UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE RASSENKEUZE BIJ WINTERTARWE Zaterdag 16 October 1948 Derde Jaargang No. 95 BEDRIJFSVOORLICHTING. Jaar Rsdactle SecretariaatKlleftstraat No. 12, ffilppolytushoel Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Po«t De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. GELUKKIG ZIJN Gelukkige mensen Zo denkt menigeen, die vol jalouzie opziet naar een mooi huis, statig gelegen tegen een helling, en neer ziende over een wijde vlakte vol green en bloemenEn voor de eigenaar was het zijn ideaal, na een lang en hard leven van zware arbeid en noeste vlijt had hij het kunnen verwezenlijken En als ge de eigenaar er naar vraagt, of hij nu wer kelijk gelukkig is, dan zal men in verschillende geval len te horen krijgen, dat de wensen van zijn jeugd zijn vervuld.... Maar, wat baat het mij Mijn zoon, mijn enig (waarom kind, die eens mijn trots was, is.... doch vraag niet verder Geluk Wie begrijpt de ware zin van dat woord goed Er bestaat een soort van tijdelijk geluk, wat de wereld zo gelieft te noemen maar wat lang niet altijd een mens volkomen geluk kig maakt. Geluk is dikwijls niet meer dan een aangena me misleiding,een bont gekleurde zeepbeldie uiteenspat op hetzelfde ogenblik, dat men heel wat schoons meent te bezitten Geluk is de vervulling van alle wensen, bevrediging van alle behoeftenen hoe meer wensen men heeft, des te moeilijker zal de bevredi ging komen.Hoe minder 1 behoeften een mens. heeft en hoe gemakkelijker zijn wensen te bevredigen zijn, des te gelukkiger zal hij zich voelen. Alleen ware tevredenheid maakt de mens gelukkig. Er zijn ontevredenen in alle standen in de hogere mis schien nog meer dan- in de lagere.... Het is zeker dat vlijt en energie, ondersteund door gaven naar geest en lichaam, de mens in staat kunnen stellen, zich spoedig en ook hoog boven zijn ge lijken te kunnen verheffen. maar dat gebeurt lang niet altijd Er zijn millionairs ge weest, die als leerjongen heel eenvoudig zijn begon nenwetenschapsmen sen, die in een hutje van een dagloner het eerste le venslicht aanschouwden maar hoevelen zijn bij even grote werkkracht en gelijk genie toch altijd in behoefti- ge omstandigheden geble ven, zelfs arm gestorven De eigen kracht is niet vol doende maar de wil en de beschikking van God moet er bij komen Maar het spreekwoord „De mens is de bewerker van zijn eigen geluk", bevat zeker waarheidals men er 't ware geluk mee op het j oog heeft.Het ware geluk der tevredenheid bestaat volstrekt niet in botte on- i verschilligheid ten opzichte van ons levenslot, maar in de nederige onderwerping en overgeving aan de wil van God, waarmee men niet al leen het goede uit Zijn hand aanneemt, doch ook bereid willig het kwade, als een door Hem overgezonden be proeving, aanvaarden wil. De ware gelukkigen zijn zij, die in hun droefheid kunnen berusten, in hun behoeftige levens- Een volk dat leeft, Bouwt ac: fijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. door Ir. L. R. DIJKEMA. Mededeling No. 380. In onderstaande tabelle tjes vindt men een overzicht van de relatieve korrejop- brengsten van de belangrijk ste rassen, zoals deze over de gehele provincie (met uitzondering van de Wierin- germeer) op de proefvelden WEINIG WINTERVASTE RASSEN. werden verkregen. Voor elk jaar werden de opbrengsten van de verschillende proef velden "gemiddeld, waarbij Juliana op 100 werd gesteld. Het aantal proefvelden per jaar loopt uiteen van 3 tot 5. CQ O 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 71 108 109 117 98 113 103 96 99 106 108 94 105 121 104 MEER WINTERVASTE RASSEN. omstandigheden tevreden en in tegenspoed vol moed en vertrouwen kunnen zijn op de hulp van God, die hen in alles zal versterken Zulk een geluk, wat echter alleen begrepen wordt door een waar volgeling van Christus, Die ook de aardse weelde niet kende, kan door strijd verkregen en bewerkt wordenIn de smeltoven van wederwaardigheden en beproeving loutert God de ziel Maar dit in het vuur ge harde geluk zal, in tegen stelling met het zo broze geluk van deze wereld tegen alles bestand zijn, want.... het is gesmeed voor de eeuwigheid. N. BIJL, pastoor. WTe moeten meer in de rich ting van meer wintervaste rassen. Alvorens een nadere be schouwing van deze cijfers te geven, willen wij nog eens wijzen op het grote belang dat wij hier in Nederland hebben bij meer wintervaste rassen. En het is noodzake lijk daarop juist nu weer eens de aandacht, te vestigen, omdat er vele landbouwers zijn, die de strenge winters, waaraan ons klimaat nu eenmaal lang niet vreemd is, maar al te gauw vergeten en zich verkijken op die paar mudden meeropbrengst, wel ke enkele minder wintervaste rassen, na een zachte win ter, soms kunnen geven. Men moet deze kwestie van de rassenkeuze over een reeks Tabaksbonnen 116 en 119. Van 24 October af zullen de bonnen voor tabak tege lijk met de bonnen voor voedingsmiddelen wcTden bekend gemaakt. In de bonnenlijst van 21 October zullen derhalve bonnen worden aangewezen voor 6 rantsoenen tabak (tabakskaarten 2 rantsoe nen tabak (gecombineerde kaart), bestemd voor de pe riode van 24 October tot en met 6 November. Derhalve worden voor de week van 17 tot en met 23 October van de tabakskaart de bon Tabak 116 voor twee rantsoenen sigaretten of - kerftabak en van de gecom- bineerde kaart de bon Ta bak 119 voor een rantsoen sigaretten of kerftabak aan- gewezen. van jaren bekijken en zich dan afvragen, waarmee men het verst komt door regel matig een minder wintervast of door steeds een meer win tervast ras te kiezen. Wij zijn er van overtuigd, dat die landbouwers die steeds hun keuze tot de win- tervaste rassen bepalen, gelijk hebben en financieel het beste uitkomen, i Nationaal - economisch beschouwd, gaan er in onze strenge winters zoveel dui zenden tonnen tarwe voor onze Nederlandse volkshuis- i houding verloren, dat dit zwakke punt in de bedrijfs voering op vele akkerbouw bedrijven in grote gebieden van ons land, zeer zeker j voor herziening in aanmer- king komt. Zoals reeds eer- der door ons werd opgemerkt, moet de vrij algemene voor keur, welke ook de landbou wers in Noord-IIolland nog steeds aan de minder winter vaste rassen geven, niet. in overeenstemming geacht worden met het vrij grote risico van uitwintering in onze provincie. Weinig wintervaste rassen. Over het algemeen kan thans wel worden aangeno men, dat de rassen Staring C B en ALba hogere zaadop brengsten geven dan Juliana. Vooral de laatste jaren over treffen ze dit ras aanzien- lijk in productiviteit. Op vallend is wel, dat wanneer men de vcTgelijking over 'n zo lang mogelijke reeks van jaren voortzet, de verschil- j ien minder groot blijken te zijn. dan men geneigd is1 aan te nemen op grond van de ervaringen in de meer recente jaren. Het gezegde ..één proef is geen pToef" blijkt hier zeker een kern van waarheid te bevatten. De omstandigheden kunnen van jaar tot jaar zó ver schillen, dat conclusies pas j mogen worden getrokken in- dien we over een hele serie waarnemingen beschikken. I Zo moeten er bijvoorbeeld een aantal strengere winters j in de reeks voorkomen en ook eens een jaar extra droge en (of) natte jaren', alsmede jaren, waarin plan tenziekten in hevige mate optreden (bijvoorbeeld roest- jaren Op grond daarvan willen en kunnen wij ook geen voorkeuT uitspreken ten aanzien van de beide meest productieve rassen Alba en Staring CB. Van beide zijn voor- en nadelen te noemen. Beide WIERINGEN SCHAAKNIEUWS. De Schaakclub ,lfAnimo, zal voortaan haar club-avon den in Hippolytushoef houden en wel op Dinsdagavond bij S. Kaan. Verwacht wordt dat dit de animo voor ANIMO in be langrijke mate zaj stimuleren en dat het ledental flink zal worden uitgebreid. Schaakliefhebbers(sters) wor den gaarne verwacht, terwijl zij, die zich voor deze schone denksport interesseren in de geheimen van het spel kunnen worcfen ingewijd. Zie advertentie. EURGERLIJKE STAND Van 1 tm 14 October. Geboren; Marco, zv J. P. Bakker en E. v. Trijffel Cornelia. dv G. Doppenberg en J. de Krijger Dievera Ca-I tharina, dv C Engel en D. M. J Bot. Ondertrouwd P. Tijsen en J. Vrieswijk G. v. Haaften en E. Hooiveld; N. Jager en N. Terpstra. Gehuwd Gene» Overleden Gene. HOLL. MIJ. v. LANDBOUW Afd. Wieringen. Br. Reitsma benoemd tot ere-bestuurslid. Voor de Donderdagavond in Hotel Centraal gehouden ver gadering werden o.a. de drie aftr. bestuursleden de heren S. C. Bakker, Voorz., N. Mul der Dz. en P. Lont Dz., welke reglementair niet herkiesbaar waren, vervangen door Jb. Mulder Dz., Nt Kool en S. Lont-Vet. Voorts werd op aandrang Aan Dr. Reitsma in principe besloten tot mogelijke instel ling van kunstmatige bevruch ling bij koeien. Voorts werd besloten dat gene te doen wat mogelijk is om Wieringen's rundvee TBC- vrij te maken. Tijdens de besprekingen bleek voorts nog dat de veel besproken brug bij de Polder steiger zéér spoedig schijnt te worden aanbesteed Het rioleringsprobleem van Poelweg werd eveneens duch tig onder de Ioupe genomen. Uitvoerig verslag in volgend nummer. MAANSTANDEN 1948. Maandag 18 October N.M. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 17 October 7.08 17.42 18 October 7 09 17.40 19 October 7.11 17.38 20 October 7.13 17.36 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 17 October 3. 7 8.22 18 October 8.37 8.52 19 October 9. 7 9.22 20 October 9.37 9.52 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 1 60ct. 16 u. tot Maandag 18 Oct. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 17 OCTOBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ;ma, SÏootdorpHakkesteegt Schagen. BAAS BOVEN BAAS. de Heer v. A. te W.Meer een Alpha te hebben verbouwd van 775 gram; de Heer J. de Vries aan de Noor cïerlaan heeft een kanjer, wel ke nog even zwaarder weegt dan 1 Kg. Er blijft altijd baas boven baas. MOOIE SCHENKINGEN De op c'e j.1. Vara-avond gehouden verloV'ng, gaf een overschot van ruim f 120.- ih'ic van werd afgedragen aan het Nat, Comité Kanker bestrijding f 50.-, terwijl aan 10 Wieringer jongens in Indië een pakket zal worden toege zonDen. jEen lofwaardig voorbeeld. schieten ze te kort in win- tervastheid. Alba heeft iets minder last van schot en korreluitval. hoewel de schot gevoeligheid van Alba bij lange na het niet haalt bij sommige meer wintervaste rassen, aangezien deze veel al roodzadig zijn en deze ei genschap met schoteesisten- tie hand in hand gaat. Sta ring is steviger van steo en is meer resistent tegen roest en stuifbrand dan Alba. Men kan voor het geval men een minder wintervast ras wil zaaien, dus een keus doen uit deze .twee rassen. Voorlopig moeten wij nog enkele jaren wachten, al vorens met voldoende be trouwbaarheid een conclusie mag worden gegeven om- kent de uitslag van de strijd, welke momenteel tus sen Staring en Alba geleverd wordt. Eén opmerking willen wij nog maken. Wanneer men Staring verbouwt, kan men er rekening mee houden, dat dit ras een flinke stikstof- bemesting en dus „sterk" land uitstekend verdraagt. (Zie vervolg pag. 3.) CHRISTEL. BIBLIOTHEEK WIERINGERWERF. Wij maken onze lezers at- t dit nummer, waaruit blijkt dat de Chr. Bibliotheek te Wieringerwerf heropend is. N.V. NOORDER - BANK. Met ingang van 18 October a.s. wordt het bijkantoor te Middenmeer, Brugstraat 45, geopend. Tot directeur is benoemd de Heer J. van der Zee, tot dusver beambte van het kantoor te Hoorn. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 14 Paarden f 4CO - f 850 10 Tijdkoeien f 400 - f 550 3 Stieren Centrale; 36 Magere Geldekoeien f 375 tot f 500 172 idem Vette Centrale 16 Kalfkoeien f 650 - f 825 8 Vaarzen f 325 tot f 400 7 Pinken Centrale; 4 Graskal veren Centrale; 33 Nuchtere Kalveren Centrale; 120 Mag. Schapen f 70 - f 95307 idem Vette Centrale; 272 Overhou- c'ers f 40 - f 70; 74 Biggen f 35 - f 60; 33 Konijnen f 3-12 36 Kippen f 2.50 - 4.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1