UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BRIEF VAN DE WEEK. Woensdag 6 October 1948 Derde Jaargang No. 92 Redactie SecretariaatKlleftstraat No. 12, Kippoiytushoef Wielingen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Fost De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouuii aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DRIE JAAR FRANSE AANWEZIGHEID IN HET SAARGEBIED. Frankrijk kwam in het gaan, ofwel moet omkomen. Saargebied terug op 10 Juli Frankrijk heeft in het 1945 enerzijds droeg het. de Saargebied geen imperialis- trieste herinnering met zich tische bedoelingen. Het zorgt mede aan het plebisciet er nadrukkelijk voor, zich (de volksstemming waarbij niet te wagen op een terrein, de bevolking zich uitsprak dat dat van de economische vóór aansluiting bij Duits- aansluiting zou overschrij- land) van 1935 anderzijds den. Maar anderzijds heeft het verlangen niet opnieuw het er waarde aan gehecht, te vervallen in de dwalingen om aan de intellectuele elite en zwakheden, die de oor- van het Saargebied de gele zaak van dit plebisciet wa- genheid te geven, door de ren geweest. toelating van studenten uit Dat was de reden, waarom het Saargebied op zijn uni- het een constructieve poli- versiteiten en door het stich- tiek ondernam, die bestemd j ten van een universiteit en was om een levenloos en verschillende instellingen te vervallen land te doen her- j Saarbrücken, zich de vormen leven en om de herwonnen van discipline eigen te ma- krachten weer in dienst te ken, die van deze jonge men stellen van de grote taken sen, de leidende klasse van „De Verenigde Naties helpen het kind.' van 4e vrede. een vredelievend land zal De voornaamste opbrengstmaken en wereldburgers, van het Saargebied, steen- wien niets wat menselijk is, kool, was teruggelopen tot vreemd is. 7.000 ton per dag. Deze zo mer heeft het Saarland, met 43.500 ton kolen dagelijks, het gemiddelde van vóór de oorlog terug. De andere in dustriële producten, staal, smeedijzer, bouwmaterialen, transformatiemateriaal en electro-mecanisch materi aal., volgen eenzelfde ver hoogde productielijn. De Saarlanders (de bevol king telt 901.671 zielen) toonde in al hun armoede Gilbert GRANDVAL. Hoge Commissaris van de Franse Rep. in het Saargebied. Voor de oliebollen op Oudejaarsavond. Het ministerie van Land bouw. Visserij en Voedsel voorziening deelt mede, dat met Kerstmis 180 gram UUUilUC 111 iXl 11 Uil <Xl lllUCUC - - voedseldistributie bestond spysolie zal worden ver- er niet, de hygiënische toe- streKL- stand was er in-treurig en de organisatie op sociaal ge- Meer punten bij bied nauwelijks tot enige j ontplooing gekomen heel huwelijk, veel moed hun ernstige wil om vol te houden was geba seerd op één enkele verwach ting dat het Saargebied „Ik vraag U het plan te steunen steun het alstublieft." Jan Masaryk. Hulp aan nood lijdende kinderen wordt niet stopgezet. Naar aanleiding van de steeds opnieuw voorko mende geruchten als zou de ..U.N. A.C." (Interna tionale hulpactie voor het kind), het werk voor de noodlijdende jeugd staken," <d eelt 't Neder]), UNAC comité mede, dat in ons land op zijn minst, tot het einde van het jaar wordt voort gezet. UNAC zamelt geld in ten hoeve van internationaal kinder noodfonds van de Verenig de Naties en er is geen sprake van dat dit fonds zijn werk stopzetten, al zouden de Ver enigde Naties binnenkort de Unac opheffen. MAANSTANDEN 1948. Zaterdag 9 October E. K. I Maandag 18 October N.M. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 7 October 6.50 18.05 8 October 6.52 18.02 9 October 6.52 18.02 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 7 October 1.27 11.42 8 October 0. 2 9 October 0.17 0.42 be- het zou ook Giro 9600 Den Haag. Koningin Jaliana dankt de bevolking. Koningin Juliana brengt het volgende ter kennis van de bevolking „Het is mij een behoefte allen van harte dank te zeggen, die in zo velerlei vorm getoond hebben, mee te leven met mijn beëdiging en inhuldiging. Het zeer grote aantal ge lukwensen uit Nederland, de overzeese gebiedsdelen en het buitenland, maakt het practisch niet mogelijk, ie der persoonlijk te bedanken, zoals ik zo gaarne had ge daan. doch u moogt er van overtuigd zijn. hoezeer deze dingen ons allen goed heb ben gedaan en gesterkt heb ben, waardoor de voorbije weken voor ons onvergetelijk werden." JULIANA. De petroleum in Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat zij, die op of na 1 October a.s. (groot 2.544 K.M.2) econo- I een aanvraag om textiel- misch bij Frankrijk zou wor- punten indienen in verband i __gj t-w.m. plinten i met huwelijk, 150 zullen ontvangen. Vóór 1 October ingediende aanvragen worden nog vol gens de oude richtlijn behan deld. De textielpositie laat niet toe aan bovenbedoelde maatregel terugwerkende kracht te verlenen. Een Romeinse stad onder zee. den gevoegd. In September 1946 werd dan ook een buitengewoon groot aantal stemmen uitge bracht, tijdens de stedelijke en gemeentelijke verkiezin gen, op de partijen, die pro paganda gemaakt hadden voor economische aanslui ting. De 5e October 1947 be haalde deze zelfde partijen 92% der stemmen op de al gemene verkiezingen. Een maand later nam de Land- 0;v,^c n~ina WprHpn deze verkiezingen'was met nasporingen verricht, in de 48 van de 49 stemmeui Ten ni?Tver vTn d^monl Snsef van een ecoTomis^ê ding van de Rhóne, teneinde u Ue tus'enTTankriik Tn het cr de herkomst na te gaan unie tussen ranimj k en net bepaalde leemproducten, Saargebied opstelde. Enige i v.?" dagen later werd de Franse 1 tlie frank in het Saarland ingc- zee hadden opn..diept. voerd, in plaats van de Men is opnieuw gaan dui- rnark tussen het Saarge- ken, ditmaal met de hulp bied en Duitsland was reeds j van een vliegtuig van de een douanepost geïnstal-1 marine, en deze pogingen leerd. En tenslotte werd, hebben tot resultaat gehad, tengevolge van een overeen- dat men. op ongeveer 35 m. komst met de westelijke ge- j diepte, de aanwezigheid ont- alïieerden, voorlopig aan j dekt heeft van een oude Re- Frankrijk toegestaan, datmeinse stad, nog in volko- 't de steenkool uit 't Saarge- l men goeden staat, die zich bied kreeg de lsfce April j over meerdere honderden 1948 verdween iedere con- meters uitstrekt, en die in tróle der douane tussen de zee is weggezonken in een frankrijk en het Saargebied. tijdperk dat men nog niet Deze aansluiting zal Frank- heeft kunnen vaststellen, •ijk natuurlijk helpen in i Duikers hebben Romeinse ïijn heropleving doordat het, vazen en potten naar de op- ïaast de opbrengst der mij- pervlakte gebracht Twee ien in Lotharingen, ook de massief-gouden beeldjes jpbrengst van hun natuur- heeft men nog niet van de ijk complement, het Saar- rotsen kunnen loskrijgen, ;ebied, krijgt. Maar het iswaarin ze zich hadden vast- ooral een stap op de weg gezet. taar de Unie. waartoe Eu- De nasporingen worden opa zich verplicht heeft, en met meer moderne middelen j waarop het verder moet 1 voortgezet. Het Hoogoven- personeel. In een overzicht van de spreiding van het personeel van de hoogovens te Velsen waar dagelijks enige duizen den arbeiders werkzaam zijn komt men tot verrassende details. Uit geheel Noord- en Zuid-Holland, ja zelfs uit Utrecht komen de werk- I krachten dagelijks naar de fabrieken. Er zijn er bij uit Den Helder, Hoorn, Enkhui- zen Broek op Langendijk, de Zaanstreek, Naarden, Hil- versum, Delft, Den Haag, Leiden en verder uit vrijwel alle omliggende plaatsen. Haarlem levert er b.v. 1041, Beverwijk 1628. Amsterdam 37. Het meest frappant von- j den wij echter de mededeling dat door het Hoogoven-per- I soneel om het bedrijf te be- i reiken per week niet minder I dan 535.000 K.M. wordt af- j gelegd. Van efficiency gesproken Wij vermoeden dat de af braak op grote schaal van woningen in de oorlog te Velsen aan deze spreiding die behalve kostbaar ook tijdrovend is, niet vreemd zal zijn. Denkt U er om De bonnen „Reserve E ta bak" (tabakskaart QA 808), j recht gevende op een rant soen scheerzeep, zijn na 9 October niet meer geldig. i Frankriik's bevolking neemt toe. Het Franse Nationale In stituut van Demografische Studies (Statistische bevol kingsbeschrijving) consta- i teert, aan de hand van sta tistieken, dat, in tegenstel- j ling' met hetgeen men kon voorzien, Frankrijk in het i begin van 1948 een aantal j families telt, dat- gelijk is aan het aantal, dat het zou moeten gehad hebben, als 1 de oorlog niet was uitge broken. 345.000 families zijn in de oorlog omgekomen. 170.000 families zijn verwoest tenge- volge van de dood van een der huisgenoten, en het aan tal huwelijken was met 220.000 verminderd op het normale aantal. Maar sinds het einde der vijandelijkheden is ditzelfde i cijfer der huwelijken met, 470.000 overschreden. Men kwam in 1946 tot een cijfer van 855.000, in 1947 tot 860.000, en 1948 vertoont niet de minste vermindering van dit tempo. „Dergelijke cijfers, zegt de statisticus aan het eind van i zijn beschouwing, hebben alle Franse demographen aangenaam verrast." Vóór de oorlog was het aantal huwelijken en ge boorten in Frankrijk n.1. reeds lange jaren procents- gewijze het laagst van alle landen van Europa. Deze week één ei. Op de bonnenlijst van a.s. Donderdag zal een algemene bon voor een koelhuisei be kend gemaakt worden. Er komen sigaretten van 96 ct. per pakje. Prijzen van inlandse tabak en scheermesjes vrij. De prijzen van inlandse sigaretten, inlandse kerfta bak en van scheermesjes zijn vrijgelaten. Het directoraat-generaal voor de Prijzen heeft voorts een nieuwe prijsklasse inge steld voor een betere soort sigaretten dan op het ogen blik verkrijgbaar is. Het worden pakjes van 96 cent. Dat is gebeurd nadat een nauwkeurig onderzoek heeft, uitgewezen hoeveel sigaret ten in de goedkone prijs klasse nodig zijn en zeker heid bestond, dat voldoende voorraad in de handel wordt gebracht om aan de vraag te kunnen voldoen. De ko pers van de goedkoopste soorten worden dus niet in hun beurs getroffen. Nogmaals één ons vlees. Normaal rantsoen hersteld. Alsnog is de bon 245 vlees (A. B. en C.-kaart-en) aange wezen voor het kopen van 100 gram vlees of vleeswa ren. Deze bon is geldig tot en met 9 October 1948. Door deze aanwijzing en die van 27 September (100 gran? vlees voor alle leeftijds groepen) is. dank zij verbe terde vleesaanvoer. te reke nen van 19 September af het normale vleesrantsoen van 200 gram vlees per week her steld. Frankrijk. Een nieuwe petroleumbron is in het Zuid-Westen van Frankrijk aangeboord. Op 1.900 meter diepte peiling heeft men een olielaag aan getroffen De werkzaamheden wor den voortgezet, om aan de technici de gelegenheid te geven, de capaciteit van de ze bron te meten. Een stel lige verwachting te dien aanzien is gerechtvaardigd, aangezien het gepeilde ter rein zich bevindt op een dergelijke afstand van de twee andere bronnen, die reeds in dienst zijn in deze streek, dat men vermoeden kan, da» de petroleumvor- I mir.g zich over een aanzien- J lijk terrein uitstrekt. Schager Markt. Octobsr paardenmarkt. Handels- en Slacht- paardenkeuring. Aangevoerd 120 stuks. I1'? jarige paarden f 200 tot f 400 2jarige paarden f 350 - f 550; Rijluigpaarc?en f 600 - f 1000; Werkpaarden, f 500 - f 850; Hitten f 350-f 650; Slachtpaarden f 350 - I 900 Veulens f 100 tot f 250, Handel kalm. De Heer Th. Oostenbrug te Mi'ddenmeer, behaalde zowel in c'e rubriek Handelspaardcn, Koudbloed, als -Warmbloed, een 2e prijs. In de rubriek slachtpaarden Koudbloed^ verkreeg slager Jn. Poppen uit Den Oever een eei volle vermelding. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1