UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. TOESLAG OP LONEN! Zaterdag 30 October 1948 Derde Jaargang No. 99. iUa&cti® SecretariaatKlief tstraat No. 12, aUppolyfcuahoef Wieringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland iPoat De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. LIEFDE. Een volk leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag» Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drui. Kieine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. PACHTSOMHERZIENING "uefïf dtf'dd°°P;WIERINGERMEER - BOERDERIJEN doch de meeste van deze) is de liefde. j Zoals de Minister van Fi- vergoeding betaald, over- 1 Corinthiërs 13 13.; nanciën reeds in de Tweede, eenkomende met het door 't Paulus noemt hier drie heer- Kamt-r der Staten-Generaal j Prijzenbureau voor onroeren- lijke dmgen Geloof, hoop en mededeelde, zulks naar aan- de goederen geschatte toe- liefde, Hei geloof is een heer lijk iets want door het ge loof zijn velen tot grote din- leiding van vragen van het i iaatbare bedrag. 4. Een zelfde regeling zal i Tweede Kamerlid, de heer Van der Weijden, ligt het in gelden voor de eventueel tot gen in staat TeJëesL llëoi hei de bedoeling van die be- het gepachte behorende üeloof gingen de manelaren windsman, telkens voor het, dubbele arbeiderswoning. «flw+«ii,on k t-»« pachtsom loizmgend de dood legemoe u verstrijken van een pacht- Ook de hoop is een heerlijk Pe«ode van drle Jaar. iels; zij doet ons t hoofd om- f^de^all^Ten hfrzle" hoog houden. „Hoop doet le- 'nenafe gevallen, een nerzie IS een bekend gezegde. nmg te bevorderen van het bovenstaande, worden 5. De pachtsom wordt, naarmate het bedrijf groter wordt, verhoogd. 6. Met inachtneming van de Witcin- de pachtsommen voor Wie- ringermeer - boerderijen, bij voorgenomeneen classificatiecijfer van pachtsommen in En Paulus zegt hiervan ,,Waj germeer zi,n in hopa zalig geworden Van 'deze En „De hoop bescuuamt met f pachtsomherziening werd100. als volgt bepaald Maar toch „De meeste van enige jyp geleden kennis BeD.ijven tot 10 ha deze drie is tie.ae. gegeven o.a. aan 46 pach- max. f 166.- per ha. per jaar. wie maaiden van onze^ers van boerderijen in de Bedrijven van 20 ha vroegste jeugd af ue meeste, wieringermeer. Uit een na- max. f 1S3.- per ha. per jaar. indruk op ons? Zeker zij, die| der aan deze paoj^ters ge- Bedrijven van 30 ha ons met helde aanzagen enzonden brief blijkt thans max. "f 200.- per ha. per jaar. zich echt om ons bekommer-^at de Minister bij het be- Bedrijven van 40 ha den. Welke brenger van de palen van de nieuwe pacht- max. f 215.- per ha. per jaar. boodschap van de redding door sommen de volgende richt- Bedrijven van 50 ha Christus zal het meeste ingang; lijnen in acht wenst te ne- max. 1' 230.- per ha. por jaar. vinden bij hen, die dat Evan-j men Bedrijven van 60.- ha gelie nog niet kennen Zou' l. Het in de Wieringer- max. f 237.- per ha. per jaar. hij hei niet zijn, die zijn lief-, meer gebruikelijke classifi- Bedrijven van 70 ha en meer de in daden doet zien j catie-systeem wordt gehand- .,lk heb de liefde gezien' haafd, met dien verstande, zei het oude, gebrekkige! dat een aftrek VOOI' de ver- vrouwtje, dat, toen zij een piichte minimum - opper- welke maximaal zuilen wor- deel van haar koopwaar hei vlakte grasland verdwijnt, den gesteld, aan de hand vallen, door een vriendelijk Tot dusver werd, voor cic van deze cijfers bepaald, schooimeisje werd geholpen voor sommige bedrijven gel- Bij een classificatiecijfer om alles weer in haar mandje dende verplichting om meer beneden 100 word cie pacht te schikken. dan 10% van het bedrijf in som naar evenredigheid ver- En toen de padvinder een grasland te hebben, een minderd. ou'Je, kreupele man vol zorg kleine aftiek toegepast. Bij dc totale pachtsom door de gevaren van nel druk 2- ,.Voor hei gemis van komt dan nog de vergoeding max. f 244.- per ha. per jaar. Voor tussenliggende opper vlakten worden de bedragen, ,ao- bedrijfsgebouwen blijft hoofounriQ regeling* de voor de boerenwoning en de van eventuele dubbele arbeiders woning. ke verkeer heen hielp, ook deze man de hei-de. j ^es^aande De liefde opent deuren die bracht, op geer. andere wijze ontsio- y°or de blJ de boerde- len kunnen wor-'en 1 ry behorende pachterswo- Het spreekt, van zelf, dat Velen trachien" liéide in hun hingen, wordt een aparte deze pachtsomherziening de leven te verkrijgen door af iegoedkeuring behoeft van de wachten welke liefde zij van! Grondkamer voor Noccdhol anderen zullen ontvangen. Men LleuleïOndeïWijs WOïdt moet echter zelf liefde geven om liefde te onivangen. Wettelijk geregeld Leef voor Uzelf, door voor' anderen te leven/' Een wetsontwerp voor het En in de Bijbel lezen we kleuteronderwijs is op het „Alzo lief heeft God de we reld gehad, dat Hij zijnen enig geboren Zoon gegeven heeft, T_.- opdat een ieder, die in Hem ££2*®!?- departement van OK. en W. in voorbereiding, aldus gehheid deelde de heer Zevenbergen, land. Ongetwijfeld zal met span ning worden uitgezien naar de beslissing welke dit li chaam te zijner tijd zal ne men in deze voor de pach ters zo belangrijke aangele- gelooft, niet verloren ga, doch het eeuwig leven hebbe.' Deze Goddelijke liefde over treft alle menselijke liefde, en is voor hen die haar aan-| opende, nemen, de enige iroost in Ie ven en sterven. t-eronderwijs der Ned. Onder- j wijzers Vereniging, mede in de toespraak, waarmee hij j het druk bezochte landelijke congres van deze groep j Medeinblik. I VERSTREKKING VAN EEN EXTRA VLEESRANTSOEN. Met ingang van heden geeft bon 336 Algemeen (voorkomende op A-, B- en C-kaarten) recht op het ko pen van 100 gram vlees. De ze bon blijft geldig tot 6 No- GESLAAGD CONCOUP.S VAN „NIEUW LEVEN." Het Nationaal Solisten- concours, dat deze R.K. Gom. hoe güQ.- iiZt, grasland Zangver. j.1. Zaterdag en i Zondag in „St. Pieter" orga niseerde, is in alle opzichten Grasland, dat. zeer laat in 8en succes r.evvorden. De ge- de winter in de herfst wordt gemaaid,j bijv. voor stal voeren, kan leverde prestaties waren over het algemeen zeer bc- stvekking is mogelijk dank zij de ruime aanvoer slachtvee. soms in sterke mate doorvredigend en bereikten niet vorst lijden. Daarom is het i z?-den een hoog pen. terwijl rember 1948. Déze"extra" vér- Sbed om op dergelijke perce- een ta'CUk PubUek het con" len na het maaien ruige cours bijwoonde. vjm i mest te geven, die beschut- 7ury bestaande uit de tend werkt. i bh. Ol. Koop, Overveen J. o 15 a i a. Maar minstens even slecht Dcnageï InSirKl, is, dat het grasland onvol- 8 Paarden f 300 f600- doende afgeweid met veel 40 Tijdkoeien f 400 - f 550 bosSen de, in^aat - een overvloedige grasgroei is r f oen £a daar wel kans op als men Gcldekoe.cn f 350 - f 520; wat extenEie, s]ordi„ weidt. De dieren maken het land niet goed kaal. en er blijft bijna een handbreedte lang gras staan. In de natte winterperioden Slieren Centrale; 34 Magere1 Z'LZZZÏZT .fïïïï"3 ieldekoeien f 330 - f 520; °P alS 132 idlem Vette Centrale 15 Kalfkoeien f 600 - f 825 18 Vaarzen f 350 - f 475 16 Pinken Centrale; 4 Gras- kalveren Centrale 57 Nuch tere kalveren Centrale 85 Mag. Schapen f 85 - f 110 voorjaar duurt het lang 63 idem Vette Centrale 140 voordat er zicM' wer.tr een Overhouders f 40 - f 65; 75 gesloten zode heeft gevormd. Slieren f 300 - f 15C0 7 Bok De goede grassen lijden ken en Geiten f 25 - f 50 hiervan meer dan de slech- 150 Biggen f 35 - f 60; 6 Ko- te, zodat het bestand ook nijnea f3 - 10 60 Kippea nog achteruit gaat in kwa- f 3-f 7; Hennen f 8 - f 10 litöit. v. Glabbeek, Wieringen en A. Th. Vis, Blokker, had het met de beoordeling van de 77 deelneemsters en deelne mers verre van- gemakkelijk, en maakte de volgende uit slagen bekend ZANG le pr. M. M. A. Winnubst., sopraan M.blik 156 p. C. .T. Komer, bariton W. Blokker 152i/2 p. M. Ver- kooijenKerssens en U. v. gaat dit rotten en volgend I GewenMax, sopr -alt 157 p.; A. KuysR. Winnubst een sopr.alt M.blik 153!/2 P- G. GerritsenBroer, sopr. W.werf 158'; p. P. Koppes, bas, O. Blokker, 151 p. .T. BotmanWindt, sopr. W. Blokker 164 p. B. HaakR. Winnubst, M.blik, bar.-sopr. Teneinde verschillende j prijsstijgingen, gevolg van de afschaffing of verlaging van subsidies op diverse le vensmiddelen op te vangen j heeft de Regering thans dan j besloten, zulks in overleg j met de Stichting van de Arbeid, dat door ae werkge ver een compensatie in de vorm van een loonbijslag zal worden gegeven. Werknemers, die ten min ste 23 jaar zijn, en die niet meer verdienen dan f 71, krijgen een bijslag van f 1.— per week. Werknemers, die ten minste 23 jaar zijn en j wier maandloon 't bedrag van f 308 niet overschrijdt, i ontvangen een bijslag van j f 4.50 per maand. Bij deze bedragen is uitge- 1 gaan van een loongrens van f 3700. Aan inwonende werk nemers zal deze bijslag niet worden verstrekt. De loon- bij slagen, zullen 1 November ingaan, d.w.z. voor het eerst worden betaald over de loon- week, eindigende in de eer ste week van November. Over de wijze, waarop deze bijslag in de practijk zal worden verleend, zal nader overleg tussen het College van Rijksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid plaats vinden. Deze loonbijslagen mogen in het algemeen niet toe prijsverhoging leiden. Ook de stijging van de kclenprijs zal in het algemeen niet tot stijging van de verkoopprij zen der producten mogen leiden. Tegenover deze verhoging van lasten van het bedrijfs leven zal echter een verlich- j ting intreden als gevolg van de herziening der fiscale; winst vaststelling. Het is de bedoeling der regering om de verhoging ook toe te kennen aan het overheidspersoneel, j voorzover dit een salaris j heeft, dat per jaar niet bo- ven f 3700 uitkomt. De verlaging der subsidies zal de kosten van het levens- j onderhoud der grotere ge- j 165 p. B. Broer, Slootdorp 151 p. J. v. d. WinkelJ.i. Nieuweboer, Alkmaar, sopr. alt 160' d p. C. Groen land. tenor, Alkmaar 152 p. M. Zonneveld, alt, Alk maar 165 p. C. H. Smit, bas, Alkmaar 153 y2 p. ;S. Peper kamp, bariton, Uitgeest 150'A- p. A. de Wit—M. G Klitsie, duet, Assendelft 150% P- B. Veerkamp, bas, Honselers- dijk 153% p. J. J. Verschoo rt, Poeldijk 156' p. Joh. VensMevr. Smit-de Grand, Zaandam, 151% p. A. Prins, bas, Zaandam 163 p. S. Joh. Kuik, tenor, Zaandam 130% p. M. Nieuweboer, alt, Alk maar 155'/2 p. H. Ma'/eker, tenor, Castricum 170% p. A. v. Rooij—Romijn alt. Drie huis Velzen, 173 p. J. J. v. d. Winkel, sopr. Beverwijk 153 p. E. Boon G. Korver, sopr. - tenor, Zwaagdijk 162% p. L. Schn.ijU'ir. sopraan-alt, Andijk 161 p. Tr. de Boer. sopr., Onderdiik, 153 p. C. M. Kok, sopraan, Bovenkarspel 152' p. Het hoogst aantal punten over het gehele concours werd in deze afd. behaald door mevr. A. v. Rooven Romijn, Driehuis Velzen met 173 p. DECLAMATIE le pr J. J. Bos, M.blik 152'/* p. A. Hiep, zinnen het meest beïnvloe den, terwijl de voergenomen uniforme loonbijslag aan die gezinnen het minst zal ten goede komen. Een wijziging van de kin derbijslagwet in het bijzon der ten bate van ds grotere gezinnen verkrijgt dus een verhoogde mate van urgen tie. Gok de wenselijkheid van een regeling van de kinder bijslag voor kleine zelfstan digen gaat hierdoor te ster ker spreken. Op korte ter mijn zal een wetsontwerp worden ingediend, dat- ten doel heeft aan van over heidswege gepensionneerden een kinderbijslag te verle- Winkeliers mogen geen suiker vasthouden De prijzencontroleDienst is van plan zeer streng tegen winkeliers op te treden, die kun voorraad suiker vasthou den tot de prijsver hoging wordt toegestaan. Er zal „uitermate streng worden gecontroleerd." Daarvoor woic't contact op-' genomen met de CCD en del gemeentepolitie. Uitreiking getuigschriften J.i. Dinsdag werden door; ce Burgemeester van Den heil eter, in het Raadhuis, aldaar, getuigschriften uitgereikt aauj de daarvoor in aanmerking ko mende deelnemers van de te Schagen gehouden cursus voor commandanten en bevelvoe- rer.den van de Vrijwillige, Brandweer. Onder degenen, die een ge tuigschrift konden verwierven,' bevonden zich ook enige leden; van de Staf der Vrijwillige! Brandweer NX'.-Meer, n.1, de heren W. Postema, hoofc?- brandrneester, te Slootdorp J. Kingma. onder-comman dant, te Middenmeer; J. de Jong en V/. Hoes, resp. brand meester te Slootdorp en Wie-, ringei wei f. Den Haag 153 d. L. Laan, Werverskoof 160 p. E. C. M. Commandeur, Wognum 172% p. Th. W. Koomen, Wervershoof 156% p. In deze afdeling was het E. C. M. Commandeur, Wog num, die met 172'/« p. het hoogste aantal van het con cours behaalde. MAANSTANDEN 1948. Maandag 1 November N. M. Maandag 8 November E. K. Dinsdag 16 November V. M. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 31 October 1 November 2 November 3 November 7.32 734 7.35 7.37 17.14 17.12 17.11 17.09 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.irL 31 October 1 November 2 November 3 November 7.32 8.17 9. 2 9.42 7.57 8.42 9.22 10. 2 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 30 Oct. 16 u. tot M; u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, oirée, Tamsina, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Wemer. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 31 OCTOBER. Aanwezig de Heren v. Kelk, Nw. Niedorp Dekk8i 't Zandt. Afwezigde Heren Reits- nie, SlootdorpHakkesteegt Schagen. Maximum maten voor pcoiaardappelen. In het kader van de maat regelen, die beogen het aan bod van pootgoed te beper ken, teneinde een priisval hiervan zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het Be drijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw de maximum- maten van diverse soorten pootaardappelen met 5 mm (ten opzichte van het vorig jaar) verlaagd. Krachtens de thans in het Voedselvoorzieningsblad af gekondigde desbetreffende verordening is het de telers verboden een grotere maat pootaardappc} :.i van de oogst 1948 Ier plombering aan te bieden dan de ach ter de hierna genoemde soorten vermelde vierkants- maat I a. MUZIEK le pr. Janny Dangermond, Enkhuizen. accordeon 160 p. D. Spoel-1 si-ra, Enkhuizen, alt—sax. I 157'/2 p. J. Bakker, Wierin gen, hobo 169% p. C. F j J. Immirik, M.blik piano 159 p. A. Zwanink, Wieringen I sopr.sax. 160 p. Met 169% p. legde de ho- 1 bïost Bakker van Wieringen beslag op het hoogst aantal punten van het concours. Onze plaatsruimte laat he iaas niet toe dnamen van de 26 2e en 11 3e prijswin naars te vermelden. In zijn slotwoord zwaaide de hr. W. P. Vijn, voorzitter van het Uitvoerend Comité lof toe aan deelnemers, ju-ry en de hh. B. Moeskops Sr. en J. Moeskops, die in de tot standkoming van dit con cours zo'n groot aandeel had den en aan vele anderen door wier medewerking dit zeer geslaagde zang- en mu ziekfestijn mogelijk was. Bintje en 50 mm Eersteling b. Alpha, Furore en Indus trie 60 mm c. Bete ka, Bevelander, De- va, Eigenheimer. Erdgold, Evergood, Geelbiom, Glo ria, Koopm. Blauwe, Li- bertas, Matador, Present, Record. Rode Str.r, Sou venir, Triuroph, Ultimus, Voran, Wilpo, LTsselster en Zeeburger 55 mm. Dit verbod is niet van toe passing op pootgoed. goed gekeurd in de klassen AA en A, indien dit bestemd is voor uitpoot in het binnenland en mits vóór 1 November '43 een aanvrage om plombering bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst is ingediend, met opgave van de percelen, de hoeveelheid en de be stemming. Het Bedrijfschap kan in bijzondere gevallen onthef fing verlenen van het ver bod.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1