UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE GEMEENTEBEGROTING 1948. NIEUWE BONNEN Zaterdag 23 October 1948 Derde Jaargang No. 97 :hr ■•dictie SecretariaatKlieltstraat No. 12, Hlppolytuïhoef Wieringen. Telefoon No. 103. 'administratie „Villa Waterkeer", Westerland Po«t De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. TROOST. Vertrouw op Hem te aller tijdstort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht. God is ons een toevlucht. Ps. 62 9. Het leven kan soms zo moeilijk zijn voor ieder van ons, groot of klein. De mensen hebben ons te leurgesteld, we worden niet begrepen, op school, in de werkplaats of thuis. Onze idealen worden stukgeslagen, ons leven gaat zo geheel anders dan we 't ons voor gesteld hadden. En we lo pen met een pak op ons hartwe weten geen uit weg meer. Maar de Bijbel weet wel uitweg Er is een Troost, groter dan welke levensramp ook God is er nog, als He melse Vader, Die Uw leven met wijsheid en liefde leiden wil. Hem kunt ge alles uit zeggen, uw gehele hart kunt ge voor Hem uitstorten, ook uw verbittering, ook uw te genspraak. God weet te luisteren, zoals geen mens het kan. Bij Hem zijn wij veilig. En Hij troost degenen die in Hem geloven, óók als ze Hem niet begrijpen, en geeft kracht om voort te gaan, voor elke dag genoeg. Het is heerlijk om een schuilplaats te hebben in al onze noden en vast te kun nen vertrouwen, dat God ons steeds wil bijstaan, dat Hij ons wijsheid wil geven bij alles wat we te doen hebben, en moed en kracht om de moeilijkheden het hoofd te bieden en met blijdschap onze weg te gaan. Neen, klaag Uw moeite niet aan mensen, Stort uit uw hart voor Hem, Die leeft, Om al Uw nood voor God te brengen, Die alles in Zijn handen heeft. Wordt op uw dringend bidden, smeken, Uw angstig harte nog niet stil, Begin de Heiland dan te danken Omdat Hij voor u bidden wil. Wieringen weer financieel zelfstandig. Gunstig financiëel beeld. Kosten. Armenzorg (bijna f 50.000.en kosten Openbare werken (bijna f 40.000. drukken zwaar op het budget. Onderwijs vergt ruim f 50.000. Ondanks het feit, dat ver schillende hoofdstukken der begroting een aanmerkelijk hoger cijfer in uitgaaf aan geven dan vorig jaar (ook de kosten der gemeentelijke huishouding zijn zeen.- geste- gen) er werden grote ob jecten uitgevoerd, stamriool, wegverbeteringen, onder houdswerken e.d. geeft de begroting 1948 voor het eerst sinds een tiental jaren, weer een batig saldo (f 33541.81), hetgeen ook het einde bete kent van de noodlijdendheid waarin de gemeente al die tijd verkeerde. Helaas kan dit saldo niet direct aan de gewone mid delen ten goede komen om dat het moet worden afge schreven op de tekorten van vorige dienstjaren. De meerdere uitgaven wer den royaal opgevangen doo: DE HEER T. TAKES BIJ ONGEVAL GEDOOD. Met diepe verslagenheid na-! men wij Vrijdagmorgen kennis Voor de periode van 24 Oc- van het tragisch ongeval dat tober tot en met 6 November I een onzer bekendste inwoners zijn de volgende bonnen j heeft getroffen. aangewezen Teunis Takes is niet meer I Hij is nabij Oosterland bij 3241 Brood 800 gr. brood het oversteken van de Rijks- 3242 Brood 800 gr. brood i v/eg met zijn rijwiel, door een 325 Brood 400 gram brood I auto gegrepen en op slag ge- 326 Brood 400 gram brood d0od 321 Vlees 100 gram vlees I De Heer Takes, succesrijk' 322 Vlees 300 gram vlees i zakenman, een der beste ver- 323 Vlees 100 gram vlees tegenwoordigers van de oudere 328 Alg. 250 gram boter Of Behalve de reeds genoem- garde der Wieringer Midden- marg- of 200 Sram vet de belastinguitkeringen ont- stand was zeer geziea fi. 327 Alg.200 gr. bloem enz vangt de gemeente wegens g doo, zijn opgeruimdheid 331 Alg. 500 gram boter of opcenten grondbelasting, I populair door' ziip tegemoet- marg' 01 400 gram vet gebouwd f 14600.- en onge- fpSheid LTumanUeU al- 332 AIg' 200 gram kaas of bouwd f 4200.—, wegens opc.ö„arht 2o0 gram korstl- kaas gemeen geacbt 333 AJ 5Q m caca0 Hi) is ten offer gevallen aan 334 A] 75Q m sui)Jer enz het snelverkeer en z.jn plotse- 335 AJ 25Q gram waspoecier ling heengaan heeft grote ont- B 345 500 gram boter Qf steltenis verwekt, terwijl de marg 0, 400 gram vet deelneming uitgaat naar de c 347 50o gram boter of zwaar getroffen familie. marg. of 400 gram vet 2 Nov, a.s. dacht de heer - T. zijn 35-jarig huwelijksfeest te herdenken, de dag ook waarop zijn jongste zoon m het huwelijk zou treden. De getroffene had zich op de viering van deze dag bij- MAANSTANDEN 1948. Maandag 25 October L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 24 October 25 October 26 October 27 October 7.20 7.22 7.23 7.25 17.28 17.26 1 17.24 17.22 e INKOMSTEN. Personele belasting f 18530, wegens hondenbelasting f 2000.- en wegens vergun- nings- en verlofsrecht f 1000. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 24 October 11.52 25 October 0. 7 26 October 1. 7 27 October 2.32 11 0.47* 2. 2a 3.37 SCHULDEN. De schuldenlast bedraagt rond f 150.000, waarvoor jaarlijks aan rente en aflos sing moet worden opge bracht- f 22500.Ten behoe ve van verschillende kapi taalsuitgaven, o.a. aanleg van stamriolen zal nog dit jaar een bedrag van ruimzonder verheugd, f 110.000 a 33'Ai worden Het heeft niet opgenomen, af te lossen in zijn. zo mogen 30 jaren. De algemene I Dat hij ruste in vrede. financiële een aanmerkeltfke^erhogini toestand der gemeente kan K.L.M.-TOESTEL van rip inkomsten inzonde"- 1 m het llcht van Qeze tlJd a,s heid doÓr meuwe fSr^- ™rda" aange ciële verhouding die per merkt. VERONGELUKT 1 Januari 1948 in werking Bij de behandeling derl 39 SLACHTOFFERS PARMENTIER OM GEKOMEN. Een grote vliegramp trof 337 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 338 Alg. 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 339 Alg. 100 gram cacao. 340 Alg. 500 gr. suiker, enz. 341 Alg. 500 gram waspoeder E 351 400 gram brood E 352 500 gram bloem enz. 121 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 122 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 125 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak 123 Versnaperingen - 200 gr. choc., suiker, enz. 126 Versnaperingen 100 choc., suiker, enz. gr. is getreden (de uitkering uit 't!n„ uitt de He°r Bos_ ?,!LGTlT5M°0-> ker nog ^n tevredenhdd voorts de opbrengst wegens W^^ch.'ÏTklSi. toen ondernemingsbelasting, in de Constellation „Nijmegen", I!_b?nd Spreker sprak een hartig ?f we$ yan. Amsterdam naar Tot en met 6 November ^visserif onderdië woordje over de brandweer, ^",_York m Enga,and Deer", zijn geldig de bonnen van nrono n pf. Zondagsdienst Artsen.i Van Zaterdag 23 Oct. 16 u.v tot Maandag 25 Oct. 8 u. vm.'J zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka-§ mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, VerheuL Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 24 OCTOBER. Aanwezig de Heren Reits-; ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. i WIERINGERMEER TOESLAGKAARTEN. bouw en belasting zijn komen te val- brandkranen het ïwvn nonninv.ini' ic oPcbiTPTi oranctKranen, net wees op het tekort aan stortte. I len, aanzienlijk is gestegen, (de Rijksuitkering bedroeg f 45000.—.) gemis aan Acht en twintig strook T. passagiersj De niet-aangewezen bon een alarmeringsinstallatie,en 6 leden van de bemanning' nen van strook 4 van de het ontbreken van kleding onder wie de beroemde piloot bonkaarten 810 kunnen wor- voor het personeel e.d. en Parmentier, die in 1934 in de den vernietigd. Hoewel alle hoofdstukken dr0ng er op aan de langbe- Melbourne-race de „Uiver' met uitzondering van Hoofd- i00fde reorganisatie nu ein- vloog, kwamen om het leven, stuk XII, „Belastingen en deiyk eens door te voeren, i Ook de Directeur van de algemene uitkeringen een, De raad was het er over KLM, de Heer H. Veenendaal, Medembtik. SOLISTEN-CONCOURS, NIEUW LEVEN." Ie-1 Kooibrug hersteld. De Vlotbrug bij De Kooij is weer voorlopig hersteld. Verkeer zwaarder dan 9 ton mag deze brug echter niet passeren. Dit verkeer zal van de Friesebrug in Alkmaar of de brug bij de Stolpen gebruik .moeten ma ken. De fatale plaats. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 12 Paarden f 500 - f 750 20 Tijdkoeien f 450 - f 550 o 5 Stieren Centrale; 53 Mag. Geldekoeien f 350 - f 550 161 idem Vette Centrale 25 Kalfkoeien f 650 - f 850 6 Vaarzen f 350 - f 475; 3 Pin ken Centrale; 2 Graskalveren Centrale 45 Nuchtere Kalve ren Centrale; 91 Mag. Scha pen f 80 - f 105 264 idem Vette Centrale; 182 Overhou- ders f 40 - f 65; 66 Biggen f 40 - f 65; 24 Konijnen f 2- f 12; 55 Kippen f 4 - f 6. 8—4 11—6 13—7 -9 nadelig saldo aangeven, i eens da^ de Zaak niet in orde werd' gedood, drukken inzonderheid de is en dus goed aangepaktAanvankelijk hadden 5 pas- onderwijskosten (lager on-moet worden. 'sagiers de ramp overleeit. derwijs f 19000.bijz. on- i t-jq voorzitter zegde alle v u 11 derwijs f 8688.51, v.g.l.o. m?dew«kta"toe 7? h-,"nf 'hfn? °ver" f 3500—, met andere kosten j Er is geid°voor verbeterin- vensJevaar verkeert 111 onderwijs totaal f 51.000.-), gen uitgetrokken. Spr. wacht alsmede de kosten wegens steeds-op een rapport voptrat maatschappelijke steun en van de opperbrandmeester. i voorzorg (totaal f 48176.47. onderhoud van de ou- i w.o. ziekenverpleging f 3300, de begraafplaats zal nu t.b.c.-bestrijding f 9600, SDOedig ter hand worden i krankzinnigenverpl. f 8800, genomen. to eddT^lOO - en^uisves- De Heer Bosker bracht dit aM' 3 A ttal behoeftiaen f 7700 no» plmt ter s!>rake en vfrkree? Züverm. tuig benoeitigen i nuu.j no-, toezegging dat de ge- VVE zwaar op het budget. meentewerklieden voortaan vitesse Ondersteuning behoefti- de zorg op zich zullen nemen. ADO 'gen (vorig jaar bijna f 38000) De begroting werd voor de KW onderging vermindering als gewone dienst in ontvangst Alw. Forw. gevolg van de invoering op f 519117.05 en in uitgaaf Beverwijk noodwet Ouderdomsvoorzie- op f 485602.24 met een waar- gKC ning.. Aan Overbruggings- schijnlijk batig saldo vanSucces steun werd uitgekeerd f 33514.81 zonder verdere op- Helder v f 75000, vorig jaar f 123.000. of aanmerkingen vastgesteld. Norf geniet Helder ó'e eer, ;Jaa^ Deze laatste kosten betaalt Helder dat 5 wedstrijden ach-' ,°0^ ur^ e" ^a7 Tanj BURGERLIJKE STAND ,eaeen ver]oor, maar dal Zon. plaatsen, zullen Zaterdagavond Van 15 tra 21 October dag j 1, van Beverwijk won ^ndagm.ddag en Zondagavond, Geboren: Lyda Catharina,1 en Helder komt Zondag kun krachla" "-atan en het, dv S, de Jong en E, Kramer;,a.s. hier. Jur^ bestaande uit c(e Dirkina, dv D Ooslerhoi en Wat zullen onze jongens h.8ren 01 He8™stede A. van der Zwaag. doen We weten het niet, ,va" ^labbc<;k' Ondertrouwd; Pleun van er is geen peil op deze kna- .e^ os c er' ze 'er Teulingen en Wilhelmina de pen te trekken. Als ze het op nie éema e 9 ma een. Aan kermisgelden, begraaf- dongCornelis Takes en Jan- hun heupen hebben, gaat Hel- Een 30-tal instrumentalisten rechten en Prov. uitkeringen tina Wendelina Pieternella der eraan en ze kunnen zich- en ruim 50 zangers en zange voor de wegen wordt echter ledema. zelf geen groter dienst bewij- rossen en amateurs op het ge- aan inkomsten genoteerd een C-ebuwd: Arie Glim en zen. bied der voordrachtskunst, zul bedrag van f 23620.67, zodat Hendrika Bais; Jan Zeeman Laten we cïeze spannende len met hun soli en duetten het nadelig saldo van dit en Grietje Glim; Lambertus en belangrijke match gaan het programma een grote ver- hoofdstuk klein f 40 000 be- Kuit en Hennie Marie Rezel. zien, in grote getale en van scheidenheid verlenen en on- draagt. Ook de kosten van Overleden: Jan Scheljtus, een sportief medeleven blijk getwijfeld' vele liefhebbers algemeen beheer vergen bij- oud 52 jaar, echtg_ V, Grietje geven door onze spelers aan naar de Ridderstraat doen ko- na f 40.000. I Dekker. I te moedigen. I men. het Rijk geheel terug. De totale kosten wegens openbare werken zijn even eens beduidend. Dit betreft straten, pleinen, wegen, be graafplaatsen, -reinigings dienst, werklieden e.d., to taal f 63019.17. Onze plaatselijke R.K. Zang vereniging „Nieuw Leven", die in de loop van haar bestaan aan talloze concoursen en fes tivals ci'eelnam en zich onder de eminente en bezielende leiding van haar dirigent Wie zal NA Zondag de on- R. Moeskops Sr., van de iaag- derste plaats bezetten in ste tot de Ere-afdeling wist op te werken^ organiseert nu 13g 8 z®^ eens een Concours en 127 8 daarmee op dit gebied tevens 3 een première voor Medemblik 7; Met het Nat. Solisten-con-j 7 cours, dat zij gedurende het 5 komende week-end in „Sint-' 810 4 Pieter" zal houden, biedt zijj 614 4 ons stadje iets nieuws aan. 413 3I n 24 2< Ruim 80 amateurs uit Den. 11 - Zaandam, Beverwijk, andere! ÉEN WENS GAAT IN VERVULLING. Herhaaldelijk hebben wij in ons blad gewezen op het ongerief van het ontbreken der huisnummerplaatjes. Onlangs hebben we ge constateerd dat de plaatjes aangebracht werden in de Havenstraat. Daarna is er ten deze weer een tijd van stilstand gekomen, maar momenteel worden de sierlijk uitge voerde plaatjes op diverse percelen èn door de Ge meente èn door het Bouw bureau bevestigd, Ook de huizen der Domeinen in de Terpstraat dragen reeds dit nuttige plaatje. Een klein, maar onmis-_ baar onderdeel van de We deropbouw nadert zijn vol- tooi-ing. Het „nummerloze tijdperk" nadert zijn vollooi-ing. HERV. KERK M.MEER Bij die eerste dienst op Zon dagmorgen a.s. in de Ned. Herv. Kerk te M.Mèer, zal het nieuwe kerkorgel in ge bruik worden genomen. Vingertoppen afgeknepen. Bij het ploegwerk kwam Bert Lauret Donderdag j.1. te pas dat hem een paar vin gertoppen afgeknepen werden. WIERINGEN. MEVR. J. VISSER- ROOSEND AAL KOMT Deze bekende Westfriese schrijfster komt op uitnodi ging van de Zusterkring, Maandag 25 October in de Doopsgezinde Kerk een spreekbeurt vervullen. Wie heeft niet. genoten van de boeiende streekro mans „De mens wikt „De Wachter", „Het een of het ander", „Tot in de dood", ..Belofte", om er maar en kele te noemen. Mevr. J. Visser-Roosendaal vertelt uit eigen werk. Belangstellenden (ook niet-Doopsgezinden) zijn hartelijk welkom. Aanvang acht uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1