UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. OOK MIDDENMEER HEEFT HAAR WONINGBOUWVERENIGING. Derde Jaargang ~_t lUdiictle SecretariaatKlleftstraat No. 12, Elppolytuihoef Wleringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Po»t De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijl f toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag*. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drut Kleine annonces 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. VREEMDE REACTIE. Er doet zich een eigenaar dig verschijnsel voor. Jaren lang heeft men in Midden standskringen geklaagd over de vergaande overheidsbe moeiing, de omslag met de rantsoeneringsbonnen, de vaak zonderlinge toewijzin gen, de prijs voorschriften, de rondneuzende ambtena ren. Thans echter wordt een bescheiden begin ge maakt met de afbraak van deze staketselen, die een ge zonde en vrije ontplooiing van de ondernemingsgeest belemmerden, doch ziet, reeds zijn de tekenen voor handen, dat dit tot beden kingen aanleiding geeft. De ze bezwaren komen, merk waardiger wijs, juist uit de kringen, die weleer het meest tegen het overheidsingrijpen sputterden. Rantsoenering en prijsbeheersing zijn, mede door de afnemende schaars te, allengs voor velen een steunsel geworden, waaraan men gewend is geraakt en dat men, nu puntje tot paal tje komt, eigenlijk liever niet ontbeert. Dit verschijnsel manifes teerde zich kortelings reeds op het te Haarlem gehouden congres van de Kon. Ned. Middenstandsbond. terwijl minister van den Erink zich genoodzaakt ziet in zijn zo pas ingediende begroting krachtig tegen deze tendenz stelling te nemen. Blijkbaar is men reeds zo gewend ge raakt aan het overheidsga- reel, dat sommigen zelfs de in uitzicht gestelde bescheiden mate van vrijheid duchten. Het behoeft wel geen betoog, dat dit een ongezonde toe stand is, een duidelijk blijk van de verslappende invloed, die een duurzaam overheids ingrijpen op de vrije onder nemersgeest heeft. De middenstand heeft zich van oudsher door een indi- vudialistische zin, door een hardnekkige wil om het zelf te doen, om sterk te worden door eigen, bijzondere in spanning gekenmerkt. De hiermede verbonden hoeda- nigheden maakten hem tot j ruggegraat der natie en wel j verre van een tot ondergang bestemde klasse te zijn, ont- leent hij juist aan deze ei genschappen krachten, die hem voorbestemmen tot het vervullen van 'n bij uitstek belangrijke rol in een tijd, welke zich door een sterke drang naar overheidsvoogdij kenmerkt. Er valt dan ook niet aan te twijfelen, dat de thans gesignaleerde ver schijnselen niet anders zul len blijken dan een na-oor- logs vermoeidheidsverschijn sel, dat weldra door de alou-» de taaiheid en fierheid van de kleine ondernemer zal zijn overwonnen. Kennemer Crt. „DE VERENIGDE NATIES HELPEN HET KIND.' (United Nations Appael for Children). Uit Indonesië EEN KIND ROEPT U Het is een kreet om hulp. Slechts zeer weinigen van ons kunnen hun stem verheffen in de bijeenkomsten waar wordt onder handeld over oorlog en vrede. Maar wij kunnen allen iets doen wanneer het gaat om een kind dat honger heeft. Dr. Aake Ording, Leider van U.N.A.C. GIRO 9600 Den Haag. DE HEER KROEZE WAS BEVREESD VOOR DE OUDERDOM. Werkklcdingbonnen aangewezen. Een 50-tal personen had gehoor gegeven aan de op roep van het voorlopige be stuur en woonde in het over volle restaurant van Hotel Smit de oprichtingsvergade ring bij. Deze stond o.l.v. de Heer Schuiringa, die een bijzonder woord van welkom toeriep aan de Heren Loggers, Nap houden. Na enige discussies kon de vergadering zich hier wel mee verenigen. De contributie van een be langstellend lid zal f 2.50 per jaar bedragen en een lid-aandeelhouder moet in 't bezit zijn van een groot f 25. Daarna volgde de be stuursverkiezing, één VAN ONZE JONGENS. Als eerste reactie op onze mededeling, dat wij de Flevo- Bode voortaan naar alle uit Wieringen en Wieringer- meer afkomstige in Indone sië verblijvende militairen zul len zenden, ontvingen wij het volgende schrijven Geachte Redactie, Gisteien ontving ik de Fle- vo-Bode d.d. 25 Sept. 1948. Alleen het ontvangen van Uw blad al, is op zichzelf voor mij j een bijzondere tractatie. Maar i ditmaal was er toch wel iets I bijzonders mee. Op de voor j pagina las ik o.a, met grote j letters „Wij leven mee en zul len doen meeleven. Natuur lijk viel dit direct op en al gauw zat ik verdiept in dat artikeltje. Inderdaad, wij snakken naar 1 plaatselijk nieuws en uit de omgeving. Ik persoonlijk zit I nu pas een maand in Indie en1 toch heb ik er behoefte aan.' De jongens die hier echter al1 langer zitten, zullen er des-j temeer behoefte aan hebben. Velen zullen al regelmatig opj de hoogte gehouden zijn door! middel van stukjes uit Uw krant en enkelen ontvingen waarschijnlijk de gehele krant.; j Voorkort echter is er een j verandering ingetreden in de posttarieven en per 1 October kwam er dan ook een behoor lijke verhoging. Dit leverde voor velen moeilijkheden op en het zou misschien enkele jongens het genot om regel matig het plaatselijk nieuws j te kunnen lezen, hebben ont nomen. Juist op dit critieke I moment echter is de Flevo-( Bode in de bres gesprongen, door alle jongens uit de Wie-, ringermeer en Wieringen re-' mede éelma*'é vaQ Flevo-Bcde te voorzien. Wij waarderen deze stap ten zeerste en het geeft ons! opnieuw het gevoel dat Wie ringen en de Wieringermeer hun jongens overzee niet zijn MAANSTANDEN 1948. Maandag 1 November N. M. Maandag 8 November E. K. Dinsdag 16 November V. M. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 28 October 7.27 17.20 29 October 7.29 17.18 30 October 7.30 17.16 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 28 October 4.12 5.12 29 October 5.42 6.22 30 October 6.47 7.12 BEVOLKINGSTOENAME IN AMERIKA. De Amerikaanse bevolking bereikte in het begin van 1948 een nieuw hoogtepunt, n.1. 145.340.000 zielen. Een record aantal geboorten, 3.908.000, verder een laag sterftecijfer, en de immigra tie van ongeveer 215.000 per sonen maakten 1947 tot een record jaar. De toename be droeg in 1947 2.667.000 per sonen, waardoor het vorig record van 1946 met onge veer 400.000 personen over troffen werd. Tussen 1 April 1940, toen de laatste volks telling werd gehouden, en 1 Januari 1948 is de bevol king met 10.4% of met 13.700.000 toegenomen. Ook brengen wij dank en Smid, die namens het i belangrijkste punten van de Gemeentebestuur op deze j agenda. vergadering blijken van be langstelling gaven. Na enkele herstemmingen Het C.D.K. deelt dat de bonnen voor werkkle ding H 8 en L 8 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bonnen H 8 kan men ko pen een overall of. een werkpak van dril, keper of I vergeten, satijn, een lange stofjas, een °ok t lange witte jas, een laboïa- I ^eer C. J. Bosker. aandt el torium3as of een rnouwschort. j zich beschikbaar gesteld heeft, aandeel Qp bonnen L 8 een om deze nieuwe oplage belan- werkbroek of werkjasje van geloos te vervaardigen en de keper, drill, satijn, beaver- zorg voor verzending op zich der teen, Engels leer. manches- te nemen, ter of pilow, een korte witte j jas. een koksbuis of een kor- Inderdaad, de woorden te stofjas. j ..Oké, wij leven mee met de jongens overzee' aan die Wieringermeer. BERICHT AAN DE ABONNE'S. Adreswijzigingen nieuwe abonné's. Om de post moeite te besparen, en verzekerd te zijn van een juiste bestel ling van „De Flevobode", verzoeken wij onze Wierin germeer abonné's, wier adres verandert, dit schrif telijk of telefonisch (on der no. 123) op te geven aan de Wieringermeer- redactie Fazantstraat 11, Wieringcrwcrf. Nieuwe abonnementen kunnen ook aan dit adres worden opgegeven. en zelfs een loting werden deDe bonnen H 1 t.m. H 7 en Allereerst gaf de Heer Nap, volgende personen bereid ge- L 1 tm- L 7 en de rantsoen- zim hier °P zeer doelmatige een duidelijke uiteenzetting 1 vonden zitting te nemen. 1 T:rr% DRAMA OP HET EILAND BENTINCK. Uit Brisbane wordt ge- j meld, dat waarschijnlijk op 19 personen na de gehele bevolking van het eiland 1 Bentinck in de Golf van Carpentaria (Noord-Austra- lië), zijnde 49 zielen, is om gekomen. Volgens nog onbe vestigde berichten had een vloedgolf de watervoorraad weggeslagen. Men neemt aan. dat de meeste der 30 omgekomenen van dorst zijn gestorven, terwijl de rest het slachtoffer werd van eeri gevecht tussen de eilandbe woners. van doel en wezen der wo- G Schuiringa, Voorzitter ningbouwvereniging, waar- w. Brugman. F. M. J Am- op verschillende vragen ge- sing, A. Boltjes. S. Klooster - steld werden. Daarna ging man> G van Dok en j w men over tot lezing en be- j Schwegman. De functies zul- spreking van de model sta-jen onderling verdeeld wor- tuten. den. De woningbouwvereniging Op de statuten zal Konink- zal „Middenmeer" genoemdlijke goedkeuring worden worden, daar een later voor- aangevraagd, stel haaa: ,,'t Centrum" te Hierna werden nog diverse i noemen, op advies van de j vragen gesteld over inhoudj burgemeester werd verwor- der woningen, recht van pen. overdracht, middenstandsbe- De statuten konden de in- langen enz. stemming van de aanwezi- was al vrij laat toen gen wel verkrijgen, alleen i Voorzitter Schuiringa de had de Heer Kroeze bezwa- vergadering na een opwek- ren tegen de herkiesbaar- i kend slotwoord van Burge bonnen FC en FD voorlopig geldig. blijven v/ijze tot werkelijkheid ge maakt. Oedjoengdjaja, 6 Oct, '48 K. VEENBAAS. POLITIE. Verloren een tabakskaart I en enige bonkaarten. Prettig te vernemen Klaas Gevonden een rozenkrans dat ons aanbod in goede aarde, en een bruine glacé dames- valt. Dank voor je schrijven, handschoen. Hou je maar haaks. Groet Inl. Gem.-bode, H.-hoef. 1 alle bekenden Red. Medemb'ik. WAT KWAM EK AAN DE AFSLAG In de week van 18 t.m. 23 DUITSE NAZI'S ROEREN ZICH. Solisten - Concours te Medembük. Vier muzikanten van Wie ringen, n.1. Jn. Bakker van.i Apollo en A. Zwanink, I. Ha- negem en A. Schagen van Harmonie namen aan hetl solistenconcours deel. Met resp. 169 en 160 pun ten behaalde J. Bakker (hobo) en A. Zwanink (sopr. sax.) een le prijs Hanegem en Schagcn moesten met een 2e pr. genoegen nemen. De| zenuwen hebben hun ter dege parten gespeeld. Als juryleden fungeerden O. Koop, A. Th. Vis en Joh. v. Glabbeek. meester Loggers sloot. De derde woningbouwver eniging in de polder was geboren. Laten we de wens uitspreken, dat deze vereni gingen er onder krachtige maximum leeftijd leiding in mogen slagen 'n ge- bepalen, teneinde deelte van de woningnood op stelling van aftredende be stuursleden, met uitzonde ring van voorzitter en secre taris, en hij verzocht aftre dende leden n'ct herkiesbaar te stellen. Ook zou hij gaar ne een willen jong bloed in het Bestuur te te lossen. October werd op de Visafslag aangevoerd 530 pond lijnaal 44 pond bot 220 pond baars 274 pond snoekbaars 12 pond karper 14 pond grove blei 56 pond kleine blei 182 pond voorn 8 pond snoek 1 pond zalm Gem. f 1.48 f 0.60 f .0.23 f 0.35 f 1.03. Een geheime Nazi-bewe ging, de „Socialistische volksbeweging", heeft dezer dagen in Dusseldorf pam fletten rondgedeeld, waarin f 0.63 het herstel van een „souve- f 0.35 reine nationale Germaanse f 0.16 staat" wordt geëist. Volgens f 0.06 deze organisatie heeft de f 0.05 volksbeweging 20.000 mili tante leden en is zij over geheel Duitsland en Oosten- Alle noteringen per pond. 1 rijk verspreid. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp. Klieft- straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11. Wieringer- werf. Telefoon 123.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1