim toe. Om U een voorbeeld te noemen van de nauwgezet heid waarmede zij hun taak vervuld hebben, het volgen-1 de U bent natuurlijk op de vooravond van Koninginne dag bij de wijdingssamen komst. op de Terp geweest. Van de vlaggemast van de U.L.O. wapperde onze drie kleur. Gelooft U ook niet dat dat mede bijdraagt tot het welslagen van zo'n avond De Havenweg. Oo het opslagterrein van de Dienst Wederopbouw be- gint langzamerhand ruimte, te komen, daar vele percc- len afbraak die onlangs verkocht zijn, worden weg gehaald. Daar er echter gee i ..finale uitverkoop" gehou den is, zal het nog wel even duren voor dit terrein ge heel vrij komt. Aan de uitbreiding van I het pakhuis van Timmer- mans meel- en graanhandel wordt hard gewerkt. Bij het werkkamp ..De Terp" liggen grote hopen zand en ander wegenbouw materiaal. Hier verrees te vens een „reizende asphalt- fabriek", die mede het mate riaal moet leveren, voor de in-aanleg zijnde weg No. 1 welke gestadig zijn voltooi- j ing nadert. Hier vandaan begeven we ons in de richting van het dorp. De weg daarheen is d laatste tijd aanmerkelijk verbeterd. Een gedeelte werd van een nieuwe asphaltlaag voorzien, terwijl de Terpweg die door het zware verkeer j veel te lijden heeft, opnieuw bestraat is. Het verkeer dat bij de Tei-p enige tijd over de „verkeersheuvel" werd geleid, moet er nu weer om heen. Opletten is daar de boodschap Een 2root bord ..Lang- j zaam rijden Voorzichtig j bij de ingang van het dorp waarschuwt ons dat het we- 1 genherste! nog steeds voort- gang vindt. Terwijl we dus voorzichtig het dorp binnen gaan. neem ik afscheid, om u de volgen - de keer het dorp rond tc leiden. SONJA. I NIEUWE TREINDIENST- REGELING. M.i.v, 3 October is de nieuwe dienstregeling der Spoorwegen van kracht. Op de lijn Den Helder-Alk- maar, met verdere verbindin gen, betekent dit practisch geen verandering. De nieuwe vertrek- en aan komsttijden verschillen soms slechts één of enkele minu ten met de thans geldende. I Ongetwijfeld zal ook de NACO op 3 October weer met haar Winferdienstregeling komen. Moge daarbij nog eens bij- ztndere aandacht worden ge- schonken aan enkele storende hiaten in de aansluitingen te Anna Paulowna in de avond uren, het gemis n.1. aan door verbinding bij treinaannomst te Anna Paulowna om 18.55 en 19.45 uit Alkmaar. De eerste bus gaat dan be halve Zondags, pas om.... 20.55. Dat betekent 2 uur óf 1 uur 10 minuten wachten in de polder. Ons dunkt, dat kan toch wel even anders. We zullen dan over de 25 minuten wachten op de laatste bus bij treinaankomst om 21.45 uur in Anna Pau lowna maar niet praten. Misschien dat men dan ook nog eens denken wil aan een bus op de Zondagnachttrein (half twaalf uit Amsterdam, 0.40 uur in Anna Paulowna.) naar Wieringen_ Vlug en Vaardig. iseide ploegen oogsnen weer succes De dames speelden uit te- I gen D.E.S. uit St. Maarten, een club die voor 't eerst in de competitie meespeelt. On - i za meisjes wisten deze wed- strijd met 80 te winnen. De VI. en V.-dames waren aanmerkelijk sterker, zodat het doel van de tegenpartij herhaaldelijk onder zware druk stond. De wedstrijd was daardoor wat eenzijdig. De spanning ontbrak. De scheidsrechter, die zijn 2de wedstrijd leide, had de teu gels iets krapper kunnen aanhalen. Overigens dames, de punten zijn binnen. Denkt er echter om dat er slechts één aanvoerster is de anderen mondje dicht De Heren speelden tegen Rapiditas 2 uit Haarlem en wilden voor de dames niet onderdoen. De eindstand was 83 in ons voordeel. Rap. startte goed en wist al direct te scoren (of kwam dit doordat d^ 11de man van VI. en V. te laat was??) Daarna nam VI. en V. het offensief over en met suc ces Met de rust was de stand 62. Onmiddellijk werd gedraaid, omdat de gasten met de Naco-bus mee moesten. Het spel werd min der levendig. Af en toe werd Vlug en Vaardig te overmoe dig en enkele spelers verga ten de hoofdregel samen spelen Denkt daarom. Heren. Het einde kwam met een 83 overwinning. De De leiding was streng en zeer correct Zo dus weer een goede dag voor Vlug en Vaardig. Ze doet haar naam eer aan. Wordt het een on derlinge strijd tussen de dames en heren wie de mees te puntjes thuis haalt MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 2 October N.M. Zaterdag 9 October E. K. Maandag 18 October N.M. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 30 September 6.38 18.21 1 October 6.40 18.18 2 October 6.42 18.16 HOOG WATER TE DEN OEVER 1918. v.m. n.m. 30 September 6. 2 6.47 1 October 7.12 7.42 2 October 8. 2 8.27 Komt er een tweede Rijvereniging in de Polder 1 Volgens mededelingen van de Heer Veenhuis op de laatste parochieavonden, be staan er van D.W.O.-zijde plannen om te komen tot oprichting van een R.K.- rij vereniging. Men heeft reeds de beschikking over een instructeur, doch leden moesten nog gewonnen wor den. De opgave is openge steld bij de Contactraad van D.W.O. en bij Kapelaan Dek ker. Tevens wil D.W.O. in 't volgende seizoen komen tot oprichting van een strijk orkestje. De heer Veenhuis wilde nog niet verklappen wat de bedoeling was, maar wij verwachten, dat men een operette zal willen opvoeren. Als de plannen lukken kan men de liefhebbers van zang en muziek volop laten genie ten. N. K. J. B. NIEUWS. Prachtige inleiding van dhr. Aaldets. De Heer Aalders sprak deze avond over de voe ding van de mens en wat daarmee samenhangt. Hij ver geleek: voor de dieren maken we voederbalansen - wat doen we voor de mensen Natuurlijk wordlt er veel voorlichtingswerk gedaan, maar nog te weinig weet de mens van onz.e voeding af. Wat lekker is, gebruiken we. Teveel is echter schadelijk Een goed gevulde maag reeft een prettig gevoel (de v/eg naar het hart....) Slech te voeding brengt' ontevre denheid. Talloze voorbeelden gaf ce de inleider. Een regelmatige voeding is gewenst, want ons zeer gevarieerd voedsel stelt hoge eisen aan onze maag (sappen.) In ons land sterft 12 pCt. van de mensen aan maag ziekten. Na de pauze volgde beant woording van enkele vragen. Dan hield dhr. Aalders nog een causerietje over: ,,Hoe bevorder ik het geluk van miin huisgenoten Heel leerzaam was dit en spr. toonde aan. dat het met Zeer eenvoudige middelen mo gelijk is de gezinsverhouding te verbeteren. De voorzitter kon de spre- met recht zeer hartelijk be danken. Hersengymnastiek volgde tot besluit. Uitgave Stichting Flevo Bode. Drukkerij Oom. J Bofike»-. Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1