UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ZUINIG MET WATER! Winterdienstregeling Woensdag 13 October 1948 Derde Jaargang No. 94 ■•dictie SecretariaatKlielt-straat No. 12, Klppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Pwt De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Cultuur - Technische werken in 1949. Programma voor een bedrag van rond f 30.000.000. Het cultuur - technische werkprogramma voor 1949, dat als een minumum in verband met de mogelijkhe den van arbeidsmarkt en de materiaal-voorziening wordt opgesteld, is in de eerste plaats gericht, door verkave ling en grondverbetering, op een meer rationele bodem productie. Blijkens de Memorie van Toelichting van de Land bouwbegroting voor 1949 om vat het programma de voort zetting, respectievelijk de aanvang van de uitvoering van circa 63 herverkavelin gen tot een bedrag van rond 23.000.000, 53 waterschaps- of gemeentewerken tot een bedrag van rond f 6.000.000 en voor rond f 3.000.000 aan z.g. boerenwerken. Hét totaal der benodigde gelden bedraagt dus f 30.000.000, maar op de Be groting is ten laste van „uitvoering van cultuur technische werken, uit te voe-ren in z.g. „Vrij werken," uitgetrokken f 20.000.000. Fi nanciering van de resteren de f 10.000.000 zal geschie den uit de in vorige dienst jaren uitgetrokken bedra gen, die toen niet zijn ge bruikt. Een rationeler samenwer king tussen de Cultuur- Technische Dienst en de Rijksdienst voor de Uitvoe ring van Werken enerzijds en het Rijksarbeidsbureau anderzijds zal worden bevor derd. De wijze van uitvoering van boerenwerken zal wor den gewijzigd in het ver volg zal de arbeidsreserve in de landbouw weliswaar op cultuur-technische werken te werkgesteld blijven, doch zij zal geleid worden, vol gens de algemene voorschrif ten der Arbeidsbemiddeling. Hongerwinter '45 eiste 8000 mensenlevens. In een overzicht over hu welijk, geboorte en sterfte in 1945. opgenomen in het laat ste maandschrift- van het C.B.S. blijkt, dat in 1945 tengevolge van honger 6131 mannen en 2111 vrouwen of totaal 8242 personen overle den, van wie in Zuid-Holland 4787, Noord-Holland 2756, Utrecht 446, Gelderland 1841, Limburg 21, Noord- Brabant 11, Zeeland 0, O- verijssel 2, Drente 5, Fries land 3 en Groningen 4. In de 5 grote gemeenten be droeg het aantal honger- slachtoffers Amsterdam 2392, Rotterdam 2316, 'sGra- p venhage 1936, Utrecht 29 en Haarlem 65. Als honger- slachtoffers zijn uitsluitend geteld de overledenen, voor i wie honger als doodsoorzaak j is opgegeven. R ANTS OENW A ARDE PA ARDE VLEES Het Centraal Distributie - kantoor deelt mede, dat met ingang van Vrijdag 8 Oct. j.1. de rantsoenwaarde van paardevlees weer van 125 gr, op 150 gr. wordt gebracht. Een bon voor 100 gram (rund)vlees geeft dus recht op 150 gram paardevlees. I Met bezorgdheid heeft de Directie van het Prov. Wa terleidingbedrijf in Noord- Holland de waterverspilling, die in haar voorzieningsge- bied sedert de laatste jaren aan de dag treedt, gadege slagen. Sedert 1935 is het waterver bruik n.1. met 66% toegeno men,. terwijl het gemiddelde aantal abonnementen sedert 1935 slechts 20% is gestegen. De afgeleverde hoeveelheid water bedroeg in 1947 22.442.403 M3 tegen 19.142.913 M3 in 1946. Dit is dus een stijging met 17% in één jaar Deze bedenkelijke toeneming van het waterver bruik in de laatste jaren plaatst het bedrijf voor gro te technische en financiële problemen. Zij is niet te verklaren I door een evenredige toene- ming van het aantal abon- nementen en evenmin door I een toeneming der waterbe- schaving. Immers ultimo i 1946 was van het aantal j aangesloten woningen in het voorzieningsgebied nog slechts 5.7% voorzien van een bad, 3% van een douche en 50.7% van een waterclo- set. Ook aan een bovenmatig gebruik voor tuinbesproeiïng is de grote stijging van het verbruik niet te wijten voor slechts 4.3% der aangesloten woningen is een abonne- 1 ment voor tuinbesproeiïng gesloten. Het staat daarom vast, dat in de laatste jaren, maar vooral in 1947 en ook in het lopende jaar in ern stige mate waterverspilling heeft plaats gehad en nog voorkomt. Tijdens vorst laat men de kraan maar doorlo pen inplaats dat men de binenleiding aftapt en af sluit. In warmte-perioden laat men de kraan eveneens doorlopen en wordt overma tig en onnut veel water ver knoeid. Dit euvel heeft een dusdanig grote omvang aan genomen, dat onder de hui dige omstandigheden gevol gen die in Wieringen bij herhaling duidelijk aan het licht traden, n.1. onvoldoen de druk en zelfs stopzetting van de watertoevoer. Een zo grote waterafne ming als door de geconsta teerde verspillingen is ont staan, vereist voor het be-1 drijf nieuwe technische voorzieningen, een groter pompvermogen, nieuwe lei dingen met ruimere diame ters, enz. Als gevolg van de stagnatie in de uitvoering van werken gedurende de bezettingsjaren en de daar na opgetreden ernstige ma- terialenschaarste, is reeds een belangrijke achterstand ontstaan in de technische uitrusting van het Bedrijf, die voor een normale ont wikkeling nodig zou zijn ge- weest. Eenvoudig onmogelijk is het om extra voorzienin- gen te treffen, die door de waterspilling noodzakelijk j worden gemaakt. Daarvan is het onvermij delijk gevolg geweest, dat de watervoorziening op sommi- ge plaatsen tijdens perioden van abnormaal groot ver bruik niet voldeed aan de eisen, die het publiek gewoon was te stellen, d.w.z. op elk gewenst tijdstip een ongeli miteerde hoeveelheid water te kannen aftappen. Dit zal helaas ook het geval in de toekomst moeten zijn, als de „kwaden" onder de aan- i Texelse Boot. Vertrek uit Den Helder op werkdagen 6.30, 10.20, 13.16.20 en 19.20 uur. Op Zondagen 10.20, 13.—, 19.— u. Vertrek uit Oudeschild op werkdagen 5.20. 7.45, 11.45, 14.30 en 17.45 u. Op Zondagen 7.45, 11.45 en 17.45 u. De R.A.1. in hei teken van schoonheid en charme. „Figaro" zal zijn naam eer aan doen. I In het machtige R.A.I.- Gebouw te Amsterdam wordt I in samenwerking met de j vrije Nederlandse Kappers- 1 bond, de Ned. Vereniging van Ondernemers in het Kappersbedrijf en de Stich- i ting Technische Kappers- clubs een tentoonstelling ge- houden. De tentoonstelling j duurt 5 dagen van 26 tot en met 30 October a.s. Niet min der dan 7 kapconcoursen j staan op het programma, waarvoor meer dan f 3000. aan geldprijzen beschikbaar is gesteld, plus verguld zil- j veren medaille, zilveren en bronzen medailles. 's Middags wordt de make- up gedemonstreerd onder auspiciën van de Vakgroep Schoonheidsspecialisten, ter wijl tevens op het program ma staat de verkiezing van een Schoonheidskoningin, die voor 19481949 de titel dragen zal van „Miss Neder land". GEEN BINNENLANDS LUCHTVERKEER TIJDENS WINTERMAANDEN. Op grond van' ervaringen, opgedaan gedurende het af- j gelopen winterseizoen, waar- in het reizigersverkeer in het algemeen sterk terug- j liep, heeft de K.L.M. moeten besluiten om met ingang van 1 November het binnenland se luchtverkeer gedurende de a.s. wintermaanden stop te zetten. HALVE CENT MAG NAAR BOVEN AFGEROND WORDEN. Voer zover er artikelen zijn. waarvan de op de ver pakking vermelde prijzen op een halve cent uitkomen, mogen deze prijzen naar bo ven afgerond worden. Hier bij is alleen sprake van af ronding van het totaal bedrag met een halve cent. Een pakje tabak van 39 Vk cent mag dus worden afge- rond op 40 cent, twee pakjes moeten echter dus 79 cent kosten, enzovoort. DE KANAALTUNNEL Belasting Perikelen. opnieuw in het middel- j punt der belangstelling. Opnieuw staat de kwestie van een Kanaaltunnel in het middelpunt van veler belangstelling. Het Engelse Lagerhuis en de Franse Nationale Vergadering heb ben tegelijkertijd een plan voorgelegd gekregen voor het aanleggen van een spoorweg en een autobaan onder het j Kanaal. Het is Napoleon I geweest,1 die het eerst het plan op vatte om door een tunnel de onbereikbare kusten van Engeland te naderen, doch pas in 1856 werden de eer ste plannen op papier gezet. Thomé de Gamoncl legde zijn ontwerp aan Napoleon III voor, dat al spoedig de be- langstelling trok van En gelse ingenieurs als Robert I Stephenson, Joseph Lock, i Definitieve aanslag regeling 1946 en 1947 Deze maand wordt een aanvang gemaakt met het opleggen van definitieve aanslagen in de inkomsten belasting over de jaren 1946 en 1947 en in de ver mogens- en ondernemings belasting voor de jaren 1947 en 1948. Deze belastingaan slagen zullen in het alge meen gelijktijdig worden ge regeld. Verwerping van boekhouding bij onverklaarbare vermo- gensaanwas voor de omzetbelasting Bij uitspraak van 7 Juni 1948 besliste de Tariefcom missie dat, indien een onver klaarbare vermogensaanwas aan het licht komt, de boek houding geen juist beeld kan geven van de plaats gevon den hebbende transacties en de omzet op andere wijze dient te worden bepaald. MAANSTANDEN 1948. Maandag 18 October N.M. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 14 October 7.02 17.49 15 October 7.04 17.47 16 October 7.06 17.45 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 14 October 5.57 6.37 15 October 6.52 7.17 16 October 7.32 7.52 Van dit tijdstip af liet het Kanaaltunnelplan velen niet' meer met rust. De grote spoorweg - maatschappijen maken zich er meester van en in 1875 wordt zelfs een overeenkomst met de Franse regering getekend en begint men bij beide kusten met de aanleg. Maar toen men 2 km. tunnel had aangelegd, kregen de Engelse spoorwe gen het met elkaar aan de stok over de toekomstige winsten en de zaak was fini. Al spoedig bemoeien de politici zich met de zaak en uit vrees voor een invasie laten zij het project vallen. Tot 1909 hoorde men niets meer van het geval, totdat Bleriot over het Kanaal vloog en de gehele militaire stra- j tegie werd omvergeworpen. Van dit ogenblik af kregen de voorstanders van 'n tun- nel weer meer moed. Op- nieuw werd het Kanaaltun- i nelplan gepropageerd, maar het kabinet-Mac Donald1 verwierp in 1924 opnieuw een voorstel om met de bouw te beginnen. Thans j hoort men weer praten over het tunnelplan. En de voor- standers halen de stelling van Foch aan „Wanneer er een tunnel had bestaan, zou de oorlog wellicht vermeden zijn. In ieder geval zou hij de helft korter hebben ge- 1 auurd." Sigaretten in zes prijsklassen. geslotenen zich nog langer aan waterverspilling tc bui ten zouden gaan. Wat. erger is alsdan zullen de vele „goeden" onder de j aangeslotenen daaronder ook hebben te lijden In verband daarmede roe pen wij thans met aandrang aller medewerking in en om tot een aanzienlij ke beperking van het water verbruik te geraken, zodanig, dat de behoeften aan water nog .ten volle worden bevre digd, doch het verbruik tot het noodzakelijke blijft be perkt. i De noodzakelijke verwer- king van duurdere tabakken 1 door de sigarettenindustrie stelde het Directoraat-Gene- 1 raai van de Prijzen voor de keus, öf een algemene ver- hoging van de sigaretten- j prijs goed te keuken, öf aan de industrie voor een deel j der productie wat meer arm- slag te geven en de lagere prijsklassen op het huidig niveau te handhaven. De laatste oplossing werd gekozen, zodat de sigaretten van 42, 48 en 60 cent in de j tot dusver bestaande kwali- teiten en hoeveelheden (uit makende 60% der totale productie» in de handel blij ven, terwijl de overige 40% thans in drie prijsklassen, t.w. van 72, 84 en 96 cent, afgeleverd mogen worden, welke laatste prijsklasse tot dusver niet bestond. Pindakaas zonder bon. Prijs met tien cent per potje verlaag'd. Het is mogelijk gebleken opnieuw een hoeveelheid grondnoten ter beschikking te stellen voor de productie van pindakaas. In tegen stelling met de eerste keer zal het artikel, dat dus bin nenkort opnieuw op de markt verschijnt thans vrij dus zonder bon kun nen worden verkocht. Gelet op het streven der Regering tot inperking van distribu tiemaatregelen, is het niet de bedoeling artikelen als pindakaas weer in de distri butie op bon te betrekken. De beschikbaar komende hoeveelheid is nog klein, doch er wordt naar gestreefd, j door verdere aanvoer van i grondstoffen zoveel mogelijk i aan de vraag te voldoen. De prijs per potje van ca. 370 gram wordt verlaagd van f i_ tot f 0.90. Cacao en extra vet. In de bonnenlij st, welke op 21 October wordt gepubli ceerd, zullen wederom bon nen worden aangewezen voor cacao en wel 50 gram voer houders van A-, B- en C- kaarten en 100 gram voor houders van D- en E-kaar- ten. Voorts wordt op die da tum een extrarantsoen voe- dingsvetten (boter, marga rine of vet) gegeven, te we ten 250 gram voor de leef tijdsgroepen boven vijf jaar en 125 gram voor de overige leeftijdsgroepen. VOOR DE LANGE WINTER-AVONDEN. Voor de leesliefhebbers in de Wieringermeer een goed be richt De Nuts-bibliolTieken in de 3 dorpen worden her opend. Voor nadere bijzonderhe den Zie de advertentie in dit nummer. Hotel „Lely." De herbouw van het Ho tel te Slootdorp vordert snel.1 Tegen de gevel prijkt in keurige letters de nieuwe naam „Lely", waardoor het j hotel tevens de herinnering aan een der grootste Neder landse waterbouwkundige le- j vendig houdt. DE SPEELWAGEN. De Speelwagen geeft dit maal o.m. een overzicht van de plaats gehad hebbende feestelijkheden in dit gewest en komt tot de conclusie dat het „oude" terrein ver liest en straks onherroepe- j tijk afgesloten is. In Alkmaar b.v. was er voor „volksspelen" geen be langstelling, ze gingen niet door. Daarentegen, zo vervolgt het blad, bleken ver-oude en veeleisende vormen van -pelcultuur nog nieuwe uit breidingsmogelijkheden te bezitten. Zo zag de Wieringermeer in Middemneer het oude schieten naar den vogel her leven meer nog, de edele, moeilijke kunst van het ven- delzwaaien werd daar ook weer ter hand genomen, en 's avonds na het vogelschie ten werd de schutterskoning door de vendeliers gehuldigd met een proefstukje van hun sierlijke, kleurige kunst. Bravo Ook Wieringen krijgt een pluim. Het blad zegt„De verlichting was feëriek Alkmaar, de Langedijk en Wieringen konden b.v. elke vergelijking doorstaan." „Zo is e-r van onze pleis terplaatsen allerlei te ver tellen, dat met ere genoemd mag worden. En veel van wat er leeft en werkt in onze kleinere gemeenschappen, in dorp, buurt of stadswijk, kan bij creatieve (schep pende) aanpassing aan de onvermijdelijke veranderin gen een waardevolle bijdrage vc-rmen voor de toekomst." Een conclusie waarmede wij ten volle kunnen instem men. VERDERE LEVERING VAN SLACHTSCHAPEN VOOR EXPORT Til de periode van 15 tm 23 Octcber 1948 zullen op de bekende voorwaarden (o.m. moeten de voor export te be stemmen schapen aan bepaal de eisen voldoen, terwijl de leveranciers een premie van f 0.03 per Kg. levend gewicht ontvangen) een nader te be palen aantal slachtschapen voor export worden overge nomen. Gelegenheid tol levering zal bestaan op de markten Leeu warden 15 en 22 October Schagen 21 October. Uitgave Stichting Flevo Bode. Redacteur voor Wierinerer- meer J. A. Gerritsen, Fazant-straat 11. Wieringer- werf. Telefoon 123. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hinnolvtushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1