UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 3 November 1948 Derde Jaargang No. 100 ■Mactl* SecretariaatKlleltstraat No. 12, SüPDolytushoel «Vieringen. Telefoon No. 103. Administratie „villa Waterlceer", Westerland frojit De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. IN 1959 EINDE YAN DE WONINGNOOD Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Dat een groot deel van het Nederlandse volk rechtstreeks betrokken is bij het grote pro bleem van de huisvesting, is wel een ieder bekend. De Carto 4897 geeft U een juist beeld van de huidige stand van zaken. Wat de ver wachting voor de volgende jaren betreft, wordt ons van SUlker- cfficiëele zijde medegedeeld, bonnen Brood, bloem en suiker gaat van de bon. Met ingang van Maandag 8 November gaan brood en suiker van de bon. Op de nieuwe bonnenlijst van Donderdag a.s. zullen dus geen bonnen meer voor komen voor deze levensmid delen, evenmin als voor an dere artikelen, die op de en vetrsnaperings- verkrijgbaar zijn, den zullen deze hogere uit gaven worden opgevangen door een loontoeslag. De nieuwe prijs voor de consument van kristalsuiker bedraagt ten hoogste f 0.75 per kg., voor basterdsuiker f 0.77, terwijl de broodprijs Bond van Automatiek houders opgericht. Een stap in de goede richting. MAANSTANDEN 1948. Maandag 8 November E. K. Dinsdag 16 November V. M. Dinsdag 23 November L. K. Naar normale voorzieningen. De vooruitzichten van de j graan- en suikerpositie laten I 4 November In een vergadering, die te Ut-recht is gehouden, is op gericht de Bond v. automa- HHI tenbezitters (BAN), die zich oA_ 4 cent per 800 gram hoger ten doel stelt de belangen der j de opheffing der rantsoene- 5 November is dan de thans geldende j leden te behartigen langs' ring toe nu tevens het be-6 November prijzen. Eventuele prijswijzi- wettelijke en democratischeletsel, gelegen in de sub gingen van artikelen, waar- i weg. sidiëring is vervallen. De in de dan duurdere suiker De reden tot het bijeenroe- gelijktijdige opheffing van wordt verwerkt, zullen nader pon van deze vergaderin bekend worden gemaakt. Met Was het feit, dat de automa- ZONSTANDEN 1948. op onder 7.40 7.42 7.44 17.07 17.05 17.03 dat in 1949 waarschijnlijk zo- zoals boterhamstrooisel, jam, nadruk wordt er op gewezen,tenbezitters geen toewijzin veel nieuwe woonruimte ge reed zal komen, dat het wo ningtekort niet meer zal stij gen, zoals dat tot dusverre wel het geval was. Van dat tijdstip af zal er naar worden gestreefd om be halve de ongeveer 40.000 wo ningen, die men per jaar no dig heeft om de bevolkings aanwas op te vangen, nog stroop e.d. en versnape ring en met inbegrip van chocoladewerk (cacao blijft evenwel op de bon). Ook de bloembon zal ver vallen, zodat met ingang van genoemde datum bloem, zelfrijzend bakmeel, kinder meel en kinderbiscuits even eens zonder bon verkrijg baar worden gesteld. Het ministerie van Land- enige duizenden woningen te] bouWi visserij en Voedsel bouwen om het tekort in e^ voorziening brengt met halen- kracht onder de aandacht, Het woningtekort bedraagtdat van het publiek wordt ongeveer 300.000 woningen.' verwacht, dat het zoveel dis- Dus zullen boven de reeds ge- j cipline toont, dat de over- noemde 40.0CO, gedurende b.v. gang van distributie naar 10 jaren. 30.CGO woningen ge- vrije consumptie geen stoor- bouwd moeten worden. I nissen ondervindt. Indien dit plan zou kunnen w-orden verwezenlijkt, hetgeen Hogere prijzen! op dit ogenblik uiteraard niet is te beoordelen, dan zou na' De vermindering van de 10 jaar het woningtekort opge prijstoeslagen op levensmid - heven zijn delen en kolen brengt de echter kenu- v°>ëende prijsverhogingen dat de detaillist op de lopen de bonnen.tegen oude prijs dient af te leveren voor de duur van de geldigheid van j de bon zoals ook bij voort- zetting der rantsoenering i het geval zou zijn geweest. (>pheffing Autorijverbod a.s. Vrijdag reeds gen van de distributiedienst ontvangen. 1200 automaten- exploitanten in Nederland voelen zich daardoor gedu peerd. bonloos. Teneinde bij de beëindiging van de rantsoenering een hiaat in de voorziening op 5 December. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft-bepaald, dat op Zondag 5 Dec. (Sint Nicolaasdag) ontheffing de brood- en de suikerrant soenering betekent een mijl- 4 November paal op de weg naar een 5 November normale voorziening, gelet 6 November op de betekenis van de bei- de artikelen voor de voeding en op de talloze mogelijkhe- €''nf' den van toepassing van e bloem én suiker als grond- stoffen in de huishouding j en in de verwerkende indus- trie. HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 10.22 10.37 10.57 11.12 11.37 11.47 maar eerst flessen I Zoals bekend ligt het in 'de bedoeling omstreeks half Hoewel de beslissing van December voor alle leeftijds. voorkomen zal de detaillist- wordt Verie?nd van het Zon- ven zijn. Men moet er niet van nemen dat het nog te voorzien is of de econo mische toestand van ons land de bouw van zoveel wo ningen in de gestelde tijd zal toelaten. OE WONINGTOESTAND IN NEDERLAND "TC mee brood 4 ct. per 800 gram: suiker ongeveer 17 cent per kilo varkensvlees 53 ct. per kilo vlees zender been boter 20 a 25 cent per half pond ahthraciet 60 ct. p. mud. De melk zal met één cent per liter dalen. De prijzen van margarine, rundvlees en kaas zullen niet verande ren. Zoals wij reeds mededeel- op de Vrijdag voorafgaande aan Maandag; 8 November a.s. brood en suiker reeds zonder bon mogen verkopen, dan uiteraard tegen de ver hoogde prijs. Tenslotte zij medegedeeld, dat de uitreiking van ver snaperingen- en diversen- kaarten doorgang vindt. De diversen-kaart zal dienst moeten doen voor de tabaks distributie voor vrouwen, voor de versnaperingenkaart geldt de mogelijkheid van dagsrijverbod voor motorrij tuigen. de Regering allerwege tot voldoening "zal stemmen, zou het toch, aldus het Ministe rie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van een onvoorzichtig optimisme getuigen om uit de gang van zaken op te maken, dat de voorziening thans onbeperk te mogelijkheden biedt. Dat geldt in het algemeen voor de Nederlandse voorziening, voor bepaalde artikelen op mede mogelijk is door con trole van de voorraadadmi nistratie. De bakkers zullen in de gelegenheid worden gesteld na 7 November 1948 alle broodbonnen van de thaiis lopende distributieperiode,1 ge alsmede de ongebruikte ceert van de totale Neder. nieuwe coupures voor goed- landse suikerbehoefte onge- groepen 180 gram spijsolie per bon beschikbaar te stel len. Maar fabrieken en handelaren hebben een groot tekort aan flessen. Teneinde de distributie niet in gevaar te brengen wordt er van de zijde der fa brikanten met nadruk cp gewezen, dat de ledige spijs - clieflessen zo spoedig moge lijk door huisvrouw en han del te bevoegder plaatse' %-xond van schaarste, voor moeten worden ingeleverd. andere om redenen van een 1 zuinig beheer der beschik bare deviezen. De Nederland - suikerindustrie produ-j een ander gebruik. Aanwij- i kope tarwebloem- en meel veer 70%^ zodat weliswaar zingen van de tabaksbonnen n} te leveren bij de cistribu- voor een 2eer belangrijk deel; op de in gebruik zijnde ge- 5 tiedienst ter verkrijging van Ujt ejgen bron kan worden combineerde kaarten gaat j "e hun nog toekomende .geput, maar rond 30% moet ongewijzigd door. broodtoeslag. m hefc buitenland worden aangekocht, zal bij de aan- Hoewel aangenomen kan1 De opheffing van de j^ood van importsuiker de worden, dat de laatste sul-i brooddistributie brengt, nodige zuinigheid moeten kerbon vrijwel algemeen j geen wijziging in de verhou- morden betracht, om de dol- ding, waarin momenteel wit tebrood en brood van nor male samenstelling verkrijg baar zijn. reeds zal zijn gehonereerd, zal streng toezicht op de na leving der voorschriften worden uitgeoefend, hetgeen Medembiik. „Hierna Beter" opent het seizoen. UITBUNDIG SUCCES VOOR „CREMER" 1 Veten. „Cremer" o'it vrij pre- j tenlieloze, doch buitenge- I woon amusAnle blijspel voor het publiek en deed daarna I de aanwezigen van de ene de andere lachbui vallen dan eindigt dit speelse geval in een blij en gelukkig slot. Peter betreurt zijn houding in tegenover z'n nicht en Dorine >n blijft om haar laak als iiuis- lars te besparen, die ook voor andere doeleinden no dig zijn. De suikercampagne van de nieuwe oogst heeft voor een ruime voorraadpositie gezorgd, zodat er geen en- I kele vrees behoeft te be staan voor enige schaarste bij beëindiging van de rant- 1 keer met deze wijzigingen soenering. Wel zal voors- zeker zeer gebaat zal zijn. hands enige schaarste be-Deze maatregel houdt ACHTER DE WOLKEN Wegenwacht blijft langer op de weg. Met ingang van 1 Novem ber j.1. zullen de A.N.W.B.- Wegenwachten op alle door hen gepatrouilleerde routes langer op de weg blijven. Tot dusver begon hun dienst om 8 uur 's morgens en eindigde te 17 uur. Daar op dit tijdstip het verkeer nog zeer intensief is, zullen zij in de toekomst tot 18 uur dienst gaan doen. Aangenomen mag worden dat het gemotoriseerde var- 10.900 kg. suiker in beslag genomen. is dat in deze toch heus niet houdster voort te zetten, zo vrolijke tijd niet veel Met een ontlast geweten en I waard Al spreekt het van- een gerust hart wacht hij de zelf, dat „Hierna Beter in komst van ziin twee boezem- haar winterprogramma ook het vrienden af, die hun „blauiv- serieuze element niet vergeten *)es heeft. „De Fuik' intussen reeds met een borrel wegdronken. We zouden na deze opvoe ring name.n kunnen het staan voor enkele nevenpro ducten van de bloembon, terwijl met name chocolade slechts in beperkte mate ver krijgbaar zal blijven tenge volge van het feit, dat de wereldoogst aan cacaobonen geen ruimere toewijzingen cacaobonen aan de choco- echter in dat de Wegenwacht voortaan des morgens eerst te 8.30 uur op de weg komt. Levering van slacht schapen voor export. noemen, j lade-industrie toelaat. Het is van het bestuur van onze altijd actieve loneelver-, 1- eniging „Hierna Beter" wel "P® Fu,K' vermakel.jke ge- een heel goede gedachte ge- erend e "vrijgezel Peter maar 01060 er* het zwijgen weest, haar le abonnement*- PP6rena^ n,gezei reier grootste tol de Vleecrantsnpn vprhnncrrl bekende voorwaarden behou- voorstelling 194S-'49 ie latxn Bax. <J.e door de overigens £°otstc tot_ de V leeSrantSOen Verhoogd. dens onvoorziene omstandis- Ook te Arnhem werdt door .verzorgen door de oude ,-n be- *er geT* h"we''','s~ c;kaar afgestemd en zó goed De ruime aanvoer van heden wederom een nader te de betreffende autoriteiten bende Haarlemse Verenig-ng. Hanilen "n z'jn Inuslitiudshr l siaci,tvee maakt het moge- bepalen aantal slachtscha- scherp opgetreden teeen „Cremer" Dor ine, m zak en as zit, een ge ronen aat we onze 101 en Ujk me(. ingang V£m g No_ pen voor de export worden winkeliers en grossiers, die Dit ensemble, dat niet *1-'f.1*™ slachtoffer v.ndt n van het publFek" \lechtskin- vember het vleesrantsoen overgenomen. Gelegenheid R'nom d'6 gedesii- van het publiek, slechts kun vcorshands vasfc te stellen op tot levering zal bestaan op n hot nen toezwaaien aan de negen 250 gram per week voer de de markten Woerden en I11 de periode van 1 t.m. 13 November 1948 zal op de dat niet - leen in Haarlem, doch trachten van de overgangs toestand^ te profiteren of die daarbuiten een klinkèiio'e weigeren thans van de bonnaam heeft, heeft Zondag- gekomen artikelen als suiker j avond h?.! seizoen in Medem- e.d. te verkopen. Werd Vrij- blik geojiend op een wijze, dagmiddag bij een Arnhem se winkelier door de econo mische dienst van de Arn hemse politie een hoeveel- suiker in beslag genomen,menc'e Zaterdag hebben ambtena ren van de prijsbeheersing nieuw slachtoffer Bertha Bloem lusioneerd, vrijwillig van scheidt gxcixxx JJCI WC CIS VUUÏ Uc xxio.» iwpii yyuuucxx exi op de ver- dain.fs eo oeren van i houders van A-, B- en C- Hoorn (3 en 10 November), rusten. j Hjke wijze verzorgden. j D- en E-kaarten, Wanneer zich c'an een' ls 1,01 wonder, dat de 2e nichtje van Juffrouw Bloem,avoncl, op 28 Nov. a.s,, waar-| |}gg;g Wfifik isdcr C6Ï1 Cï. Eva Lerou, aandient 'als hulp. j?/® Ifed'r Kamer „Ten ■V'e— --- ~tr1 uwa««7io vci.xx /x-, xj- cxx v" slokte vrouwenhater zelfs nog/ler ie deze ecis'e „Hierna ^aar|^1 en op 125 gram per! Schagen, Delft en Gouda (4 1 verdenking van moord doet /ter -avond op zo voortreffe-! week voor de houders van j en 11 November), Leeuwar- - - - 1 luke v^iizp vt>ry.nróae>n. I - welke én voor 'haar til voor I „Hierna Beter'' in alle opzich, ten succes\o) was en een be- c R 1/ lolie inhoudt voor do Uo-! f"va Le,ou' indient als hulp, Ked Kam r 11:nfjpn beginnen pas de vsrwnuie- -ale Jl1 Leeuwarden i lingen. want Peters vrienden hopenstuk „Onder de Met cJeze indrukken verlie- Bart Slikker, de ronde en per za' opvoeren, nu al bij een grossier aldaar be- 1 len we Zondagavond het bijna levenslustige oud-zeeman en middelpunt van <Je slag gelegd op niet minder overvolle .Wapen", nadat wede droge ex-apotheker Gas-^langstelling staat dan 200 zakken, in totaal daar htt laatste blijspel van {aaf Pennings, die 25 jaar na VIS4FSLAC' tien duizend kilo suiker. De- Denk Bakker en Ed. Terlin- de c'o^l van zijn Thérése. zijn De aanv0er nri r'e Ppm ze grossier had suiker uit éen -De Fuik" hacHen zien leven nog steeds door 'naar vicafdnv herinner 7 .x •ude voorraad geleverd „op spelen, zo vlot van tempo, acest laat beheersen. maken van 25 t m 30 October dieptepunt van de legtijd be- de pof"' wat er op neerkomt,zo fijn-geestig en zo tintelend, haar om de beurt het hof en 552 pd aal f 1313 12 120 dat hij de partijen zou heb- als een werkje, van dit genre vragen haar ten huwelijk, zon- pd. bot f 0 60 2282 pd Baars ben gecalculeerd voor de maar gespeeld kan worden. der succes evenwel. Als dan f 0.310 32 1960 pd Snoek- nieuwe prij'zen. De controle Onder ïegie vam de schrij- Eva Lerou synoniem blijkt te baars f 0.660.69 194 pd. bracht de zijn met Bertha Bloem en met Blei f 0.09 1270 pd Voorn be den en Leiden (5 en 12 No vember), Utrecht (6 en 13 November. „Ten j hefcI Deze week zal voor klap-1 leeftijdsgroepen een bon uitgave Stichting Flevo Bode. voor een ei worden aangewe- zen. Dit zal het laatste koel- Verantwoordelijk redacteur huisei zijn, dat dit jaar wordttevens redacteur voor Wie- verstrekt, daar de voorraad ringen N. H. Klomp. Klieft- dan op is. straat 12, Hippolytushoef. Wij hebben dan tevens het Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11Wieringer- werf. Telefoon 123. wordt in alle scherpte voort gezet. ver Kon. Henk iBakke LetterK. dat weer in opgaande lijn, maar er bestaat grote kans, dat het December zal wor den eer de voorraad groot genoeg is, dat men weer tot r 1 T) f X, t J-J, VA Cl c XX1C11 VYCCX Letter], Peters verstoten nichtje Elly, f 0.03 20 pd. Snoeh f 0.35. I distributie kan overgaan. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw, Almersdorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1