UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE U.L.O.-SCHOOL GEOPEND. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 2 October 1948 Derde Jaargang No. 91 fefxiactts SecretariaatKlieftstraat No. 12, Klppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat let%, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. GELOOF. Lang gekoesterde wens vervuld. Het woord thans aan leerlingen en ouders. Bezielende woorden werden kracht en uw grote successen Dinsdagmorgen bij de ope- als opleider. Wij weten ons eens meer in men ~lnnft ning van de wierinSei" verzekerd dat U zich ook Lfs niet. mepr in wof men U.L.O.-School m het Oude met dezelfde toewijding aan Clemenceau was een min naar van de Griekse oudheid, en in een gesprek dat hij met een van zijn vrienden i had over de oude schrijvers, j zeide hij van Aeschylos Dat is nog eens mooi, vind je niet En dan is het ant- woord Ja, het is mooi, om dat hij geloofde in wat hij deed. Nu gelooft men ner- zelfs niet meer in wat men zelf schrijft. Ja, zegt Cle menceau dan zo is het Zij, (de oude Grieken) beke ken de wereld met grote, verwonderde ogen. Zij ont dekten haar. De wereld was voor hun werkelijk de we reld en niet wat zij voor ons geworden iseen phrase Dat klinkt wel zeer tragisch. Hier is alle steun en alle houvast weg. Met de tanden op elkaar en de vuis ten gebald, tracht de mens zich met inspanning van alle krachten staande te houden, en dan klimt men niet .hoog. Niets is mooi, niets bevredigt, men gelooft niet meer, zelfs niet meer in zijn eigen werk, en dan heeft het geen waarde, dan is alles waardeloos. Is het oordeel van deze scherp zinnige mens niet vernieti gend voor hem en voor zijn wij zijn niet „wakker ge- geslachtEen schud" door Wieringermeer, phrase Dat is een hol zoal^wel is gezegd, integen Schoolgebouw te Hippolytus- de opbouw van deze jonge hoef gesproken tot leer- school zult zetten en leggen krachten, leerlingen en allen cieze gaarne in uw handen, die aan de grootmaking de-1 Wij wensen U veel succes toe. zer instelling kunnen mede- Onmisbaar blijft echter de werken. j steun van de ouders. Meri Het was een plechtigheid hechtte geen geloof aan de waarin hooggestemde ver- fabeltjes dat de Wieringer wachtingen de boventoon jeugd wel genoeg heeft aan voerden, afgewogen tegen een V. G. L. O.-school en heersend wanbegrip, tegen- dat het intellect hier niet werking en unfaire methoden. strijd- zo op het peil staat als el- j ders. Men bedenke, aldus spr., dat tientallen leerlingen „Alle begin is moeilijk", I H.B.S. en Lyceum in Den Helder bezoeken, dat het grootste aantal leerlingen van de hier tijdelijk geves tigd geweest zijnde W.-meer- U.L.O. en de examenklas dit jaar vrijwel uitsluitend zeide Burgemeester Kolff, die de officiële opening, na mens het voltallig aanwezige College van Burgemeester en Wethouders, verrichtte. Spreker wees er op dat de wens een eigen U.L.O.-school i ^ier^ê^rs Jjestond. te stichten reeds lange jaren fifi te Wieringen leeft. Het is geen gril van het ogenblik, Aan de leerlingen vroe: spreker te zorgen ook de ei gen school een goede naam te bezorgen. Vroeger bekom merde men zich hier inder daad weinig over de oplei- wom-d, een klank. In hetdeel, reeds jaren geledender kinderen maar de toonde de voorganger van i tijden zijn veranderd. Ook Evangelie naar Mattheus, het achtste hoofdstuk heb ik de tegenwoordige Inspecteur iets gelezen over geloof dat van het Lager Onderwijs, Middenmeer, 29 September 1948. Beste jongens, In het eerste blad van de Flevobode, dat jullie wordt toegestuurd, zend ik jullie een hartelijke groet, namens het comité „Onze jongens in Indië." In hoop, dat jullie allen het boek, hetwelk we stuurden ter gelegenheid van het 50-jarig regerings jubileum van H. M. de Koningin, hebt ontvangen en dat het je ook enkele uren prettige entspanning heeft gebracht. En nu zijn we bezig met het verzorgen van pakjes voor jullie verjaardag, we verzorgen nu al 35 Wierin germeer jongens. De gehele Wieringer- meerbevolking helpt ons daarbij, want voor onze jongens in Indië heeft ze heel wat over. We wensen jullie, moed 5 en kracht, bij het vervul len van je dienstplicht, een behouden thuiskomst in het Vaderland, maar bovenal Gods Zegen. Met hartelijke groeten, namens het Comité, C. C. LOGGERS- v. d. Werff. i: Voorzitster.- Voor de periode van 3 tot en met 16 October zijn aan- gewezen de bonnen 109, 110, 113 Tabak 2 rant- j soenen sigaretten of kerfta bak. Voorts is tot nader order 1 geldig Reserve H Tabak 50 gram scheerzeep of 100 gr. scheercrême of 400 gram I snelscheercrême. Voor de periode van 27 September tot en met 9 Oct. is reeds de volgende bon voor vlees aangewezen j 244 Vlees 100 gram vlees. mij stil deed worden, en een diepen indruk moet nalaten groot voorstander van. Deze hier ziet men in dat de kin- w deren „vooruit" moeten, men; inspecteur Dun, zich er een beseft de waarde van het „Kennis bekende gezegde bij "allen die het lezen. Daar liet hier sprekers komen om maakt macht.' zegt de Heiland, dat wij ont- j de bevolking voor de plan- Ds goudsbloem ge- vnnsen naar mis aeinnf ncn rijp te maken. waagde van de vele moeilijk- Schetsplannen voor de te heden die waren over" bouwen school lagen gereed. vangen naar ons geloof Wie durft nu nog te geloven, ik bedoel niet in God en Je zus Christus, Die hebben wij natuurlijk al lang over wel over een school konden winnen, van de tegenwer- Dat was een tijd waarin we achterdocht en de onder- boord gezet. Ik bedoel, wié gelooft nog in de toekomst van deze we reld, in Amerika, het Mars hall - plan, of wie gelooft toen gezien het steeds groei nog in Rusland, of in hetende bevolkingscijfer de Communisme, wie gelooft stichting verantwoord zou beschiSen, maar toen ont- j |™dfn En, opnieuw wachten nog in het Socialisme, wie ■gelooft nog in vrede en ge rechtigheid en liefde Phra- braken de leerlingen. Mobili- salie en oorlog haalden eeni m0eiliikheden want we vin6 de opbouw. Spreker uitte zijn onbegrensd vertrouwen in het hoofd der school die ongetwijfeld met de andere leerkrachten al zijn krach zijn geweest. Na de oorlog- waren de OFDRACHT. Electio Technisch Bureau Nipshagen ie Middenmeer heeft voor rekening van c?e Fa. P. Bot en Zonen te Heer Hugowaard 96 woningen aange nomen, teneinde deze te voor zien van Volledige electrische installatie. sen Daarom is het zo was er weer geen schoolge somber in de wereld. Wij bouw. hebben geen geloof. En daar- wij hebben_ aldus spr._ on_ om zijn wij machteloos.... Een moderne cynicus heeft gezegd De mens is een pa rasiterende luis op het li chaam van een stervende wereld. En ik zou het zelfde zeggen als ik Jezus Christus niet kende, maar ik ken Hem, ik geloof in Hem. En Hij houdt mij staande, want in Hem zie ik, hoe God is, en wat de mens worden kan. De mens is een mens voor wie Jezus Christus gestor ven is. O. DEEN. leerlingen er wel, doch nu j ten zai inspannen om de 1 kinderen gelegenheid te ge ven iets meer te bereiken. Het-spijt spreker te moe- ze toevlucht moeten nemen ten zeggen bij enkele leer- j tot hulpmiddelen en zien ons krachten van andere scho- thans verenigd in dit sedert len het juiste begrip voor jaren afgedankte gebouw, medewerking te hebben ge- Toch heeft men deze lokalen mist. Ook zij moeten echter nog zeer wel bruikbaar we- medewerken het onderwijs ten te maken en het ver- op hoger plan te brengen, heugt mij, aldus de Burge- Namens de Commissie van meester, U hier thans kunnen ontvangen. te 1 Schooltoezicht sprak de Heer C. J. Bosker. Spr. zeide dank- Spreker bracht dank aan baar te zijn bij dit historisch moment in de Wieringer onderwijsgeschiedenis aan wezig te mogen zijn. Er is het Comité voor U.L.O.-be- langen, in zonderheid aan Ds. Goudsbloem die zulk een grote activiteit aan de dag gesproken over moeilijkhe- heeft gelegd, en zich zo heeft den en concurrentie doch 1 beijverd de nodige leerlingen w"'.i moeten dit zakelijk be- Schager Markt. zien. Ook in het zakenleven komt men zonder zorgen en zonder strijd niet tot succes, l een voor deze school te winnen. I Uiteraard ondervond men daarbij veel concurrentie en 'p de gehouden veemarkt spreker noemde het een Concurrentie juist "waren aanvoer en prijzen j droevig verschijnsel dat er I Pikkel tot vasthouden. Dit - - 1 r.f.1 rsrtlr iv, - frtolrAMS et- Vilü een strijd om het kind was ontstaan die van zekere zijde helaas met minder faire middelen is gestreden. Zich richtend tot het hoofrl der school, de Heer H. N. Cornelissen zeide de Burge meester bijzonder verheugd 16 Paarden f 250 - f 900 7 Graskalveren f 150 - f 200 6 Stieren Centrale j 46 Mag. Geldekoeien f 350 - f 500 184 idem Vette Centrale 25 Kalfkoeien f 625 - f 825 15 Vaarzen f 250 - f 400 4 Pinken Centrale; 3 Graskal veren Centrale; 19 Nuchtere te zijn deze bereid te hebben Kalveren Centrale; 150 Mag. gevonden de leiding der Schapen "f 70 - f 90; 177 idem school op zich te nemen. Vette Centrale: 258 Lamme- Dat wij U daartoe ren f 35 - 55; 66 Biggen f 40- zochten was niet f 60 18 Konijnen f 2 - f 11; toevallig, maar dit kwam 85 Kippen f 3 - f 6; Hennen door_de bewondering die wij f 8 - f 10. hadden voor uw arbeids- 7al ook in de toekomst blij ken. Ook tegenover de leerlin gen wist spreker de juiste toon te vinden. ..Kinderen zorgt er voor dat jullie school nummer één is en blijft. Door deze instelling kan voor jullie een gelukkige toe komst zijn weggelegd, het U.L.O.-diploma kan jullie een waardevolle positie in de zo maar maatschappij verschaffen die je dan hebt verworven dank zij onze Wieringer U.L.O.-school." aan- De lieer Cornelissen zegde dank voor de waarderende woorden tot hem gericht, tot gemeentebestuur en In specteur van het lager on derwijs voor de medewerking- bij zijn benoeming, tot Ds. Goudsbloem en zijn commis sie voer het vele stimuleren de werk en tot Burgemees ter, Secretaris en Ambtena ren voor alle ondervonden medewerking bij de voorbe reidingen. De Heer Houwing en ik zullen, aldus spr. trachten iets goeds van deze school te maken en daarvoor al onze krachten inspannen. Ons ideaal is een 4-mans school, een ideaal dat met medewerking van allen, ook collega's hoofden van scho len, kan werden bereikt. In dit verband bepleitte spr. een begin te maken met het onderwijs in de franse taal op de lagere scholen. Van de leerlingen vroeg j spr. onverslapte ijver, toe- wijding en wilskracht. Wij zijn niet allemaal genieën, en dat behoeft ook niet. Het j gros der leerlingen is nor maal. We zullen allen onze eigen moeilijkheden onder vinden maar als normale leerlingen moeten we er met waskracht komen. Spr. hoopte op de volle steun ook van de ouders, bij de Qntwikkelipg van de rijpere jeugd, om het begeer de en zo zeer gewaardeerde U.L.O.-diploma te behalen. Hiermede was de plechtig heid ten einde. Ook wij wensen de nieuwe school veel succes toe in haar zegenrijke werk. De /naren omhoog Door het Nederlands insti tuut voor volkshuisvesting en stedebouw is in „Bellevue" te Amsterdam een „woning congres 1948" georganiseerd. Verschillende deskundigen namen de woninghuurpoli- j tiek van de regering onder de loupe en beoefenden i daarop ernstige critiek uit. Ir. Chr. G. van Buuren, die over het woekeren met de bestaande woningruimte sprak, wees er op, dat het woekeren met de bestaande, veel te geringe woningvoor raad, door de omstandighe- den geboden wordt. Hiervoor is echter allereerst nodig, dat de aanwezige voorraad op zo doeltreffend mogelijke wijze werrit gebruikt. Goed onderhoud, en speciaal bui- ten-onderhoud, dat voor de levensduur primair is, is dan I een eerste vereiste. Indien I hierin niet snel verbetering I komt, zal binnen afzienbare tijd een groot aantal wonin- gen moeten worden afge schreven. Echter, goed onderhoud vindt als regel weer niet plaats, en is ook niet moge lijk, omdat de prijsbeheer- sing de huurprijzen vastgezet heeft op het peil van Mei 1940. De huurder is dus klaar de verhuurder zit in het hoekje, waar de slagen vallen. Hij krijgt alle verho gingen in de lasten van on derhoud enz. te dragen, zon der dat hiertegenover staat een verhoging van huur. Het gevolg hiervan is dui delijk de verhuurder laat soms zelfs het noodzakelijk ste onderhoud achterwege. Ir. van Buuren acht huur verhoging dan ook absoluut noodzakelijk. Een andere inleider op dit woningcongres 1948, mr. J. Wilkens, schat, dat de geste gen kosten van onderhoud en lasten, ten minste tot een huurverhoging van 20% die nen te leiden, wil men ver der voortschrijdend verval van woningen niet onver mijdelijk maken. De invoering van een huurbelasting achtte deze inleider in dit verband rond uit fataal, en leidend tot afbraak van de volkshuis vesting. Tenslotte behoort de huur j van de nieuwbouw tot 150% a 160% van de huur van Mei 1940 te stijgen. Niet alleen is dit onvermijdelijk met het oog op sterk gestegen kos- ten van onderhoud en lasten, maar tevens om het Rijk te ontlasten van de druk. wel- ke op hem is gelegd als ge- volg van uitkeringen in niet- rendabele bouwkosten. MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 9 October E. K. Maandag 18 October N.M. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 3 October 6.43 18.14 4 October 6.45 18.11 5 October 6.47 18.09 6 October 6.48 18.07 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 3 October 8.52 9.12 4 October 9.32 0.52 5 October 10.12 10.27 6 October 10.47 11. 2 Hervatting Radiouitzen dingen Landbouw- rubriek. Met ingang van Maandag 27 September zijn de rêidio- uitzendingen van de Rubriek ten behoeve van de land bouw hervat. Evenals voor heen kan men deze uitzen dingen beluisteren op Maan dagavond van 19.45 tot 20 u. Kolen duurder volgend jaar. Cokes en eierkolen niet. De subsidies op kolen zul len op een enkele uitzonde ring na in 1949 worden af geschaft, aldus deelt minis ter Van den Brink mee in zijn toelichting op de begro ting van Economische Za ken. Het subsidie bedroeg in 1948 ongeveer 100 millioen gulden. De afschaffing be tekent dus een belangrijke besnaring. Ten einde een te zware druk op het huishoud budget te voofkomen, ligt het in de bedoeling de prij zen van de eierkolen en co kes niet te verhogen. De prijzen van de andere kolen zullen wel hoger wor den, hetgeen ook voor de in dustrie een belangrijke kos- tenverzwaring betekent. De minister meent, dat dit na deel tegen het voordeel van de bezuiniging opweegt. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 2 Oct. 16 u. tot Maandag 4 Oct. 8 li. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwp/ig de artsen de Boer. de Groot, Groen- hart, Olrée. Tamsma. Van Slooten, v.d. Sluis. Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 3 OCTOBER. Aanwezig de Heren .v. d Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma. Slootdorp Hakkosteegt Schagen. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12. Hinpolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11. Wieringer- werf. Telefoon 123.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1