UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RAAD WIERINGERMEER. Woensdag 20 Oetober 1948 Derde Jaargang No. 96. ■Udactle SecretariaatKUeftstraat No. 12, Klppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Pont De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dc.'leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drak. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. „TOT HEDEN DE DUURSTE VERGADERING." Er komt een nieuwe ULO-SchooI en er komt een R. K. - School voor L. O. De Gemeente gaat zelf woningen bouwen. De politiewoning te YV.-werf wordt herbouwd. -4) stichten gebouw, waarover de voorzitter het antwoord schuldig moest blijven, daal de plannen nog in bewer king zijn en nadat, de heer Feikes aanmerking had ge maakt op de voorgestelde plaats, welke aanmerking niet werd gemaakt omdat zijn nood-garage op die plaats staat, maa-r omdat de school daar zo achteraf zal komen te staan. Het uitvoerige antwoord van de voorzitter waarin de ze er op wees dat deze grond „bouwrijp" was, kon echter de vraagsteller nog maar matig bevredigen. Naar aanleiding van eni ge andere opmerkingen werd toegezegd dat onderzocht zal worden of de speelplaats op een andere plaats kan wor- den aangelegd dan ten noor den van het schoolgebouw, zoals dit bij meer scholen in i de polder het geval is en waarvan het gebrek aan zon als een bezwaar wordt aan- gevoeld. De „Stichting" houdt op met bouwen. Het gemeentebestuur ac tief. Het 12de punt van de agenda was zeker wel het j meest belangrijke, en het mocht zich dan ook in een algemene belangstelling ver heugen. Het was reeds een bekend feit dat de „Stichting Bouw bureau" haar raak zou be ëindigen. Deze was immers in het leven geroepen de taak der volkshuisvesting in de Wieringermeer te vervul len bij gebrek aan een an der orgaan die dit belangrij ke werk ter hand kon ne men. Naarmate men hier tot normaler verhoudingen komt. is het vanzelfsprekend dat de Stichting zich terugtrekt. Een woord van waardering, mede door een der raadsle den, uitgesproken, voor de voortvarendheid waarmede het Stichtingsbestuur de herbouw na de vernieling ter hand nam, was zeker op zijn plaats. Het Stichtingsbestuur heeft nog plannen klaar liggen voor een belangrijk aantal woningen, maar enige door de Minister genomen beslissingen beletten de uit voering hiervan door de Stichting. Het had dan ook de volle instemming der raadsleden dat B. en W. voorstelden deze bouw zelf ter hand te nemen. De begroting '49 kan er zwaar van worden, daar er een slordige twee millioen gulden mee gemoeid is. De Raad machtigde B. en W. de plannen te kopen, over te gaan tot de bouw van 40 woningen in Middenmeer en voorbereidende maatregelen te nemen voor bouwplannen in de andere dorpen. Aan het nemen van dit besluit ging echter een vrij uitvoerige discussie vooraf. De heer Addens laakte de bouw van blokwoningen, om de beperkte ruimte die ach Vrijdagmiddag j.1. opende Burgemeester Loggers een voltallige zitting van de Raad voor het afwerken van een zeer belangrijke agenda. Na de eerste vier gebruike lijke punten, die zonder op merkingen passeerden, le verde de 5e wijziging van de begroting van het lopende jaar als 5e punt enige stof tot discussie. O.a. informeer de de heer Van Dam naar de zo laat verzonden aan slagen van schoolgeldhef fing, waardoor in meerdere kinderrijke gezinnen finan ciële moeilijkheden ontstaan. De schuld werd gegeven aan de Belastingdienst, welke niet tijdig de gegevens over de inkomsten inzond. Een tijdige voorlopige heffing kan iets dergelijks in de toekomst voorkomen. De Voorzitter zegde toe de nodige soepelheid te zullen betrachten als er betreffen de de betaling moeilijkheden zijn. De volgende drie punten gingen snel onder de hamer- door. Vermeldenswaard ;s dat de Raad geen bedenkin gen had tegen de toepassing der „financieringregeling woningbouw 1947" ten aan zien van enige particuliere bouwplannen te Middenmeer en Wieringerwerf. Voor inwoners die nieuw" willen bouwen en wellicht met plannen rondlopen, is dit een hoopvol teken. Een voorstel om de „Stich ting Wieringermeerscholen" een crediet van ruim f 2300 voor leermiddelen te ver schaffen, werd na enkele opmerkingen in een besluit omgezet. Bij de schoolbarak op de Terp zal een tegelplein van bescheiden afmetingen worden aangelegd waardoor de schoolkinderen letterlijk „uit de modder" zullen ge raken. Als het er vlug is kunnen de ULO-leerlingen daar nog iets aan-hebben. „Naar een bijzondere school voor katholiek onderwijs." De Raad hield de grote lijn vast toen hij zeer zake lijk. zonder enige bedenking besloot, aan het R.K. Kerk bestuur medewerking te verlenen tot het stichten van een school voor gewoon lager onderwijs. Gelijktijdig werd deze me dewerking tot daad, door het te zijner tijd beschikbaar stellen van de barak op de Terp zolang er geen moge lijkheid is tot het stichten van een permanent school - gebouw. Om echter deze barak be schikbaar te kunnen stellen, moeten de Ulo-scholieren een andere woning hebben, vandaar dat de Raad grif besloot f 60.000.te voteren voor een nieuwe semie-per- manente Ulo-school, waar van echter slechts 1/5 deel der kosten voor rekening der gemeente komt. Het be sluit werd echter pas geno men nadat enige raadsleden geïnformeerd hadden naar de constructie van het te ZONSTANDEN 1948. op onder 21 Oetober 7.15 17.34 22 Oetober 7.16 17.32 23 Oetober 7.18 17.30 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. I 21 Oetober 10.12 10.17 22 Oetober 10.37 10.47 23 Oetober 11.12 11.22 De Fokveedag te Wieringerwerf. 3 ter de ingebouwde woningen aanwezig is en die, om de veel te dicht op elkaar ge plaatste opstallen, die de bewoners zelf maken, een zeer rommelig aanzicht bie den. De heer Klop informeerde naar de inhoud der wonin gen voor Slootdorp en de heer Zoodsma vreesde dat het plan voer Slootdorp kost baar wordt door de vele dwarspaden, maar dringt niettemin op spoed aan. De heer Stoel die het kost bare vervoer van arbeiders nog eens in herinnering bracht, was het roerend eens met de voortvarendheid die B. en W. hier betrachten, en de heer De Bruijne vroeg of er een mogelijkheid is te bevorderen dat de woningen werkelijk aan hun bestem ming zullen komen zodat er ook landarbeiders in de landarbeiderswoningen zul- j len komen. De voorzitter uitte aller- I eerst zijn vreugde over de welwillendheid waarmede de raad dit voorstel tegemoet trad en beantwoordde hier- j mede de gestelde vragen. Om de nodige spoed te be trachten is het noodzakelijk de plannen te aanvaarden i zoals ze klaar liggen. De j blokwoningen voor Wierin gerwerf zijn volgens het uit breidingsplan nominale ar beiderswoningen en niet specifieke landarbeiderswo ningen al zullen ze voorlopig j als zodanig dienst moeten doen. De inhoud der Slootdorpse woningen wordt 269 m3. Hij hoopt wegen te vinden de woningen t.z.t. de juiste bestemming te kunnen ge ven. „Een onverwachte pluim voor de vvo- nSngfCommissLC" Deze beantwoording ont lokte de heer Feikes een klacht over de woningverde- ling. Spreker was het geen zins eens met de wijze waar op dit geschiedde. De voorzitter, de interpel- lant onderbrekend, merkte op dat het niet tot de be voegdheid van de Raad be hoort de woningverdeling die door B. en W geschiedt, ge hoord de Woningcommissie, te beoordelen en nog minder te becritiseren. Hij neemt de geboden gelegenheid te baat zijn grote waardering uit te spreken voer de wijze, waar op de Woningcommissie haar ingewikkelde, ondank bare en bijna bovenmense lijke taak verricht en sloot dan gelijktijdig de discussie over dit onderwerp. Het voorstel om de politie woning te W.-werf te her-1 bouwen en hierin de dienst van gemeentewerken onder j te brengen gaf meerdere le- j den aanleiding tot. de op- i merking dat door dit plan kostbare woonruimte a d. ge meenschap wordt onttrok- j ken en ontlokte zelfs aan de heer Stoel de suggestie het gymnastiekgebouw op te bouwen en daarin de dienst der gemeentewerken onder te brengen. De te verwachten ophef fing van de Commissie We deropbouw Wieringermeer en daarmede gepaard gaan de overname van een aan tal bevoegdheden dezer com missie, de terhandneming van de gemeentelijke wo ningbouw en de vereiste nauwe samenwerking tussen de secretarie en de Dienst van Gemeentewerken, gaven de voorzitter voldoende kaarten in de hand de Raad zonder hoofdelijke stemming tot aanneming van het voor stel te bewegen. De heer Addens sprak hierbij nog de hoop uit dat de vermeerdering van ruim te geen motief zou worden tot uitbreiding van het aan tal ambtenaren. „Nog geen uitbreidings plannen, wel de basis plannen voor de Weder opbouw." Als slotstuk van de agenda werden de basisplannen voor de wederopbouw aan do raad ter beoordeling voor-1 gelegd. Hoewel deze plannen door het dictatoriale besluit van Staatsblad No. 67 niet docr de gemeente moeten worden vastgesteld, achtten B. en W. het wenselijk voor deze bij uitstek gemeentelijke aangelegenheid het oordeel van de Raad te vragen. Erg doeltreffend kon dit uiter- aard niet zijn, daar de her bouw van deze dorpskernen j reeds voor een groot deel in kannen en kruiken is en de plannen als mosterd na de maaltijd komen. Nadat de heer De Bruijne er op had gewezen, dat er ten aanzien van het perceel Rotgans verschil is tussen de tekening en de toelich- gen. kwamen verschillende1 stemmen los over de gepro jecteerde bebouwing van het grasgazon in de Raadhuis straat te W.-werf. Daar het stratenplan blijft zoals het is, meende de heer De Bruij ne dat deze bebouwing niet in het basisplan thuis hoor de en evengoed had uitge zonderd kunnen worden als terreinen in de andere dor pen die niet. in het basisplan zijn opgenomen. Voorts pleitte de heer De Bruijne voor de bestaande toestand, daar het Domein kantoor ontworpen was in verband en aansluiting met de huidige situatie en de wijziging ervan deze opzet zou bederven. De heer v. Dam viel de heer de Eruijne bij, terwijl de heren Zoodsma en Ad dens als hun mening te ken nen gaven dat het oordeel der stedebouwkundigen die de wijziging voorstelden wel juist zou zijn. De voorzitter maakte van ae mening van de voorstan ders der bestaande toestand een voorstel en liet. de Raad hierover bij stemming oor delen. Dit voorstel werd met 6 tegen 7 stemmen verwer pen. Vervolgens laakte de heer de Bruijne de toestand in de Fazantstraat. De paden zijn afgesloten maar ieder ver geet deze afsluiting waar door de beplanting wordt vernield. Hij pleitte voor verbreding der paden, ver betering van de verharding en openstelling voor het ver keer. Wil men echter persé afsluiting, dan zal er toe zicht moeten zijn en verbaal moeten volgen bij overtre ding der betreffende bepa lingen. De voorzitter zegde toe deze zaak nog eens nauw keurig te zullen bekijken en te bepraten met de ontwer pers. Even voor 4 uur was deze belangrijke vergadering ten einde. WIERINGEN. POLITIE. Verloren 2 zilverboranen j van f 2.50 en een boodschap pentas. Gevonden: een kinderporte- monnaie inh. een zilverbon. 1 Komen aanlopen: een fox- te nier. Gevonden: 2 herenrijwielen. Inl. bij de Gem.-Bode. I Het Toneelconcours van Wieringermeer- Klein - Toneel. Alle aanwezigen op de eerste Concours-uitvoe ring van „W.K.T." zul len het er over eens zijn, dal deze toneel avond zeer geslaagd mag hetep. De voorzatter van WKT,, de heer A. Kluft. opende de avond met een kort woord waarin hij er op wees dat het een gewaagd experiment was, luer een toneelconcours te or ganiseren, doch dat men toch gemeend had, in het kaafer van de culturele wederopbouw van de polder, deze avonden te houden. Een speciaal woord van wel kom richtte hij tot de leden van de jury en tot de spelers van de Haarlemse Toneelver eniging ,.Door Inspanning Uit spanning 1872", die deze a\onc? de comedie in 3 bedrij ven ,.Ik kan het toch niet helpen", van S. de Vries Jr.f zouden opvoeren. Verder dankte hij de Direc tie van Hotel Smit, door wier medewerking het mogelijk was dit Concours te organiseren. Tevens werden allen be dankt, die een prijs vopr dit Concours beschikbaar stelden. De pers werd verzocht het werk van de jury niet te be moeilijken en zich te onthou den van beschouwingen over spel en spelers, We moeten dus volstaan met in korte trekken de in houd van het stuk weer te geven. De jonge actrice, Ellen van Weelen, dartelt door 't le ven. tracht overal - en meest al met succes - te charmeren; diverse verwikkelingen doen zich voor, waarvan verschil lende zó komisch zijn, dat een daverend gelach opklonk. De „oude Maarten", ge leerd door de ervaring, heeft haar echter „door" en wijst haar op het verkeerde van haar gedrag. Ellen erkent dat haar leven iten gronde gaat. maar verdedigt zich door te zeggen dat ze ,'t toch niet kan helpen". „Jonge Maarten' en zelfs de goede Menco - een oude vrijgezel - komen onder haar bekoring, maar zij leren schijn van werkelijkheid le onderscheiden. Een der spelers maakt in het stuk de opmerking, dat men van de comedie „iets moet meenemen." Wfij geloven dat de conclu sie, die uit dit stuk getrokken kan worden, deze is, dat dé zelf-bevrijding van de mens nog steeds een niet te vol brengen opgave is. De publieke belangstelling vcor deze avond had beter kunnen zijn, maar wij menen, dat deze avond van hoogstaand en verantwoord toneel, ver trouwen heeft gegeven in de organisatoren van dit con cours, zodat het bezoek aan de volgende avonden stellig beter zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1